Thà làm ở nhà sai ngu lí thuyết, còn hơn là mất điểm lý thuyết ở trên bài thitải về 3.47 Mb.
Chế độ xem pdf
trang4/204
Chuyển đổi dữ liệu07.09.2023
Kích3.47 Mb.
#55120
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   204
CHINH PHỤC LÍ THUYẾT SINH THPTQG 2021
CĐ SINH THÁI CÁ THỂ , QUẦN THỂ 2, Giáo dục stem
A. Mất đoạn.
B. Chuyển đoạn.
C. Đảo đoạn.
D. Lặp đoạn. 
(Đề Thi THPTQG Mã 201 – 2019) 
Câu 18: Trong quá trình phiên mã, nuclêôtit loại U của môi trường nội bào liên kết bổ sung với loại nuclêôtit 
của gen? 
A. A.
B. G.
C. T.
D. X. 
(Đề Thi THPTQG Mã 202 – 2019) 
Câu 19: Dạng đột biến nào sau đây làm thay đổi trình tự phân bố các gen nhưng không làm thay đổi chiều dài 
của NST?
A. Đảo đoạn NST.
B. Mất đoạn NST.
C. Thêm 1 cặp nuclêôtit. D. Mất 1 cặp nuclêôtit. 
(Đề Thi Minh Họa THPTQG – 2020) 
Câu 20: Dạng đột biến NST nào sau đây làm thay đổi cấu trúc NST? 
A. Đảo đoạn.
B. Đa bội.
C. Dị đa bội. D. Lệch bội. 
(Đề Thi THPTQG Mã 201 – 2020) 
Câu 21: Ở tế bào nhân thực, loại axit nuclêic nào sau đây làm khuôn cho quá trình phiên mã? 
A. mARN.
B. ADN.
C. rARN.
D. tARN. 
(Đề Thi THPTQG Mã 201 – 2020) 
Câu 22: Một loài thực vật có bộ NST 2n, hợp tử mang bộ NST 3n có thể phát triển thành thể đột biến nào sau 
đây? 
A. Thể tam bội. B. Thể tứ bội. C. Thể một. D. Thể ba. 
(Đề Thi THPTQG Mã 201 – 2020) 
Câu 23: Đột biến điểm làm thay thế 1 nuclêôtit ở vị trí bất kì của triplet nào sau đây đều không xuất hiện 
côđon kết thúc? 
A. 3’AXX5’. 
B. 3’TTT5’. 
C. 3’AXA5’. 
D. 3’GGA5’. 
(Đề Thi THPTQG Mã 201 – 2020) 
Câu 24: Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêrron Lac ở vi khuẩn E. coli, gen điều hòa mã hóa prôtêin nào 
sau đây? 
A. Prôtêin Lac Z. 
B. Prôtêin Lac A. 

tải về 3.47 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   204
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương