Teân/Name/姓名 Ngaøy sinh/ Date of birthtải về 39.38 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích39.38 Kb.
#28669Teân/Name/姓名

Ngaøy sinh/

Date of birth/

出生日期

Nôi sinh (Tænh/Thaønh)/

Place of birth

(City/Province)/

出生地點 (省、市)

ĐỖ NHƯ VÂN KHUÊ

24/10/1996

HÀ NỘI

河內


Tröôøng/School/學校

Ngaønh/Major/專門

THPT Việt Đức ( Hà Nội )

Viet Duc High School ( Ha Noi )越德高中學校
Ngaøy nhaän hoïc boång

Scholarship awards date

獲獎學金日期

Soá tieàn hoïc boång

Scholarship amount

獎學金金額

(VNÑ)

Ñieåm TB HK/ ame

Grade of semester/ year

學期/ 學年平均分數

Lôùp

Class

年級

Ghi chuù

Remark

備註

15/3/2006

23/9/2006

15/3/2007

23/9/2007

15/3/2008

27/9/2008

25/9/2009

25/9/2010

25/9/2011

22/9/2012

21/9/2013

4.500.000

8.2

12D5
Thaønh tích vaø caùc thoâng tin lieân quan khaùc/ Other Achievements & information/ 獲得成績及其他有關資訊

- Gia Đình

- Family


- 家境
- Học Ngoài Giờ

- Additional Study

- 課餘


- Toán, Anh

- Maths, English


數學,英文

- Sở Trường

- Good At

- 特長


Tiếng Anh, nấu ăn

English, cooking

英文,烹飪


- Hoạt động ngoại khóa

- extracurricular activities

- 課餘活動


- tham gia các hoạt động của Đoàn Thanh niên, chương trình Áo ấm tặng bà, quyên góp sách vở,quần áo,sách truyện cho các em nhỏ vùng sâu vùng xa, vệ sinh đường phố tại phường Hàng Trống, tham gia dự án “Little Greenagers 2013” và dự án “Future for children” do AIESEC Hà Nội tổ chức

- participating in the activities of the Youth Union, program Warm clothes for grandma, donating books, clothes, and comics for children in remote areas, cleaning street at Hang Trong Ward, participating in project "Little Greenagers 2013" and the project "Future for children "organized by AIESEC Hanoi

-參加青年團隊活動, 贈送寒衣給婆婆,捐贈書籍,衣服給偏遠地區小孩,打掃Hang Trong街道,參加由河內AIESEC 組織之“Little Greenagers 2013”及“Future for children”預案


- Thành tích
- Achievement
-成績

- Đạt thành tích cao trong học tập, giải Nhì môn độc tấu Digital Piano trong liên hoan âm nhạc “Suối nhạc 2011” tại Hà Nội

- gained high scores in studying, second prize of playing solo Digital Piano in music festival "Music streams 2011" in Hanoi- 學習成績高, 於河內”2011音樂”聯歡會Digital Piano獨奏獲第2名tải về 39.38 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương