Teân/Name/姓名 Ngaøy sinh/ Date of birthtải về 108.92 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.10.2017
Kích108.92 Kb.Teân/Name/姓名

Ngaøy sinh/

Date of birth/

出生日期

Nôi sinh (Tænh/Thaønh)/

Place of birth

(City/Province)/

出生地點 (省、市)

ĐẶNG THỊ DÔI

3/2/1989

HẢI DƯƠNG

Tröôøng/School/學校

Ngaønh/Major/專門

Đại Học Tây Nguyên

TAY NGUYEN University

西源大學

Giáo dục tiểu học

Primary Education

小學教育Ngaøy nhaän hoïc boång

Scholarship awards date

獲獎學金日期

Soá tieàn hoïc boång

Scholarship amount

獎學金金額

(VNÑ)

Ñieåm TB HK/ naêm

Grade of semester/ year

學期/ 學年平均分數

Lôùp

Class

年級

Ghi chuù

Remark

備註

15/3/2006

23/9/2006

15/3/2007

23/9/2007

15/3/2008

27/9/2008

25/9/2009

25/9/2010

25/9/2011

10.000.000

8.83

GDTH- Jrai
Thaønh tích vaø caùc thoâng tin lieân quan khaùc/ Other Achievements & information/ 獲得成績及其他有關資訊
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương