THƯ MỤc sách phòng mưỢn mới nhất quý I năM 2014tải về 90.51 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích90.51 Kb.
#16610
THƯ MỤC SÁCH PHÒNG MƯỢN MỚI NHẤT QUÝ I NĂM 2014

(Từ biểu ghi 4689 đến biểu ghi 4803)

4689. Rohn, Jim. 7 chiÕn l­îc thÞnh v­îng vµ h¹nh phóc / Jim Rohn. - T¸i b¶n lÇn 1. - H. : ThÕ giíi; C«ng ty S¸ch Th¸i Hµ, 2013. - 214tr.: h×nh vÏ. - 21cm. - 65.000 ®

KÝ hiÖu: M/2924 M/2925 M/2926 M/2927

V(2924-2927)


4690. Stone, William Clement. Kh«ng bao giê thÊt b¹i / William Clement Stone. - H. : Lao ®éng x· héi; C«ng ty S¸ch Th¸i Hµ, 2013. - 332tr.: Minh ho¹. - 21cm. - 85.000 ®.

KÝ hiÖu: ; M/2928 M/2929 M/2930 M/2931

V(2928-2931)
4691. §õng ®Ó tiÒn lµm rèi ®êi ta / Xu©n NguyÔn tuyÓn chän; M¹c Tó Anh, NguyÔn Kim DiÖu dÞch. - T¸i b¶n lÇn 1. - Tp.Hå ChÝ Minh : Nxb.TrÎ, 2013. - 248tr. - 21cm. - 68.000 ®

KÝ hiÖu: M/2916 M/2917 M/2918 M/2919

V(2916-2919)
4692. §©y biÓn ViÖt Nam / S«ng Lam, Th¸i Quúnh. - H. : Thanh niªn, 2012. - 208tr. - 21cm. - 42.000 ®.

KÝ hiÖu: M/2895 M/2896

V(2895-2896)
4693. Mét sè vÊn ®Ò trong chiÕn l­îc biÓn ViÖt Nam / TriÒu H¶i Quúnh, TrÇn §×nh Thiªn,...; S«ng Lam, Th¸i Quúnh giíi thiÖu.- H., 2012. - 224tr. - 21cm. - 45.000 ®

KÝ hiÖu: M/2893 M/2894

V(2893-2894)
4694. Aristotle. ChÝnh trÞ luËn. - H. : ThÕ giíi, 2013. - 435tr. - 21cm. - 119.000 ®

KÝ hiÖu: M/2913 M/2914 M/2915

V(2913-2915)
4695. McFarland, Bill. B­íc ra tõ khñng ho¶ng : Tù tin qua 15 tin nh¾n / Bill McFarland, Alex Yellowless; Phïng Hµ hiÖu ®Ýnh.- H. : Lao ®éng x· héi, 2008. - 201tr. - 21cm. - 37.000 ®

KÝ hiÖu: M/2899 M/2900

V(2899-2900)
4696. Levy, Steven. Néi soi Google : C¸ch Google suy nghÜ vËn hµnh vµ ®Þnh h×nh cuéc sèng cña chóng ta / Steven Levy. - H.: Lao ®éng x· héi; C«ng ty S¸ch Th¸i Hµ, 2013. - 464tr. - 24cm.

KÝ hiÖu: M/2905 M/2906 M/2907 M/2908

V(2905-2908)
4697. Lý Quang DiÖu. Lý Quang DiÖu : Bµn VÒ Trung Quèc, Hoa Kỳ vµ thÕ giíi / Graham Allison,.... - In lÇn 2. - H. : ThÕ giíi; C«ng ty S¸ch Th¸i Hµ, 2013. - 266tr. - 21cm

KÝ hiÖu: M/2861 M/3023 M/3024 M/3025

V(2861; 3023-3025)
4698. Cèc VÜ VÜ. Ng­êi phô n÷ tinh qu¸i : Tinh qu¸i ®Ó thµnh c«ng, tinh qu¸i ®Ó h¹nh phóc / Cèc VÜ VÜ; NguyÔn Thanh H­¬ng hiÖu ®Ýnh. - T¸i b¶n lÇn 4. - H. : Lao ®éng x· héi; C«ng ty S¸ch Th¸i Hµ, 2013. - 311tr. - 21cm.

KÝ hiÖu: M/2932 M/2933 M/2934 M/2935

V(2932-2935)
4699. V­¬ng Kú. B¸ch khoa th­ thai gi¸o / V­¬ng Kú; V©n Anh hiÖu ®Ýnh. - T¸i b¶n lÇn 2. - H. : Thêi ®¹i; C«ng ty S¸ch Th¸i Hµ, 2011-2012. - 2T. - 24cm.

T1: 115.000 ®; T2: 125.000 ®

T1: Gi¸o dôc thai nhi Vµ sinh con ­u ViÖt.- 2012.- 333tr.: h×nh vÏ

T2: Ph¸t triÓn toµn diÖn trong n¨m ®Çu ®êi.- 2011.-321tr.

KÝ hiÖu: M/2909 M/2910 M/2911 M/2912 M/3004 M/3005 M/3006

V(2909-2912; 3004-3006)


4700. Sulli Van, Tom. Cuéc phiªu l­u trong bãng tèi : Mïa hÌ cña cËu bÐ khiÕm thÞ 11 tuæi / Tom Sulli Van. - H. : Tri thøc, 2008. - 317tr. - 21cm. - 51.000 ®

KÝ hiÖu: M/2889 M/2890 M/3007 M/2999

V(2889-2890; 2999; 3007)
4701. Go, Deuk - Seong. ThÞnh V­îng tµi chÝnh tuæi 30 : TËp 2/ Deuk Seong Go. - T¸i b¶n lÇn 1. - H. : Lao ®éng x· héi; C«ng ty S¸ch Th¸i Hµ, 2013. - 248tr. - 21cm. - 69.000 ®

KÝ hiÖu: M/3000 M/3001 M/3002 M/3003

V(3000- 3003)
4702. Woodacre, Margo E.Bane. Tr­íc ng­ìng cöa ®¹i häc : Khi con c¸i ë tr­êng Vµ bè mÑ ë nhµ / Steffany Bane; . - H. : §¹ihäc Kinh tÕ Quèc d©n, 2010. - 205tr. - 21cm. - 55.000 ®

KÝ hiÖu: M/2920 M/2921 M/2922 M/2923

V(2920-2923)
4703. NguyÔn Duy Hinh. Ng­êi Ch¨m x­a Vµ nay / NguyÔn Duy Hinh. - T¸i b¶n lÇn 1. - H. : V¨n ho¸ th«ng tin, 2013. - 443tr.:b¶ng. - 24cm. - 155.000 ®

KÝ hiÖu: M/3021 M/3022

V(3021-3022)
4704. §êi ®¬n gi¶n khi ta ®¬n gi¶n / Xu©n NguyÔn tuyÓn chän.- T¸i b¶n lÇn 1. - Tp.Hå ChÝ Minh : Nxb.TrÎ, 2013. - 232tr. - 21cm. - 64.000 ®

KÝ hiÖu: M/2996 M/2997 M/2998

V(2996-2998)
4705. Campbell, Clark A. Qu¶n lý dù ¸n trªn mét trang giÊy / Clark A. Campbell; NguyÔn M¹nh Hïng h®. - T¸i b¶n lÇn 3. - H. : Thêi ®¹i; C«ng ty S¸ch Th¸i Hµ, 2012. - 147tr.:¶nh. - 24cm. - 44.000 ®

KÝ hiÖu: M/3019 M/3020 M/2678 M/2679

V(3019-3020; 2678-2679)
4706. Tucker, Jim B. TiÒn kiÕp - Cã hay kh«ng? / Jim B.Tucker. - T¸i b¶n lÇn 1. - Cµ Mau; H. : Nxb.Ph­¬ng §«ng; C«ng tyS¸ch Th¸i Hµ, 2011. - 332tr. - 21cm. - 79.000 ®.

KÝ hiÖu: M/2954 M/2955 M/2956 M/3027

V(2954-2956; 3027)
4707. Boesky, Lisa. B¾t m¹ch tuæi teen / NguyÔn ThÞ Thu biªndÞch. - H. : Lao ®éng x· héi; C«ng ty S¸ch Th¸i Hµ, 2011. - 218tr. - 21cm. - 54.000 ®

KÝ hiÖu: M/2946 M/2947 M/2948 M/2949

V(2946-2949)
4708. Bronson, Po. Có sèc d­ìng dôc / Po Bronson, AshleyMerryman. - H. : Lao ®éng x· héi; C«ng ty S¸ch Th¸i Hµ, 2011. - 224tr. - 21cm. - 55.000 ®

KÝ hiÖu: M/2942 M/2943 M/2944 M/2945

V(2942-2945)
4709. Amador, Xa Vier. T«i ®óng, b¹n sai, giê th× sao? : V­ît qua bÕ t¾c ®Ó giµnh ®­îc nh÷ng g× b¹n muèn / Xavier Amador. - H.: Lao ®éng x· héi; C«ng ty S¸ch Th¸i Hµ, 2013. - 377tr. - 21cm.- 88.000 ®

KÝ hiÖu: M/2938 M/2939 M/2940 M/2941

V(2938-2941)

4710. Danh môc c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh ViÖt Nam 2008 / Tæng côc Thèng kª. - H. : Thèng kª, 2009. - 231tr. - 27cm. - 50.000 ®

KÝ hiÖu: M/2936 M/2937

V(2936-2937)


4711. ThÝch Th¸nh Nghiªm. Tu trong c«ng viÖc / ThÝch Th¸nh Nghiªm. - T¸i b¶n lÇn 3. - H. : Tõ ®iÓn b¸ch khoa; C«ng ty S¸ch Th¸i Hµ, 2013. - 178tr. - 20cm. - 44.000 ®

KÝ hiÖu: M/2950 M/2951 M/2952 M/2953 M/2994 M/2995

V(2950-2953; 2994-2995)
4712. T«n §µo Nhiªn. 36 lêi khuyªn dµnh cho ng­êi khëi nghiÖp/ T«n §µo Nhiªn. - H. : Lao ®éng x· héi, 2013. - 431tr. - 21cm.- 109.000 ®

KÝ hiÖu: M/2964 M/2965

V(2964-2965)
4713. §ç NhËt Nam. Nh÷ng con ch÷ biÕt h¸t : C«ng thøc häc tËp cña cËu bÐ yªu thÝch con ch÷ / §ç NhËt Nam. - H. : Lao ®éng; C«ng ty S¸ch Th¸i Hµ, 2013. - 316tr.:h×nh vÏ. - 19cm. - 69.000 ®

KÝ hiÖu: M/2990 M/2991 M/2992 M/2993

V(2990-2993)
4714. §ç NhËt Nam. Tí ®· häc tiÕng Anh nh­ thÕ nµo? : NhËt ký häc tiÕng Anh cña dÞch gi¶ nhá tuæi nhÊt ViÖt Nam / §ç NhËt Nam.- T¸i b¶n lÇn 2. - H. : Lao ®éng; C«ng ty S¸ch Th¸i Hµ, 2013. - 197tr.: ¶nh. - 19cm. - 55.000 ®

KÝ hiÖu: M/2987 M/2988 M/2989

V(2987-2989)
4715. Beauby, Jean Dominique. ChiÕc ¸o lÆn Vµ con b­ím / Jean Dominique Beauby. - H. : Lao ®éng x· héi, 2010. - 129tr. - 20cm.- 30.000 ®

KÝ hiÖu: M/2978 M/2979 M/2980 M/2981

V(2978-2981)
4716. Beck, Debra. Lµ con g¸i thËt tuyÖt / Debra Beck. - H. :Thêi ®¹i; C«ng ty S¸ch Th¸i Hµ, 2011. - 199tr.: tranh vÏ. - 21cm.- 48.000 ®

KÝ hiÖu: M/2974 M/2975 M/2976 M/2977

V(2974-2977)
4717. McCarthy, Jenny. M¹nh h¬n c¶ lêi nãi : Hµnh tr×nh cña mét ng­êi mÑ trong ViÖc ch÷a bÖnh tù kû cho con trai / Jenny McCarthy; ViÖt Hoµ hiÖu ®Ýnh. - H. : Lao ®éng x· héi, 2009. - 197tr. - 21cm. - 33.000 ®

KÝ hiÖu: M/2960 M/2961 M/2962 M/2963

V(2960-2963)
4718. Carter, Les. TrÞ ng­êi VÞ kû : Gi¶i ph¸p cho ng­êi céng sù khã chÞu / Les Carter; Thôc An hiÖu ®Ýnh. - T¸i b¶n lÇn 1. - H. : Lao ®éng x· héi; C«ng ty S¸ch Th¸i Hµ, 2011. - 298tr.:h×nh vÏ. - 21cm. - 69.000 ®

KÝ hiÖu: M/2957 M/2958 M/2959 M/2973

V(2957-2959; 2973)
4719. Vò Xu©n Töu. Lªn cæng trêi / Vò Xu©n Töu. - H. : Thanh niªn, 2013. - 199tr. - 19cm. - 48.000 ®.

KÝ hiÖu: M/2686 M/2687

V(2686-2687)
4720. Mét tho¸ng trong ®êi : TËp truyÖn ng¾n. - H. : V¨n häc, 2013. - 222tr. - 21cm. - 59.000 ®

KÝ hiÖu: M/2688 M/2689

V(2688-2689)
4721. Mét lÇn cói mét lÇn th­¬ng : NhiÒu t¸c gi¶. - H.: V¨n häc, 2013. - 261tr. - 21cm. - 66.000 ®.

KÝ hiÖu: M/2690 M/2691

V(2690-2691)
4722. Pollins, James. Nhµ tiªn tri cuèi cïng : TiÓu thuyÕt về lùc l­îng Sigma / James Pollins. - H. : V¨n häc, 2013. - 523tr.- 23cm. - 122.000 ®

KÝ hiÖu: M/2581 M/2582

V(2581-2582)
4723. Vò Ngäc TiÕn. Sãng hËn s«ng L« : TiÓu thuyÕt lÞch sö / Vò Ngäc TiÕn. - H. : Nxb.Héi nhµ v¨n; Trung t©m V¨n ho¸ Ng«n ng÷ §«ng T©y, 2013. - 347tr. - 21cm. - 88.000 ®

KÝ hiÖu: M/2697 M/2698

V(2697-2698)
4724. Ph¹m Kh¶i. Nh÷ng vô ¸n vµ sù cè bi hµi / Ph¹m Kh¶i. - H.: V¨n häc, 2013. - 254tr. - 21cm. - 62.000 ®

KÝ hiÖu: M/2695 M/2696

V(2695-2696)
4725. Guimaraes, Bernardo. N« t× Isaura / Bernardo Guimaraes.- H. : Thêi ®¹i, 2013. - 174tr. - 21cm. - 59.000 ®

KÝ hiÖu: M/2693 M/2694

V(2693-2694)
4726. §ç Môc. §ç Môc nhµ th¬ tµi hoa V·n §­êng : B×nh luËn,giai tho¹i / §ç Môc. - H. : Lao ®éng, 2013. - 344tr. - 22cm. - 90.000 ®

KÝ hiÖu: M/2795 M/2796

V(2795-2796)

4727. Strauss, Claude LÐ Vi. NhiÖt ®íi buån / Claude LÐvi Strauss. - H. : Tri thøc, 2013. - 436tr. - 24cm. - 150.000 ®

KÝ hiÖu: M/3011 M/3012

V(3011-3012)


4728. Ch­ng Th©u. Lª §¹i con ng­êi vµ th¬ v¨n / Ch­¬ng Th©u, T«n Long . - H. : V¨n ho¸ th«ng tin, 2013. - 389tr. - 24cm. - 90.000 ®

KÝ hiÖu: M/2846 M/2847

V(2846-2847)
4729. Ch­¬ng Th©u. NguyÔn H÷u CÇu chÝ sÜ yªu n­íc §«ng Kinh nghÜa thôc / Ch­¬ng Th©u, Hå Anh Hi bs. - T¸i b¶n cã söa ch÷a bæ sung.- H. : V¨n ho¸ th«ng tin, 2012. - 307tr.: ¶nh. - 24cm. - 71.000 ®

KÝ hiÖu: M/2844 M/2845

V(2844-2845)
4730. Cao ThÞ Xu©n Mü. TrÇn Quang NghiÖp - Cuéc ®êi vµ t¸c phÈm: Nhµ v¨n ®iÓn h×nh cña v¨n häc Nam bé ®Çu thÕ kû XX / Cao ThÞ Xu©n Mü, Ph¹m ThÞ Ph­îng bs. - H.: V¨n häc, 2012. - 591tr.- 23cm. - 142.000 ®

KÝ hiÖu: M/2823 M/2824

V(2823-2824)
4731. V¨n b¶n qu¶n lý nhµ n­íc : Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ kü thuËt so¹n th¶o / TriÖu V¨n C­êng, NguyÔn C¶nh §­¬ng cb; Lª V¨n In, NguyÔn M¹nh C­êng. - H. : Gi¸o dôc, 2013. - 507tr.. - 24cm.- 100.000 ®

KÝ hiÖu: 342.597/ VAN; M/2570 M/2571

V(7956-7960); (2570-2571)
4732. Vitale, Joe. T¸c nh©n thu hót : N¨m b­íc dÔ dµng ®Ó t¹o nªn sù giµu cã vµ thµnh c«ng b»ng luËt hÊp d©n / JoeVitale. - .H. : Lao ®éng x· héi; Cong ty S¸ch Th¸i Hµ, 2011. - 326tr. - 21cm. - 77.000 ®

KÝ hiÖu: M/2825 M/2826

V(2825-2826)
4733. Thompson, Leigh. NghÖ thuËt ®µm ph¸n / Leigh Thompson.- H. : Lao ®éng x· héi, 2012. - 215tr.. - 21cm. - 54.000 ®

KÝ hiÖu: M/2833 M/2834 M/2835

V(2833-2835)

4734. Lowndes, Leil. NghÖ thuËt giao tiÕp ®Ó thµnh c«ng : 92 thñ thuËt gióp b¹n trë thµnh bËc thÇy trong giao tiÕp / Leil Lowndes. - H. : Lao ®éng x· héi, 2013. - 397tr.. - 21cm. - 85.000 ®

KÝ hiÖu: M/2821 M/2822

V(2821-2822)


4735. NguyÔn HiÕn Lª. NghÖ thuËt nãi tr­íc c«ng chóng / NguyÔn HiÕn Lª. - In lÇn 6. - Tp.Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp, 2013. - 339tr. - 21cm. - 68.000 ®

KÝ hiÖu: M/2613 M/2614

V(2613-2614)
4736. H­íng dÉn x©y dùng quy chÕ c«ng t¸c V¨n th­, l­u tr÷ cña c¸c c¬ quan, tæ chøc quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh luËt l­u tr÷ 2013 / Thuú Linh, ViÖt Trinh biªn so¹n. - H. : Lao ®éng, 2013. - 428tr.. - 27cm. - 325.000 ®

KÝ hiÖu: M/2575 M/2576 M/2577 M/2578

V(2575-2578)
4737. Shure, Myrna B.. Cha mÑ giái con th«ng minh : Gióp b¹ngi¶i quyÕt nh÷ng VÊn ®Ò r¾c rèi th­êng ngµy / Myrna B.Shure. - H.: V¨n ho¸ th«ng tin, 2013. - 345tr. - 21cm. - 49.000 ®

KÝ hiÖu: M/2738 M/2739 M/2768 M/2769

V(2738-2739; 2768-2769)
4738. Doman, Clenn. D¹y trÎ th«ng minh sím / Glenn Doman, Janet Doman. - H. : Lao ®éng x· héi; Cong ty S¸ch Th¸i Hµ, 2013.- 326tr.: h×nh vÏ. - 21cm. - 106.000 ®

KÝ hiÖu: M/2559 M/2560 M/2561 M/2562

V(2559-2562)
4739. TrÇn H©n. Ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc con cña ng­êi Mü : Gióp trÎ tù lËp tr­ëng thµnh / TrÇn H©n. - Gia Lai : Nxb.Hång Bµng, 2013. - 231tr. - 21cm. - 62.000 ®

KÝ hiÖu: M/2555 M/2556

V(2555-2556)
4740. Hoµng Thuý. Thùc ®¬n ch÷a bÖnh cña ng­êi bÐo ph× / Hoµng Thuý. - H. : Lao ®éng, 2010. - 210tr. - 21cm. - 32.000 ®

KÝ hiÖu: M/2836 M/2837

V(2836-2837)
4741. TriÕt lý nh©n sinh cuéc ®êi / NguyÔn Gia Linh, Duyªn Hi bs. - H. : Tõ ®iÓn b¸ch khoa, 2009. - 341tr. - 21cm. - 40.000 ®

KÝ hiÖu: M/2855 M/2856

V(2855-2856)
4742. Maybon, Charles B. . Nh÷ng ng­êi Ch©u ¢u ë n­íc An Nam/ Charles B. Maybon. - H. : ThÕ giíi, 2011. - 257tr.:¶nh. - 21cm. - 62.000 ®

KÝ hiÖu: M/2852 M/2853 M/2854

V(2852-2854)

4743. Mclnerny, D.Q. T­ duy logic : §Ó nghÜ th«ng minh h¬n / D.Q.Mclnerny. - H. : Thanh niªn, 2013. - 190tr. - 20cm. - 49.000 ®

KÝ hiÖu: M/2877 M/2878

V(2877-2878)


4744. Lª Gi¶ng. C¸c triÒu ®¹i Trung Hoa / Lª Gi¶ng. - In lÇn 5. - H. : Tõ ®iÓn b¸ch khoa, 2013. - 383tr. - 22cm. - 55.000 ®

KÝ hiÖu: M/2850 M/2851

V(2850-2851)
4745. Heymann, Da Vid. Jackie mét huyÒn tho¹i / Da Vid Heymann. - Tp.Hå ChÝ Minh : Ph­¬ng §«ng, 2011. - 2T.. - 21cm. - 70.000 ®

T1.- 344tr.; T2.- 384tr.

KÝ hiÖu: M/2842 M/2843

V(2842-2843)


4746. NguyÔn Kh¾c Sö. Kh¶o cæ häc thêi ®¹i ®¸ cò B¾c ViÖt Nam / NguyÔn Kh¾c Sö. - H. : Khoa häc x· héi, 2012. - 464tr.. - 24cm. - 146.000 ®

KÝ hiÖu: M/2666 M/2667

V(2666-2667)

4748. Qu¸ch KÝnh Minh. TiÓu thêi ®¹i 2.0 / Qu¸ch KÝnh Minh. - H.: V¨n häc, 2013. - 323tr. - 24cm. - 99.000 ®

KÝ hiÖu: M/2631 M/2632

V(2631-2632)
4749. ViÖt Nam (CHXHCN). LuËt. LuËt ®Êu thÇu n¨m 2005 ®­îcsöa ®æi bæ sung n¨m 2009. - XuÊt b¶n lÇn 2. - H. : ChÝnh trÞ Quèc gia, 2010. - 84tr. - 19cm. - 15.000 ®

KÝ hiÖu: M/2879 M/2880

V(2879-2880)
4750. TriÕt häc Ph­¬ng §«ng vµ ph­¬ng T©y: VÊn ®Ò vµ c¸ch tiÕp cËn / NguyÔn Quang H­ng, L­¬ng Gia TÜnh, NguyÔn Thanh B×nh,… cb.- H. : ChÝnh trÞ Quèc gia, 2012. - 629tr. - 24cm. - 130.000 ®

KÝ hiÖu: M/2594 M/2595

V(2594-2595)
4751. Bïi ThÕ T©m. GT tin häc v¨n phßng : Windows, word 2003, excel 2003 lý thuyÕt, bµi tËp vµ lêi gi¶i / Bïi ThÕ T©m. - H. : Thêi ®¹i, 2011. - 120tr. - 21cm. - 33.000 ®

KÝ hiÖu: M/2600 M/2601

V(2600-2601)
4752. §ç Minh Hîp. NhËp m«n triÕt häc / §ç Minh Hîp. - H. : Gi¸o dôc, 2011. - 339tr. - 27cm. - 70.000 ®

KÝ hiÖu: 101/DO; M/2602 M/2603 M/2604

V(7660-7661); (2602-2604)
4753. ThÝch Nh­ §iÓn. Sèng Vµ chÕt theo quan niÖm cña PhËt gi¸o / ThÝch Nh­ §iÓn. - Tp.Hå ChÝ Minh : Ph­¬ng §«ng, 2009. - 235tr. - 21cm. - 32.000 ®

KÝ hiÖu: M/2734 M/2735

V(2734-2735)
4754. §ç Minh Hïng. T×m hiÓu néi dung Vµ ®Æc ®iÓm ng«n ng÷trong c¸c bµi diÔn v¨n nhËm chøc tæng thèng Mü / NguyÔn Minh Hïng. - Tp. Hå ChÝ Minh : Nxb.Tæng hîp, 2013. - 367tr.. - 21cm.- 90.000 ®

KÝ hiÖu: M/2840 M/2841

V(2840-2841)
4755. NguyÔn M¹nh CÈm. §æi míi Vµ ph¸t triÓn gi¸o dôc h­íng tíi x©y dùng c¶ n­íc trë thµnh mét x· héi häc tËp / NguyÔn Minh CÈm. - H. : D©n trÝ, 2013. - 217tr. - 21cm. - 45.000 ®

KÝ hiÖu: M/2819 M/2820

V(2819-2820)
4756. Fukuzawa Yukichi. KhuyÕn häc vµ luËn vµ b×nh : S¸chtham kh¶o / Fukuzawa Yukichi. - H. : V¨n ho¸ th«ng tin; Trung t©m V¨n ho¸ Ng«n ng÷ §«ng T©y, 2013. - 260tr. - 21cm. - 62.000 ®

KÝ hiÖu: M/2809 M/2810 M/2817 M/2818

V(2809-2810; 2817-2818)

4757. Richo, David. 5 sù thËt kh«ng thÓ thay ®æi / David Richo. - Cµ Mau : Nxb.Ph­¬ng §«ng; C«ng ty S¸ch Th¸i Hµ, 2011. -261tr. - 21cm. - 68.000 ®

KÝ hiÖu: M/2815 M/2816

V(2815-2816)


4758. TrÇn Th¸i §Ønh. TriÕt häc Descartes / TrÇn Th¸i §Ønh. -H. : Thêi ®¹i; V¨n häc, 2012. - 594tr. - 21cm. - 135.000 ®

KÝ hiÖu: M/2684 M/2685

V(2684-2685)
4759. Hastings, Selina. C©u chuyÖn kinh th¸nh : Nh÷ng bµi häc vÒ lßng yªu th­ơng / Selina Hastings. - H. : T«n gi¸o, 2009. - 174tr. - 21cm. - 150.000 ®

KÝ hiÖu: M/2807 M/2808

V(2807-2808)
4760. H­íng dÉn c¸ch chän vµ mua nhµ thuËn phong thuû / TiÓn Quang Minh so¹n dÞch. - H. : Nxb.Hång §øc, 2013. - 246tr. - 21cm. - 45.000 ®

KÝ hiÖu: M/2805 M/2806

V(2805-2806)

4761. LuyÖn trÝ nhí / Alpha books biªn so¹n, Phan V¨n Hång Th¾ng chñ biªn. - H. : Thanh niªn, 2013. - 221tr. - 20cm. - 59.000 ®

KÝ hiÖu: M/2803 M/2804

V(2803-2804)


4762. NguyÔn M¹nh Hïng. T©m tõ t©m / NguyÔn Minh Hïng. - H. : Lao ®éng; C«ng ty S¸ch Th¸i Hµ, 2013. - 237tr.:¶nh. - 21cm. - 55.000 ®

KÝ hiÖu: M/2801 M/2802

V(2801-2802)
4763. Vâ Nguyªn Gi¸p. Tæng tËp håi ký / Vâ Nguyªn Gi¸p. - H. : Qu©n ®éi nh©n d©n, 2011. - 1039tr. - 27cm. - 62.000 ®

KÝ hiÖu: M/2884

V2884
4764. Duffy, Michael. Hå s¬ quyÒn lùc Younger Pitt : Thñ t­íng trÎ nhÊt trong lÞch sö n­íc Anh / Michael Duffy. - H. : Tri thøc, 2009. - 430tr. - 21cm. - 74.000 ®

KÝ hiÖu: M/2646 M/2647 M/2648 M/2649

V(2646-2649)
4765. §« thÞ th­¬ng c¶ng Héi An / §¨ng Tr­êng biªn so¹n. - H.: V¨n ho¸ th«ng tin, 2013. - 215tr.: ¶nh. - 21cm. - 49.000 ®

KÝ hiÖu: M/2643 M/2644 M/2645

V(2643-2645)
4766. Perkins, John. LÞch sö bÝ mËt ®Õ chÕ Hoa Kú : S¸ch tham kh¶o / John Perkins. - T¸i b¶n lÇn 2. - H. : ThÕ giíi, 2012. - 523tr. - 21cm. - 159.000 ®

KÝ hiÖu: M/2752 M/2753 M/2754 M/2755 M/2756

V(2752-2756)
4767. Armstrong, Thomas. 7 lo¹i h×nh th«ng minh / Thomas Armstrong. - T¸i b¶n lÇn 1. - H. : Lao ®éng x· héi, 2012. - 335tr. - 21cm. - 89.000 ®

KÝ hiÖu: M/2730 M/2731

V(2730-2731)
4768. NguyÔn §øc L÷. TÝn ng­ìng thê cóng tæ tiªn ë ViÖt Nam x­a vµ nay : Hái - ®¸p / NguyÔn §øc L÷. - H. : ChÝnh trÞ Quèc gia - Sù thËt, 2013. - 182tr. - 21cm. - 31.000 ®

KÝ hiÖu: M/2650 M/2651

V(2650-2651)
4769. Ng­êi ViÖt Nam ­u tiªn dïng hµng ViÖt Nam. - T¸i b¶n lÇn 1. - H. : Thanh niªn, 2010. - 163tr. - 23cm. - 39.000 ®

KÝ hiÖu: M/2549 M/2550

V(2549-2550)
4770. Vitale, Joe. T¸c nh©n thu hót : 5 b­íc dÔ dµng ®Ó t¹o nªn sù giµu cã vµ thµnh c«ng b»ng luËt hÊp dÉn / Joe Vitale. - H.: Lao ®éng x· héi; C«ng ty S¸ch Th¸i Hµ, 2011. - 326tr. - 21cm. - 77.000 ®

KÝ hiÖu: M/2825 M/2826

V(2825-2826)
4771. Maxwell, John C. Tr¾c nghiÖm ­íc m¬ : 10 c©u hái gióp hiÓu râ vµ biÕn ­íc m¬ cña b¹n thµnh hiÖn thùc / John C.Maxwell.- H. : Lao ®éng x· héi, 2011. - 335tr. - 21cm. - 59.000 ®

KÝ hiÖu: M/2664 M/2665

V(2664-2665)
4772. ThÕ Anh. 150 t×nh huèng ph¸p luËt vÒ b¶o hiÔm x· héi b¶o hiÓm y tÕ / ThÕ Anh, Song H¶i bs. - H. : Khoa häc x· héi, 2013. - 215tr. - 21cm. - 54.000 ®

KÝ hiÖu: M/2746 M/2747

V(2746-2747)
4773. Kim Seon Yeong. Giao tiÕp tiÕng Hµn theo chñ ®Ò / Kim Seon Yeong. - H. : B¸ch khoa Hµ Néi, 2013. - 283tr.; 21cm + 01CD. - 65.000 ®

KÝ hiÖu: M/2546 M/2547 M/2548

V(2546-2548)
4774. ThÕ ThÞ V©n. LÔ héi d©n gian ViÖt Nam truyÒn thèng vµ hiÖn ®¹i / ThÕ ThÞ V©n, NguyÔn ThÞ Thu Huyªn. - H. : C«ng an nh©n d©n, 2012. - 326tr. - 21cm. - 67.000 ®

KÝ hiÖu: M/2732 M/2733

V(2732-2733)
4775. TrÇn V¨n Biªn. Hîp ®ång ®iÖn tö theo ph¸p luËt ViÖt Nam/ TrÇn V¨n Biªn. - H. : T­ ph¸p, 2012. - 322tr. - 21cm. - 81.000®

KÝ hiÖu: M/2615 M/2616 M/2617 M/2618

V(2615-2618)
4776. How to prepare for the toefl essay. - LÇn 2. - H. : Thêi ®¹i, 2012. - 276tr. - 24cm. - 70.000 ®

KÝ hiÖu: M/2629 M/2630

V(2629-2630)
4777.TrÇn ThÞ Minh H»ng. Tù häc vµ yÕu tè t©m lý c¬ b¶n trong tù häc cña sinh viªn s­ ph¹m / TrÇn ThÞ Minh H»ng. - H. : Gi¸o dôc, 2011. - 239tr. - 21cm. - 40.000 ®

KÝ hiÖu: M/2626 M/2625

V(2625-2626)
4778. NguyÔn ThiÖn Gi¸p. C¸c ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu ng«n ng÷/ NguyÔn ThiÖn Gi¸p. - T¸i b¶n lÇn 1. - H. : Gi¸o dôc, 2010. - 215tr. - 24cm. - 28.000 ®

KÝ hiÖu: M/2623 M/2624

V(2623-2624)
4779. Phan Dòng. Giíi thiÖu ph­¬ng ph¸p luËn s¸ng t¹o vµ ®æi míi / Phan Dòng. - Tp.Hå ChÝ Minh : Nxb.TrÎ, 2010. - 312tr. - 24cm. – (S¸ng t¹o vµ ®æi míi).- 78.000 đ.

KÝ hiÖu: M/2627 M/2628

V(2627-2628)
4780. H­¬ng Chi. Më kho¸ s¸ng t¹o / H­¬ng Chi. - H. : Khoa häc x· héi, 2013. - 147tr. - 20cm. - 78.000 ®

KÝ hiÖu: M/2699 M/2700M/2971 M/2972

V(2699-2700; 2971-2972)
4781. NguyÔn Ngäc §¸n. CÈm nang VÒ kü n¨ng gi¶i quyÕt tè c¸o trong §¶ng / NguyÔn Ngäc §¸n. - H. : ChÝnh trÞ Quèc gia, 2012. -247tr.- 21cm. - 35.000 ®

KÝ hiÖu: M/2716 M/2717 M/2718 M/2719

V(2716-2719)
4782. §ç Kh¸nh TÆng. Nghiªn cøu lý luËn phôc vô c«ng t¸c tuyªn gi¸o / §ç Kh¸nh TÆng. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012. - 168tr. - 19cm. - 26.000 ®

KÝ hiÖu: M/2720 M/2721

V(2720-2721)
4783. Serno Vitz, Andy. Marketting truyÒn miÖng = Word ofmouth marketing / Andy Serno Vitz. - H. : Lao ®éng x· héi, 2013.- 300tr. - 20cm. - 79.000 ®

KÝ hiÖu: M/2712 M/2713

V(2712-2713)
4784. Hoµng Thuý. BÖnh hen suyÔn Vµ c¸ch ®iÒu trÞ / HoµngThuý. - H. : Lao ®éng, 2011. - 115tr. - 21cm. - 20.000 ®

KÝ hiÖu: M/2710 M/2711

V(2710-2711)
4785. Xu©n Huy. Mãn ¨n bµi thuèc trÞ bÖnh t¸o bãn / Xu©n Huy.- H. : Nxb.Hµ Néi, 2009. - 190tr.. - 21cm. - 29.000 ®

KÝ hiÖu: M/2708 M/2709

V(2708-2709)
4786. D¹y bÐ tù ch¬i 1-2 tuæi. - H. : Thêi ®¹i, 2010. - 214tr. - 20cm. - 35.000 ®

KÝ hiÖu: M/2705 M/2706

V(2705-2706)
4787. Hµ S¬n. S¬n d­îc trÞ b¸ch bÖnh / Hµ S¬n. - H. : Thêi®¹i, 2010. - 238tr. - 21cm. - 40.000 ®

KÝ hiÖu: M/2703 M/2704

V(2703-2704)
4788. Hång Th¾ng. LuyÖn ®äc nhanh / Hång Th¾ng chñ biªn. - H.: Thanh niªn, 2013. - 221tr. - 20cm. - 59.000 ®

KÝ hiÖu: M/2701 M/2702

V(2701-2702)
4789. NguyÔn V¨n VÜnh. Lêi ng­êi man di hiÖn ®¹i : Phong tôc vµ thiÕt chÕ cña ng­êi An nam / NguyÔn V¨n VÜnh, NguyÔn L©n B×nh, NguyÔn L©n Th¾ng cb. - H. : Tri thøc, 2013. - 221tr. - 21cm. - 50.000 ®

KÝ hiÖu: M/2875

V2875
4790. Koch, Richard. Sèng theo ph­¬ng thøc 80/20 : Bít c«ng viÖc, bít ­u phiÒn, thªm thµnh c«ng, thªm niÒm vui sèng / Richard Koch. - Tp.Hå ChÝ Minh : Nxb.TrÎ, 2013. - 228tr.:s¬ ®å.- 21cm. -

KÝ hiÖu: M/2874

V2874
4791. Sasaki Noriyuki. Nhµ qu¶n lý tµi n¨ng / Noriyuki Sasaki. - LÇn 1. - Tp.Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp. - 143tr. - 21cm. - 48.000 ®

KÝ hiÖu: M/2873

V2873
4792. TiÓu Quúnh. Phong thuû lµm giµu / TiÓu Quúnh. - §µ N½ng : Nxb.§µ N½ng, 2011. - 325tr. - 21cm. - 52.000 ®

KÝ hiÖu: M/2872

V2872
4793. TriÕt häc ®¹i c­¬ng / §ç Minh Hîp, NguyÔn Thanh, NguyÔn §¾c Lý,…. - H. : Thêi ®¹i, 2013. - 909tr. - 24cm. - 300.000 ®

KÝ hiÖu: M/2593

V2593
4794. Bïi Quúnh Nh­. C¸ch kh¾c phôc khã kh¨n khi häc tiÕng Anh cña ng­êi ViÖt / Bïi Quúnh Nh­. - H. : §¹i häc Quèc gia,

2012. - 226tr. - 21cm. - 36.000 ®

KÝ hiÖu: M/2859

V2859
4795. Hå ThiÖu Hïng. Suy t­ VÒ gi¸o dôc / Hå ThiÖu Hïng. - Tp.Hå ChÝ Minh : Nxb. V¨n ho¸ v¨n nghÖ, 2011. - 319tr. - 21cm. - 62.000 ®

KÝ hiÖu: M/2876

V2876
4796. Sitchin, Zecharia. Hµnh tinh thø m­êi hai : Mét gi¶ thuyÕt VÒ sù tiÕn ho¸ cña loµi ng­êi / Zecharia Sitchin. - H. : ThÕ giíi, 2012. - 565tr. - 21cm. - 149.000 ®

KÝ hiÖu: M/2867

V2867
4797. Ng« S¬n D­¬ng. GiÊc m¬ trøng vµng : B¶n m« t¶ nh÷ng m¸nh khoÐ trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam / Ng« S¬n D­¬ng.- H. : Lao ®éng x· héi, 2010. - 271tr. - 21cm. - 44.000 ®

KÝ hiÖu: M/2866

V2866
4798. NguyÔn V¨n H¶i. Søc m¹nh cña ng«n ng÷ c¬ thÓ / NguyÔn V¨n H¶i. - H. : Thêi ®¹i , 2012. - 190tr. - 21cm. - 42.000 ®

KÝ hiÖu: 153.6/NGU; M/2865

V(7710-7711; 2865)


4799. B×nh luËn khoa häc luËt thi hµnh ¸n h×nh sù : S¸chchuyªn kh¶o / NguyÔn Ngäc Anh cb, TrÇn Nguyªn Qu©n, C«ng Ph­¬ng Vò,…. - H. : C«ng an nh©n d©n, 2012. - 251tr. - 21cm. - 43.000 ®

KÝ hiÖu: M/2864

V2864
4800. Lý Hoµi Xu©n. Hå ChÝ Minh nguån c¶m xóc kh«ng bao giê c¹n : B×nh th¬ B¸c vµ th¬ cña c¸c nhµ th¬ viÕt vÒ B¸c / Lý Hoµi Xu©n. - H. : V¨n häc, 2013. - 71tr. - 19cm. - 21.000 ®

KÝ hiÖu: M/2863

V2863
4801. Ph¹m B¸ Toµn. Gi¸ trÞ v¨n ho¸ Bé ®éi Cô Hå : Qua håi ký nhËt ký chiÕn tranh / Ph¹m B¸ Toµn. - H. : Qu©n ®éi nh©n d©n, 2012. - 280tr. - 21cm. - S¸ch tÆng

KÝ hiÖu: M/2862

V2862
4802. Jullien, Francoise. Bµn vÒ tÝnh hiÖu qu¶ : Trªn c¬ së nh÷ng t­ t­ëng cña L·o Tö vÒ chiÕn tranh, quyÒn lùc vµ lêi nãi /Francoise Jullien. - H. : Lao ®éng, 2012. - 319tr. - 21cm. - 81.000 ®

KÝ hiÖu: M/2860

V2860
4803. Mét sè v¨n kiÖn cña Liªn Hîp quèc vÒ quyÒn con ng­êi trong qu¶n lý t­ ph¸p : S¸ch tham kh¶o / T­êng Duy Kiªn tuyÓn chän. - H. : C«ng an nh©n d©n, 2009. - 495tr. - 24cm. - 96.000 ®

KÝ hiÖu: 341.23/MOT; M/2868V(7836-7837; 2868)

tải về 90.51 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương