Th­ cña Tæng thèng Abraham Lincoln viÕt göi cho thÇy hiÖu tr­ëng n¬i con trai «ng theo häc KÝnh th­a thÇy! Con t«i sÏ ph¶i häc tÊt c¶ nh÷ng ®iÒu nµy. R»tải về 11.19 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích11.19 Kb.
#31178
Th­ cña Tæng thèng Abraham Lincoln viÕt göi

cho thÇy hiÖu tr­ëng n¬i con trai «ng theo häc
KÝnh th­a thÇy!

Con t«i sÏ ph¶i häc tÊt c¶ nh÷ng ®iÒu nµy. R»ng kh«ng ph¶i tÊt c¶ mäi ng­êi ®Òu c«ng b»ng, tÊt c¶ mäi ng­êi ®Òu ch©n thËt. Nh­ng xin thÇy h·y d¹y cho ch¸u biÕt: cø mét kÎ v« l¹i ta gÆp trªn ®­êng phè, th× ë ®©u ®ã sÏ cã mét con ng­êi chÝnh trùc; bªn c¹nh mét chÝnh trÞ gia Ých kû, sÏ xuÊt hiÖn mét nhµ l·nh ®¹o tËn t©m.

Xin thÇy h·y d¹y cho ch¸u biÕt r»ng cø mçi mét kÎ thï ta gÆp ë n¬i nµy th× ë n¬i kh¸c ta l¹i t×m thÊy mét ng­êi b¹n. Bµi häc nµy sÏ mÊt nhiÒu thêi gian, t«i biÕt; nh­ng xin thÇy h·y d¹y cho ch¸u hiÓu r»ng mét ®ång ®«la kiÕm ®­îc do c«ng søc lao ®éng cña m×nh bá ra cßn quý gi¸ h¬n nhiÒu so víi n¨m ®«la nhÆt ®­îc trªn hÌ phè...

Xin h·y d¹y cho ch¸u c¸ch chÊp nhËn thÊt b¹i vµ c¸ch tËn h­ëng niÒm vui chiÕn th¾ng. Xin h·y d¹y cho ch¸u tr¸nh xa sù ®è kþ. Xin h·y d¹y cho ch¸u biÕt ®­îc bÝ quyÕt cña niÒm vui thÇm lÆng. d¹y cho ch¸u biÕt ®­îc r»ng nh÷ng kÎ hay b¾t n¹t ng­êi kh¸c lµ nh÷ng kÎ dÔ bÞ ®¸nh b¹i nhÊt...

Xin d¹y cho ch¸u biÕt ®Õn thÕ giíi kú diÖu cña s¸ch... nh­ng còng ®Ó cho ch¸u cã ®ñ thêi gian ®Ó lÆng lÏ suy t­ vÒ sù bÝ Èn mu«n thöa cña cuéc sèng: ®µn chim tung c¸nh trªn bÇu trêi, ®µn ong bay l­în trong n¾ng, vµ nh÷ng b«ng hoa në ng¸t bªn ®åi xanh...

ë tr­êng, xin thÇy h·y d¹y cho ch¸u biÕt chÊp nhËn thi rít cßn vinh dù h¬n gian lËn khi thi. Xin h·y t¹o cho ch¸u cã niÒm tin vµo ý kiÕn riªng cña b¶n th©n, cho dï tÊt c¶ mäi ng­êi xung quanh ®Òu cho r»ng ý kiÕn ®ã lµ kh«ng ®óng...

Xin h·y d¹y cho ch¸u biÕt c¸ch ®èi xö dÞu dµng víi nh÷ng ng­êi hoµ nh· vµ cøng r¾n víi nh÷ng kÎ th« b¹o. Xin t¹o cho ch¸u søc m¹nh ®Ó kh«ng ch¹y theo ®¸m ®«ng khi tÊt c¶ mäi ng­êi ®Òu ch¹y theo thêi thÕ.

Xin h·y d¹y cho ch¸u biÕt ph¶i l¾ng nghe tÊt c¶ mäi ng­êi nh­ng còng xin thÇy d¹y cho ch¸u biÕt cÇn ph¶i sµng läc nh÷ng g× nghe ®­îcqua mét tÊm l­¬Ý ch©n lý ®Ó ch¸u chØ ®ãn nhËn nh÷ng g× tèt ®Ñp mµ th«i.

Xin h·y d¹y cho ch¸u biÕt c¸ch mØm c­êi khi buån b·... Xin h·y d¹y cho ch¸u biÕt r»ng kh«ng cã sù xÊu hæ trong nh÷ng giät n­íc m¾t. Xin h·y d¹y cho ch¸u biÕt chÕ diÔu nh÷ng kÎ yÕm thÕ vµ cÈn träng tr­íc sù ngät ngµo ®Çy c¹m bÈy.

Xin h·y d¹y cho ch¸u r»ng cã thÓ b¸n c¬ b¾p vµ trÝ tuÖ cho ng­êi ra gi¸ cao nhÊt, nh÷ng kh«ng bao giê ®­îc ®Ó cho ai ra gi¸ mua tr¸i tim vµ t©m hån m×nh.

Xin h·y d¹y cho ch¸u biÕt ngo¶nh tai lµm ng¬ tr­íc mét ®¸m ®«ng gµo thÐt... vµ ®øng th¼ng ng­êi b¶o vÖ lÏ ph¶i.

Xin h·y ®èi xö víi ch¸u nhÑ nhµng nh­ng ®õng vuèt ve nu«ng chiÒu ch¸u, bëi v× chØ cã sù thö th¸ch cña löa míi t«i luyÖn nªn nh÷ng thanh s¾t cøng r¾n. H·y gióp ch¸u cã can ®¶m biÓu lé sù thiÕu kiªn nhÉn vµ cã ®ñ kiªn nhÉn ®Ó biÓu lé sù can ®¶m.

Xin h·y d¹y cho ch¸u biÕt r»ng ch¸u ph¶i lu«n cã niÒm tin tuyÖt ®èi vµo b¶n th©n bëi v× khi ®ã ch¸u sÏ lu«n cã niÒm tin tuyÖt ®èi vµo nh©n lo¹i.

§©y qu¶ lµ mét yªu cÇu qu¸ lín, t«i biÕt, th­a thÇy, nh­ng xin thÇy cè g¾ng hÕt søc m×nh ... con trai t«i lµ mét cËu bÐ tuyÖt vêi!

Abraham Lincoln
Каталог: 2012
2012 -> Những câu nói tiếng Anh hay dùng hằng ngày
2012 -> I. NỘi dung quy hoạch cao đỘ NỀn và thoát nưỚc mặt bản đồ hiện trạng cao độ nền và thoát nước mặt
2012 -> BÀI 1: KỸ NĂng thuyết trình tổng quan về thuyết trình 1 Khái niệm và các mục tiêu
2012 -> Người yêu lạ lùng nhất
2012 -> Thi thử ĐẠi họC ĐỀ thi 11 MÔN: tiếng anh
2012 -> SÔÛ giao thoâng coâng chính tp. Hcm khu quaûn lyù giao thoâng ñOÂ thò soá 2
2012 -> Commerce department international trade
2012 -> Những câu châm ngôn hay bằng tiếng Anh
2012 -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO ĐỀ thi tuyển sinh đẠi họC 2012 Môn Thi: anh văN – Khối D
2012 -> Tuyển tập 95 câu hỏi trắc nghiệm hay và khó Hoá học 9 Câu 1

tải về 11.19 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương