Teân/Name/姓名 Ngaøy sinh/ Date of birthtải về 99.49 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.01.2018
Kích99.49 Kb.Teân/Name/姓名

Ngaøy sinh/

Date of birth/

出生日期

Nôi sinh (Tænh/Thaønh)/

Place of birth

(City/Province)/

出生地點 (省、市)

PHẠM THỊ HỒNG NGỌC

3/12/1992

TP.HỒ CHÍ MINH

Tröôøng/School/學校

Ngaønh/Major/專門

Ñaïi hoïc Sö Phaïm

University of Pedagogy/

師範大學


Giáo dục đặc biệt

Special Education教育特別系

Ngaøy nhaän hoïc boång

Scholarship awards date

獲獎學金日期

Soá tieàn hoïc boång

Scholarship amount

獎學金金額

(VNÑ)

Ñieåm TB HK/ naêm

Grade of semester/ year

學期/ 學年平均分數

Lôùp

Class

年級

Ghi chuù

Remark

備註

15/3/2006

23/9/2006

15/3/2007

23/9/2007

15/3/2008

27/9/2008

25/9/2009

25/9/2010

25/9/2011

22/9/2012

10.000.000

3.73

K36GDĐB2
Thaønh tích vaø caùc thoâng tin lieân quan khaùc/ Other Achievements & information/ 獲得成績及其他有關資訊

- Gia Đình

- Family


- 家境

- Gia đình khó khăn

- Poor family

- 家境清寒


- Học Ngoài Giờ

- Additional Study

- 課餘


-


- Sở Trường

- Good At

- 特長


- trí nhớ tốt

- have a good memory

- 記憶力佳


- Hoạt động ngoại khóa
- extracurricular activities
- 課餘活動

- dạy Aikido cho người khuyết tật, tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn trường và địa phương tổ chức

- teach Aikido martial art for the disabled , actively participate in the operations organized by the Youth Union of the university or by the local.

-教殘障人日本武術(Aikido ); 積極參加學校青年團及地方組織的活動


- Thành tích
- Achievement

-成績


- đạt thành tích cao trong học tập

- gained high scores in studying-學習成績高.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương