Teân/Name/姓名 Ngaøy sinh/ Date of birthtải về 32.2 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích32.2 Kb.Teân/Name/姓名

Ngaøy sinh/

Date of birth/

出生日期

Nôi sinh (Tænh/Thaønh)/

Place of birth

(City/Province)/

出生地點 (省、市)

PHẠM THỊ THÚY NGẦN

1/5/1991

THANH HÓA

Tröôøng/School/學校

Ngaønh/Major/專門

Ñaïi hoïc Kinh teá TPHCM/

University of Economics – HCMC/

經濟大學 – 胡志明市


Tài chánh doanh nghiệp

Corporate finance營業財政


Ngaøy nhaän hoïc boång

Scholarship awards date

獲獎學金日期

Soá tieàn hoïc boång

Scholarship amount

獎學金金額

(VNÑ)

Ñieåm TB HK/ ame

Grade of semester/ year

學期/ 學年平均分數

Lôùp

Class

年級

Ghi chuù

Remark

備註

15/3/2006

23/9/2006

15/3/2007

23/9/2007

15/3/2008

27/9/2008

25/9/2009

25/9/2010

10.000.000

8.54

TCDN03
25/9/2011

10.000.000

8.11

TCDN03
Thaønh tích vaø caùc thoâng tin lieân quan khaùc/ Other Achievements & information/ 獲得成績及其他有關資訊

- Gia Đình

- Family


- 家境
- Học Ngoài Giờ

- Additional Study

- 課餘


- TOEFL

- TOEFL


- Sở Trường

- Good At

- 特長


- Khiêu vũ, vẽ tranh

- Dancing, drawing- Hoạt động ngoại khóa
- extracurricular activities
- 課餘活動
- Thành tích

- Achievement

-


- giấy khen thành tích xuất sắc trong chiến dịch tiếp sức mùa thi 2010, giấy chứng nhận sự đóng góp và thành tích trong việc tổ chức buổi kết nạp thành viên mùa xuân 2011 của tổ chức sinh viên phi chính phủ quốc tế AIESEC, tham gia chương trình trao đổi sinh viên ASEAN tại trường Patumkongka-Thailand 2011

- Certificate of Merit for excellent records in supporting students in exam season 2010, Certificate of Achievement for her contribution and achievement in organizing membership recuitment spring 2011 of AIESEC-a NGO organization, paticipating in “ASEAN in 60 Days at Patumkongka School” in Thailand 2011Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương