THƯ MỤc sách mớI – tháng 12/2013 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơtải về 376.95 Kb.
trang2/4
Chuyển đổi dữ liệu09.06.2018
Kích376.95 Kb.
1   2   3   4

- Phòng Đọc: DV 46783

- Phòng Mượn: MA 13297
43/. Luật dự trữ quốc gia. - H. : Chính trị Quốc gia, 2012. - 54tr.; 19cm

Tóm tắt: Giới thiệu những quy định chung của luật dự trữ quốc gia; chiến lược, kế hoạch dự trữ quốc gia; quản lý điều hành; xây dựng quỹ dự trữ, quản lý ngân sách chi, điều hành quỹ dự trữ...

Môn loại: 343.597 / L504D- Phòng Đọc: DV 46845

- Phòng Mượn: MA 13390-13391
44/. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh ngoại hối. - H. : Chính trị Quốc gia, 2013. - 55tr.; 19cm

Tóm tắt: Giới thiệu nội dung của pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh ngoại hối

Môn loại: 343.597 / PH109L- Phòng Đọc: DV 46629

- Phòng Mượn: MA 13346

45/. Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê, tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng hàng hoá. - H. : Chính trị Quốc gia, 2013. - 79tr.; 19cmTóm tắt: Giới thiệu những quy định của pháp luật về xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê, tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá

Môn loại: 343.597 / QU600Đ- Phòng Đọc: DV 46893

- Phòng Mượn: MA 13425
46/. Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và đối với sản xuất buôn bán hàng giả.- H.: Chính trị Quốc gia, 2013. - 164 tr.; 19 cm

Tóm tắt: Một số quy định được sửa đổi, bổ sung về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và đối với sản xuất buôn bán hàng giả

Môn loại: 343.597 / QU600Đ- Phòng Đọc: DV 46854

- Phòng Mượn: MA 13404
47/. Luật thuế giá trị gia tăng năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2013. - H. : Chính trị Quốc gia, 2013. - 63tr.; 19cm

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn nội dung luật thuế giá trị gia tăng năm 2008 đã sửa đổi, bổ sung năm 2013 với những qui định chung và qui định cụ thể về phương pháp tính thuế, khấu trừ, hoàn thuế và các điều khoản thi hành

Môn loại: 343.59705 / L504TH- Phòng Mượn: MA 13253-13254
48/. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp. - H. : Chính trị Quốc gia, 2013. - 59tr.; 19cm

Tóm tắt: Giới thiệu nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Trình bày phụ lục luật thuế thu nhập doanh nghiệp với những qui định chung và qui định cụ thể về phương pháp tính thuế, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và các điều khoản thi hành

Môn loại: 343.59706 / L504S- Phòng Mượn: MA 13259-13260
49/. Tìm hiểu luật hải quan và văn bản hướng dẫn thi hành / Sưu tầm, hệ thống hoá: Quý Long, Kim Thư. - H. : Lao động Xã hội, 2013. - 75tr.; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu luật hải quan với những qui định chung và qui định cụ thể về nhiệm vụ, tổ chức, thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát, quản lý, xử lí, khen thưởng và các điều khoản thi hành cùng các văn bản hướng dẫn thi hành

Môn loại: 343.59709 / T310H- Phòng Đọc: DV 46624
50/. Tìm hiểu pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo và biện pháp thi hành / Sưu tầm, hệ thống hoá: Quý Long, Kim Thư. - H. : Lao động Xã hội, 2013. - 55tr.; 21cm

Tóm tắt: Trình bày toàn văn pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo cùng các văn bản pháp luật liên quan về hoạt động tín ngưỡng của người có tín ngưỡng và hoạt động tôn giáo của tín đồ, nhà tu hành, chức sắc; tổ chức tôn giáo và hoạt động của tổ chức tôn giáo; tài sản thuộc cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo và hoạt động xã hội cũng như quan hệ quốc tế của tổ chức tôn giáo, tín đồ, nhà tu hành, chức sắc và điều khoản thi hành

Môn loại: 344.597 / T310H- Phòng Mượn: MA 13246
51/. VŨ TRỌNG LỢI. Thuật ngữ thể dục, thể thao dùng trong các văn bản quản lý nhà nước / Vũ Trọng Lợi. - H. : Thể dục Thể thao, 2013. - 154tr.; 19cm

Tóm tắt: Tập hợp các thuật ngữ về thể dục thể thao dùng trong các văn bản quản lý nhà nước được xếp theo trật tự vần chữ cái

Môn loại: 344.597 / TH504NG- Phòng Đọc: DV 46895

- Phòng Mượn: MA 13431-13432
52/. Quy định pháp luật về lao động là người chưa thành niên. - H. : Chính trị Quốc gia, 2013. - 47tr.; 19cm

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Bộ luật lao động năm 2012 trích phần những qui định chung và qui định cụ thể đối với lao động chưa thành niên và một số loại lao động khác kèm theo một số văn bản chi tiết hướng dẫn thi hành

Môn loại: 344.59701 / QU600Đ- Phòng Đọc: DV 46894

- Phòng Mượn: MA 13429-13430
53/. NGUYỄN VĂN PHƯƠNG. Giáo trình luật môi trường Việt Nam / Nguyễn Văn Phương chủ biên, Vũ Duyên Thuỷ.- Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2012. - 255tr.; 24cm

Tóm tắt: Tìm hiểu về môi trường và luật môi trường. Vấn đề bảo vệ môi trường của mỗi cá nhân và tổ chức. Đánh giá tác động môi trường. Quản lí chất thải và các nguồn tài nguyên. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân khi thực hiện các hoạt động bảo vệ, khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên. Trách nhiệm pháp lý đối với những hành vi phạm pháp luật môi trường. Quan hệ quốc tế về bảo vệ môi trường

Môn loại: 344.59704 / GI-108TR- Phòng Đọc: DL 12947
54/. Quy chuẩn quốc gia về vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm, xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong các cơ sở giáo dục / Hương Linh sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2012. - 465tr.; 27cm

Tóm tắt: Giới thiệu quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm, xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trong các cơ sở giáo dục mầm non, trường phổ thông và cộng đồng. Trình bày luật, nghị định, các thông tư liên quan đến y tế trong các cơ sở giáo dục. Hướng dẫn về kĩ thuật sơ cấp cứu ban đầu, phòng tránh tai nạn thương tích

Môn loại: 344.59704 / QU600C- Phòng Đọc: DL 12966
55/. Bộ Luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009. - H. : Chính trị Quốc gia, 2013. - 320 tr.; 19cm

Tóm tắt: Giới thiệu Bộ luật hình sự năm 1999 đã được nhất thể hoá theo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2009, tạo thành một văn bản Bộ luật hoàn chỉnh, tiện lợi cho sử dụng và tra cứu.

Môn loại: 345.597 / B450L- Phòng Đọc: DV 46627

- Phòng Mượn: MA 13249
56/. ĐỖ ĐỨC HỒNG HÀ. Bộ luật hình sự Việt Nam hiện hành : Câu hỏi, tình huống thực tiễn và gợi ý trả lời / Đỗ Đức Hồng Hà chủ biên, Trần Minh Hưởng, Hồ Sỹ Sơn...- Tái bản lần thứ 3, có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Hồng Đức, 2012. - 404tr.; 21cm

Tóm tắt: Gồm những câu hỏi, tình huống thực tiễn và gợi ý trả lời các kiến thức cơ bản của luật hình sự về thời điểm phát sinh tội phạm, về xác định tội danh, khung hình phạt, giai đoạn phạm tội, đồng phạm

Môn loại: 345.597 / B450L- Phòng Đọc: DV 46596
57/. Luật phòng, chống mua bán người năm 2011 và văn bản hướng dẫn thi hành = The law on human trafficking prevention and combat in 2011 : Song ngữ Việt - Anh. - H. : Chính trị Quốc gia, 2013. - 131tr.; 19cm

Tóm tắt: Giới thiệu các quy định pháp luật của Việt Nam về phòng chống buôn bán người gồm những quy định chung phòng ngừa buôn bán người; phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mua bán người; tiếp nhận, xác minh và bảo vệ nạn nhân; hỗ trợ nạn nhân...

Môn loại: 345.597 / L504PH- Phòng Mượn: MA 13263
58/. Luật phòng, chống mua bán người và các văn bản hướng dẫn thi hành. - H. : Lao động Xã hội, 2013. - 230tr.; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu các quy định pháp luật của Việt Nam về phòng chống buôn bán người gồm những quy định chung phòng ngừa buôn bán người; phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mua bán người; tiếp nhận, xác minh và bảo vệ nạn nhân; hỗ trợ nạn nhân...

Môn loại: 345.597 / L504PH- Phòng Đọc: DV 46769

- Phòng Mượn: MA 13280
59/. NGUYỄN THỊ ANH THƠ. Tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Anh Thơ. - H. : Tư pháp, 2013. - 231tr.; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề chung về tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội. Việc áp dụng bộ luật hình sự Việt Nam để xử lý tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội. Trình bày định hướng hoàn thiện quy định của bộ luật hình sự Việt Nam về tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

Môn loại: 345.597 / T452PH- Phòng Đọc: DV 46793

- Phòng Mượn: MA 13312-13313
60/. Luật doanh nghiệp năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2013. - H. : Chính trị Quốc gia, 2013. - 423tr.; 19cm

Tóm tắt: Trình bày nội dung luật doanh nghiệp xuất bản năm 2005, bao gồm 172 điều với các nội dung: qui định chung, thành lập doanh nghiệp và đăng kí kinh doanh, công ti trách nhiệm hữu hạn, công ti cổ phần, công ti hợp doanh, nhóm công ti, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp, quản lí nhà nước đối với doanh nghiệp, các điều khoản thi hành...

Môn loại: 346.597 / L504D- Phòng Đọc: DV 46824

- Phòng Mượn: MA 13264-13265
61/. Luật hợp tác xã. - H. : Chính trị Quốc gia, 2013. - 80tr.; 19cm

Tóm tắt: Trình bày nội dung các phần qui định chung và qui định cụ thể về thành lập, đăng kí kinh doanh hợp tác xã, xã viên, tổ chức quản lí hợp tác xã, xã viên, tài sản, tổ chức lại, giải thể, phá sản hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, khen thưởng và xử lí vi phạm, điều khoản thi hành

Môn loại: 346.597 / L504H- Phòng Đọc: DV 46843

- Phòng Mượn: MA 13386-13387
62/. Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2010) = The law on marriage and fammily in 2000 (amended and supplemented in 2010) : Song ngữ Việt - Anh. - H. : Chính trị Quốc gia, 2013. - 118tr.; 19cm

Tóm tắt: Trình bày dưới dạng hỏi - đáp pháp luật về hôn nhân và gia đình với các qui định chung và qui định cụ thể về kết hôn, quan hệ giữa vợ và chồng, cha mẹ và con cái, ông bà nội, ông bà ngoại và cháu, li hôn, quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài, xử lí những vi phạm...

Môn loại: 346.59701 / L504H- Phòng Mượn: MA 13261-13262
63/. NGÔ THỊ HƯỜNG. Giáo trình luật hôn nhân và gia đình / Ngô Thị Hường.- Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2012. - 212tr.; 24 cm

Tóm tắt: Trình bày sơ lược khái niệm, nguyên tắc cơ bản và lịch sử của Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam. Phân tích các quy định trong Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam về quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình, kết hôn, nghĩa vụ và quyền của vợ chồng, quan hệ pháp luật giữa các thành viên trong gia đình, cấp dưỡng...

Môn loại: 346.59701 / GI-108TR- Phòng Đọc: DL 12950
64/. NGUYỄN HẢI AN. Pháp luật về tặng cho quyền sử dụng đất ở Việt Nam : Sách tham khảo / Nguyễn Hải An. - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2012. - 302tr.; 21cm

Tóm tắt: Cung cấp cho bạn đọc những thông tin về những nội dung cơ bản chung quanh chế định pháp luật về tặng cho quyền sử dụng đất theo pháp luật dân sự và pháp luật đất đai ở Việt Nam

Môn loại: 346.59704 / PH109L- Phòng Đọc: DV 46773

- Phòng Mượn: MA 13284-13285
65/. Pháp luật đất đai trong hoạt động nghề luật sư / Biên soạn : Nguyễn Minh Hằng (chủ biên), Doãn Hồng Nhung, Nguyễn Thuỳ Trang.... - H. : Thông tin và Truyền thông, 2013. - 279tr.; 21cm

Tóm tắt: Tổng quan về pháp luật đất đai trong hoạt động nghề luật sư. Kỹ năng tư vấn và tranh tụng của luật sư trong lĩnh vực đất đai: tư vấn pháp luật về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, các căn cứ xác lập và chấm dứt quyền sử dụng đất, một số bất cập của pháp luật đất đai liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp...

Môn loại: 346.59704 / PH109L- Phòng Đọc: DV 46593
66/. Tài liệu tập huấn về sở hữu trí tuệ : Dành cho cán bộ quản lý sở hữu trí tuệ thuộc các cơ quan nhà nước : Sản phẩm của dự án "Đào tạo, huấn luyện về sở hữu trí tuệ" do Cục Sở hữu trí tuệ chủ trì thực hiện. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2013. - 163tr.; 24cm

Tóm tắt: Tổng quan về sở hữu trí tuệ và pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; quản lý nhà nước về quyền sở hữu trí tuệ; hoạt động hỗ trợ xác lập và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; đăng ký, xác lập quyền sở hữu trí tuệ; hoạt động bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; thông tin sở hữu trí tuệ

Môn loại: 346.59704 / T103L- Phòng Đọc: DL 12958
67/. TRẦN QUỐC TOẢN. Đổi mới quan hệ sở hữu đất đai : Lý luận và thực tiễn / Trần Quốc Toản chủ biên. - H. : Chính trị Quốc gia, 2013. - 353tr.; 24cm

Tóm tắt: Khái quát thực trạng quan hệ sở hữu đất đai ở Việt Nam trước khi ban hành Luật Đất đai năm 1993 và những vấn đề chủ yếu về quan hệ sở hữu đất đai được đặt ra về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp. Phân tích khách quan cấu chúc, bản chất, các hình thái vận động của quan hệ ruộng đất với quá trình phát triển nông nghiệp hàng hoá, quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá và một số vấn đề đặt ra cần tiếp tục hoàn thiện quan hệ sở hữu đất đai, cấu trúc quan hệ sở hữu đất đai...

Môn loại: 346.59704 / Đ452M- Phòng Đọc: DL 13033

68/. BÙI THỊ HUYỀN. Phiên toà sơ thẩm dân sự : Những vấn đề lý luận và thực tiễn / Bùi Thị Huyền.- Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia, 2013. - 275tr.; 21cmTóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về phiên toà sơ thẩm dân sự. Pháp luật Việt Nam hiện hành về phiên toà sơ thẩm dân sự và thực tiễn thực hiện. Hoàn thiện và thực hiện pháp luật về phiên toà sơ thẩm dân sự ở Việt Nam

Môn loại: 347.597 / PH305T- Phòng Đọc: DV 46589

- Phòng Mượn: MA 13201
69/. DƯƠNG BẠCH LONG. Cẩm nang công tác hoà giải ở cơ sở / Dương Bạch Long. - H. : Chính trị Quốc gia, 2013. - 111tr.; 20cm

Tóm tắt: Gồm 54 câu hỏi đáp về các vấn đề liên quan đến công tác hoà giải ở cơ sở theo Luật hoà giải. Một số quy định chung về công tác hoà giải ở cơ sở. Hướng dẫn nghiệp vụ chung về công tác hoà giải ở cơ. Vai trò của các cơ quan nhà nước đối với công tác hoà giải

Môn loại: 347.597 / C120N- Phòng Mượn: MA 13340-13341
70/. Luật hoà giải ở cơ sở. - H. : Chính trị Quốc gia, 2013. - 27tr.; 19cm

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn nội dung luật hoà giải ở cơ sở với những qui định chung và qui định cụ thể về hoà giải viên, tổ hoà giải; hoạt động hoà giải; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong hoạt động hoà giải cơ sở và các điều khoản thi hành

Môn loại: 347.597 / L504H- Phòng Đọc: DV 46844

- Phòng Mượn: MA 13388-13389
71/. Tìm hiểu Luật giám định tư pháp : Hiệu lực từ 01/01/2013 / Sưu tầm, hệ thống hoá: Quý Long, Kim Thư. - H. : Lao động Xã hội, 2013. - 42tr.; 21cm

Tóm tắt: Tìm hiểu những quy định của pháp luật về giám định tư pháp: những qui định chung và qui định cụ thể về giám định viên tư pháp, tổ chức giám định tư pháp, người giám định tư pháp và tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc, hoạt động giám thị tư pháp, chi phí giám định...

Môn loại: 347.597 / T310H- Phòng Đọc: DV 46625
72/. CAO ANH ĐÔ. Phân công, phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp ở Việt Nam : Sách chuyên khảo - tham khảo / Cao Anh Đô. - H. : Chính trị quốc gia, 2012. - 230tr.; 21cm

Tóm tắt: Tập trung nghiên cứu việc phân công quyền lực nhà nước về lập pháp, hành pháp và tư pháp trong mối quan hệ tổ chức bộ máy nhà nước chứ không nghiên cứu việc phân công quyền lực nhà nước giữa nhân dân với nhà nước, giữa Đảng với nhà nước, giữa quyền lực nhà nước ở Trung ương với ở địa phương

Môn loại: 349.597 / PH121C- Phòng Đọc: DV 46767

- Phòng Mượn: MA 13278
73/. ĐINH VĂN THANH. Giáo trình luật dân sự Việt Nam / Đinh Văn Thanh chủ biên, Phạm Văn Tuyết. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2012. - 2 tập; 24cm

T.1. - 340tr.Tóm tắt: Khái quát chung về luật dân sự Việt Nam. Quan hệ pháp luật dân sự. Các hình thức đại diện trong pháp luật, thời hạn và thời hiệu liên quan tới luật dân sự, cùng những quy định khác về tài sản, quyền sở hữu, giao dịch dân sự và hợp đồng dân sự

Môn loại: 349.597 / GI-108TR- Phòng Đọc: DL 12948
74/. ĐINH VĂN THANH. Giáo trình luật dân sự Việt Nam / Đinh Văn Thanh chủ biên, Phạm Văn Tuyết. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2012. - 2 tập; 24cm

T.2. - 344tr.Tóm tắt: Giới thiệu quy định trong luật dân sự về các hợp đồng dân sự thông dụng, nghĩa vụ dân sự và trách nhiệm dân sự, quyền thừa kế. Qui định về chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ. Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

Môn loại: 349.597 / GI-108TR- Phòng Đọc: DL 12949
75/. LÊ MINH TOÀN. Pháp luật đại cương : Dùng trong các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp / Lê Minh Toàn chủ biên ; Lê Minh Thắng. - Xuất bản lần thứ 11 có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia, 2012. - 452 tr.; 21 cm

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận chung về nhà nước và pháp luật. Giới thiệu các ngành luật cơ bản của hệ thống pháp luật Việt Nam

Môn loại: 349.597 / PH109L- Phòng Mượn: MA 13205
360. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI:

76/. Phương pháp tính toán chi phí và ước tính nhu cầu nguồn lực tài chính cho

các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS / Biên soạn : Nguyễn Thanh Long, Hoàng

Văn Minh (chủ biên), Dương Thuý Anh.... - H. : Y học, 2012. - 132tr.; 27cmTóm tắt: Trình bày các khái niệm cơ bản về chi phí; phương pháp tính toán chi phí các hoạt động phòng, chống HIV/ASID; thực hành thu thập số liệu cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS với phần mềm Excel; phương pháp ước tính nhu cầu nguồn lực tài chính cho các hoạt động này tại tuyến tỉnh

Môn loại: 362.196 / PH561PH- Phòng Đọc: DL 12971

- Phòng Mượn: MA 13235
77/. Công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại cộng đồng. - H. :

Lao động Xã hội, 2013. - 218tr.; 21cmTóm tắt: Trình bày khái niệm về trẻ em và người chưa thành niên, chính sách về trẻ em trong từng giai đoạn, quy định pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, kết quả công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, chế tài xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm quyền trẻ em và xử lý hình sự đối với người phạm tội xâm hại quyền trẻ em

Môn loại: 362.7 / C455T- Phòng Đọc: DV 46798

- Phòng Mượn: MA 13319
78/. Sổ tay hướng dẫn công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em bị bạo lực, bị xâm phạm tình dục dành cho cán bộ cấp xã, phường. - H. : Lao động Xã hội, 2013. - 139tr.; 21cm

Môn loại: 362.7 / S450T- Phòng Đọc: DV 46791

- Phòng Mượn: MA 13304
79/. ĐÀO VĂN DŨNG. Chính sách an sinh xã hội tác động tới phát triển kinh tế - xã hội / Đào Văn Dũng, Nguyễn Đức Trọng chủ biên; Trần Quang Lâm, Trần Văn Điềm.... - H. : Lao động Xã hội, 2013. - 186tr.; 21cm

Tóm tắt: Gồm 2 phần: Hướng tới an sinh xã hội công bằng, đa dạng, bao phủ toàn dân và hiệu quả. Phần 2 là các chính sách an sinh xã hội tác động tới phát triển kinh tế - xã hội.

Môn loại: 362.9597 / CH312S- Phòng Đọc: DV 46797

- Phòng Mượn: MA 13318
80/. Rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh tránh xa những cám dỗ nguy hiểm Internet, ma tuý, tình dục, cờ bạc / Dịch: Cù Thị Thuý Lan, Dương Minh Hào.- Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2012. - 132tr.; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu nội dung các bài học cho học sinh biết tăng cường khả năng tự kiềm chế bản thân, rời xa những cám dỗ từ mạng Internet; kiến thức cơ bản về ma tuý và cách cai nghiện; nhận biết về tình dục để phát triển một cách lành mạnh; nhận biết về cờ bạc và cách phòng tránh

Môn loại: 363.11 / R203L- Phòng Đọc: DV 46792

- Phòng Mượn: MA 13311
81/. Kiến thức phòng ngừa, ứng phó thiên tai từ biển : Tài liệu tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng chống thiên tai, khắc phục sự cố môi trường biển, hải đảo. - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2013. - 228tr.; 21cm

Tóm tắt: Trình bày các kiến thức phòng ngừa, ứng phó với bão và áp thấp nhiệt đới, ngập lụt, xói lở và xâm nhập mặn

Môn loại: 363.34 / K305TH- Phòng Đọc: DV 46587

82/. Giải pháp kiểm soát, khắc phục và giảm thiểu thiệt hại từ sự cố môi trường biển : Tài liệu tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng chống thiên tai, khắc phục sự cố môi trường biển, hải đảo / Đoàn Quang Sinh, Nguyễn Văn Liêm, Ngô Trọng Thuận.... - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2013. - 150tr.; 21cmTóm tắt: Trình bày nguyên ngân, giải pháp kiểm soát, khắc phục và giảm thiểu thiệt hại từ sự cố tràn dầu trên biển và thuỷ triều đỏ

Môn loại: 363.7 / GI-103PH- Phòng Đọc: DV 46613
83/. Biến đổi khí hậu và các biện pháp thích ứng, giảm thiểu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến vùng ven biển : Tài liệu tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng chống thiên tai, khắc phục sự cố môi trường biển, hải đảo. - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2013. - 158tr.; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu về biến đổi khí hậu và nguyên nhân của nó. Trình bày ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với Việt Nam và nền nông nghiệp trên thế giới cùng các giải pháp thích ứng, giảm thiểu thiệt hại đến vùng ven biển

Môn loại: 363.738 / B305Đ- Phòng Đọc: DV 46608
84/. NGUYỄN QUỐC SỬU. Phòng, chống tham nhũng trong hoạt động công vụ ở Việt Nam : Lý luận và thực tiễn / Nguyễn Quốc Sửu. - H. : Chính trị Quốc gia, 2013. - 370 tr.; 21 cm

Tóm tắt: Cuốn sách đề cập toàn diện và hệ thống để làm rõ những vấn đề lí luận cơ bản về tham nhũng , phòng chống tham nhũng trong hoạt động công vụ ở Việt Nam

Môn loại: 364.1609597 / PH431CH- Phòng Đọc: DV 46756

- Phòng Mượn: MA 13268
85/. Tài liệu giảng dạy thí điểm về phòng, chống tham nhũng : Dùng cho hệ đại

học, bồi dưỡng ngắn hạn. - H. : Lao động Xã hội, 2012. - 55tr.; 19cmTóm tắt: Trình bày khái quát về tham nhũng và nguyên nhân, điều kiện, tác hại của nó. Những nguyên tắc và biện pháp cơ bản trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Nội dung công tác phòng, chống tham nhũng của Việt Nam

Môn loại: 364.1609597 / T103L- Phòng Mượn: MA 13250

370. GIÁO DỤC HỌC:

86/. MARZANO, ROBERT J.. Nghệ thuật và khoa học dạy học / Robert J. Marzano; Nguyễn Hữu Châu dịch; Lê Văn Canh hiệu đính. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2013. - 239tr.; 24cm. - (Bộ sách Đổi mới phương pháp dạy học)Tóm tắt: Phân tích, lí giải các khái niệm về hoạt động dạy học như một ngành nghệ thuật và khoa học từ việc xây dựng các mục tiêu học tập cho tới theo dõi sự tiến bộ của học sinh và đưa ra các phương pháp giảng dạy sao cho phù hợp và khoa học. Các nội qui, nguyên tắc ứng xử trên lớp và những mối quan hệ thày trò

Môn loại: 371.102 / NGH250TH- Phòng Đọc: DL 12955
87/. STRONGE, JAMES H.. Những phẩm chất của người giáo viên hiệu quả / James H. Stronge; Lê Văn Canh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2013. - 211tr.; 24cm. - (Bộ sách Đổi mới phương pháp dạy học)

Tóm tắt: Giới thiệu các điều kiện tiên quyết để giảng dạy có hiệu quả; phân tích tính cách của người giáo viên giảng dạy, cùng các phương pháp quản lí, tổ chức lớp học, soạn bài, tổ chức, thực hiện giảng dạy có hiệu quả và cách theo dõi sự tiến bộ, tiềm năng của học sinh; đồng thời trình bày các bảng đánh giá về sự hiệu quả của giáo viên

Môn loại: 371.102 / NH556PH: DataLibrary -> Images
Images -> THƯ MỤc sách quỹ châU Á NĂM 2013 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> CHƯƠng trình phát thanh thư viện tp. CẦn thơ Tuần 189 (01/08 – 07/08/2011) I. Khoa học và cuộc sốNG
Images -> THƯ MỤc sách quỹ châU Á – NĂM 2014 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> THƯ MỤc sách mớI – tháng 08/2012 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> THƯ MỤc sách mớI – tháng 5/2015 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> THƯ MỤc sách mớI – tháng 6/2015 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> THƯ MỤc sách mớI – tháng 7/2015 (2) Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> THƯ MỤc sách mớI – tháng 8/2015 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> THƯ MỤc sách mớI – tháng 7/2011 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ


1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương