Tcvn 118 : 2021 Xuất bản lần CÔng trình thủy lợItải về 3.73 Mb.
trang1/81
Chuyển đổi dữ liệu16.07.2022
Kích3.73 Mb.
#52660
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   81
TCVN 4118-2021 Ban Goc 1
PP tinh Q va W tieu qua cong vung trieu 1 1, Tinh toan che do tuoi 8-2021, Mo hinh mua tuoi


TCVN TIÊU CHUẨN QUỐC GIATCVN 4118 : 2021
Xuất bản lần 1


CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
HỆ THỐNG DẪN, CHUYỂN NƯỚC
- YÊU CẦU THIẾT KẾ
Hydraulic structures
Water conveyance system - Requirements for design


H

À NỘI - 2021Mục lục
Trang

Lời nói đầu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

1 Phạm vi áp dụng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

2 Tài liệu viện dẫn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

3 Thuật ngữ và định nghĩa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

4 Phân loại . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

5 Yêu cầu tài liệu dùng để tính toán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

6 Yêu cầu chung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

7 Thiết kế kênh cấp nước . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

8 Thiết kế kênh tiêu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69

9 Thiết kế kênh cấp nước và tiêu nước kết hợp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75

10 Thiết kế hệ thống cấp nước bằng đường ống . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79

Phụ lục A (Quy định) Phương pháp tính toán yêu cầu cấp nước cho một số đối tượng không phải là cây trồng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91

Phụ lục B (Quy định) Tổn thất cột nước qua một số công trình trên hệ thống kênh mương . . . . .

94

Phụ lục C (Tham khảo) Bảng tính sẵn lưu lượng thấm trên kênh đất . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

Phụ lục D (Quy định) Vận tốc không xói cho phép của một số loại đất . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101

Phụ lục E (Quy định) Hệ số nhám của kênh và sông suối . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105

Phụ lục F (Tham khảo) Ví dụ vẽ đường mực nước thiết kế kênh tưới . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107

Phụ lục G (Tham khảo) Ví dụ tính toán xác định mực nước yêu cầu tiêu tại vị trí đầu mối của hệ thống tiêu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111

Phụ lục H (Tham khảo) Ví dụ tính toán xác định chỉ tiêu thiết kế mặt cắt nạo vét kênh tưới tiêu kết hợp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

117

Phụ lục I (Tham khảo) Ví dụ tính toán xác định đường kính hợp lý của hệ thống cấp nước bằng đường ống . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124

Phụ lục J (Quy định) Ký hiệu dùng trong các bản vẽ thiết kế hệ thống dẫn, chuyển nước . . . . . ..

139

Thư mục tài liệu tham khảo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

142


tải về 3.73 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   81
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương