THƯ MỤc sách mớI – tháng 6/2015 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơtải về 352.16 Kb.
trang2/6
Chuyển đổi dữ liệu08.07.2016
Kích352.16 Kb.
1   2   3   4   5   6

- Phòng Mượn: MA 14483-14484
44/. Công tác xây dựng Đảng ở doanh nghiệp ngoài quốc doanh : Sách tham khảo / Tập Cận Bình, Lý Nguyên Triều, Thẩm Diêu Diêu... ; Dịch: Thanh Huyền.... - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2014. - 407tr.; 21cm

Tóm tắt: Gồm một số bài viết của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các báo cáo chuyên đề tại các hội nghị toàn quốc, các mô hình điển hình của các tỉnh, thực tiễn tại các doanh nghiệp... về công tác xây dựng Đảng ở doanh nghiệp ngoài quốc doanh Trung Quốc.

+ Môn loại: 324.251075 / C455T- Phòng Đọc: DV 49061

- Phòng Mượn: MH 7265-7266
45/. VÕ VĂN KIỆT. Kính chào thế hệ thứ tư / Võ Văn Kiệt. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2014. - 190tr. : Ảnh; 22cm

Tóm tắt: Tập hợp những bài phát biểu quan trọng của đồng chí Võ Văn Kiệt khi còn giữ cương vị Bí thư Thành uỷ Tp. Hồ Chí Minh về công tác vận động thanh niên, sự quan tâm chăm sóc của Đảng đối với thế hệ trẻ, phát triển toàn diện thế hệ trẻ. Trách nhiệm đoàn viên đối với thanh thiếu niên, nhi đồng Việt Nam.

+ Môn loại: 324.2597 / K312CH- Phòng Đọc: DL 14014

- Phòng Mượn: MH 7217-7218
46/. Luận cứ phê phán các quan điểm sai trái, thù địch / Vũ Văn Hiền, Lê Hữu Nghĩa, Hoàng Chí Bảo.... - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2014. - 435tr.; 24cm

ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận Trung ươngTóm tắt: Gồm các bài viết tập trung làm rõ các dạng quan điểm sai trái, thù địch nhằm xuyên tạc, chống phá chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, từ đó đưa ra các luận cứ kho học phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch.

+ Môn loại: 324.2597071 / L502C- Phòng Đọc: DL 13997

- Phòng Mượn: MH 7200-7201
47/. LÊ THANH HÀ. Phát triển Đảng viên mới trong công nhân các doanh nghiệp/ Lê Thanh Hà chủ biên, Vũ Quang Thọ, Nguyễn Mạnh Thắng, .... - Hà Nội : Lao động, 2014. - 240tr. : Bảng; 19cm

Tóm tắt: Trình bày một số nhân tố tác động đến công tác phát triển Đảng viên mới từ công nhân trong các doanh nghiệp; thực trạng và giải pháp đẩy mạnh công tác này trong các loại hình doanh nghiệp.

+ Môn loại: 324.2597075 / PH110TR- Phòng Đọc: DV 49137

- Phòng Mượn: MH 7405-7406
48/. Tập bài giảng về công tác dân vận. - Xuất bản lần thứ 2 có sửa chữa, bổ sung. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2014. - 255tr.; 21cm

ĐTTS ghi: Ban Dân vận Trung ương. Vụ Nghiên cứuTóm tắt: Gồm các bài giảng về công tác dân vận trong thời kỳ mới; tổ chức và hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; công tác dân vận của chính quyền nhà nước; tổ chức hoạt động của ban dân vận cấp uỷ địa phương; công tác vận động quần chúng tôn giáo; thực hiện các chính sách, qui chế dân chủ và chương trình xây dựng nông thôn mới.

+ Môn loại: 324.2597075 / T123B- Phòng Đọc: DV 49076

- Phòng Mượn: MH 7294-7295
49/. TRẦN TRỌNG THƠ. Xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp Trung ương, Xứ uỷ của Đảng thời kỳ 1930 - 1945 : Sách chuyên khảo / Trần Trọng Thơ. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2014. - 262tr.; 21cm

Tóm tắt: Quá trình thành lập và đấu tranh khôi phục, củng cố, bảo vệ và kiện toàn cơ quan lãnh đạo cấp Trung ương, Xứ uỷ từ năm 1930 đến năm 1945. Đặc điểm, vai trò tổ chức Đảng và đặc điểm xây dựng tổ chức Đảng cho kinh nghiệm xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp Trung ương, Xứ uỷ.

+ Môn loại: 324.2597075 / X126D- Phòng Đọc: DV 49069

- Phòng Mượn: MH 7281-7282

330. KINH TẾ HỌC:

50/. Nghệ thuật quản lý tiền & tài sản của người Do Thái / Biên dịch: Tiến Thành, Bội Bội, Kiến Văn. - Tái bản lần 2. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2014. - 206tr.; 20cm

Tủ sách Học làm giàu

Tóm tắt: Giới thiệu những kinh nghiệm về cách làm giàu, cách quản lí tiền, tài sản và cách sử dụng tiền độc đáo của người do thái. Từ đó đưa ra những lý giải, dẫn chứng cụ thể giải thích vì sao nghệ thuật quản lí tiền và tài sản của người Do Thái lại khiến cả thế giới nể phục và học hỏi.

+ Môn loại: 332.024 / NGH250TH- Phòng Đọc: DV 48943

- Phòng Mượn: MA 14791-14792

51/. KIYOSAKI, KIM. Người phụ nữ giàu : Kiểm soát đồng tiền. Quản lý cuộc đời! : Quyển sách về Đầu tư dành cho Phụ nữ / Kim Kiyosaki ; Huỳnh Thạch Trúc dịch. - Tái bản lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 351tr.; 20cm

Tên sách tiếng Anh: Rich woman

Tóm tắt: Hướng dẫn phụ nữ biết cách độc lập về tài chính như cắt giảm chi tiêu, mua sắm, lập kế hoạch chi tiêu cố định hàng tháng, kiểm soát chi tiêu, biết cách tiết kiệm tiền và tiêu tiền để giúp họ trở thành những người phụ nữ giàu có trong xã hội.

+ Môn loại: 332.0240082 / NG558PH- Phòng Mượn: MA 14593
52/. NGUYỄN THỊ MỸ DUNG. Thị trường vốn theo chiều sâu / Nguyễn Thị Mỹ Dung. - Hà Nội : Thanh niên, 2014. - 231tr.; 24cm. - (Bộ sách kiến tạo giải pháp)

Tóm tắt: Nghiên cứu thị trường tài chính phái sinh Việt Nam, cách thức thu hút vốn FDI và hiệu quả đầu tư, đánh giá năng lực cạnh tranh toàn cầu theo chỉ số GCI, thị trường vốn theo chiều sâu và chiến lược phát triển kinh tế Việt Nam đến năm 2020, phát triển tín dụng ngân hàng cho các loại doanh nghiệp, quản trị rủi ro thanh khoản theo tiêu chuẩn Basel của ngân hàng thương mại Việt Nam, xây dựng thương hiệu ngân hàng là vấn đề cần quan tâm khi tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam.

+ Môn loại: 332 / TH300TR- Phòng Đọc: DL 13815

- Phòng Mượn: MA 14536-14537
53/. ĐẶNG ĐỨC THÀNH. Giải quyết từ gốc nợ xấu ngân hàng / Đặng Đức Thành. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2015. - 167tr.; 21cm

Tóm tắt: Giải thích khái niệm về nợ xấu, chủ nợ xấu của ngân hàng là ai? Nêu lên thực trạng về nợ xấu, những tác hại của nợ xấu ngân hàng đến nền kinh tế Việt Nam. Từ đó, đưa ra những giải pháp khắc phục tình trạng nợ xấu ngân hàng.

+ Môn loại: 332.1 / GI-103QU- Phòng Đọc: DV 48902

- Phòng Mượn: MA 14712-14713
54/. RICKARDS, JAMES. Các cuộc chiến tranh tiền tệ = Currency wars : Nguyên nhân tạo ra khủng hoảng toàn cầu tiếp theo / James Rickards ; Dịch: Nguyễn Dương Hiếu, Nguyễn Phúc Hoàng. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 339tr. : Bảng, biểu đồ; 23cm

Tóm tắt: Đưa ra phân tích tích nhận định về các cuộc chiến tranh tiền tệ đã xảy ra trên thế giới; dự đoán về về một cuộc khủng hoảng toàn cầu tiếp theo và hệ quả của cuộc khủng hoảng đó.

+ Môn loại: 332.4 / C101C- Phòng Đọc: DL 13761

- Phòng Mượn: MA 14455
55/. WINGET, LARRY. Học cách tiêu tiền : Đừng để cháy túi vì bóc ngắn cắn dài

/ Larry Winget; Nghiêm Huyền dịch. - Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2014. - 197tr.; 21cmTóm tắt: Sách đưa ra những phương pháp rõ ràng, cụ thể, dễ áp dụng để kiểm soát chi tiêu. Đan xen những phương pháp lí thuyết đó là những bài tập thực hành nho nhỏ, những câu chuyện, ví dụ đơn giản và gần gũi, giúp người đọc hiểu rõ hơn về thực trạng tài chính của bản thân và có thêm động lực để thoát khỏi tình trạng khó khăn về mặt tài chính.

+ Môn loại: 332.4 / H419C- Phòng Đọc: DV 48898

- Phòng Mượn: MA 14704-14705
56/. NGUYỄN CHIẾN THẮNG. Phân cấp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong bối cảnh mới : Sách chuyên khảo / Nguyễn Chiến Thắng chủ biên, Đặng Xuân Quang, Phạm Bích Ngọc,.... - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2015. - 272tr.; 24cm

Tóm tắt: Sách gồm ba chương:Chương I: cơ sở lý luận và thực tiến thu hút FDI trong bối cảnh phân cấp; chương II: thực trạng thu hút FDI trong bối cảnh phân cấp của Việt Nam; chương II: các giải pháp thu hút FDI và hoàn thiện cơ chế phân cấp trong bối cảnh mới.

+ Môn loại: 332.67 / PH121C- Phòng Đọc: DV 48866

- Phòng Mượn: MA 14637-14638
57/. LÊ QUỐC LÝ. Giáo trình kinh tế môi trường : Dành cho đào tạo sau đại học / Lê Quốc Lý chủ biên. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2014. - 252tr. : Hình vẽ, bảng; 21cm

ĐTTS ghi : Học viện CTQG Hồ Chí Minh. Học viện Báo chí và Tuyên truyềnTóm tắt: Những kiến thức cơ bản về mối quan hệ giữa kinh tế và môi trường; kinh tế ô nhiễm và ô nhiễm môi trường, các công cụ kinh tế và khả năng áp dụng để giải quyết vấn đề môi trường; kinh tế tài nguyên thiên nhiên; định giá tài nguyên môi trường và tác động môi trường; quản lý môi trường - các cộng cụ quản lý môi trường; tăng trưởng xanh và chống biến đổi khí hậu.

+ Môn loại: 333.7 / GI-108TR- Phòng Đọc: DV 48882

- Phòng Mượn: MA 14672-14673
58/. WEISMAN, ALAN. Thế giới khi loài người biến mất / Alan Weisman; Hồng Hải, Hồng Tâm, Hiền Thu dịch. - Hà Nội : Thế giới, 2014. - 503tr.; 21cm

Tóm tắt: Cuốn sách giúp bạn đọc nhận thức sâu sắc hơn về quy luật vận hành của tự nhiên, về những giới hạn trong nhận thức của con người, trong các kỳ quan do chúng ta tạo ra; đồng thời thức tỉnh lương tri của mỗi chúng ta với người Mẹ chung của nhân loại - trái đất.

+ Môn loại: 333.72 / TH250GI- Phòng Đọc: DV 48850
59/. HUỲNH CHÂU DUY. Các giải pháp tiết kiệm năng lượng / Huỳnh Châu Duy, Hồ Đắc Lộc. - Hà Nội : Xây dựng, 2014. - 141tr.; 28cm

Tóm tắt: Chương 1 giới thiệu chung về các giải pháp tiết kiệm năng lượng; Chương 2 là các cơ hội tiết kiệm năng lượng trong hệ thống điện; Chương 3 các cơ hội tiết kiệm năng lượng trong máy điện; Chương 4 các cơ hội tiết kiệm năng lượng trong động cơ không đồng bộ; Chương 5 các cơ hội tiết kiệm năng lượng trong hệ thống chiếu sáng; Chương 6 các cơ hội tiết kiệm năng lượng trong sinh hoạt đời sống; Chương 7 nghiên cứu các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho doanh nghiệp.

+ Môn loại: 333.79 / C101GI- Phòng Đọc: DL 13727

- Phòng Mượn: MA 14389-14390
60/. LẠI LÂM ANH. Phát triển kinh tế biển của Trung Quốc, Malaysia, Singapore và gợi ý chính sách cho Việt Nam : Sách chuyên khảo / Lại Lâm Anh. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2014. - 299tr. : Hình vẽ, bảng; 21cm

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Kinh tế và Chính trị Thế giớiTóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về kinh tế biển, quá trình phát triển kinh tế biển của Trung Quốc, Malaysia, Singapore và một số gợi ý chính sách phát triển kinh tế biển Việt Nam.

+ Môn loại: 333.91 / PH110TR- Phòng Đọc: DV 48847

- Phòng Mượn: MA 14600-14601
61/. Một số vấn đề về năng lực cạnh tranh của thành phố Hà Nội : Sách chuyên khảo / Nguyễn Đình Dương chủ biên, Mai Ngọc Cường, Trịnh Kim Liên.... - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2014. - 314tr. : Hình vẽ, bảng; 24cm

ĐTTS ghi: Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội Hà NộiTóm tắt: Trình bày những tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thành phố, kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh của một số tỉnh, thành phố Việt Nam và bài học kinh nghiệm đối với Hà Nội; thực trạng năng lực cạnh tranh qua điều tra, khảo sát theo hệ thống tiêu chí đánh giá của thành phố Hà Nội; quan điểm, mục tiêu, phương hướng và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố Hà Nội đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020.

+ Môn loại: 338.6 / M458S- Phòng Đọc: DL 13763

- Phòng Mượn: MA 14456-14457
62/. HOÀI BẮC. Cô Ba Thi và hột gạo / Hoài Bắc. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2014. - 110tr. : 10tr. ảnh màu; ảnh; 22cm

Tóm tắt: Những hoạt động có hiệu quả của Công ty kinh doanh lương thực Tp. Hồ Chí Minh trong quá trình thực hiện kinh doanh XHCN, xoá bỏ quan liêu bao cấp do cô Ba Thi điều hành.

+ Môn loại: 338.092 / C450B- Phòng Đọc: DL 13817

- Phòng Mượn: MA 14540-14541
63/. NGUYỄN KIM HỒNG. Đồng bằng sông Cửu Long - Biến đổi khí hậu và an

ninh lương thực : Chuyên khảo dành cho sinh viên các ngành Địa lý và Môi trường / Nguyễn Kim Hồng, Nguyễn Thị Bé Ba. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2014. - 285tr. : Minh hoạ; 24cmTóm tắt: Trình bày lý luận và thực tiễn về an ninh lương thực. Hiện trạng an ninh

lương thực vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tác động của biến đổi khí hậu đến an ninh lương thực vùng đồng bằng sông Cửu Long. Định hướng và giải pháp đảm bảo an ninh lương thực vùng đồng bằng Sông Cửu Long.

+ Môn loại: 338.1095978 / Đ455B

- Phòng Địa chí: DC 2298-2299
64/. YERGIN, DANIEL. Dầu mỏ, tiền bạc và quyền lực : Thiên sử thi vĩ đại nhất thể kỷ XX / Daniel Yergin; Kiều Oanh, Thu Trang , Vân Nga dịch; Nguyễn Cảnh Bình...hiệu đính. - Tái bản lần thứ 2, có sửa chữa. - Hà Nội : Thế giới, 2015. - 1219tr.; 24cm

Tóm tắt: Sách khắc hoạ sâu sắc toàn cảnh lịch sử phát triển và vai trò của ngành dầu và các sản phẩm lọc hoá dầu, phân tích về những tác động và ảnh hưởng chi phối của dầu mỏ dưới khía cạnh địa chính trị.

+ Môn loại: 338.2 / D125M- Phòng Đọc: DL 13784
65/. Định mức dự toán xây dựng công trình : Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) : Công bố kèm theo Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011 của Bộ Xây dựng.... - Hà Nội : Xây dựng, 2014. - 225tr. : Bảng; 31cm

ĐTTS ghi: Bộ Xây dựngTóm tắt: Thuyết minh và hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng như công tác chuẩn bị mặt bằng xây dựng; đào, đắp đất, đá, cát; công tác đóng cọc, ép cọc, nhổ cọc, khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi; làm đường; xây gạch đá; khoan cắt bê tông tại chỗ; sản xuất và lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn....

+ Môn loại: 338.4 / Đ312M- Phòng Đọc: DL 13719

- Phòng Mượn: MA 14382-14383
66/. Cây dừa Việt Nam - Giá trị và tiềm năng : Kỷ yếu hội thảo, tháng 8 năm 2014 / Ngô Thị Kiều Dương, Nguyễn Thị Mai Phương, Nguyễn Thị Bích Hồng..... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2014. - 493tr. : Minh hoạ; 28cm

ĐTTS ghi: UBND tỉnh Bến Tre...Tóm tắt: Gồm 44 bài tham luận về nhân giống dừa sáp bằng kỹ thuật nuôi cấy phôi, kết quả nghiên cứu giống dừa, nghiên cứu và phát triển cây dừa, các sản phẩm từ dừa tại Việt Nam, một số giống dừa truyền thống, cây dừa trong việc bảo vệ môi trường, nghề trồng dừa ở Bến Tre... .

+ Môn loại: 338.4 / C126D- Phòng Đọc: DL 13721

- Phòng Mượn: MA 14384
67/. BÙI MẠNH HÙNG. Kinh tế xây dựng trong cơ chế thị trường / Bùi Mạnh Hùng, Trần Hồng Mai. - Hà Nội : Xây dựng, 2015. - 496tr.; 24cm

Tóm tắt: Công nghiệp xây dựng trong nền kinh tế thị trường; lao động, tiền lương và tổ chức sản xuất xây dựng trong cơ chế thị trường; vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng, giá, chi phí và lợi nhuận trong xây dựng....

+ Môn loại: 338.4 / K312T- Phòng Đọc: DL 13764

- Phòng Mượn: MA 14458-14459
68/. TRACY, BRIAN. Điểm khủng hoảng : 21 bí quyết vượt qua khủng hoảng để thành công / Brian Tracy; Jessy dịch. - Hà Nội : Lao động, 2014. - 183tr.; 21cm

Tóm tắt: Cung cấp 21 bí quyết súc tích và giá trị về những đối pháp dành cho khủng hoảng. Khả năng phản ứng trong cuộc sống sẽ quyết định sự tồn tại, sức khoẻ, hạnh phúc và sự thành đạt của bạn.

+ Môn loại: 338.5 / Đ304KH- Phòng Đọc: DV 48941

- Phòng Mượn: MA 14787-14788
69/. Chuỗi giá trị sản phẩm điện tử và may mặc trên địa bàn thành phố Hà Nội : Sách chuyên khảo / Nguyễn Đình Dương chủ biên, Nguyễn Thị Lan Hương, Trịnh Thị Kim Liên.... - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2014. - 303tr. : Hình vẽ, bảng; 24cm

ĐTTS ghi: Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội Hà NộiTóm tắt: Phân tích một số vấn đề lý luận cơ bản về chuỗi giá trị; kinh nghiệm quốc tế về xây dựng và nâng cấp chuỗi giá trị điện tử và may mặc; đánh giá thực trạng tham gia chuỗi giá trị điện tử và may mặc của các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội; giải pháp nhằm nâng cấp chuỗi giá trị sản phẩm điện tử và may mặc trên địa bàn thành phố Hà Nội.

+ Môn loại: 338.50959731 / CH515GI- Phòng Đọc: DL 13765

- Phòng Mượn: MA 14460-14461
70/. ĐẶNG ĐỨC THÀNH. Nguồn lực vô hạn : Những bài học Doanh nghiệp thành công từ thị trường chứng khoán / Đặng Đức Thành. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2014. - 167tr.; 20cm

Tóm tắt: Sách phân tích, nghiên cứu những bước tiến thành công cụ thể của một số doanh nghiệp có tiếng ở Việt Nam hiện nay như: công ty Vinamilk, dược Hậu Giang, FPT, PNJ, công ty Kinh Đô, công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen....

+ Môn loại: 338.6 / NG517L- Phòng Đọc: DV 48901

- Phòng Mượn: MA 14710-14711
71/. Điều cốt lõi trong kinh doanh / Đoàn Duy Khương, Võ Trí Thành, Trần Quang Thắng, Nguyễn Chí Hải. - Hà Nội : Thanh niên, 2014. - 263tr.; 24cm. - (Cẩm nang dành cho CEO ; T.9)

Tóm tắt: Bàn về giá trị cốt lõi của doanh nghiệp rất đa dạng và phong phú, không thể có một công thức chung cho tất cả các doanh nghiệp mà chủ yếu là gợi mở ý tưởng và nhận thức để từng doanh nhân trong thực tiễn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mình mà lựa chọn giá trị cốt lõi, điều cốt lõi một các đúng đắn nhất.

+ Môn loại: 338.7 / Đ309C- Phòng Đọc: DL 13801

- Phòng Mượn: MA 14519

340. NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT:

72/. PHAN ĐĂNG THANH. Lịch sử lập hiến cách mạng Việt Nam / Phan Đăng Thanh, Trương Thị Hoà. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2014. - 565tr. : Ảnh; 24cmTóm tắt: Trình bày tư tưởng lập hiến Việt Nam trước cách mạng tháng Tám 1945. Thực tiễn lập hiến dưới chế độ cách mạng qua các thời kì: từ hiến pháp năm 1946, hiến pháp năm 1959, hiến pháp năm 1980, hiến pháp năm 1992 đến hiến pháp năm 2013.

+ Môn loại: 342.597 / L302S- Phòng Đọc: DL 13735

- Phòng Mượn: MA 14410-14411
73/. NGUYỄN THỊ LƯƠNG TRÀ. Hỏi - đáp luật quốc tịch Việt Nam năm 2008 : Sửa đổi, bổ sung năm 2014 / Nguyễn Thị Lương Trà, Trương Hồng Quang. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2014. - 159tr.; 19cm

Tóm tắt: Trình bày các quy định chung và quy định cụ thể về quốc tịch Việt Nam, có quốc tịch Việt Nam và mất quốc tịch Việt Nam dưới dang các câu hỏi - đáp.

+ Môn loại: 342.59708 / H428Đ- Phòng Đọc: DV 48953

- Phòng Mượn: MA 14825-14826
74/. Luật căn cước công dân. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2014. - 42tr.; 19cm

Tóm tắt: Trình bày toàn văn luật căn cước công dân, gồm: quy định chung; cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước công dân; thẻ căn cước công dân và quản lý thẻ căn cước công dân; trách nhiệm quản lý và vấn đề bảo đảm điều kiện cho hoạt động quản lý căn cước công dân, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và điều khoản thi hành.

+ Môn loại: 342.59708 / L504C- Phòng Mượn: MA 14797-14798
75/. NGUYỄN TUẤN KHANH. Cơ chế pháp lý bảo đảm thực hiện quyền khiếu nại hành chính của công dân : Sách chuyên khảo / Nguyễn Tuấn Khanh. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2014. - 198tr.; 21cm

Tóm tắt: Đề cập những vấn đề cơ bản nhất về lý luận và thực tiễn cơ chế pháp lý bảo đảm thực hiện quyền khiếu nại hành chính của công dân. Đưa ra giải pháp cần thiết đối với việc hoàn thiện và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về khiếu nại, khiếu kiện hành chính ở Việt Nam. Những vấn đề thủ tục pháp lý bảo đảm thực hiện quyền khiếu nại hành chính và hoạt động giám sát xử lý vi phạm trong lĩnh vực khiếu nại, khiếu kiện; giới thiệu kinh nghiệm một số nước trên thế giới.

+ Môn loại: 342.597 / C460CH- Phòng Đọc: DV 48880

- Phòng Mượn: MA 14668-14669
76/. Luật thể dục thể thao & văn bản hướng dẫn chỉ đạo ngành - Các quy định

mới về chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, huấn luyện viên, giáo viên thể dục thể thao /

Sưu tầm, hệ thống hoá: Quí Lâm, Kim Phượng. - Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2014. - 423tr. : Hình vẽ, bảng; 28cm

Tóm tắt: Trình bày khung pháp lý áp dụng trong hoạt động thể dục, thể thao;

chính sách quốc gia, quản lý nhà nước đối với phát triển thể dục thể thao; điều kiện, quy

chế tổ chức, điều lệ hoạt động, chế độ dinh dưỡng, qui chế nâng lương, bồi dưỡng và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá và thể thao.

+ Môn loại: 344.597 / L504TH- Phòng Đọc: DL 13723
77/. NGÔ HỮU PHƯỚC. Dẫn độ trong luật quốc tế và pháp luật Việt Nam : Sách chuyên khảo / Ngô Hữu Phước. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2014. - 303tr. : Bảng; 21cm

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về dẫn độ. Thực trạng dẫn độ trong điều ước quốc tế và pháp luật Việt Nam. Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả dẫn độ ở Việt Nam.

+ Môn loại: 345.597 / D121Đ- Phòng Đọc: DV 48861

- Phòng Mượn: MA 14627-14628
78/. NGUYỄN ĐỨC MAI. Tìm hiểu các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng và trật tự quản lý hành chính / Nguyễn Đức Mai. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2014. - 371tr.; 21cm

Tóm tắt: Các văn bản hướng dẫn về nội dung, những dấu hiệu pháp lý đặc trưng trong cấu thành các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng và trật tự quản lí hành chính cụ thể... được sửa đổi, bổ sung trong Bộ luật Hình sự.

+ Môn loại: 345.597 / T310H- Phòng Đọc: DV 48879

- Phòng Mượn: MA 14666-14667
79/. NGUYỄN THANH TÚ. Nhập khẩu song song dưới góc độ pháp luật sở hữu trí tuệ, hợp đồng và cạnh tranh : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thanh Tú, Lê Thị Thu Hiền chủ biên, Phan Huy Hồng.... - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2014. - 355tr.; 21cm. - (Tủ sách Pháp luật quốc tế)

Tóm tắt: Khái quát về nhập khẩu song song dưới góc độ pháp luật sở hữu trí tuệ, hợp đồng và cạnh tranh. Giới thiệu về pháp luật nhập khẩu song song của một số quốc gia và khu vực như Hoa Kỳ, châu Âu, châu Á, pháp luật về nhập khẩu song song của Việt Nam và hướng hoàn thiện.

+ Môn loại: 346.04 / NH123KH- Phòng Đọc: DV 48862

- Phòng Mượn: MA 14629-14630
80/. Luật nhà ở : Luật số 65/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 25-11-2014 có hiệu lực thi hành 1-7-2015. - Hà Nội : Hồng Đức, 2015. - 166tr.; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Nhà ở bao gồm những quy định chung và quy định cụ thể về sở hữu nhà ở; phát triển nhà ở; chính sách về nhà ở xã hội; tài chính cho phát triển nhà ở; quản lý, sử dụng nhà ở; quản lý, sử dụng nhà chung cư; giao dịch về nhà ở; quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam của các tổ chức, cá nhân nước ngoài... và điều khoản thi hành.

+ Môn loại: 346.59704 / L504NH- Phòng Mượn: MA 14662-14663
81/. Luật khoáng sản. - Hà Nội : Lao động, 2011. - 86tr.; 19cm

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật khoáng sản với những qui định chung và qui định cụ thể về chiến lược, qui hoạch, bảo vệ khoáng sản, điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, khu vực, bảo vệ môi trường, khai thác, sử dụng, tài chính, trách nhiệm quản lí khoáng sản và các điều khoản thi hành.

+ Môn loại: 346.59704 / L504KH- Phòng Mượn: MA 14795-14796
350. HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ KHOA HỌC QUÂN SỰ:

82/. TRẦN THỊ THU HƯƠNG. Kỹ thuật soạn thảo và quản lý văn bản / Trần Thị Thu Hương, Phạm Thành Dũng, Mang Văn Thới. - Tái bản lần 2 có sữa đổi, bổ sung. - Hà Nội : Phương Đông, 2014. - 245tr.; 24cmTóm tắt: Tổng quan về văn bản quản lý Nhà nước, phân loại văn bản quản lý nhà nước, kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính, những yêu cầu cơ bản của việc soạn thảo văn bản , quy trình soạn thảo,....

+ Môn loại: 351.597 / K600TH: DataLibrary -> Images
Images -> THƯ MỤc sách quỹ châU Á NĂM 2013 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> CHƯƠng trình phát thanh thư viện tp. CẦn thơ Tuần 189 (01/08 – 07/08/2011) I. Khoa học và cuộc sốNG
Images -> THƯ MỤc sách quỹ châU Á – NĂM 2014 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> THƯ MỤc sách mớI – tháng 08/2012 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> THƯ MỤc sách mớI – tháng 5/2015 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> THƯ MỤc sách mớI – tháng 7/2015 (2) Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> THƯ MỤc sách mớI – tháng 8/2015 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> THƯ MỤc sách mớI – tháng 7/2011 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> THƯ MỤc sách mớI – tháng 08/2014 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ 300. Khoa học xã HỘI


1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương