Tcvn 8860-8 : 2011 Xuất bản lần 1 BÊ TÔng nhựa phưƠng pháp thử phầN 8: XÁC ĐỊnh hệ SỐ ĐỘ chặt lu lèNtải về 26.87 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích26.87 Kb.


TCVN

T I Ê U C H U Ẩ N Q U Ố C G I A


TCVN 8860-8 : 2011

Xuất bản lần 1


BÊ TÔNG NHỰA - PHƯƠNG PHÁP THỬ -

PHẦN 8: XÁC ĐỊNH HỆ SỐ ĐỘ CHẶT LU LÈN

Asphalt Concrete – Test methods –

Part 8: Determination of Compaction CoefficientHÀ NỘI - 2011
Mục lục
1 Phạm vi áp dụng 5

2 Tài liệu viện dẫn 5

3 Thuật ngữ và định nghĩa 5

4 Xác định hệ số độ chặt lu lèn 5Lời nói đầu

TCVN 8860-8 : 2011 được chuyển đổi từ 22 TCN 62-84 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 8860-8 : 2011 do Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải biên soạn, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ Công bố.

Bộ tiêu chuẩn TCVN 8860 : 2011 Bê tông nhựa – Phương pháp thử gồm mười hai phần:


 • TCVN 8860-1 : 2011, Phần 1: Xác định độ ổn định, độ dẻo Marshall

 • TCVN 8860-2 : 2011, Phần 2: Xác định hàm lượng nhựa bằng phương pháp chiết sử dụng máy quay li tâm

 • TCVN 8860-3 : 2011, Phần 3: Xác định thành phần hạt

 • TCVN 8860-4 : 2011, Phần 4: Xác định tỷ trọng lớn nhất, khối lượng riêng của bê tông nhựa ở trạng thái rời

 • TCVN 8860-5 : 2011, Phần 5: Xác định tỷ trọng khối, khối lượng thể tích của bê tông nhựa đã đầm nén

 • TCVN 8860-6 : 2011, Phần 6: Xác định độ chảy nhựa

 • TCVN 8860-7 : 2011, Phần 7: Xác định độ góc cạnh của cát

 • TCVN 8860-8 : 2011, Phần 8: Xác định hệ số độ chặt lu lèn

 • TCVN 8860-9 : 2011, Phần 9: Xác định độ rỗng dư

 • TCVN 8860-10 : 2011, Phần 10: Xác định độ rỗng cốt liệu

 • TCVN 8860-11 : 2011, Phần 11: Xác định độ rỗng lấp đầy nhựa

 • TCVN 8860-12 : 2011, Phần 12: Xác định độ ổn định còn lại của bê tông nhựa

T I Ê U C H U Ẩ N Q U Ố C G I A TCVN 8860-8 : 2011

Bê tông nhựa - Phương pháp thử -
Phần 8: Xác định hệ số độ chặt lu lèn

Asphalt Concrete - Test methods -

Part 8: Determination of Compaction Coefficient

1 Phạm vi áp dụng

Độ chặt lu lèn của bê tông nhựa (BTN) là một trong các chỉ tiêu phục vụ cho việc kiểm tra chất lượng lu lèn trong quá trình thi công và kiểm tra nghiệm thu mặt đường BTN .

2 Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm ban hành thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm ban hành thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 8860-1 : 2011, Bê tông nhựa - Phương pháp thử - Phần 1: Xác định độ ổn định, độ dẻo Marshall.
TCVN 8860-5 : 2011, Bê tông nhựa - Phương pháp thử - Phần 5: Xác định tỷ trọng khối, khối lượng thể tích của bê tông nhựa đã đầm nén.

3 Thuật ngữ và định nghĩa

Trong tiêu chuẩn này sử dụng thuật ngữ và định nghĩa sau:
Hệ số độ chặt lu lèn (Compaction Coefficient)
Chỉ tiêu phản ánh mức độ lu lèn BTN tại hiện trường. Hệ số độ chặt lu lèn là tỷ lệ phần trăm của khối lượng thể tích BTN được đầm nén trên hiện trường bởi các thiết bị thi công so với khối lượng thể tích của BTN được đầm nén theo phương pháp Marshall tại phòng thí nghiệm.

4 Xác định hệ số độ chặt lu lèn

4.1 Độ chặt lu lèn của bê tông nhựa, ký hiệu là K, tính bằng phần trăm, chính xác tới 0,1%, được xác định theo công thức:

x100

trong đó:mbHT
là khối lượng thể tích của BTN đã đầm nén hiện trường, tính bằng gam trên centimét khối (g/cm3);

mb
là khối lượng thể tích của BTN đầm nén theo phương pháp Marshall, tính bằng gam trên centimét khối (g/cm3).
4.2 Xác định khối lượng thể tích của BTN đã đầm nén hiện trường (mbHT )
4.2.1 Tại vị trí mặt đường BTN đã lu lèn cần xác định độ chặt lu lèn (K), tiến hành khoan mẫu BTN theo 3.3.4, TCVN 8860-1 : 2011.
4.2.2 Xác định khối lượng thể tích của của BTN đã đầm nén hiện trường (mbHT ) theo quy định tại TCVN 8860-5: 2011
4.3 Xác định khối lượng thể tích của BTN đầm nén trong phòng thử nghiệm (mb)
4.3.1 Khối lượng thể tích của BTN đầm nén trong phòng thử nghiệm (mb) xác định bằng giá trị khối lượng thể tích mẫu đúc Marshall tại trạm trộn bê tông nhựa tương ứng với ca thi công có chứa lý trình kiểm tra theo TCVN 8860-5 : 2011.
4.3.2 Trường hợp không có số liệu theo 4.3.1, tiến hành các bước sau:
- Lấy mẫu BTN mặt đường từ các lý trình tương ứng;
- Làm tơi mẫu BTN, đúc chế bị 03 mẫu Marshall theo 3.3.3, TCVN8860-1: 2011;
- Xác định khối lượng thể tích của BTN trên các mẫu đúc Marshall theo quy định tại quy định tại TCVN 8860-5: 2011.

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương