Th ng b¸o s¸ch míi nhËp Sè 09/2013 S¸ch míi sè 09/2013 ChÝnh trÞtải về 0.67 Mb.
trang1/7
Chuyển đổi dữ liệu18.07.2016
Kích0.67 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

Th«ng b¸o s¸ch míi nhËp Sè 09/2013


S¸ch míi sè 09/2013


ChÝnh trÞ
George W. Bush 2006: In two Books. Book 1 : January 1 to June 30, 2006 . - Washington : United States Government Printing Office, 2010 . - 1311p.

Ký hiÖu kho : Lv 29385/ VTTKHXH / Mfn: 2013

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ chÝnh trÞ; Tæng thèng; Cuéc ®êi;

Sù nghiÖp; Bµi ph¸t biÓu; Bµi b¸o; 2006;

George W. Bush; Mü
George W. Bush 2006: In two Books. Book 2 : July to December 31, 2006 . - Washington : United States Government Printing Office, 2010 . - p. 1313- 2291

Ký hiÖu kho : Lv 29386/ VTTKHXH / Mfn: 2014

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ chÝnh trÞ; Tæng thèng; Cuéc ®êi;

Sù nghiÖp; Bµi ph¸t biÓu; Bµi b¸o; 2006;

George W. Bush; Mü
George W. Bush 2007: In two Book. Book 1 : January 1 to June 30, 2007 . - Washington : United States Government Printing Office, 2011 . - 902 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29387/ VTTKHXH / Mfn: 2015

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ chÝnh trÞ; Tæng thèng; Cuéc ®êi;

Sù nghiÖp; Bµi ph¸t biÓu; Bµi b¸o; 2007;

George W. Bush; Mü
George W. Bush 2007: In two Book. Book 2 : July 1 to December 31, 2007 . - Washington : United States Government Printing Office, 2011 . - p. 903- 1655

Ký hiÖu kho : Lv 29388/ VTTKHXH / Mfn: 2016

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ chÝnh trÞ; Tæng thèng; Cuéc ®êi;

Sù nghiÖp; Bµi ph¸t biÓu; Bµi b¸o; 2007;

George W. Bush; Mü
Quan hÖ Mü - Trung Quèc thËp niªn ®Çu thÕ kû XXI/ Lª Kh­¬ng Thïy ch.b. . H : KHXH, 2012 . - 254 tr

Ký hiÖu kho : V 2738/ VCHAUAU / Mfn: 2116

Tõ kho¸ : LÞch sö ngo¹i giao; Quan hÖ quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; ThÕ kØ 21; Mü; Trung Quèc


The hidden crisis: Armed conflict and education. - P. : UNESCO Publishing, 2011 . - 416 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29365/ VTTKHXH / Mfn: 2009

Tõ kho¸ : Xung ®ét chÝnh trÞ; Xung ®ét vò trang;

X· héi häc trÎ em; C«ng b»ng x· héi; Gi¸o dôc trÎ em;

ChiÕn l­îc gi¸o dôc; 2011-2015; ThÕ giíi
Migration in post-apartheid South Africa: Challenges and questions to policy-makers / Aurelia Wa Kabwe-Segatti ed. . - Paris : Agence Francaise de DÐveloppement, 2008 . - 237 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29393/ VTTKHXH / Mfn: 2020

Tõ kho¸ : Di c­; Ph©n biÖt chñng téc; Lao ®éng di c­;

Qu¶n lÝ di c­; ChÝnh s¸ch qu¶n lÝ; KØ yÕu;

Héi th¶o; Nam Phi
Barack Obama hay giÊc m¬ míi cña ng­êi Mü/ Guillaume Serina . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2009 . - 322 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01204, Vv 01205/ VNCCHAUMY / Mfn: 2360

Tõ kho¸ : Tæng thèng; Cuéc ®êi; Sù nghiÖp chÝnh trÞ;

Barack Obama; Mü


B¸n cÇu ch©u ¸ míi, sù chuyÓn giao tÊt yÕu quyÒn lùc toµn cÇu sang ph­¬ng §«ng/ Kishore Mahbubani; §øc TuÖ, My Hoµng, Thu Mai, Lan My d.; Xu©n Th¨ng, Quúnh Thoa h.®. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 343 tr.

Ký hiÖu kho : Vt 00525/ VNCCHAUMY / Mfn: 2380

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; QuyÒn lùc chÝnh trÞ;

QuyÒn lùc kinh tÕ;

Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ch©u ¸; Mü; ThÕ giíi
B¸o c¸o Th­êng niªn Kinh tÕ ViÖt Nam 2010: Lùa chän ®Ó t¨ng tr­ëng bÒn v÷ng / NguyÔn §øc Thµnh ch.b. . - H. : Tri thøc, 2010 . - 411 tr.

Ký hiÖu kho : Vt 00510/ VNCCHAUMY / Mfn: 2368

Tõ kho¸ : T¨ng tr­ëng kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Doanh nghiÖp;

T¨ng tr­ëng bÒn v÷ng; Kinh tÕ vÜ m«; B¸o c¸o;

ViÖt Nam
Brasil ®Çu thÕ kû XXI: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn ThiÕt S¬n ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2012 . - 247 tr.

Ký hiÖu kho : V 2698/ VCHAUAU / Mfn: 2114

Tõ kho¸ : ThÓ chÕ chÝnh trÞ; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

C¶i c¸ch kinh tÕ; §êi sèng x· héi;

ThÕ kØ 21; Brasil
C¸c ®¹i héi vµ héi nghÞ Trung ­¬ng cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam thêi kú ®æi míi/ Lª MËu H·n, Th¸i Ph­¬ng ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012- 235 tr.

Ký hiÖu kho : V 2687/ VCHAUAU / Mfn: 2171

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¹i héi §¶ng; Héi nghÞ Trung ­¬ng;

Ban ChÊp hµnh Trung ­¬ng; Tæng BÝ th­; Khãa 6-11;

Thêi k× ®æi míi; ViÖt Nam
C©u hái vµ tr¶ lêi vÒ m«n thÓ chÕ chÝnh trÞ thÕ giíi ®­¬ng ®¹i: S¸ch tham kh¶o/ NguyÔn ThÞ Ph­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 298 tr.

Ký hiÖu kho : V 2681/ VCHAUAU / Mfn: 2161

Tõ kho¸ : ThÓ chÕ chÝnh trÞ; ChÕ ®é chÝnh trÞ; ThÕ giíi
ChÕ ®é tæng thèng Mü/ NguyÔn Anh Hïng . - H. : Lao ®éng, 2010 . - 290 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01214, / VNCCHAUMY / Mfn: 2393

Tõ kho¸ : Tæng thèng; ChÕ ®é chÝnh trÞ; ChÕ ®é tæng thèng;

§Þa vÞ; QuyÒn h¹n; V¨n b¶n ph¸p luËt; Mü


Chia sÎ kinh nghiÖm ph¸t triÓn cña Hµn Quèc víi ViÖt Nam = Sharing Korean development experiences with Vietnam. T. 1 / King Sang Tae, Bïi TÊt Th¾ng ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 535 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11939/ VTTKHXH / Mfn: 2064

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn x· héi;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; Kinh nghiÖm;

Hµn Quèc; ViÖt Nam
Chia sÎ kinh nghiÖm ph¸t triÓn cña Hµn Quèc víi ViÖt Nam = Sharing Korean development experiences with Vietnam. T. 2 / King Sang Tae, Bïi TÊt Th¾ng ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 483 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11940/ VTTKHXH / Mfn: 2065

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn x· héi;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; Kinh nghiÖm;

Hµn Quèc; ViÖt Nam
ChÝnh s¸ch kinh tÕ vµ n¨ng lùc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp: S¸ch tham kh¶o / §inh ThÞ Nga . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 323 tr.

Ký hiÖu kho : V 2621/ VCHAUAU / Mfn: 2100

VB 2335/ TV-VKTVN / Mfn: 2309Tõ kho¸ : Doanh nghiÖp; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; N¨ng lùc c¹nh tranh;

Héi nhËp kinh tÕ; ViÖt Nam


ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n ë ViÖt Nam/ §inh V¨n ¢n ch.b.- H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 463 tr.

Ký hiÖu kho : V 2620/ VCHAUAU / Mfn: 2099

Tõ kho¸ : BÊt ®éng s¶n; ThÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n;

Kinh tÕ thÞ tr­êng; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; ViÖt Nam


Céng ®ång c¸c quèc gia ®éc lËp (SNG): Nh÷ng vÊn ®Ò chÝnh trÞ - kinh tÕ næi bËt / §Æng Minh §øc ch.b. . - H. : KHXH, 2011 . - 308 tr.

Ký hiÖu kho : V 2594/ VCHAUAU / Mfn: 2164

VB 2338/ TV-VKTVN / Mfn: 2328Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; T×nh h×nh kinh tÕ;

Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; Xu h­íng ph¸t triÓn;

SNG; Céng ®ång c¸c quèc gia ®éc lËp;

2001-2010; 2011-2020; Ch©u ¢u


Côc diÖn thÕ giíi ®Õn 2020/ Ph¹m B×nh Minh ch.b.; Lª V¨n Bµng, D­¬ng V¨n Qu¶ng, §¨ng §×nh Quý b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 600 tr.

Ký hiÖu kho : Vt 00511/ VNCCHAUMY / Mfn: 2369

Tõ kho¸ : T×nh h×nh x· héi; Côc diÖn thÕ giíi; Côc diÖn khu vùc;

Dù b¸o x· héi; Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn x· héi;

2020; ThÕ giíi
Cuéc chiÕn bÝ mËt cña Roosevelt: FDR vµ ho¹t ®éng gi¸n ®iÖp trong thÕ chiÕn II / Joseph E. Persico; NguyÔn Kim D©n, Nhãm NNT d. . - H. : KHXH, 2010 . - 544 tr.

Ký hiÖu kho : Vt 00534/ VNCCHAUMY / Mfn: 2387

Tõ kho¸ : LÞch sö chiÕn tranh; T×nh b¸o; Ho¹t ®éng t×nh b¸o;

Gi¸n ®iÖp; Nh©n vËt lÞch sö; Tæng thèng;

ChiÕn tranh thÕ giíi lÇn 2; Roosevelt; Mü
Cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü cña ViÖt Nam: T¸c ®éng cña nh÷ng nh©n tè quèc tÕ / NguyÔn Kh¾c Huúnh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 259 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01216, Vv 01217/ VNCCHAUMY / Mfn: 2394

Tõ kho¸ : LÞch sö ngo¹i giao; Quan hÖ quèc tÕ; Phe ®ång minh;

Kh¸ng chiÕn chèng Mü; ViÖt Nam


Di s¶n cña George W. Bush: S¸ch tham kh¶o / Colin Campbell, Bert A. Rockman, Andrew Rudalevige ch.b.; Träng Minh, Kim Thoa h.®., d. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 573 tr.

Ký hiÖu kho : V 2668 / VCHAUAU / Mfn: 2136

Tõ kho¸ : T×nh h×nh néi bé; ChÝnh s¸ch ®èi néi;

Phong c¸ch l·nh ®¹o; Tæng thèng; George W. Bush; Mü


DÞch vô ViÖt Nam 2020: H­íng tíi chÊt l­îng, hiÖu qu¶ vµ hiÖn ®¹i. S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn Hång S¬n ch.b. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 439 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2373/ TV-VKTVN / Mfn: 2267

Tõ kho¸ : DÞch vô; Ngµnh dÞch vô; Ph¸t triÓn ngµnh dÞch vô;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; HiÖp héi ngµnh dÞch vô;

2020; ViÖt Nam
§¶ng Céng s¶n ViÖt Nam víi viÖc c¶i c¸ch nÒn hµnh chÝnh nhµ n­íc: S¸ch chuyªn kh¶o / TrÇn §×nh Th¾ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 350 tr.

Ký hiÖu kho : V 2676/ VCHAUAU / Mfn: 2157

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¶ng l·nh ®¹o;

C¶i c¸ch hµnh chÝnh; ViÖt Nam


§¹i khñng ho¶ng tµi chÝnh toµn cÇu 2008: D­íi con m¾t cña c¸c nhµ b¸o vµ c¸c chuyªn gia kinh tÕ quèc tÕ / R. Altman; NguyÔn V¨n Nh· b.d. . - H. : Tri thøc, 2009 . - 383 tr.

Ký hiÖu kho : Vt 00504/ VNCCHAUMY / Mfn: 2347

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; T×nh h×nh kinh tÕ;

Khñng ho¶ng kinh tÕ; Khñng ho¶ng tµi chÝnh;

2008; ThÕ giíi
§¹i t­íng Chu Huy M©n - Nhµ qu©n sù, chÝnh trÞ song toµn, ng­êi céng s¶n kiªn trung, mÉu mùc. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt, 2013 . - 682 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11941/ VTTKHXH / Mfn: 2066

Tõ kho¸ : Cuéc ®êi; Sù nghiÖp c¸ch m¹ng; Nhµ qu©n sù;

Nhµ chÝnh trÞ; Chu Huy M©n; ViÖt Nam


§¸p lêi s«ng nói: LÞch sö b»ng ¶nh 80 n¨m (1931 - 2011). Phong trµo thanh niªn vµ ho¹t ®éng §oµn thanh niªn Sµi Gßn - Gia §Þnh Thµnh phè Hå ChÝ Minh . TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2011 . - 495 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11898/ VTTKHXH / Mfn: 2023

Tõ kho¸ : Thanh niªn; Phong trµo thanh niªn;

Ho¹t ®éng §oµn thanh niªn; Phong trµo c¸ch m¹ng;

S¸ch ¶nh; 1931 - 2011; Thµnh phè Hå ChÝ Minh;

ViÖt Nam
§­êng lèi chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i ViÖt Nam giai ®o¹n míi/ Ph¹m B×nh Minh ch.b.. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 367 tr.Ký hiÖu kho : VB 2360/ TV-VKTVN / Mfn: 2311

Tõ kho¸ : Ngo¹i giao; C«ng t¸c ®èi ngo¹i;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; ViÖt Nam


Giai tho¹i vÒ c¸c nguyªn thñ quèc gia/ D­¬ng Minh Hµo b.s. . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 443 tr.

Ký hiÖu kho : V 2625/ VCHAUAU / Mfn: 2104

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nguyªn thñ quèc gia;

Giai tho¹i; ThÕ giíi


Gãp phÇn t×m hiÓu lÞch sö quan hÖ ViÖt Nam - Hoa Kú/ Ph¹m Xanh . - Xb. lÇn 3 . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2006 . - 274 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2348/ TV-VKTVN / Mfn: 2299

Tõ kho¸ : LÞch sö ngo¹i giao; Quan hÖ quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; CËn ®¹i; HiÖn ®¹i; Mü; ViÖt Nam


Gãp phÇn t×m hiÓu lÞch sö quan hÖ ViÖt Nam - Hoa Kú/ Ph¹m Xanh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 319 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01207/ VNCCHAUMY / Mfn: 2362

Tõ kho¸ : LÞch sö ngo¹i giao; Quan hÖ quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; CËn ®¹i; HiÖn ®¹i; ViÖt Nam; Mü


Hoa Kú - V¨n ho¸ vµ chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i/ NguyÔn Th¸i Yªn H­¬ng ch.b.; Lª Mai Ph­¬ng b.s. . - H. : ThÕ giíi, 2009 . - 306 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01188/ VNCCHAUMY / Mfn: 2349

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Häc thuyÕt v¨n ho¸;

¶nh h­ëng v¨n ho¸; Quan hÖ quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; Mü
Ho¹t ®éng ngo¹i giao cña n­íc Ph¸p nh»m cñng cè c¬ së t¹i Nam Kú 1862-1874/ Tr­¬ng B¸ CÇn; Vò L­u Xu©n d.;NguyÔn Thõa Hû h.®. . - H. : ThÕ giíi, 2011 . - 459 tr.

Ký hiÖu kho : V 2656/ VCHAUAU / Mfn: 2149

Tõ kho¸ : LÞch sö ngo¹i giao; Quan hÖ quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; 1862-1874;

MiÒn Nam; ViÖt Nam; Ph¸p
Hç trî x©y dùng ChiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi thêi kú 2011 - 2020: Ch­¬ng tr×nh Chia sÎ tri thøc cña Hµn Quèc víi ViÖt Nam (2009 - 2011)/ Bé ChiÕn l­îc vµ Tµi chÝnh Hµn Quèc, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ ViÖt Nam . - H. : [k.nxb.], 2012 . - 1182 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11911/ VTTKHXH / Mfn: 2036

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn x· héi;

ChiÕn l­îc ph¸t triÓn; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch x· héi; 2011 - 2020; ViÖt Nam
Khëi ®Çu tèt, nh­ng ch­a ph¶i ®· hoµn thµnh: Thµnh tùu Ên t­îng cña ViÖt Nam trong gi¶m nghÌo vµ nh÷ng th¸ch thøc míi. B¸o c¸o ®¸nh gi¸ nghÌo ViÖt Nam 2012 / Ng©n hµng ThÕ giíi . - H. : [k.nxb.], 2012 . - 179 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11908/ VTTKHXH / Mfn: 2033

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch x· héi; NghÌo ®ãi; Ng­êi nghÌo;

Xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo; BÊt b×nh ®¼ng; ViÖt Nam


Kinh tÕ - X· héi - M«i tr­êng ViÖt Nam: 2011-2015 / NguyÔn TiÕn Dy ch.b. . - H. : Thèng kª, 2011 . - 1591 tr.

Ký hiÖu kho : VA 1610/ TV-VKTVN / Mfn: 2279

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; B¸o c¸o chÝnh trÞ; NghÞ quyÕt;

Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; M«i tr­êng;

ChiÕn l­îc ph¸t triÓn; 2011-2015; ViÖt Nam
Kinh tÕ - X· héi ViÖt Nam ®Õn n¨m 2020: ChiÕn l­îc - KÕ ho¹ch - Dù b¸o / NguyÔn TiÕn Dþ ch.b. . - H. : Thèng kª, 2012 . - 629 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11910/ VTTKHXH / Mfn: 2035

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn x· héi;

ChiÕn l­îc ph¸t triÓn; KÕ ho¹ch ph¸t triÓn;

Dù b¸o kinh tÕ; Dù b¸o x· héi; 2011 - 2012; ViÖt Nam
Kinh tÕ, chÝnh trÞ thÕ giíi n¨m 2008 vµ triÓn väng n¨m 2009/ L­u Ngäc TrÞnh- H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 455 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01206/ VNCCHAUMY / Mfn: 2361

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; T×nh h×nh chÝnh trÞ;

TriÓn väng kinh tÕ; TriÓn väng chÝnh trÞ;

2008; 2009; ThÕ giíi
Kinh tÕ häc bÒn v÷ng: Lý thuyÕt kinh tÕ vµ thùc tÕ cña ph¸t triÓn bÒn v÷ng / Holger Rogall; NguyÔn Trung Dòng d. . - H. : Khoa häc Tù nhiªn vµ C«ng nghÖ, 2011 . - 603 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11933/ VTTKHXH / Mfn: 2058

Tõ kho¸ : LÝ thuyÕt kinh tÕ; T­ t­ëng kinh tÕ; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; CËn ®¹i; HiÖn ®¹i; §øc


Kinh tÕ vµ chÝnh trÞ thÕ giíi ®Õn n¨m 2020: S¸ch chuyªn kh¶o / L­u Ngäc TrÞnh ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 295 tr.

Ký hiÖu kho : V 2677/ VCHAUAU / Mfn: 2158

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; T×nh hinh chÝnh trÞ; Sù kiÖn kinh tÕ;

Sù kiÖn chÝnh trÞ; Xu h­íng ph¸t triÓn; 2020; ViÖt Nam;

ThÕ giíi
Kinh tÕ ViÖt Nam - Lý luËn vµ thùc tiÔn/ Vâ §¹i L­îc . - H. : KHXH, 2011 . - 335 tr.

Ký hiÖu kho : V 2679/ VCHAUAU / Mfn: 2160

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Kinh tÕ thÞ tr­êng;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Héi nhËp kinh tÕ; ViÖt Nam


Kinh tÕ ViÖt Nam - Thùc tr¹ng nh×n d­íi gãc ®é doanh nghiÖp/ §Æng §øc Thµnh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 187 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2329, VB 2330/ TV-VKTVN / Mfn: 2301

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; T¸i cÊu tróc doanh nghiÖp;

Kinh tÕ tri thøc; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; ViÖt Nam


Kinh tÕ ViÖt Nam n¨m 2011: KiÒm chÕ l¹m ph¸t vµ æn ®Þnh kinh tÕ vÜ m« / NguyÔn KÕ TuÊn ch.b. . - H. : §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n, 2011 . - 278 tr.

Ký hiÖu kho : V 2703/ VCHAUAU / Mfn: 2115

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; L¹m ph¸t;

æn ®Þnh kinh tÕ; Kinh tÕ vÜ m«; 2011; 2010; ViÖt Nam


Lª DuÈn víi v¨n ho¸ vµ con ng­êi ViÖt Nam/ Trung t©m Nghiªn cøu b¶o tån vµ Ph¸t huy v¨n ho¸ d©n téc ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2013 . - 403 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11945/ VTTKHXH / Mfn: 2070

Tõ kho¸ : Sù nghiÖp c¸ch m¹ng; T­ t­ëng v¨n ho¸; Nhµ chÝnh trÞ;

Tæng BÝ th­; Lª DuÈn; ViÖt Nam


LÞch sö d©n téc Mü/ Howard Zinn; Chu Hång Th¾ng, Vò Mai Hoµng, Lª V¨n D­¬ng, NguyÔn Quèc §¹t d. . - H. : ThÕ giíi, 2010 . - 805 tr.

Ký hiÖu kho : Vt 00528, / VNCCHAUMY / Mfn: 2382

Tõ kho¸ : T×nh h×nh néi bé; ChÝnh s¸ch ®èi néi; Qu¸ tr×nh lÞch sö;

Sù kiÖn lÞch sö; LÞch sö d©n téc; Mü


Liªn bang Nga hai thËp niªn ®Çu thÕ kØ 21: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn An Hµ ch.b.; NguyÔn Thanh H­¬ng, NguyÔn C¶nh Toµn, Phan Anh Dòng, NguyÔn ThÞ Lan b.s. . - H. : KHXH, 2011 . - 274 tr.

Ký hiÖu kho : V 2592/ VCHAUAU / Mfn: 2162

Tõ kho¸ : T×nh h×nh néi bé; ChÝnh s¸ch ®èi néi; Quan hÖ quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; T×nh h×nh kinh tÕ;

Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; Dù b¸o kinh tÕ chÝnh trÞ;

Xu h­íng ph¸t triÓn; ThÕ kû 21; Nga


Liªn minh ch©u ¢u hai thËp niªn ®Çu thÕ kû XXI: S¸ch chuyªn kh¶o / §inh C«ng TuÊn ch.b.; Vò Thanh Hµ, TrÇn ThÞ Thu HuyÒn, §inh C«ng Hoµng,... b.s. .- H. : KHXH, 2011 . - 289 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2346/ TV-VKTVN / Mfn: 2320

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; T×nh h×nh chÝnh trÞ;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; Xu h­íng ph¸t triÓn;

EU; Liªn minh ch©u ¢u
Mét sè bµi nghiªn cøu vÒ tham nhòng vµ phßng, chèng tham nhòng ®¨ng trªn c¸c t¹p chÝ/ Ban Néi chÝnh TW §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2005 . - 433 tr.

Ký hiÖu kho : VB 0508/ TV-VKTVN / Mfn: 2296

Tõ kho¸ : Tham nhòng; Phßng chèng tham nhòng;

Gi¶i ph¸p; ViÖt Nam


Mét sè chuyªn ®Ò v¨n ho¸ vµ ph¸t triÓn: TËp bµi gi¶ng / Giang ThÞ HuyÒn ch.b.. - H. : ChÝnh trÞ Hµnh chÝnh, 2011 . - 372 tr.

Ký hiÖu kho : V 2622/ VCHAUAU / Mfn: 2101

Tõ kho¸ : LÝ luËn v¨n ho¸; X©y dùng v¨n ho¸; Ph¸t triÓn v¨n ho¸;

§¶ng Céng s¶n; §¶ng l·nh ®¹o; ViÖt Nam
Mét sè ®Æc ®iÓm næi bËt cña thÕ giíi vµ khu vùc nh÷ng n¨m ®Çu thÕ kû 21/ NguyÔn Xu©n Th¾ng, NguyÔn M¹nh Hïng ch.b. . - H. : KHXH, 2011 . - 227 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2362 / TV-VKTVN / Mfn: 2323

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; T×nh h×nh chÝnh trÞ; Toµn cÇu ho¸;

Kinh tÕ tri thøc; ThÕ kØ 21; ThÕ giíi


Mét sè m« h×nh c«ng nghiÖp ho¸ trªn thÕ giíi vµ ViÖt Nam: S¸ch dïng cho gi¶ng d¹y hÖ ®¹i häc vµ sau ®¹i häc / Mai ThÞ Thanh Xu©n ch.b.; §ç §øc §Þnh, Ng« §¨ng Thµnh b.s. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 426 tr.

Ký hiÖu kho : V 2648 / VCHAUAU / Mfn: 2143

Tõ kho¸ : Kinh tÕ c«ng nghiÖp; C«ng nghiÖp ho¸; ViÖt Nam;

M« h×nh c«ng nghiÖp ho¸; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ThÕ giíi


NghÞch lý Ên §é: BÊt chÊp thÇn th¸nh Ên §é trçi dËy / Edward Luce; Lª Thanh Léc d. . - H. : Tri thøc, 2013 . - 362 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11924/ VTTKHXH / Mfn: 2049

Tõ kho¸ : T×nh h×nh néi bé; ChÝnh s¸ch ®èi néi; Quan hÖ quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; T×nh h×nh kinh tÕ;

§êi sèng x· héi; Ên §é
Ngo¹i giao Céng hoµ nh©n d©n Trung Hoa hai m­¬i n¨m ®Çu thÕ kû XXI/ Lª V¨n Mü ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2011 . - 316 tr.

Ký hiÖu kho : V 2616/ VCHAUAU / Mfn: 2095

Tõ kho¸ : Ngo¹i giao; Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

ThÕ kû 21; ThÕ giíi


Ngo¹i giao NhËt B¶n: Sù lùa chän cña NhËt B¶n trong thêi ®¹i toµn cÇu ho¸ / Irie Akira; Lª ThÞ B×nh, NguyÔn §øc Minh d. . - H. : Tri thøc, 2012 . - 303 tr.

Ký hiÖu kho : V 2692/ VCHAUAU / Mfn: 2169

Tõ kho¸ : Ngo¹i giao; LÞch sö ngo¹i giao; Quan hÖ quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; NhËt B¶n


Ngo¹i giao ViÖt Nam - Gãc nh×n vµ suy ngÉm: S¸ch tham kh¶o / NguyÔn Kh¾c Huúnh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 288 tr.

Ký hiÖu kho : V 2675/ VCHAUAU / Mfn: 2156

Tõ kho¸ : Ngo¹i giao; Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

ViÖt Nam
Nh÷ng ®ét ph¸ c¬ b¶n trong t­ duy ph¸t triÓn cña §¶ng Céng s¶n Trung Quèc/ NguyÔn Kim B¶o ch.b. . - H. : KHXH, 2011 . - 326 tr.Ký hiÖu kho : V 2624/ VCHAUAU / Mfn: 2103

VB 2365/ TV-VKTVN / Mfn: 2324Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §æi míi t­ duy; T­ duy ph¸t triÓn;

X©y dùng x· héi chñ nghÜa; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn;

Trung Quèc; ViÖt Nam
Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn míi ®Æt ra trong t×nh h×nh hiÖn nay. T. 1 / Héi ®ång Lý luËn Trung ­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 607 tr.

Ký hiÖu kho : VB 0377/ TV-VKTVN / Mfn: 2298

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; ChÕ ®é x· héi;

LÝ luËn; Thùc tiÔn; ViÖt Nam


Ph¸t triÓn kinh tÕ dÞch vô ViÖt Nam trong ®iÒu kiÖn héi nhËp quèc tÕ: S¸ch chuyªn kh¶o . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 206 tr.

Ký hiÖu kho : V 2724/ VCHAUAU / Mfn: 2183

Tõ kho¸ : Kinh tÕ dÞch vô; Ph¸t triÓn kinh tÕ dÞch vô;

Héi nhËp quèc tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ViÖt Nam


Quan hÖ Canada - Mü: Nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm . - H. : [k.nxb.], 2006 . - 151 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01200/ VNCCHAUMY / Mfn: 2357

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; Canada; Mü
Quan hÖ Mü - ASEAN (1967 - 1997): LÞch sö vµ triÓn väng / Lª V¨n Anh . - H.: Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 427 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01193, Vv 01194/ VNCCHAUMY / Mfn: 2353

Tõ kho¸ : LÞch sö ngo¹i giao; Quan hÖ quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; TriÓn väng hîp t¸c;

1967-1997; Mü; ASEAN
Quan hÖ ViÖt Nam - Hµn Quèc tõ n¨m 1992 ®Õn nay vµ triÓn väng ph¸t triÓn ®Õn n¨m 2020/ NguyÔn Hoµng Gi¸p, NguyÔn ThÞ QuÕ, NguyÔn V¨n D­¬ng ch.b.. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 179 tr.

Ký hiÖu kho : V 2629/ VCHAUAU / Mfn: 2108

VB 2342/ TV-VKTVN / Mfn: 2308Tõ kho¸ : LÞch sö ngo¹i giao; Quan hÖ quèc tÕ;

Hîp t¸c quèc tÕ; 1992-2020; ViÖt Nam; Hµn Quèc


Quan hÖ ViÖt Nam - Hoa Kú 1994 - 2010/ Bïi ThÞ Ph­¬ng Lan . - H. : KHXH, 2011 . - 295 tr.

Ký hiÖu kho : V 2678/ VCHAUAU / Mfn: 2159

Tõ kho¸ : LÞch sö ngo¹i giao; Quan hÖ quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; 1994-2010; ViÖt Nam; Mü


Quan hÖ ViÖt Nam - Hoa Kú, h­íng vÒ phÝa tr­íc/ NguyÔn M¹i . - H. : Tri thøc, 2010 . - 350 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01210/ VNCCHAUMY / Mfn: 2390

Tõ kho¸ : LÞch sö ngo¹i giao; Quan hÖ quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; ViÖt Nam; Mü


Quan hÖ ViÖt Nam - Ucraina: LÞch sö, hiÖn tr¹ng vµ triÓn väng. Kû yÕu héi th¶o quèc tÕ = Viet Nam-Ucraine relation: History, situation and prospects / NguyÔn Quang ThuÊn ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2011 . - 422 tr.

Ký hiÖu kho : V 2591/ VCHAUAU / Mfn: 2117

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

Hîp t¸c quèc tÕ; ViÖt Nam; Ucraina


Qu¶n lý v¨n ho¸ ViÖt Nam trong tiÕn tr×nh ®æi míi vµ héi nhËp quèc tÕ/ Phan Hång Giang, Bïi Hoµi S¬n ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt, 2012 . - 531 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11962/ VTTKHXH / Mfn: 2087

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; Qu¶n lÝ v¨n ho¸; X©y dùng v¨n ho¸;

Héi nhËp quèc tÕ; §æi míi x· héi; ViÖt Nam; ThÕ giíi


QuyÒn lùc trong quan hÖ quèc tÕ: LÞch sö vµ vÊn ®Ò. S¸ch chuyªn kh¶o / Hoµng Kh¾c Nam . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 279 tr.

Ký hiÖu kho : V 2614/ VCHAUAU / Mfn: 2093

Tõ kho¸ : QuyÒn lùc chÝnh trÞ; Quan hÖ quèc tÕ; ThÕ giíi
Së h÷u t­ nh©n vµ kinh tÕ t­ nh©n ë ViÖt Nam hiÖn nay/ L­¬ng Minh Cõ, Vò V¨n Th­ . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 271 tr.

Ký hiÖu kho : V 2631/ VCHAUAU / Mfn: 2109

Tõ kho¸ : Së h÷u t­ nh©n; Kinh tÕ t­ nh©n; Kinh tÕ thÞ tr­êng;

Ph¸t triÓn kinh tÕ t­ nh©n; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ViÖt Nam


Sù sôp ®æ c¸c nÒn kinh tÕ trong t­¬ng lai: Lµm thÕ nµo ®Ó c¸c quèc gia cã thÓ thÞnh v­îng khi gi¸ dÇu lªn tíi 200USD/thïng / Stephen Leeb, Glen Strathy; Ph¹m Thä Quang, Ph¹m Khoa An, TrÇn TrÝ Dòng d. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 303 tr.

Ký hiÖu kho : V 2627/ VCHAUAU / Mfn: 2106

Tõ kho¸ : Khñng ho¶ng n¨ng l­îng; C«ng nghiÖp dÇu má;

Ph¸t triÓn kinh tÕ; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; Mü; ThÕ giíi


Sù thËt vÊn ®Ò d©n chñ vµ nh©n quyÒn trong chiÕn l­îc “DiÔn biÔn hoµ b×nh” ë ViÖt Nam/ Tr­¬ng Thµnh Trung ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 .- 235 tr.

Ký hiÖu kho : V 2671 / VCHAUAU / Mfn: 2139

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; D©n chñ; Nh©n quyÒn;

ChiÕn l­îc diÔn biÕn hoµ b×nh; ViÖt Nam


T¨ng tr­ëng kinh tÕ vµ tiÕn bé, c«ng b»ng x· héi ë ViÖt Nam/ Hoµng §øc Th©n, §inh Quang Tþ ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 437 tr.

Ký hiÖu kho : Vt 00513, Vt 00523/ VNCCHAUMY / Mfn: 2371

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; T¨ng tr­ëng kinh tÕ; TiÕn bé x· héi;

C«ng b»ng x· héi; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch x· héi; ViÖt Nam
Th¶m b¹i cña mét 'bÇy diÒu h©u': VÒ c¸c tæng thèng Mü trong chiÕn tranh ViÖt Nam / NguyÔn Ph­¬ng Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 600 tr.

Ký hiÖu kho : Vt 00505, Vt 507/ VNCCHAUMY / Mfn: 2365

Tõ kho¸ : Nhµ chÝnh trÞ; Tæng thèng; ChiÕn tranh x©m l­îc;

¢m m­u chÝnh trÞ; Thñ ®o¹n; HiÖn ®¹i; ViÖt Nam; Mü


ThÕ giíi hËu Mü/ Fareed Zakaria; DiÖu Ngäc d. . - H. : Tri thøc, 2009 . - 350 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01198, Vv 01199/ VNCCHAUMY / Mfn: 2356

Tõ kho¸ : Dù b¸o x· héi; Quan hÖ quèc tÕ; T×nh h×nh kinh tÕ;

T×nh h×nh chÝnh trÞ; Mü; ThÕ giíi


Thùc tr¹ng vÊn ®Ò chñ quyÒn BiÓn §«ng vµ gi¶i ph¸p/ §¹i häc Tæng hîp Chosun, Tr­êng §¹i häc Khoa häc x· héi vµ Nh©n v¨n . - Kwangju : [k.nxb.], 2012 . - 261 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11900/ VTTKHXH / Mfn: 2025

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; LuËt quèc tÕ; Tranh chÊp chñ quyÒn;

Chñ quyÒn l·nh thæ; Chñ quyÒn biÓn ®¶o; §«ng B¾c ¸;

§«ng Nam ¸; Ch©u ¸
Tranh chÊp BiÓn §«ng: LuËt ph¸p, ®Þa chÝnh trÞ vµ hîp t¸c quèc tÕ / §Æng §×nh Quý ch.b. . - H. : ThÕ giíi, 2012 . - 439 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11912/ VTTKHXH / Mfn: 2037

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; An ninh khu vùc;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; Tranh chÊp chñ quyÒn;

Chñ quyÒn biÓn ®¶o; BiÓn §«ng; Ch©u ¸
T«n gi¸o vµ quan hÖ quèc tÕ: S¸ch tham kh¶o / Lª Thanh B×nh, §ç Thanh H¶i ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 252 tr.

Ký hiÖu kho : V 2689/ VCHAUAU / Mfn: 2170

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu t«n gi¸o; ¶nh h­ëng t«n gi¸o;

§êi sèng chÝnh trÞ x· héi; Quan hÖ quèc tÕ;

ViÖt Nam; ThÕ giíi
T×nh h×nh thÕ giíi vµ chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i ViÖt Nam 2006: C¸c bµi viÕt vµ ph¸t biÓu chän läc cña Tæng BÝ th­, Chñ tÞch n­íc, Thñ t­íng ChÝnh phñ, Chñ tÞch Quèc héi, Phã Thñ t­íng, Bé tr­ëng Ngo¹i giao . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . 387 tr.

Ký hiÖu kho : Vt 00530/ VNCCHAUMY / Mfn: 2383

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; Bµi viÕt;

T×nh h×nh chÝnh trÞ; Bµi ph¸t biÓu; 2006;

ViÖt Nam; ThÕ giíi


T×nh h×nh thÕ giíi vµ chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i ViÖt Nam 2007: C¸c bµi viÕt vµ ph¸t biÓu chän läc cña Tæng BÝ th­, Chñ tÞch n­íc, Thñ t­íng ChÝnh phñ, Chñ tÞch Quèc héi, Phã Thñ t­íng, Bé tr­ëng Ngo¹i giao . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . 287 tr.

Ký hiÖu kho : Vt 00531/ VNCCHAUMY / Mfn: 2384

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; Bµi viÕt;

T×nh h×nh chÝnh trÞ; Bµi ph¸t biÓu; 2007;

ViÖt Nam; ThÕ giíi
T×nh h×nh thÕ giíi vµ chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i ViÖt Nam 2008: C¸c bµi viÕt vµ ph¸t biÓu chän läc cña Tæng BÝ th­, Chñ tÞch n­íc, Thñ t­íng ChÝnh phñ, Chñ tÞch Quèc héi, Phã Thñ t­íng, Bé tr­ëng Ngo¹i giao . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . 259 tr.

Ký hiÖu kho : Vt 00532/ VNCCHAUMY / Mfn: 2385

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; Bµi viÕt;

T×nh h×nh chÝnh trÞ; Bµi ph¸t biÓu; 2008;

ViÖt Nam; ThÕ giíi
Tõ bê bªn kia/ Alexander Ivanovich Herzen; NguyÔn V¨n Träng d. . - H. : Tri thøc, 2012 . - 369 tr.

Ký hiÖu kho : V 2691/ VCHAUAU / Mfn: 2168

Tõ kho¸ : T­ t­ëng chÝnh trÞ; T×nh h×nh chÝnh trÞ;

Tù truyÖn; ThÕ kû 19; Nga


Vµi nÐt bµn vÒ viÖc thùc thi c«ng b»ng, d©n chñ vµ b×nh ®¼ng nam n÷ ë ViÖt Nam hiÖn nay/ Lª Thi . - H. : KHXH, 2011 . - 246 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2345/ TV-VKTVN / Mfn: 2326

Tõ kho¸ : X· héi häc giíi; B×nh ®¼ng giíi; C«ng b»ng; D©n chñ;

Tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n; Tr¸ch nhiÖm nhµ n­íc; ViÖt Nam


V¨n kiÖn ®¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc thêi kú ®æi míi: Kho¸ VI, VII, VIII, IX, X. Ph. 1 . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 834 tr.

Ký hiÖu kho : Vt 00508, Vt 509/ VNCCHAUMY / Mfn: 2367

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; V¨n kiÖn; §¹i héi;

Khãa 6-10; ViÖt Nam


VËn dông t­ t­ëng Hå ChÝ Minh thêi kú héi nhËp quèc tÕ/ Vò D­¬ng Hu©n ch.b.; §ç Träng C­¬ng, NguyÔn ThÞ M©y, Ph¹m H¶i ViÖt b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 219 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01189/ VNCCHAUMY / Mfn: 2350

Tõ kho¸ : Ngo¹i giao; T­ t­ëng Hå ChÝ Minh;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; Héi nhËp quèc tÕ; ViÖt Nam
VÒ c¸c mèi quan hÖ lín cÇn ®­îc gi¶i quyÕt tèt trong qu¸ tr×nh ®æi míi ®i lªn chñ nghÜa x· héi ë n­íc ta/ NguyÔn Phó Träng ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 279 tr.

Ký hiÖu kho : V 2670 / VCHAUAU / Mfn: 2138

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¶ng l·nh ®¹o; C«ng cuéc ®æi míi;

Chñ nghÜa x· héi; ViÖt Nam


Xu©n Thñy - Nhµ ho¹t ®éng chÝnh trÞ, ngo¹i giao xuÊt s¾c, nhµ b¸o, nhµ th¬ lín. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 674 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11926/ VTTKHXH / Mfn: 2051

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ chÝnh trÞ; Nhµ ngo¹i giao;

Cuéc ®êi; Sù nghiÖp; 1912 - 1985; ViÖt Nam


X©y dùng ®èi t¸c chiÕn l­îc ViÖt Nam - NhËt B¶n: Néi dung vµ lé tr×nh. Kû yÕu Héi th¶o / TrÇn Quang Minh, Ph¹m Quý Long ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2011 . - 402 tr.

Ký hiÖu kho : V 2619/ VCHAUAU / Mfn: 2098

Tõ kho¸ : Hîp t¸c quèc tÕ; ChiÕn l­îc hîp t¸c;

KØ yÕu; Héi th¶o; ViÖt Nam


X©y dùng hÖ thèng kÕt cÊu h¹ tÇng ®ång bé víi mét sè c«ng tr×nh hiÖn ®¹i phôc vô sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc giai ®o¹n 2011 - 2020/ NguyÔn B¸ ¢n ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 211 tr.

Ký hiÖu kho : V 2695/ VCHAUAU / Mfn: 2112

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; KÕt cÊu h¹ tÇng; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

C«ng nghiÖp ho¸; HiÖn ®¹i ho¸; 2011-2020; ViÖt Nam


X©y dùng nhµ n­íc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam trong giai ®o¹n hiÖn nay: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn / §µo TrÝ óc, Ph¹m H÷u NghÞ . - H.: Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 363 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01190/ VNCCHAUMY / Mfn: 2351

Tõ kho¸ : Nhµ n­íc; Nhµ n­íc ph¸p quyÒn;

X©y dùng nhµ n­íc ph¸p quyÒn;

Nhµ n­íc x· héi chñ nghÜa; ViÖt Nam
X©y dùng, ph¸t triÓn thÞ tr­êng khoa häc vµ c«ng nghÖ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa/ Hå §øc ViÖt ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 214 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2323/ TV-VKTVN / Mfn: 2302

Tõ kho¸ : Khoa häc c«ng nghÖ; ThÞ tr­êng khoa häc c«ng nghÖ; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; ChÝnh s¸ch khoa häc; ViÖt Nam

Chñ nghÜa M¸c Lªnin

C¸c lý thuyÕt kinh tÕ trong bèi c¶nh khñng ho¶ng kinh tÕ toµn cÇu vµ thùc tiÔn ViÖt Nam: Kû yÕu Héi th¶o khoa häc quèc gia / §¹i häc Kinh tÕ, §¹i häc Quèc gia Hµ Néi b.s. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 442 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2366/ TV-VKTVN / Mfn: 2266

Tõ kho¸ : Kinh tÕ chÝnh trÞ; Häc thuyÕt kinh tÕ; LÝ thuyÕt kinh tÕ;

Khñng ho¶ng kinh tÕ; KØ yÕu; Héi th¶o; ViÖt Nam


VËn dông t­ t­ëng Hå ChÝ Minh thêi kú héi nhËp quèc tÕ/ Vò D­¬ng Hu©n ch.b.; §ç Träng C­¬ng, NguyÔn ThÞ M©y, Ph¹m H¶i ViÖt b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 219 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01189/ VNCCHAUMY / Mfn: 2350

Tõ kho¸ : Ngo¹i giao; T­ t­ëng Hå ChÝ Minh;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; Héi nhËp quèc tÕ; ViÖt Nam


D©n téc häc

Ch©n dung mét lµng quª V©n Hßa thuë Êy/ TrÇn SÜ HuÖ . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 202 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5869/ VDANTOC / Mfn: 2227

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ vËt chÊt;

Nghi lÔ; V¨n ho¸ tinh thÇn; Lµng V©n Hßa;

TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam
D©n téc S¸n Chay ë ViÖt Nam/ Khæng DiÔn, TrÇn B×nh ch.b.; §Æng ThÞ Hoa, §µo Huy Khª b.s. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 374 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5867/ VDANTOC / Mfn: 2232

Tõ kho¸ : §iÒu kiÖn tù nhiªn; §êi sèng kinh tÕ; Tæ chøc x· héi;

V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn; D©n téc S¸n Chay;

ViÖt Nam
DÖt sø - DÖt lam thêi x­a cña d©n téc Th¸i ®en S¬n La/ CÇm Hïng . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 367 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5884/ VDANTOC / Mfn: 2217

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; H«n lÔ; NghÖ thuËt d©n gian;

V¨n häc d©n gian; H¸t ®¸m c­íi; D©n téc Th¸i;

Ng­êi Th¸i ®en; TØnh S¬n La; ViÖt Nam
Di s¶n v¨n ho¸ Ch¨m = Heritage of Ch¨m Culture / NguyÔn V¨n Kù . - H. : ThÕ giíi, 2012 . - 168 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11919/ VTTKHXH / Mfn: 2044

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Di s¶n v¨n ho¸; KiÕn tróc; §iªu kh¾c;

§Òn; Th¸p; §êi sèng kinh tÕ x· héi; §êi sèng v¨n ho¸;

S¸ch ¶nh; D©n téc Ch¨m; ViÖt Nam
  1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương