THƯ MỤc sách mớI – tháng 6/2015 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơtải về 352.16 Kb.
trang3/6
Chuyển đổi dữ liệu08.07.2016
Kích352.16 Kb.
#1578
1   2   3   4   5   6

- Phòng Đọc: DL 13813

- Phòng Mượn: MA 14532-14533
83/. NGUYỄN HỒNG DƯƠNG. Tiếp tục đổi mới chính sách về tôn giáo ở Việt Nam hiện nay - Những vấn đề lý luận cơ bản : Sách tham khảo / Nguyễn Hồng Dương chủ biên. - Hà Nội : Viện Văn hoá, 2014. - 460tr.; 21cm

Tóm tắt: Gồm các chương: Toát yếu tiến trình nhận thức, hình thành quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về tôn giáo từ năm 1930 đến nay; thành tựu và những vấn đề mới trong thực hiện chính sách tôn giáo, những bất cập cần được phân tích và giải pháp khắc phục; quan hệ nhà nước - tôn giáo và quan hệ chính trị - thần quyền.

+ Môn loại: 353.709597 / T307T- Phòng Đọc: DV 48896

- Phòng Mượn: MA 14698-14699
84/. NGUYỄN XUÂN THANH. Giáo trình kiểm tra và thanh tra giáo dục : Dành cho đào tạo cử nhân chuyên ngành Quản lí giáo dục / Nguyễn Xuân Thanh. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2013. - 180tr. : Bảng, sơ đồ; 24cm

Tóm tắt: Đề cập đến những kiến thức cơ bản nhất về kiểm tra, thanh tra giáo dục và nghiệp vụ thanh tra giáo dục. Một số vấn đề chung về kiểm tra và kiểm tra nội bộ nhà trường.

+ Môn loại: 353.8 / GI-108TR- Phòng Đọc: DL 13733

- Phòng Mượn: MA 14400-14401
85/. VŨ MINH TIẾN. Quản lý nhà nước về lao động trong các doanh nghiệp ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / Vũ Minh Tiến. - Hà Nội : Lao động, 2014. - 280tr.; 21cm

Tóm tắt: Gồm các phần : Vai trò và nội dung quản lý nhà nước về lao động trong doanh nghiệp; Thực trạng quản lý nhà nước về lao động trong doanh nghiệp ở Việt Nam; Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lao động trong doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay..

+ Môn loại: 354.909597 / QU105L- Phòng Đọc: DV 48819
86/. LÊ NGỌC CƯỜNG. Giải thích từ ngữ giáo dục quốc phòng - an ninh : Tài liệu tham khảo Giáo dục Quốc phòng - An ninh trường Trung học phổ thông, Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng và Đại học / Lê Ngọc Cường, Lê Doãn Thuật, Tạ Ngọc Vãng. - Hà Nội : Giáo dục, 2014. - 323tr. : Bảng; 24cm

Tóm tắt: Giải thích các từ, cụm từ ngữ trong sách giáo khoa, giáo trình giáo dục quốc phòng, an ninh. Giới thiệu, cung cấp các tư liệu, minh hoạ các sự kiện lịch sử, truyền thống của lực lượng vũ trang nhân dân .

+ Môn loại: 355.007 / GI-103TH- Phòng Đọc: DL 13741

- Phòng Mượn: MA 14422-14423
87/. Giáo dục an ninh - trật tự : Tài liệu tham khảo giáo dục quốc phòng - an ninh dùng trong trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học / Tạ Ngọc Vãng, Bùi Văn Thịnh, Phạm Đình Xinh..... - Tái bản lần thứ 1. - Hà Nội : Giáo dục, 2014. - 399tr.; 24cm

Tóm tắt: Lịch sử truyền thống, quá trình xây dựng và trưởng thành của công an nhân dân. Hệ thống pháp luật về an ninh trật tự. Luật Hình sự và luật Tố tụng Hình sự. Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Phòng chống chiến lược "diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ. Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc .

+ Môn loại: 355.007 / GI-108D- Phòng Đọc: DL 13757

- Phòng Mượn: MA 14449-14450
88/. Sự trỗi dậy về quân sự của Trung Quốc và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam : Sách tham khảo / Đỗ Minh Cao chủ biên, Nguyễn Xuân Cường, Đào Duy Đạt..... - Hà Nội : Từ điển bách khoa, 2013. - 245tr. : Bản đồ; 21cm. - (Sự trỗi dậy của Trung Quốc và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam/ Đỗ Tiến Sâm tổng chủ biên ; T.2)

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội VN. Viện Nghiên cứu Trung QuốcTóm tắt: Sự trỗi dậy về quân sự của Trung Quốc 10 năm đầu thế kỷ XXI. Định hướng và giải pháp quân sự Trung Quốc đến năm 2020 - khả năng trỗi dậy quân sự của Trung Quốc. Những vấn đề đặt ra cho Việt Nam.

+ Môn loại: 355.00951 / S550TR- Phòng Đọc: DV 48870

- Phòng Mượn: MA 14645
89/. Lịch sử tư tưởng quân sự Việt Nam / Lê Đình Sỹ chủ biên, Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Danh Phiệt, Trần Ngọc Long. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014. - 21cm

T.1 : Từ thế kỷ III Tr.CN đến thế kỷ XV. - 503tr.Tóm tắt: Sách gồm 4 chương: chương 1 nêu lên sự hình thành và phát triển tư tưởng quân sự Việt Nam thời kỳ đầu giữ nước và chống Bắc thuộc (từ thế kỉ III tr. CN đến đầu thế kỉ X); chương 2 nêu cao tư tưởng quân sự thời Ngô, Đinh, Tiền, Lê, Lý (từ thế kỉ X đến đầu thế kỉ XIII); chương 3 nói về tư tưởng quân sự thời Trần (thế kỉ XIII - XIV); chương 4 tư tưởng quân sự trong chiến tranh chống Minh (đầu thế kỉ XV).

+ Môn loại: 355.009597 / L302S- Phòng Mượn: MA 14650-14651
90/. Lịch sử tư tưởng quân sự Việt Nam / Nguyễn Huy Thục chủ biên, Hoàng Thị Thảo, Tạ Ngọc Liễn.... - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014. - 21cm

T.2 : Từ năm 1428 đến năm 1858. - 535tr.Tóm tắt: Trình bày về tư tưởng quân sự Việt Nam từ năm 1428 đến năm 1858: Tình hình Đại Việt thời Lê Sơ; những hoạt động quân sự thời Lê - Mạc và Trịnh - Nguyễn phân tranh; những hoạt động quân sự của vương Triều Tây Sơn; sự ra đời của Triều Nguyễn và tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước.

+ Môn loại: 355.009597 / L302S- Phòng Đọc: DV 48875

- Phòng Mượn: MA 14652-14653
91/. Lịch sử tư tưởng quân sự Việt Nam / Lê Văn Thái chủ biên, Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Hàm Giá, Trần Anh Tuấn. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014. - 21cm

T.3 : Từ năm 1858 đến năm 1945. - 471tr.Tóm tắt: Trình bày về tư tưởng quân sự Việt Nam từ năm 1858 - 1945: Những yếu tố tác động đến tư tưởng quân sự; các quan điểm quân sự theo xu hướng dân chủ tư sản; các quan điểm quân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam.

+ Môn loại: 355.009597 / L302S- Phòng Đọc: DV 48876

- Phòng Mượn: MA 14654-14655
92/. Lịch sử tư tưởng quân sự Việt Nam / Hồ Khang chủ biên, Trịnh Vương Hồng, Phạm Văn Thạch.... - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014. - 21cm

T.4 : Từ năm 1945 đến năm 1975. - 575tr.Tóm tắt: Trình bày về tư tưởng quân sự Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1975: Quá trình phát triển của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược; kháng chiến vì hoà bình, độc lập, tự do, thực hiện đoàn kết dân tộc; chiến tranh quân sự và nghệ thuật quân sự; vừa kháng chiến, vừa kiến quốc, xây dựng căn cứ địa - hậu phương và nền quốc phòng toàn dân, toàn diện, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.

+ Môn loại: 355.009597 / L302S- Phòng Đọc: DV 48877

- Phòng Mượn: MA 14656-14657
93/. Lịch sử tư tưởng quân sự Việt Nam / Lê Đình Sỹ chủ biên,Trịnh Vương Hồng, Lê Văn Thái. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014. - 21cm

T.5 : Tổng luận. - 419tr.Tóm tắt: Trình những vấn đề chung, những quan điểm về lịch sử tư tưởng quân sự Việt Nam: Những giá trị truyền thống yêu nước, tư tưởng đấu tranh vì độc lập tự do, bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ; tư tưởng khởi nghĩa vũ trang; tư tưởng chiến tranh nhân dân và nghệ thuật quân sự Việt Nam; tư tưởng xây dựng lực lượng vũ trang; tư tưởng đoàn kết toàn dân....

+ Môn loại: 355.009597 / L302S- Phòng Đọc: DV 48878

- Phòng Mượn: MA 14658-14659
360. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI:

94/. DUGARD, JAYCEE. Cuộc đời bị đánh cắp : Hồi ức của một nô lệ tình dục / Jaycee Dugard; Trọng Nguyễn dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 354tr. : Ảnh; 20cmTóm tắt: Hồi ức của một cô gái về những năm tháng mà cô bị bắt cóc và bị bắt làm nô lệ tình dục.

+ Môn loại: 364.15092 / C514Đ- Phòng Đọc: DV 48921

- Phòng Mượn: MA 14752-14753
95/. ĐẶNG ĐỨC THÀNH. "Khoá"...Để vận hành hiệu quả hơn / Đặng Đức Thành. - Hà Nội : Thanh niên, 2014. - 173tr.; 24cm. - (Tủ sách tri thức doanh nhân)

Tóm tắt: Sách nghiên cứu về nguồn gốc, bản chất và nguyên nhân của tham nhũng, giúp chúng ta đánh giá đúng hiện tượng tham nhũng trong đời sống xã hội và góp phần đề ra các giải pháp phù hợp để phòng, chống tham nhũng. Cung cấp những góc nhìn thực tiễn về công tác quản lí, qua đó phát hiện những sơ hở trong các lĩnh vực kinh tế, y tế, giáo dục, đầu tư, quản lý đất đai....

+ Môn loại: 364.16 / KH401Đ- Phòng Đọc: DL 13786

- Phòng Mượn: MA 14494-14495

370. GIÁO DỤC HỌC:

96/. NGUYỄN THẠC. Tâm lí học sư phạm đại học / Nguyễn Thạc chủ biên, Phạm Thành Nghị. - In lần thứ 3, có chỉnh lí. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2014. - 195tr. : Sơ đồ; 21cmTóm tắt: Khái quát chung về tâm lí học sư phạm đại học. Những cơ sở tâm lí của công tác giáo dục sinh viên. Đặc điểm tâm lí các dạng hoạt động cơ bản của sinh viên. cơ sở tâm lí, nhân cách và hoạt động của người cán bộ giảng dạy đại học.

+ Môn loại: 370.15 / T120L- Phòng Đọc: DV 48837

- Phòng Mượn: MA 14580-14581
97/. PHAN THANH LONG. Lí luận giáo dục / Phan Thanh Long chủ biên, Trần Quang Cấn, Nguyễn Văn Diện. - In lần thứ 4. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2013. - 262tr. : Bảng; 21cm

Tóm tắt: Trình bày những lý luận cơ bản trong giáo dục như khái niệm, bản chất, đặc điểm của quá trình giáo dục, hệ thống nguyên tắc, nội dung, phương pháp giáo dục

và các chức năng, nhiệm vụ của người giáo viên chủ nhiệm lớp.

+ Môn loại: 370.71 / L300L

- Phòng Đọc: DV 48836

- Phòng Mượn: MA 14578-14579
98/. PHAN TRỌNG BÁU. Giáo dục Việt Nam thời cận đại / Phan Trọng Báu. - Tái bản lần thứ 2 có sửa chữa, bổ sung. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2015. - 326tr.; 21cm

Tóm tắt: Bàn về sự suy tàn của giáo dục phong kiến thời Nguyễn. Sự hình thành và phát triển nền giáo dục Việt Nam thời cận đại với 2 hệ thống giáo dục chính: Nền giáo dục của thực dân Pháp và nền giáo dục yêu nước và cách mạng.

+ Môn loại: 370.9597 / GI-108D- Phòng Đọc: DV 48834

- Phòng Mượn: MA 14574-14575
99/. PHẠM ĐỖ NHẬT TIẾN. Giáo dục Việt Nam hội nhập quốc tế / Phạm Đỗ Nhật Tiến, Phạm Lan Hương. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2014. - 367tr. : Biểu đồ, bảng; 24cm

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về toàn cầu hoá và quốc tế hoá giáo dục. Giới thiệu giáo dục toàn cầu thế kỷ XXI và giáo dục Việt Nam trước yêu cầu hội nhập quốc tế.

+ Môn loại: 370.9597 / GI-108D- Phòng Đọc: DL 13768

- Phòng Mượn: MA 14464-14465
100/. NGUYỄN ÁNH TUYẾT. Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non / Nguyễn Ánh Tuyết chủ biên, Lê Thị Kim Anh, Đinh Văn Vang. - In lần thứ 8. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2013. - 139tr. : Hình vẽ, bảng; 24cm

Tóm tắt: Những vấn đề chung trong nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non. Những phương pháp cụ thể nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non. Sử dụng toán học trong nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non. Các bước tiến hành một công trình nghiên cứu khoa học.

+ Môn loại: 372.01 / PH561PH- Phòng Đọc: DL 13750

- Phòng Mượn: MA 14441-14442
101/. ĐẶNG VŨ HOẠT. Giáo dục học tiểu học 2 : Giáo trình dùng cho đào tạo Cử nhân Giáo dục Tiểu học / Đặng Vũ Hoạt, Nguyễn Hữu Hợp. - In lần thứ 11. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2014. - 196tr. : Minh hoạ; 24cm

Tóm tắt: Giới thiệu quá trình, nguyên tắc, nhiệm vụ, nội dung, phương pháp giáo dục tiểu học và các hình thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học.

+ Môn loại: 372.01 / GI-108D- Phòng Đọc: DL 13789

- Phòng Mượn: MA 14500-14501
102/. Tài liệu tập huấn đổi mới sinh hoạt chuyên môn : Dành cho cán bộ quản lý,

giáo viên Tiểu học. - In lần thứ 2. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2015. - 171tr.; 24cm

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục. Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP)

Tóm tắt: Trình bày các kĩ năng sinh hoạt chuyên môn và một số nội dung thực hành sinh hoạt chuyên môn dùng cho cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học.

+ Môn loại: 372.12 / T103L- Phòng Đọc: DL 13740

- Phòng Mượn: MA 14420-14421
103/. NGUYỄN HỮU HỢP. Lí luận dạy học tiểu học / Nguyễn Hữu Hợp. - Tái bản lần thứ 1, có sửa chữa. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2014. - 220tr. : Hình vẽ, bảng; 24cm

Tóm tắt: Giới thiệu quá trình, nguyên tắc, nội dung, phương pháp, hình thức, kiểm tra, đánh giá việc tổ chức dạy học tiểu học.

+ Môn loại: 372.1 / L300L- Phòng Đọc: DL 13751

- Phòng Mượn: MA 14443-14444
104/. PHẠM THỊ HOÀ. Giáo dục âm nhạc / Phạm Thị Hoà, Ngô Thị Nam. - In lần thứ 17. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2014. - 2 tập : Bảng; 21cm

T.1 : Nhạc lý cơ bản, xướng âm. - 170tr.Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về nhạc lý cho người bắt đầu học nhạc như: âm thanh, cách ghi chép nhạc, tiết tấu, tiết nhịp, quãng, giọng, hợp âm, xướng âm... vấn đề thưởng thức âm nhạc và phương pháp giáo dục âm nhạc ở trường mầm non.

+ Môn loại: 372.21 / GI-108D- Phòng Đọc: DV 48854

- Phòng Mượn: MA 14612-14613
105/. PHẠM THỊ HOÀ. Giáo dục âm nhạc : Sách dùng cho Khoa Giáo dục Mầm non / Phạm Thị Hoà. - In lần thứ 18, có chỉnh lý bổ sung. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2014. - 2 tập : Bảng; 21cm

T.2 : Phương pháp giáo dục âm nhạc. - 174tr.Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề về giáo dục âm nhạc trong trường mầm non, phương pháp giảng dạy và một số hình thức tổ chức hoạt động âm nhạc. Kĩ năng soạn giáo án và tập dạy.

+ Môn loại: 372.21 / GI-108D- Phòng Đọc: DV 48855

- Phòng Mượn: MA 14614-14615
106/. ĐINH HỒNG THÁI. Giáo trình phát triển ngôn ngữ tuổi mầm non : Giáo trình đào tạo Cử nhân Giáo dục mầm non / Đinh Hồng Thái. - In lần thứ 12. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2014. - 244tr. : Bảng; 24cm

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về ngôn ngữ và sự phát triển ngôn ngữ trẻ em tuổi mầm non. Dạy trẻ nhận biết tập nói trong thời gian ba năm đầu. Nội dung giáo dục phát triển ngôn ngữ tuổi mẫu giáo. Một số biện pháp chuẩn bị khả năng tiền đọc - viết tuổi mầm non.

+ Môn loại: 372.21 / GI-108TR- Phòng Đọc: DL 13742

- Phòng Mượn: MA 14424-14425
107/. ĐẶNG HỒNG PHƯƠNG. Giáo trình lí luận và phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ em lứa tuổi mầm non : Dùng cho các trường sư phạm / Đặng Hồng Phương. - In lần thứ 11. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2014. - 466tr.; 21cm

Tóm tắt: Trình bày một số khái niệm cơ bản trong lí luận giáo dục thể chất, nhiệm vụ và nguyên tắc giáo dục thể chất cho trẻ em lứa tuổi mầm non, nội dung giáo dục thể chất, phương pháp giáo dục, hình thức tổ chức giáo dục thể chất cho trẻ em lứa tuổi mầm non....

+ Môn loại: 372.21 / GI-108TR- Phòng Đọc: DV 48839

- Phòng Mượn: MA 14584
108/. NGUYỄN THỊ HOÀ. Giáo trình giáo dục tích hợp ở bậc học mầm non : Sách dùng cho hệ cử nhân chuyên ngành Giáo dục mầm non / Nguyễn Thị Hoà. - In lần thứ 9. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2014. - 157tr. : Hình vẽ, bảng; 24cm

Tóm tắt: Trình bày các kiến thức cơ bản về giáo dục tích hợp và giáo dục tích hợp ở bậc học mầm non. Phương pháp tổ chức các hoạt động tích hợp theo chủ đề cho trẻ ở trường mầm non.

+ Môn loại: 372.21 / GI-108TR- Phòng Đọc: DL 13753

- Phòng Mượn: MA 14447-14448
109/. HOÀNG THỊ PHƯƠNG. Giáo trình giáo dục môi trường cho trẻ mầm non / Hoàng Thị Phương. - In lần thứ 5. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2014. - 104tr.; 24cm

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung về giáo dục môi trường, cơ sở khoa học của giáo dục môi trường cho trẻ mầm non và quá trình giáo dục môi trường ở trường mầm non.

+ Môn loại: 372.2 / GI-108TR- Phòng Đọc: DL 13731

- Phòng Mượn: MA 14396-14397
110/. NGUYỄN THỊ HOÀ. Giáo trình giáo dục học mầm non : Sách dùng cho hệ Cử nhân Giáo dục mầm non / Nguyễn Thị Hoà. - In lần thứ 13, có sửa chữa. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2014. - 236tr. : Hình vẽ, bảng; 24cm

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung của giáo dục mầm non. Hướng dẫn cách tổ chức các hoạt động tích hợp theo chủ đề cho trẻ ở trường mầm non và chuẩn bị cho trẻ vào lớp một.

+ Môn loại: 372.21 / GI-108TR- Phòng Đọc: DL 13752

- Phòng Mượn: MA 14445-14446
111/. HOÀNG THỊ PHƯƠNG. Giáo trình lí luận và phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với môi trường xung quanh / Hoàng Thị Phương. - Tái bản lần thứ 11. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2014. - 196tr. : Minh hoạ; 24cm

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với môi trường xung quanh. Phương pháp hướng dẫn, các hình thức tổ chức, các phương tiện hướng dẫn trẻ làm quen với môi trường xung quanh....

+ Môn loại: 372.21 / GI-108TR- Phòng Đọc: DL 13746

- Phòng Mượn: MA 14432-14433
112/. ĐỖ THỊ MINH LIÊN. Lí luận và phương pháp hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ mầm non / Đỗ Thị Minh Liên. - Tái bản lần thứ 8. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2013. - 241tr. : Hình vẽ, bảng; 24cm

Tóm tắt: Trình bày lí luận về phương pháp hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ mầm non. Nội dung và phương pháp hình thành các biểu tượng số lượng, con số, phép đếm, kích thước, hình dạng, định hướng trong không gian cho trẻ mẫu giáo. Thiết bị dạy học và lập kế hoạch hình thành các biểu tượng toán học sơ đẳng trong trường mầm non.

+ Môn loại: 372.21 / L300L- Phòng Đọc: DL 13745

- Phòng Mượn: MA 14430-14431
113/. NGUYỄN THỊ HOÀ. Phát huy tính tích cực nhận thức của trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi trong trò chơi học tập / Nguyễn Thị Hoà. - In lần thứ 8. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2013. - 140tr.; 21cm

Tóm tắt: Đề cập đến tính tích cực nhận thức của trẻ mẫu giáo, sự cần thiết phát huy tính tích cực nhận thức của trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi trong trò chơi học tập và tiến trình tổ chức trò chơi học tập cho trẻ mẫu giáo.

+ Môn loại: 372.21 / PH110H- Phòng Đọc: DV 48845

- Phòng Mượn: MA 14597-14598
114/. LÊ A. Chữ viết và dạy chữ viết ở tiểu học / Lê A. - In lần thứ 5, có sửa chữa. - Hà Nội : Giáo dục, 2014. - 279tr.; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát sự ra đời, phát triển của chữ viết nói chung và chữ tiếng Việt nói riêng. Trình bày yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ và cách thức dạy chữ viết ở tiểu học.

+ Môn loại: 372.63 / CH550V- Phòng Đọc: DV 48881

- Phòng Mượn: MA 14670-14671
115/. TRẦN NGỌC LAN. Giáo trình thực hành phương pháp dạy học toán ở tiểu học : Rèn luyện và phát triển một số kĩ năng dạy học toán ở tiểu học / Trần Ngọc Lan. - Tái bản lần thứ 3, có sữa chữa. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2013. - 127tr. : Hình vẽ, bảng; 24cm

Tóm tắt: Hướng dẫn một số kỹ năng thực hành trong dạy học toán tiểu học: phân

tích chương trình, thiết kế kế hoạch giảng dạy, lựa chọn và thiết kế bổ sung nhằm phát triển hệ thống bài tập, phát hiện và xử lý một số tình huống sư phạm.

+ Môn loại: 372.7 / GI-108TR

- Phòng Đọc: DL 13743
116/. NGUYỄN MINH TUỆ. Địa lí dịch vụ / Nguyễn Minh Tuệ, Lê Thông đồng chủ biên, Phạm Ngọc Trụ.... - In lần thứ 2. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2013. - 8tr. bản đồ : Minh họa; 24cm

T.2 : Địa lí thương mại và du lịch. - 279tr.Tóm tắt: Trình bày đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng, tình hình phát triển, phân bố và định hướng phát triển ngành thương mại và du lịch của Việt Nam.

+ Môn loại: 381.09597 / Đ301L- Phòng Đọc: DL 13776

- Phòng Mượn: MA 14479-14480
390. PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HOÁ DÂN GIAN:

117/. Văn hoá dân gian người Việt ở Nam Bộ / Thạch Phương, Hồ Lê, Huỳnh Lứa, Nguyễn Quang Vinh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2014. - 345tr.; 24cm

Thư mục: tr. 339-345

Tóm tắt: Tìm hiểu công cuộc khai phá đất đai và quá trình quần cư, hình thành làng xã, thị tứ ở Nam Bộ. Các nét văn hoá dân gian người Việt ở Nam Bộ: lễ hội truyền thống, phong tục tập quán, các loại hình truyện kể trong nghệ thuật ngữ văn Nam Bộ....

+ Môn loại: 390.095977 / V115H- Phòng Đọc: DL 13811

- Phòng Mượn: MA 14529-14530
118/. ĐOÀN NÔ. Du lịch lễ hội vùng đất Tây Nam Bộ / Đoàn Nô. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2014. - 180tr. : Ảnh; 21cm

Tên thật của tác giả: Đoàn Văn NôTóm tắt: Giới thiệu những đặc trưng cơ bản của một số lễ hội các tỉnh vùng Tây Nam Bộ theo các loại hình lễ hội: tín ngưỡng tâm linh, danh nhân văn hoá anh hùng dân tộc và lễ hội truyền thống.

+ Môn loại: 394.2695979 / D500L- Phòng Địa chí: DC 2300-2301

- Phòng Đọc: DV 48830

- Phòng Mượn: MA 14566-14567
119/. TRUNG NGHĨA. Tìm hiểu văn hoá tâm linh / Trung Nghĩa. - Hà Nội : Hồng Đức, 2015. - 223tr.; 21cm

Tóm tắt: Gồm: Vài nét văn hoá tâm linh nơi người Việt, sự ra đời Đức Phật và văn hoá tâm linh nơi người Ấn, làm sao để sống hạnh phúc; chết thanh thản - siêu thoát, tại sao nền văn minh ai cập lại sụp đổ; chánh đạo, tà đạo, bài học thật đắt giá.

+ Môn loại: 398.09 / T310H- Phòng Đọc: DV 48891

- Phòng Mượn: MA 14688-14689
120/. NGUYỄN THỊ BÍCH HÀ. Nghiên cứu văn học dân gian từ mã văn hoá dân gian / Nguyễn Thị Bích Hà. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2014. - 264tr. : Bảng, ảnh; 24cm

Tóm tắt: Tìm hiểu phương pháp luận nghiên cứu văn học dân gian qua các mã văn hoá dân gian, mã tín ngưỡng, phong tục tập quán, mã phong tục tập quán, văn học dân gian trong quan hệ với di tích lịch sử, xã hội, văn hoá và nghiên cứu những trường hợp cụ thể như: giải mã biểu tượng lanh trong dân ca dân tộc H''mông, giải mã truyền thuyết Hùng Vương chọn đất đóng đô, giải mã các con số trong tục ngữ người Việt....

+ Môn loại: 398.209597 / NGH305C- Phòng Đọc: DL 13772

- Phòng Mượn: MA 14472-14473

- Phòng Mượn: MA 14426-14427
121/. Thành ngữ - tục ngữ - ca dao - dân ca Việt Nam / Lam Giang tuyển chọn. - Hà Nội : Văn học, 2015. - 354tr.; 21cm

+ Môn loại: 398.909597 / TH107NG- Phòng Đọc: DV 49204

- Phòng Mượn: MV 17012-17013
122/. NGUYỄN LÂN. Từ điển thành ngữ và tục ngữ Việt Nam / Nguyễn Lân. - Hà Nội : Văn học, 2014. - 499tr.; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu những thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt thông dụng, có giải thích rõ ràng, dễ hiểu, dễ sử dụng và các mục từ được xếp theo thứ tự chữ cái.

+ Môn loại: 398.903 / T550Đ- Phòng Tra cứu: TC 4134

400. NGÔN NGỮ HỌC:

123/. ĐỖ MINH HÙNG. Từ ngữ Anh - Việt : Giáo dục học ngôn ngữ và ngoại ngữ tiếng Anh = English - Vietnamese: Terms of language education and English as a foreign language / Đỗ Minh Hùng. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2014. - 303tr. : Bảng; 19cmTóm tắt: Giải nghĩa những từ, cụm từ tiếng Anh thông dụng trong nhiều lĩnh vực được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Anh.

+ Môn loại: 423 / T550NG- Phòng Mượn: MB 5510-5511

- Phòng Tra cứu: TC 4133
124/. XUÂN BA. Ngữ pháp tiếng Anh nâng cao / Xuân Ba, Chi Mai. - Hà Nội : Hồng Đức, 2015. - 307tr.; 21cm

Tóm tắt: Giúp bạn đọc trao dồi kỹ năng học ngữ pháp tiếng Anh ở trình độ nâng cao.

+ Môn loại: 425 / NG550PHКаталог: DataLibrary -> Images
Images -> THƯ MỤc sách quỹ châU Á NĂM 2013 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> CHƯƠng trình phát thanh thư viện tp. CẦn thơ Tuần 189 (01/08 – 07/08/2011) I. Khoa học và cuộc sốNG
Images -> Thư MỤc sách quỹ châU Á NĂM 2013 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> THƯ MỤc sách quỹ châU Á – NĂM 2014 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> THƯ MỤc sách mớI – tháng 08/2012 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> THƯ MỤc sách mớI – tháng 5/2015 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> THƯ MỤc sách mớI – tháng 7/2015 (2) Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> THƯ MỤc sách mớI – tháng 8/2015 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> THƯ MỤc sách mớI – tháng 7/2011 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> THƯ MỤc sách mớI – tháng 08/2014 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ 300. Khoa học xã HỘI

tải về 352.16 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương