Tcvn 1771 : 1987 Nhãm h §¸ d¨m sái vµ sái d¨m dïng trong xy dùng Yªu cÇu kÜ thuËttải về 35.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích35.5 Kb.
#11167
TCVN 1771 :1987

Nhãm H


§¸ d¨m sái vµ sái d¨m dïng trong x©y dùng - Yªu cÇu kÜ thuËt

Fine and coarse aggregates, gravels - technical requirements

Tiªu chuÈn nµy thay thÕ cho TCVN 1771 : 1975

Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh yªu cÇu kü thuËt cho d¨m ®Ëp tõ ®¸ thiªn nhiªn ( ®¸ d¨m), vµ sái d¨m ®Ëp tõ cuéi ( sái d¨m) dïng trong x©y dùng .

Tuú theo môc ®Ých sö dông , ®¸ d¨m, sái vµ sái d¨m ph¶i phï hîp víi yªu cÇu kÜ thuËt riªng ®èi víi mçi lo¹i c«ng t¸c x©y dùng


1. Yªu cÇu kÜ thuËt

1.1. Sái d¨m ph¶i chøa c¸c h¹t ®Ëp vì víi sè l­îng kh«ng nhá h¬n 80 % theo khèi l­îng.Chó thÝch : H¹t ®Ëp vì lµ h¹t mµ diÖn tÝch mÆt vì cña nã lín h¬n mét nöa tæng diÖn tÝch bÒ mÆt cña h¹t vì ®ã.

1.2. Tuú theo ®é lín cña h¹t, ®¸ d¨m, sái vµ sái d¨m ®­îc ph©n ra c¸c cì h¹t sau :

5 ®Õn 10 mm ;

lín h¬n 10 ®Õn 20 mm ;

lín h¬n 20 ®Õn 40 mm ;

lín h¬n 40 ®Õn 70 mm .Chó thÝch :

1. Theo sù tho¶ thuËn gi÷a c¸c bªn cã thÓ cung cÊp ®¸ d¨m, sái vµ sái d¨m cã cì h¹t tõ 3->10 mm; 10->15 mm; 25->40 mm vµ cì h¹t lín h¬n 70 mm.

2. Theo sù tho¶ thuËn gi÷a c¸c bªn, cho phÐp cung cÊp ®¸ d¨m, sái vµ sái d¨m ë dang hçn hîp hai hoÆc h¬n hai cì h¹t tiÕp gi¸p nhau.

1.3. Thµnh phÇn h¹t cña mçi cì h¹t hoÆc hçn hîp vµi cì h¹t ph¶i cã ®­êng biÓu diÔn thµnh phÇn h¹t n»m trong vïng xiªn cña biÓu ®å h×nh 1.
Chó thÝch : §èi víi cì h¹t 5 ®Õn 10 mm cho phÐp chøa h¹t cã kÝch th­íc d­íi 5 mm tíi 15%.

1.4. Tuú theo c«ng dông ®¸ d¨m, sái vµ sái d¨m cÇn cã chØ tiªu ®é bÒn c¬ häc sau ®©y:

Dïng cho bª t«ng : ®é nÐn ®Ëp trong xi lanh:

Dïng cho x©y dùng ®­êng «t« : ®é nÐn ®Ëp trong xi lanh, ®é mµi mßn trong tang quay.

Dïng cho líp ®Öm cña ®­ßng s¾t : ®é chèng va ®Ëp trªn m¸y thö va ®Ëp “IIM”.

1.5. Tuú theo ®é nÐn ®Ëp trong xi lanh, m¸c cña ®¸ d¨m tõ ®¸ thiªn nhiªn ®­îc chia thµnh 8 m¸c vµ x¸c ®Þnh theo b¶ng 1.


B¶ng 1


M¸c cña ®¸ d¨m

§é nÐn ®Ëp ë tr¹ng th¸i b·o hoµ n­íc ,%

§¸ trÇm tÝch

§¸ phón xuÊt x©m nhËp vµ ®· biÕn chÊt

§¸ phón xuÊt phun trµo

1400

1200


1000

800


600

400


300

200


-

§Õn 11


Lín h¬n 11 ®Õn 13

” 13 ’’15

” 15 ” 20

” 20 ” 28

” 28 ” 38

” 38 ” 54§Õn 12

Lín h¬n 11 ®Õn 13

” 16 ” 20

” 20 ” 25

” 25 ” 34

-

--

§Õn 9

Lín h¬n 9 ®Õn 11

” 11” 13

” 13 ” 15

” 15 ” 20

-

--

1.6. M¸c cña ®¸ d¨m tõ ®¸ thiªn nhiªn x¸c ®Þnh theo ®é nÐn ®Ëp trong xi lanh (105 N/m2) ph¶i cao h¬n m¸c bª t«ng.

Kh«ng d­íi 1,5 lÇn ®èi víi bª t«ng m¸c d­íi 300 ;

Kh«ng d­íi 2 lÇn, ®èi víi bª t«ng m¸c d­íi 300 vµ trªn 300 ;

§¸ d¨m tõ ®¸ phón xuÊt trong mäi tr­êng hîp ph¶i cã m¸c kh«ng nhá h¬n 800.

§¸ d¨m tõ ®¸ biÕn chÊt : kh«ng nhá h¬n 600.

§¸ d¨m tõ ®¸ trÇm tÝch : kh«ng nhá h¬n 100.

Chó thÝch : Cho phÐp dïng ®¸ d¨m tõ ®¸ cacb«nat m¸c 400 ®èi víi bª t«ng m¸c 300, nÕu hµm l­îng h¹t mÒm yÕu trong ®ã kh«ng qu¸ 5%.

1.7. M¸c cña sái vµ sái d¨m theo ®é nÐn ®Ëp trong xi lanh dïng cho bª t«ng m¸c kh¸c nhau, cÇn phï hîp víi yªu cÇu chung cña b¶ng 2.


B¶ng2


M¸c bª t«ng

§é nÐn ë tr¹ng th¸i b·o hoµ n­íc , kh«ng lín h¬n ,%

Sái

Sái d¨m

400 vµ cao h¬n

300 vµ cao h¬n

200 vµ thÊp h¬n


8

12

1610

14

18


1.8. Theo ®é mµi mßn trong tang quay ®¸ d¨m, sái vµ sái d¨m ®­îc ph©n ra 4 m¸c , t­¬ng øng víi b¶ng 3.


B¶ng 3M¸c cña ®¸ d¨m, sái vµ sái d¨m

§é mµi mßn, %

§¸ trÇm tÝch cacb«nat

§¸ phón xuÊt biÕn chÊt vµ c¸c ®¸ tÇm tÝch kh¸c

Sái sái d¨m

Mn - I

Mn - II


Mn - III

Mn - IV


§Õn 30

Lín h¬n 30 ®Õn 40

Lín h¬n 40 ®Õn 50

Lín h¬n 50 ®Õn 60§Õn 25

Lín h¬n 25 ®Õn 35

Lín h¬n 35 ®Õn 45

Lín h¬n 45 ®Õn 55§Õn 20

Lín h¬n 20 ®Õn 30

Lín h¬n 30 ®Õn 45

Lín h¬n 45 ®Õn 55


1.9. Theo ®é chèng va ®Ëp khi thÝ nghiÖm trªn m¸y thö va ®Ëp “ II.M ” ®¸ d¨m, sái vµ sái d¨m ®­îc ph©n ra 3 m¸c t­¬ng øng víi b¶ng 4.


B¶ng 4


M¸c ®¸ d¨m, sái vµ sái d¨m

§é chèng va ®Ëp trªn m¸y thö va ®Ëp" ."

Vd 40

Vd 50


Vd 70

Tõ 40 ®Õn 49

Tõ 49 ®Õn 74

Tõ 75 vµ cao h¬n

1.10. Hµm l­îng h¹t thoi dÑt trong ®¸ d¨m, sái vµ sái d¨m kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 35% theo khèi l­îng .Chó thÝch : H¹t thoi dÑt vµ h¹t cã chiÒu réng hay chiÒu dµy nhá h¬n , hay b»ng 1/3 chiÒu dµi.

1.11. Hµm l­îng h¹t mÒm yÕu vµ phong ho¸ trong ®¸ d¨m, sái vµ sái d¨m kh«ng ®­îc lín h¬n 10% theo khèi l­îng.Chó thÝch:

1. H¹t ®¸ d¨m mÒm yªó lµ c¸c h¹t ®¸ d¨m gèc trÇm tÝch hay lo¹i phón xuÊt, cã giíi h¹n bÒn khi nÐn ë tr¹ng th¸i b·o hoµ n­íc , nhá h¬n 200.105 N/m2. §¸ d¨m phong ho¸ lµ c¸c h¹t ®¸ d¨m gèc ®¸ phón xuÊt cã giíi h¹n bÒn khi nÐn ë tr¹ng th¸i b·o hoµ n­íc, nhá h¬n 800.105 N/m2, hoÆc lµ c¸c h¹t ®¸ d¨m cã gèc ®¸ biÕn chÊt cã giíi h¹n bÒn khi nÐn ë tr¹ng th¸i b·o hoµ n­íc, nhá h¬n 400.105 N/m2;

2. §¸ d¨m m¸c 200 vµ 300 cho phÐp ®­îc chøa h¹t mÒm yÕu ®Õn 15% theo khèi l­îng ;

3. Sái lµm líp ®Öm ®­êng s¾t cho phÐp ®­îc chøa h¹t mÒm yÕu ®Õn 15%theo khèi l­îng.

1.12. Hµm l­îng t¹p chÊt sunlf¸t vµ sulfit ( tÝnh theo SO3) ®¸ d¨m, sái vµ sái d¨m kh«ng ®­îc qu¸ 1% theo khèi l­îng .

1.13. Hµm l­îng silic «xyt v« ®Þnh h×nh trong ®¸ d¨m, sái vµ sái d¨m x¸c dïng lµm cèt liÖu cho bª t«ng nÆng, th«ng th­êng kh«ng ®­îc qu¸ 50 milionl/100 ml NaOH.

1.14. Hµm l­îng h¹t sÐt, bïn, bôi trong ®¸ d¨m, sái vµ sái d¨m x¸c ®Þnh b»ng c¸ch röa kh«ng ®­îc qu¸ trÞ sè ghi ë b¶ng 5 ; trong ®ã côc sÐt kh«ng qóa 0,25%. Kh«ng cho phÐp cã mµng sÐt bao phñ c¸c h¹t ®¸ d¨m ,sái vµ sái d¨m vµ c¸c t¹p chÊt bÈn kh¸c nh­ gç môc , l¸ c©y , r¸c r­ëi... lÉn vµo.


B¶ng 5


Lo¹i cèt liÖu

Hµm l­îng sÐt, bïn, bôi cho phÐp kh«ng lín h¬n, %khèi l­îng

§èi víi bª t«ng m¸c d­íi 300

§èi víi bª t«ng m¸c d­íi 300 vµ cao h¬n

D¨m ®¸ tõ ®¸ phón xuÊt vµ ®¸ biÕn chÊt

§¸ d¨m tõ ®¸ trÇn tÝch

Sái vµ sái d¨m

2

31

1

21

1.15. T¹p chÊt h÷u c¬ trong sái, sái d¨m dïng lµm cèt liÖu cho bª t«ng khi thÝ nghiÖm b»ng ph­¬ng ph¸p so mµu kh«ng ®­îc ®Ëm h¬n mµu chuÈn.


2. Quy t¾c nghiÖm thu

2.1. Tr­íc khi xuÊt x­ëng, ®¸ d¨m, sái vµ sái d¨m ph¶i ®­îc bé phËn KCS cña c¬ së nghiÖm thu vÒ chÊt l­îng theo l«. Sè l­îng cña mçi l« nghiÖm thu lµ 300 tÊn ( hoÆc 200m2 ) cho ®¸ d¨m, sái vµ sái d¨m cña mét cì h¹t hoÆc hçn hîp mét vµi cì cã cïng cÊp chÊt l­îng. Sè l­îng nhá h¬n 300 tÊn ( hoÆc 200m2 ) còng ®­îc xem nh­ l« ®ñ.

2.2. Tõ mçi l« nghiÖm thu sÏ tiÕn hµnh lÊy mÉu trung b×nh theo TCVN 1772 : 1987 ®Ó kiÓm tra c¸c chØ tiªu 1.2 ; 1.10; 1.11;vµ 1.14 cña tiªu chuÈn nµy.

2.3. §iÒu kiÖn chÊp nhËn l« lµ c¸c kÕt qu¶ kiÓm tra phï hîp víi møc chÊt l­îng nªu trong chØ tiªu kiÓm tra quy ®Þnh á ®iÒu 2.2 hoÆc ®¶m b¶o yªu cÇu cña hîp ®ång víi kh¸ch hµng.

Nh÷ng l« bÞ lo¹i ph¶i ®­îc tiÕn hµnh xö lÝ vµ nghiÖm thu l¹i.
3. Ph­¬ng ph¸p thö

3.1. MÉu thö lÊy theo TCVN 1772 :1987.

3.2. Hµm l­îng sun ph¸t, sunphÝt tÝnh ra SO3 ®­îc x¸c ®Þnh theo TCVN 141 : 1986.

3.3. C¸c chØ tiªu kh¸c ®­îc x¸c ®Þnh theo TCVN 1772 :1987


4. VËn chuyÓn vµ b¶o qu¶n

4.1. Khi xuÊt x­ëng, c¬ së s¶n xuÊt ph¶i co giÊy chøng nhËn chÊt l­îng cña mçi l« cho kh¸ch hµng, trong ®ã ghi râ :

Tªn c¬ së s¶n xuÊt ®¸ sái ;

Tªn ®¸, sái ;

Sè thø tù cña l«, thêi gian s¶n xuÊt ;

KÕt qu¶ cña chØ tiªu chÊt l­îng ®· kiÓm tra ë ®iÒu 2.2 ;

Sè hiÖu cña tiªu chuÈn nµy vµ sè hiÖu cña tiªu chuÈn dïng ®Ó thÝ nghiÖm ®¸ sái ;

Ch÷ kÝ hiÖu cña tr­ëng KCS c¬ së s¶n xuÊt.4.2. Khi vËn chuyÓn hay b¶o qu¶n ë b·i (hoÆc kho chøa) ®¸ x¨m. sái vµ sái d¨m cÇn ®­îc ®Ó riªng theo tõng cì h¹t, tr¸nh lµm bÈn cÊc t¹p chÊt kh¸c.

tải về 35.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương