Tcn tiªu chuÈn ngµnhtải về 0.96 Mb.
trang1/20
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích0.96 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


Bé B­U CHÝNH, VIÔN TH«NG


TCN

tiªu chuÈn ngµnh


TCN 68-174: 2006

QUY PH¹M CHèNG SÐT Vµ TIÕP §ÊT CHO C¸C C¤NG TR×NH VIÔN TH¤NG

(So¸t xÐt lÇn 1)

Code of Practice

for Lightning protection and Earthing for
Telecommunication Plants


Hµ NéI - 2006
môc lôc
lêi nãi ®Çu 4

Ch­¬ng I: C¸c quy ®Þnh chung 13

1.1 Ph¹m vi ¸p dông 13

1.3 ThuËt ng÷, ®Þnh nghÜa vµ gi¶i thÝch 13

1.3.1 Ca bin thiÕt bÞ ®iÖn tö 13

1.3.2 CÊu tróc che ch¾n b¶o vÖ thiÕt bÞ ®iÖn tö 13

1.3.3 CÊu tróc che ch¾n b¶o vÖ thiÕt bÞ ®iÖn tö ®Æt næi trªn mÆt ®Êt 14

1.3.4 CÊu tróc che ch¾n b¶o vÖ thiÕt bÞ ®iÖn tö ®Æt ngÇm d­íi mÆt ®Êt 14

1.3.5 Cöa sæ ®iÓm nèi ®¬n 14

1.3.6Cùc tiÕp ®Êt 14

1.3.7 D©y (c¸p) dÉn ®Êt 14

1.3.8 D©y dÉn liªn kÕt 14

1.3.9 DiÖn tÝch rñi ro 14

1.3.10 Dßng sÐt ®¸nh trùc tiÕp g©y h­ háng cho c¸p treo (J) 15

1.3.11 §Êt 15

1.3.12 §iÖn cùc tiÕp ®Êt tù nhiªn 15

1.3.13 §iÖn cùc tiÕp ®Êt nh©n t¹o 15

1.3.14 §iÓm nèi ®¬n 15

1.3.15 §iÖn l­íi 15

1.3.16 §­êng dÉn kÕt nèi 15

1.3.17 HÖ sè phÈm chÊt cña c¸p cã vá kim lo¹i 16

1.3.18 HÖ sè che ch¾n cña vá c¸p kim lo¹i 16

1.3.19 HÖ thèng tiÕp ®Êt 16

1.3.20 HiÖu qu¶ b¶o vÖ (cña hÖ thèng chèng sÐt ®¸nh trùc tiÕp) 16

1.3.21 Khèi hÖ thèng 16

1.3.22 M¹ng liªn kÕt 16

1.3.23 M¹ng liªn kÕt chung 16

1.3.24 M¹ng liªn kÕt d¹ng m¾t l­íi 17

1.3.25 M¹ng liªn kÕt c¸ch ly 17

1.3.26 M¹ng liªn kÕt c¸ch ly m¾t l­íi 17

1.3.27 M¹ng liªn kÕt c¸ch ly h×nh sao 17

1.3.28 M¹ng TN 17

1.3.29 M¹ng TN-C 17

1.3.30 M¹ng TN-S 17

1.3.31 M¹ng TN-C-S 18

1.3.32 M¹ng TT 18

1.3.33 M¹ng IT 18

1.3.34 M¹ng tiÕp ®Êt 18

1.3.35 MËt ®é sÐt 18

1.3.36 Ngµy d«ng 18

1.3.37 Nhµ tr¹m viÔn th«ng 18

1.3.38 Nhµ thuª bao 19

1.3.39 Nguån mét chiÒu ®­êng vÒ c¸ch ly 19

1.3.40 Nguån mét chiÒu ®­êng vÒ chung 19

1.3.41 TÊm tiÕp ®Êt chÝnh 19

1.3.42 ThiÕt bÞ chèng sÐt 19

1.3.43 Tr¹m ®iÖn tö ë xa 20

1.3.44 Vßng kÕt nèi 20

1.3.45 Vïng chèng sÐt 20Ch­¬ng II: yªu cÇu trang thiÕt bÞ chèng sÐt, cÊu h×nh ®Êu nèi vµ tiÕp ®Êt 20

2.1 HÖ thèng chèng sÐt ®¸nh trùc tiÕp 20

2.1.1 HÖ thèng chèng sÐt ®¸nh trùc tiÕp dïng ®iÖn cùc Franklin 20

2.1.1.1.§iÖn cùc thu sÐt 20

2.1.1.2 D©y tho¸t sÐt 21

2.1.1.3 HÖ thèng ®iÖn cùc tiÕp ®Êt 23

2.1.2 HÖ thèng chèng sÐt ®¸nh trùc tiÕp ph¸t tiªn ®¹o sím 24

2.1.2.1 §iÖn cùc thu sÐt ph¸t tiªn ®¹o sím 24

2.1.2.2 D©y tho¸t sÐt 24

2.1.2.3 HÖ thèng ®iÖn cùc tiÕp ®Êt 25

2.1.3 HÖ thèng ph©n t¸n n¨ng l­îng sÐt 25

2.1.3.1 HÖ thèng ph©n t¸n n¨ng l­îng sÐt ph¶i bao gåm c¸c thµnh phÇn sau: 25

2.1.3.2 HÖ thèng ph©n t¸n n¨ng l­îng sÐt ph¶i ®¶m b¶o kh¶ n¨ng ng¨n c¶n sù h×nh thµnh tia sÐt ®¸nh xuèng ®èi t­îng cÇn b¶o vÖ. 252.2 ThiÕt bÞ chèng sÐt (SPD) 25

2.2.1 Nguyªn t¾c lùa chän 25

2.2.2 Yªu cÇu kü thuËt 26

2.3 CÊu h×nh ®Êu nèi vµ tiÕp ®Êt trong nhµ tr¹m viÔn th«ng 26

2.3.1 Quy ®Þnh chung 26

2.3.2 CÊu h×nh ®Êu nèi vµ tiÕp ®Êt chuÈn cho nhµ tr¹m viÔn th«ng 27

2.3.2.1 M¹ng liªn kÕt chung (CBN) 27

2.3.2.2 M¹ng liªn kÕt BN 27

2.3.2.3 CÊu h×nh hÖ thèng cung cÊp nguån ®iÖn 28

2.3.3 CÊu h×nh tiÕp ®Êt chuÈn cho nhµ thuª bao 28

2.3.4 CÊu h×nh ®Êu nèi vµ tiÕp ®Êt trong tr¹m ®iÖn tö ë xa 30Ch­¬ng III: kh¶o s¸t vµ ®o ®¹c 31

3.1 Quy ®Þnh chung 31

3.2 NhiÖm vô kh¶o s¸t 31

3.2.1 Néi dung kh¶o s¸t 31

3.2.1.1 Kh¶o s¸t c«ng tr×nh d¹ng tuyÕn (®­êng d©y th«ng tin c¸p kim lo¹i, c¸p sîi quang) 31

3.2.1.2 C«ng tr×nh d¹ng ®iÓm (nhµ tr¹m hoÆc cét ¨ng ten viÔn th«ng) 32

3.2.2 Néi dung b¸o c¸o kh¶o s¸t 32

3.3 §o ®iÖn trë suÊt cña ®Êt 32

3.3.1 X¸c ®Þnh ®iÖn trë suÊt cña ®Êt theo ph­¬ng ph¸p th¨m dß ®iÖn cùc tiÕp ®Êt mÉu 33

3.3.2 X¸c ®Þnh ®iÖn trë suÊt cña ®Êt theo ph­¬ng ph¸p ®o s©u th¨m dß ®èi xøng (ph­¬ng ph¸p ®o ®iÖn vËt lý) 33

3.3.2.1 Ph­¬ng ph¸p Wenner 33

3.3.2.2 Ph­¬ng ph¸p Schlumberger 34

Ch­¬ng IV: ThiÕt kÕ chèng sÐt vµ tiÕp ®Êt 35

4.1 Nguyªn t¾c chung 35

4.1.1 ViÖc thiÕt kÕ chèng sÐt vµ tiÕp ®Êt ®­îc tiÕn hµnh sau khi dù ¸n kh¶ thi ®­îc c¸c cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt (dù ¸n kh¶ thi, dù ¸n ®Çu t­). 35

4.1.2 ThiÕt kÕ chØ ®­îc thùc hiÖn sau khi ®· cã ®Çy ®ñ v¨n b¶n, tµi liÖu, sè liÖu kh¶o s¸t ®o ®¹c thùc ®Þa. 35

4.1.3 ThiÕt kÕ chèng sÐt vµ tiÕp ®Êt cho nhµ tr¹m, cét cao ¨ng ten vµ ®­êng d©y th«ng tin ®­îc tiÕn hµnh theo tr×nh tù c¬ b¶n sau: 354.2 ThiÕt kÕ chèng sÐt b¶o vÖ nhµ tr¹m viÔn th«ng 35

4.2.1 Chèng sÐt ®¸nh trùc tiÕp cho nhµ tr¹m viÔn th«ng 35

4.2.1.1 Chän møc b¶o vÖ 35

4.2.1.2 ThiÕt kÕ hÖ thèng chèng sÐt ®¸nh trùc tiÕp 36

4.2.2 Chèng sÐt lan truyÒn tõ bªn ngoµi nhµ tr¹m 36

4.2.2.1 Chèng sÐt lan truyÒn tõ ®­êng d©y th«ng tin ®i vµo nhµ tr¹m 36

4.2.2.2 Chèng sÐt lan truyÒn tõ ®­êng d©y ®iÖn lùc ®i vµo nhµ tr¹m 36

4.2.3 Chèng sÐt lan truyÒn vµ c¶m øng ®iÖn tõ bªn trong nhµ tr¹m 374.3 ThiÕt kÕ chèng sÐt b¶o vÖ cét ¨ng ten viÔn th«ng 37

4.4 ThiÕt kÕ chèng sÐt b¶o vÖ ®­êng d©y th«ng tin 38

4.4.1 Lùa chän m«i tr­êng l¾p ®Æt 38

4.4.2 Lùa chän c¸p cã gi¸ trÞ dßng g©y h­ háng lín 38

4.4.3 Thùc hiÖn tiÕp ®Êt cho tuyÕn c¸p 38

4.4.4 Trang bÞ d©y chèng sÐt ngÇm cho c¸p ch«n 38

4.4.5 L¾p ®Æt thiÕt bÞ chèng sÐt 394.5 ThiÕt kÕ hÖ thèng tiÕp ®Êt 39

4.5.1 Nguyªn t¾c thiÕt kÕ 39

4.5.1 X¸c ®Þnh ®iÖn trë suÊt cña ®Êt 39

4.5.2 Chän vËt liÖu lµm ®iÖn cùc tiÕp ®Êt 40

4.5.3 Lùa chän lo¹i hÖ thèng tiÕp ®Êt 40

4.5.4 TÝnh to¸n hÖ thèng tiÕp ®Êt 41

4.5.5 Sö dông ho¸ chÊt c¶i t¹o ®Êt 42

Ch­¬ng V: Thi c«ng l¾p ®Æt trang thiÕt bÞ chèng sÐt vµ hÖ thèng tiÕp ®Êt 43

5.1 Nguyªn t¾c chung 43

5.2 Thi c«ng l¾p ®Æt hÖ thèng chèng sÐt ®¸nh trùc tiÕp 43

5.3 L¾p ®Æt thiÕt bÞ chèng sÐt lan truyÒn 43

5.4 Thi c«ng l¾p ®Æt chèng sÐt b¶o vÖ ®­êng d©y th«ng tin 44

5.4.1 C¸p quang cã thµnh phÇn kim lo¹i 44

5.4.2 C¸p kim lo¹i 45

5.5 Thi c«ng hÖ thèng tiÕp ®Êt 45

5.5.1 Thi c«ng hÖ thèng tiÕp ®Êt 45

5.5.2 Thùc hiÖn liªn kÕt c¸c hÖ thèng tiÕp ®Êt 46

5.5.2.1 Ph­¬ng ph¸p 1: Thùc hiÖn liªn kÕt b»ng l­íi san b»ng ®iÖn thÕ 46

5.5.2.2 Ph­¬ng ph¸p 2: Liªn kÕt b»ng ph­¬ng ph¸p nèi trùc tiÕp 46

Ch­¬ng VI: KiÓm tra, nghiÖm thu c¸c hÖ thèng tiÕp ®Êt vµ chèng sÐt 47

6.1 Thµnh phÇn nghiÖm thu 47

6.2 NghiÖm thu c¸c hÖ thèng, thiÕt bÞ chèng sÐt 47

6.2.1 Néi dung nghiÖm thu 47

6.2.2 Hå s¬ nghiÖm thu 47

6.3 KiÓm tra, nghiÖm thu hÖ thèng tiÕp ®Êt 48

6.3.1 Quy ®Þnh vÒ thñ tôc nghiÖm thu: 48

6.3.2 Quy ®Þnh vÒ néi dung kiÓm tra, nghiÖm thu hÖ thèng tiÕp ®Êt 48

1) KiÓm tra viÖc thi c«ng dµn tiÕp ®Êt (phÇn ch«n d­íi ®Êt). 48

2) §o thö nghiÖm thu toµn bé hÖ thèng tiÕp ®Êt. 48

6.3.3 Hå s¬ nghiÖm thu l¾p ®Æt c¸c hÖ thèng tiÕp ®Êt 49

1) Hå s¬ vÒ thiÕt kÕ; 49

6.3.4 KÕt luËn, bµn giao 49Ch­¬ng VII: Quy ®Þnh vÒ qu¶n lý vµ b¶o d­ìng 50

7.1 Trong qu¸ tr×nh qu¶n lý vµ khai th¸c hÖ thèng tiÕp ®Êt vµ chèng sÐt, ph¶i thùc hiÖn kiÓm tra, b¶o d­ìng c¸c trang, thiÕt bÞ theo nh÷ng quy ®Þnh sau: 50

7.2 Quy ®Þnh vÒ thêi gian kiÓm tra ®Þnh kú 50

7.3 Quy ®Þnh vÒ thêi gian kiÓm tra ®ét xuÊt 50

7.4 Néi dung kiÓm tra ®Þnh kú vµ ®ét xuÊt 51

7.5 Sau khi kiÓm tra nÕu ph¸t hiÖn chç h­ háng ph¶i söa ch÷a ngay: 51

7.6 Mäi néi dung kiÓm tra söa ch÷a ®Þnh kú hoÆc ®ét xuÊt ®Òu ph¶i ghi vµo lý lÞch kü thuËt vµ l­u hå s¬. 51

CÊu h×nh ®Êu nèi vµ tiÕp ®Êt
trong c¸c nhµ tr¹m viÔn th«ng 52


A.1 CÊu h×nh ®Êu nèi vµ tiÕp ®Êt trong nhµ tr¹m viÔn th«ng 52

A.1.1 X©y dùng m¹ng liªn kÕt chung cho nhµ tr¹m viÔn th«ng 52

A.1.1.1 Tr×nh tù x©y dùng m¹ng liªn kÕt chung (CBN) 52

A.1.1.2 Mét sè quy ®Þnh kÌm theo khi x©y dùng m¹ng CBN 53

A.1.2 Thùc hiÖn ®Êu nèi m¹ng liªn kÕt chung víi m¹ng tiÕp ®Êt cña nhµ tr¹m viÔn th«ng. 54

A.1.2.1 Thùc hiÖn ®Êu nèi m¹ng CBN víi m¹ng tiÕp ®Êt cña nhµ tr¹m th«ng qua tÊm tiÕp ®Êt chÝnh. Gi÷a m¹ng CBN vµ tÊm tiÕp ®Êt chÝnh cµng nhiÒu ®­êng liªn kÕt cµng tèt. 54

A.1.2.2 Quy ®Þnh ®èi víi tÊm tiÕp ®Êt chÝnh 54

A.1.3 X©y dùng m¹ng liªn kÕt cho c¸c khèi thiÕt bÞ trong nhµ tr¹m viÔn th«ng vµ thùc hiÖn ®Êu nèi víi m¹ng CBN 55

A.1.3.1. X©y dùng m¹ng liªn kÕt m¾t l­íi (M- BN) 55

A.1.3.2 X©y dùng m¹ng liªn kÕt c¸ch ly m¾t l­íi (M-IBN) 58

A.1.3.3 X©y dùng m¹ng liªn kÕt c¸ch ly h×nh sao (S-IBN) 61

A.2 CÊu h×nh ®Êu nèi vµ tiÕp ®Êt trong tr¹m ®iÖn tö ë xa 63

A.2.1 Nguyªn t¾c chung 63

A.2.2 C¸c thµnh phÇn cña mét cÊu tróc che ch¾n b¶o vÖ thiÕt bÞ ®iÖn tö (EEE) hoÆc cabin thiÕt bÞ ®iÖn tö (EEC) 64

A.2.3 Nguyªn t¾c thùc hiÖn 64

A.2.3.1 Tr¹m ®iÖn tö ë xa ph¶i ®­îc trang bÞ mét tÊm tiÕp ®Êt chÝnh b»ng ®ång. Ph­¬ng ph¸p thi c«ng tÊm tiÕp ®Êt chÝnh ®­îc tr×nh bµy trong Phô lôc D. 64

A.2.3.2 Tr¹m ®iÖn tö ë xa ph¶i x©y dùng mét m¹ng liªn kÕt chung (CBN) 64

A.2.3.3 ViÖc bè trÝ cæng vµo cña c¸p ngo¹i vi ph¶i b¶o ®¶m c¸c nguyªn t¾c sau: 65

A.2.3.4 Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸p th«ng tin ch¹y song song víi c¸p ®iÖn lùc kh«ng cã mµn ch¾n tÜnh ®iÖn Ýt nhÊt lµ 10 cm. 65

A.2.3.5 Thùc hiÖn nèi c¸c thµnh phÇn kim lo¹i cña c¸p ngo¹i vi víi vßng kÕt nèi (víi m¹ng CBN) 65

A.2.3.6 TÊt c¶ c¸c khung, gi¸, vá bäc b»ng kim lo¹i cña thiÕt bÞ bªn trong 1 EEE vµ tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn kim lo¹i kh¸c di vµo EEE (èng dÉn n­íc, èng dÉn khÝ...) ph¶i ®­îc nèi ®Õn vßng kÕt nèi bªn trong (nèi ®Õn m¹ng CBN). 66

A.2.3.7 NÕu sö dông c¸c bé b¶o vÖ trªn c¸c ®«i d©y th«ng tin th× c¸c cùc chung (cùc tiÕp ®Êt) cña c¸c bé b¶o vÖ ph¶i ®­îc nèi ®Õn tÊm tiÕp ®Êt chÝnh (MET). 66

B.1 Vïng b¶o vÖ cña hÖ thèng chèng sÐt ®¸nh trùc tiÕp dïng ®iÖn cùc Franklin 67

B.2 Vïng b¶o vÖ cña hÖ thèng chèng sÐt ®¸nh trùc tiÕp ph¸t tiªn ®¹o sím 70

C.1 TÝnh to¸n ®iÖn trë tiÕp ®Êt trong ®Êt ®ång nhÊt 71

C.1.1 §iÖn trë tiÕp ®Êt cña mét ®iÖn cùc trong ®Êt ®ång nhÊt 71

C.1.1.1 §iÖn trë tiÕp ®Êt cña mét èng kim lo¹i ch«n th¼ng ®øng trong ®Êt ®ång nhÊt ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc: 71

C.1.1.2 Khi thiÕt kÕ c¸c hÖ thèng tiÕp ®Êt dïng c¸c èng kim lo¹i ch«n th¼ng ®øng trong ®Êt, hîp lý nhÊt khi chän chiÒu dµi cña èng l = (1,5  3) m; kho¶ng c¸ch tõ mÆt ®Êt ®Õn ®Ønh cña èng chän kh«ng nhá h¬n 0,7 m; ®­êng kÝnh d, cña èng chän theo lo¹i ®Êt nh­ sau: 71

C.1.1.3 §iÖn trë tiÕp ®Êt cña mét d¶i kim lo¹i dÑt, dµi, ®Æt n»m ngang ë ®é s©u h trong ®Êt ®ång nhÊt, ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc: 72

C.1.1.4 §iÖn trë tiÕp ®Êt cña mét d©y kim lo¹i tiÕt diÖn trßn, ®­êng kÝnh d, ®Æt n»m ngang ë ®é s©u, h trong ®Êt ®ång nhÊt, ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc: 72

C.1.1.5 Khi thiÕt kÕ c¸c hÖ thèng tiÕp ®Êt, dïng c¸c d©y kim lo¹i dµi, hîp lý nhÊt chän d©y cã ®­êng kÝnh d = (2  6) mm, ®é s©u ®Æt d©y hoÆc d¶i tiÕp ®Êt kh«ng nhá h¬n 0,7 m. ChiÒu dµi cña d©y hoÆc d¶i tiÕp ®Êt chän tèi ­u theo ®iÖn trë suÊt cña ®Êt, nh­ tr×nh bµy trªn h×nh C.1. 72

C.1.1.6 N¬i cã diÖn tÝch ®Êt hÑp cã thÓ dïng ®iÖn cùc tiÕp ®Êt lo¹i d©y trßn hoÆc dÑt, ®Æt d­íi d¹ng mét vßng trßn. 73

C.1.1.7 §iÖn trë tiÕp ®Êt cña ®iÖn cùc b»ng kim lo¹i d¹ng tÊm trßn hoÆc ch÷ nhËt ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc: 74

C.1.1.8 ViÖc sö dông ®iÖn cùc tiÕp ®Êt d¹ng tÊm ph¼ng ®Æt trong ®Êt theo ph­¬ng n»m ngang hoÆc th¼ng ®øng rÊt khã do thÓ tÝch ®µo hè tiÕp ®Êt lín, cã thÓ dïng c¸c d¶i kim lo¹i xo¾n thµnh d¹ng lß xo, t¹o ra mét èng cã chiÒu dµi l = 1,42 m víi ®­êng kÝnh d = 0,2 m hoÆc chiÒu dµi l = 0,71 m víi ®­êng kÝnh d = 0,4 m, khi ®ã tÝnh to¸n ®iÖn trë tiÕp ®Êt theo c«ng thøc nh­ ®èi víi ®iÖn cùc tiÕp ®Êt d¹ng èng. 74

C.1.2 TÝnh to¸n ®iÖn trë tiÕp ®Êt cã nhiÒu ®iÖn cùc ë trong ®Êt ®ång nhÊt 75

C.1.2.1 §Ó nhËn ®­îc trÞ sè ®iÖn trë tiÕp ®Êt yªu cÇu, ta cÇn nèi song song mét sè c¸c ®iÖn cùc tiÕp ®Êt ®¬n víi nhau. HÖ thèng tiÕp ®Êt nµy ®­îc gäi lµ hÖ thèng tiÕp ®Êt cã nhiÒu ®iÖn cùc. Trªn h×nh C.3 tr×nh bµy mét hÖ thèng tiÕp ®Êt gåm nhiÒu èng vµ trªn h×nh C.4 tr×nh bµy mét hÖ thèng tiÕp ®Êt gåm nhiÒu tia dµi. 75

C.1.2.2 §iÖn trë tiÕp ®Êt cña mét hÖ thèng gåm n èng kim lo¹i gièng nhau, ch«n th¼ng ®øng trong ®Êt ®ång nhÊt, khi bá qua ¶nh h­ëng cña d©y nèi c¸c ®iÖn cùc (d©y nèi c¸ch ®iÖn víi ®Êt) do t¸c dông che ch¾n lÉn nhau cña c¸c ®iÖn cùc, ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc: 76

C.1.2.3 §iÖn trë tiÕp ®Êt cña mét hÖ thèng gåm nhiÒu èng kim lo¹i gièng nhau ch«n th¼ng ®øng trong ®Êt ®ång nhÊt, cã xÐt ®Õn ®iÖn trë tiÕp ®Êt cña d©y (d¶i) nèi c¸c ®iÖn cùc tiÕp ®Êt víi nhau, ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc: 76

C.1.2.4 TrÞ sè hÖ sè sö dông phô thuéc vµo kÝch th­íc c¸c ®iÖn cùc tiÕp ®Êt, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®iÖn cùc vµ sù bè trÝ c¸c ®iÖn cùc. 77

C.1.2.5 §iÖn trë tiÕp ®Êt cña mét hÖ thèng gåm c¸c thanh (èng) bè trÝ trªn diÖn tÝch S trong ®Êt ®ång nhÊt, cã thÓ ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc: 77

C.1.2.6 §iÖn trë cña mét hÖ thèng tiÕp ®Êt cã d¹ng bÊt kú gåm c¸c thanh hoÆc èng ch«n th¼ng ®øng trong ®Êt ®ång nhÊt cã thÓ ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc: 78

C.1.2.7 §iÖn trë cña mét hÖ thèng tiÕp ®Êt cã d¹ng bÊt kú gåm c¸c d©y hoÆc d¶i ®Æt n»m ngang trong ®Êt ®ång nhÊt cã thÓ ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc sau: 80

C.1.2.9 §iÖn trë tiÕp ®Êt cña hÖ thèng gåm n tÊm kim lo¹i gièng nhau nèi song song víi nhau b»ng d©y c¸ch ®iÖn, ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc: 82

C.2 TÝnh to¸n ®iÖn trë tiÕp ®Êt trong ®Êt kh«ng ®ång nhÊt 82

C.2.1 TÝnh to¸n ®iÖn trë tiÕp ®Êt cña c¸c tiÕp ®Êt ®¬n trong ®Êt kh«ng ®ång nhÊt 82

C.2.1.1 Trong thùc tÕ ®Êt cã kÕt cÊu kh«ng ®ång nhÊt. Th­êng ®Êt cã nhiÒu líp ®­îc x¸c ®Þnh bëi kÕt cÊu ®Þa chÊt cña ®Êt. Gi¸ trÞ ®iÖn trë suÊt cña c¸c líp ®Êt phÝa trªn thay ®æi theo mïa. 82

C.2.1.2 §iÖn trë tiÕp ®Êt cña mét èng ch«n th¼ng ®øng trong ®Êt kh«ng ®ång nhÊt gåm hai líp (xem h×nh C.6) ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc: 82

C.2.1.3 §iÖn trë tiÕp ®Êt cña mét d©y (hoÆc d¶i) dµi n»m ngang trong ®Êt kh«ng ®ång nhÊt gåm hai líp, ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc: 83

C.2.1.4 §iÖn trë tiÕp ®Êt cña ®iÖn cùc d­íi d¹ng vßng trßn trong ®Êt cã hai líp, khi mÆt ph¼ng ng¨n c¸ch gi÷a hai líp trïng víi mÆt ®¼ng thÕ, ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc: 83

C.2.1.5 §iÖn trë tiÕp ®Êt cña ®iÖn cùc d¹ng tÊm trong ®Êt kh«ng ®ång nhÊt, gåm hai líp khi mÆt ng¨n c¸ch trïng víi mÆt ®¼ng thÕ tiÕp ®Êt, ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc: 84

C.2.1.6 §iÖn trë tiÕp ®Êt cña ®iÖn cùc d¹ng l­íi ®Æt trong ®Êt kh«ng ®ång nhÊt gåm hai líp, ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc: 84

C.2.1.7 Trong tr­êng hîp líp ®Êt phÝa trªn cã ®iÖn trë suÊt lín, ®Ó ®¶m b¶o tiªu chuÈn ®iÖn trë tiÕp ®Êt kh«ng thÓ t¨ng sè l­îng ®iÖn cùc tiÕp ®Êt, ta cã thÓ dïng mét hoÆc hai tiÕp ®Êt ch«n s©u. C¸c tiÕp ®Êt ch«n s©u lµ c¸c tiÕp ®Êt ch«n th¼ng ®øng cã chiÒu dµi lín hoÆc ng¾n ®­îc ®Æt ë mét ®é s©u lín, n¬i ®Êt cã ®é dÉn ®iÖn tèt. D¹ng tiÕp ®Êt ®­îc lùa chän kh¸c nhau theo ®iÒu kiÖn cô thÓ. §Ó thuËn tiÖn ta chän ®iÖn cùc tiÕp ®Êt lµ c¸c thanh dµi ®ång nhÊt cã tiÕt diÖn kh«ng ®æi. 85

C.2.1.8 §Ó x¸c ®Þnh chiÒu dµi cña tiÕp ®Êt ch«n s©u theo c¸c sè liÖu ®iÖn trë tiÕp ®Êt yªu cÇu vµ c¸c gi¸ trÞ chiÒu dÇy cña líp ®Êt phÝa trªn h, ®iÖn trë suÊt cña c¸c líp ®Êt 1, 2 ®· biÕt tr­íc ta cã thÓ dïng to¸n ®å h×nh C.8. 86C.3 TÝnh to¸n hÖ thèng tiÕp ®Êt khi cã c¶i t¹o ®Êt 86

C.3.1 Khi c¸c hÖ thèng tiÕp ®Êt ®Æt trong ®Êt cã ®iÖn trë suÊt cña ®Êt cao, líp ®Êt gÇn víi ®iÖn cùc tiÕp ®Êt ®ãng vai trß chÝnh t¹o ra ®iÖn trë ®èi víi dßng tõ tiÕp ®Êt ch¶y vµo ®Êt. 87

C.3.3 §iÖn trë tiÕp ®Êt cña mét tiÕp ®Êt dµi n»m ngang hoÆc d¶i nèi hÖ thèng tiÕp ®Êt gåm nhiÒu ®iÖn cùc ch«n th¼ng ®øng trong bét than cèc ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc: 88

C.3.4 §èi víi hÖ thèng tiÕp ®Êt thùc hiÖn c¶i t¹o ®Êt b»ng muèi vµ ®Êt m­în, khi tÝnh ®iÖn trë tiÕp ®Êt cña mét ®iÖn cùc, vÉn dïng c¸c c«ng thøc tÝnh nh­ trong tr­êng hîp kh«ng c¶i t¹o ®Êt, víi l­u ý: 88C.4. §Æc tÝnh xung cña ®iÖn trë tiÕp ®Êt 89

C.4.1 HÖ sè xung 89

C.4.2 §iÖn trë tiÕp ®Êt xung ®èi víi hÖ thèng tiÕp ®Êt cã mét ®iÖn cùc ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc: 89

C.4.2.1 HÖ sè xung  ®èi víi ®iÖn cùc tiÕp ®Êt d¹ng èng (cäc) ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc: 89

C.4.2.2 HÖ sè xung  ®èi víi d¶i (d©y) tiÕp ®Êt n»m ngang ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc: 90

C.4.3 HÖ sè xung  phô thuéc vµo ®iÖn trë suÊt cña ®Êt, c­êng ®é dßng xung, thêi gian x¸c lËp s­ên tr­íc cña xung vµ d¹ng kÕt cÊu cña hÖ thèng tiÕp ®Êt. HÖ sè xung dïng ®Ó tÝnh to¸n tiÕp ®Êt chèng sÐt b¶o vÖ thiÕt bÞ th«ng tin ®­îc tr×nh bµy ë c¸c b¶ng C.6 vµ C.7. 90

C.4.4 Do ®Æc tÝnh xung cña ®iÖn trë tiÕp ®Êt, cÇn ph¶i chän d¶i hoÆc d©y tiÕp ®Êt cã chiÒu dµi thÝch hîp. C¸ch chän chiÒu dµi cña d¶i hoÆc d©y tiÕp ®Êt tèi ­u theo ®iÖn trë suÊt cña ®Êt nh­ tr×nh bµy trªn h×nh C.1. 91

C.4.5 §iÖn trë tiÕp ®Êt xung ®èi víi hÖ thèng tiÕp ®Êt cã nhiÒu ®iÖn cùc 91

C.4.5.1 §iÖn trë tiÕp ®Êt xung cña hÖ thèng tiÕp ®Êt gåm nhiÒu èng ®­îc nèi víi nhau b»ng d©y hoÆc d¶i c¸ch ly víi ®Êt, ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc: 91

C.4.5.2. §iÖn trë tiÕp ®Êt xung cña hÖ thèng tiÕp ®Êt gåm nhiÒu èng ®­îc nèi víi nhau b»ng d©y (d¶i) kh«ng c¸ch ly (tiÕp xóc trùc tiÕp) víi ®Êt, ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc: 91

C.4.6 TiÕp ®Êt d¹ng l­íi 92

C.5 Gi¸ trÞ trung b×nh ®iÖn trë suÊt cña ®Êt 92

D.1 C«ng t¸c chuÈn bÞ 93

D.1.1 TiÕp nhËn vµ nghiªn cøu hå s¬ thiÕt kÕ hÖ thèng tiÕp ®Êt 93

D.1.2 ChuÈn bÞ m¸y ®o ®iÖn trë suÊt cña ®Êt vµ ®iÖn trë tiÕp ®Êt sau khi thi c«ng. 93

D.1.3 ChuÈn bÞ c¸c dông cô vµ ph­¬ng tiÖn thi c«ng 94D.2 Tr×nh tù thi c«ng 94

D.2.1 §µo r·nh, hè, khoan lç tiÕp ®Êt 94

D.2.2 Ch«n c¸c ®iÖn cùc xuèng ®Êt 95

D.2.3 Hµn nèi c¸c ®iÖn cùc víi nhau 96

D.2.3.1 Hµn nèi c¸c ®iÖn cùc cña hÖ thèng tiÕp ®Êt th¼ng ®øng 96

D.2.3.2 Hµn nèi c¸c ®iÖn cùc cña hÖ thèng tiÕp ®Êt n»m ngang 97

D.2.3.3 Hµn nèi c¸c ®iÖn cùc cña hÖ thèng tiÕp ®Êt liªn kÕt m¾t l­íi (xem h×nh D.2) 98

D.2.3.4 HÖ thèng tiÕp ®Êt ch«n s©u 98

D.2.4 Hµn nèi ®Çu c¸p dÉn ®Êt víi dµn tiÕp ®Êt 99

D.2.5 B¶o vÖ c¸c mèi hµn 100

D.2.6 LÊp ®Êt vµ nÖn chÆt 100

D.2.7 Thi c«ng tÊm tiÕp ®Êt chÝnh 101

D.2.8 Thi c«ng c¸p (d©y) dÉn ®Êt 101

D.3 Thi c«ng hÖ thèng tiÕp ®Êt cã c¶i t¹o ®Êt 102

D.3.1 Thi c«ng c¸c thÖ thèng tiÕp ®Êt cã c¶i t¹o ®Êt b»ng muèi ¨n. 102

D.3.2 Thi c«ng c¸c hÖ thèng tiÕp ®Êt cã c¶i t¹o ®Êt b»ng ®Êt m­în 103

D.3.3 Thi c«ng hÖ thèng tiÕp ®Êt cã c¶i t¹o ®Êt b»ng c¸c ho¹t chÊt ho¸ häc 104

D.3.3.1 Thi c«ng c¸c hÖ thèng tiÕp ®Êt cã c¶i t¹o ®Êt b»ng bét than cèc. 104

D.3.3.2 Sö dông hîp chÊt RES-LO ®Ó c¶i t¹o ®Êt. 105

D.3.3.3 C¶i t¹o ®Êt b»ng ho¹t ho¸ GAF (Grounding Augumentaiton Fill). 106

D.4 Ph­¬ng ph¸p ®o ®iÖn trë tiÕp ®Êt 106

D.5 MÉu biªn b¶n kiÓm tra ®o thö vµ nghiÖm thu hÖ thèng tiÕp ®Êt 108

D.5.1.1 Thµnh phÇn: 108

D.5.1.2 Néi dung, kÕt qu¶ ®o thö kiÓm tra nh­ ë b¶ng D.1. 109

D.5.2 Biªn b¶n nghiÖm thu hÖ thèng tiÕp ®Êt 109

D.5.2.1 Thµnh phÇn: 109

D.5.2.2 Néi dung ®o thö, nghiÖm thu 110E.1 C¸c ®Æc ®iÓm khÝ t­îng ViÖt Nam 111

E.1.1 C¸c vïng ho¹t ®éng d«ng sÐt ë ViÖt Nam 111

E.1.2 Tõ c¸c nguån sè liÖu kh¸c nhau vÒ ngµy d«ng, giê d«ng, sè lÇn sÐt ®¸nh xuèng c¸c khu vùc, ngµy giê xuÊt hiÖn vµ kÕt thóc d«ng hµng n¨m, qua xö lý, tÝnh to¸n toµn l·nh thæ ViÖt Nam ®­îc ph©n ra 5 vïng ®Æc tr­ng vÒ c­êng ®é ho¹t ®éng d«ng sÐt lµ: 111

E.1.3 §Æc tÝnh ho¹t ®éng d«ng sÐt t¹i c¸c khu vùc cña ViÖt Nam ®­îc tr×nh bµy trong b¶ng E.1. 111

E.1.4 SÐt lµ mét hiÖn t­îng khÝ t­îng rÊt phøc t¹p x¶y ra trong thiªn nhiªn. C­êng ®é ho¹t ®éng cña d«ng sÐt thay ®æi tõ vïng nµy sang vïng kh¸c. 112

E.1.5 Theo møc ®é nguy hiÓm, ng­êi ta cã thÓ ph©n ra 2 vïng sÐt lµ: 112H×nh E.2 - B¶n ®å ph©n vïng mËt ®é sÐt cña ViÖt Nam 120

E.2 §Æc ®iÓm ®Þa chÊt cña ViÖt Nam 122

E.2.3 Sù phô thuéc ®iÖn trë suÊt cña ®Êt vµo nhiÖt ®é ®­îc x¸c ®Þnh b»ng biÓu thøc sau: 123

E.2.4 Trong nh÷ng tr­êng hîp kh«ng thÓ tiÕn hµnh ®o ®¹t gi¸ trÞ ®iÖn trë suÊt cña ®Êt t¹i khu vùc ®Æt tr¹m cã thÓ lÊy gi¸ trÞ ®iÖn trë suÊt tõ b¶n ®å ph©n vïng ®iÖn trë suÊt cña ®Êt ë ViÖt Nam, nh­ tr×nh bµy trªn h×nh E.5. 123

F.1 T¸c dông che ch¾n cña d©y chèng sÐt ngÇm phô thuéc vµo vÞ trÝ l¾p ®Æt cña d©y chèng sÐt ngÇm vµ ®­îc ®¸nh gi¸ b»ng hÖ sè che ch¾n . 125

F.2 HÖ sè che ch¾n cña mét d©y chèng sÐt ngÇm (xem h×nh F. a). 125

F.2. HÖ sè che ch¾n cña nhiÒu d©y chèng sÐt ngÇm ®­îc bè trÝ trªn mét ®­êng trßn xung quanh c¸p 125

F.2.1 Tr­êng hîp dïng hai d©y chèng sÐt ngÇm (xem h×nh F.b) 126

F.2.2 Tr­êng hîp dïng ba d©y chèng sÐt ngÇm, víi kho¶ng c¸ch x = 0,25 m (xem h×nh F.c) 126

F.2.3 Tr­êng hîp dïng n d©y chèng sÐt ngÇm bè trÝ ®èi xøng xung quanh c¸p, víi kho¶ng c¸ch x = 0,25 m (xem h×nh F.d, F.e, F.f). 126

Lêi nãi ®Çu
Tiªu chuÈn Ngµnh TCN 68-174: 2006 "Quy ph¹m chèng sÐt vµ tiÕp ®Êt cho c¸c c«ng tr×nh viÔn th«ng (So¸t xÐt lÇn 1)" ®­îc x©y dùng trªn c¬ së c¸c quy ®Þnh, h­íng dÉn vµ khuyÕn nghÞ cña Liªn minh ViÔn th«ng quèc tÕ (ITU), ViÖn Tiªu chuÈn ViÔn th«ng ch©u ¢u (ETSI) ®¸p øng c¸c yªu cÇu kü thuËt theo c¸c tiªu chuÈn Ngµnh vÒ chèng sÐt vµ tiÕp ®Êt cho c¸c c«ng tr×nh viÔn th«ng, cã tham kh¶o c¸c tiªu chuÈn vµ c«ng nghÖ chèng sÐt cña mét sè quèc gia trªn thÕ giíi.

Tiªu chuÈn Ngµnh TCN 68-174: 2006 do ViÖn Khoa häc Kü thuËt B­u ®iÖn (RIPT) biªn so¹n theo ®Ò nghÞ cña Vô Khoa häc - C«ng nghÖ vµ ®­îc ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 28/2006/Q§-BBCVT ngµy 25 th¸ng 7 n¨m 2006 cña Bé tr­ëng Bé B­u chÝnh, ViÔn th«ng.


Vô khoa häc - c«ng nghÖ

T
iªu chuÈn ngµnh TCN 68-174: 2006

Quy ph¹m Chèng sÐt vµ tiÕp ®Êt cho c¸c c«ng tr×nh viÔn th«ng

(Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 28/2006/Q§-BBCVT ngµy 25/7/2006
cña Bé tr­ëng Bé B­u chÝnh, ViÔn th«ng)

Ch­¬ng I: C¸c quy ®Þnh chung

1.1 Ph¹m vi ¸p dông

Quy ph¹m nµy ¸p dông ®Ó kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, thi c«ng, nghiÖm thu, qu¶n lý c¸c hÖ thèng chèng sÐt vµ tiÕp ®Êt còng nh­ viÖc lùa chän c¸c trang thiÕt bÞ chèng sÐt b¶o vÖ c¸c c«ng tr×nh viÔn th«ng, bao gåm:

1) Nhµ tr¹m vµ cét ¨ng ten viÔn th«ng;

2) ThiÕt bÞ vµ ®­êng d©y th«ng tin;

3) §­êng ®iÖn l­íi phôc vô nhµ tr¹m.

1.2 Môc ®Ých ¸p dông

Quy ph¹m nµy ¸p dông nh»m môc ®Ých:

1) B¶o vÖ c¸c c«ng tr×nh viÔn th«ng, tr¸nh nguy hiÓm cho con ng­êi vµ h¹n chÕ thiÖt h¹i do sÐt g©y ra;

2) Thèng nhÊt c¸c nguyªn t¾c vµ néi dung trong c«ng t¸c kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, thi c«ng, qu¶n lý hÖ thèng chèng sÐt vµ tiÕp ®Êt cho c¸c c«ng tr×nh viÔn th«ng.

1.3 ThuËt ng÷, ®Þnh nghÜa vµ gi¶i thÝch


: Upload -> Store -> tintuc -> vietnam
vietnam -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
vietnam -> Kết luận số 57-kl/tw ngày 8/3/2013 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thôNG
vietnam -> Quyết định số 46-QĐ/tw ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương do đồng chí Nguyễn Phú Trọng ký về Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII điều lệ Đảng khoá XI
vietnam -> Lời nói đầu 6 quy đỊnh chung 7
vietnam -> Mẫu số: 31 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ ttcp ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thông học viện công nghệ BƯu chính viễN thông việt nam viện khoa học kỹ thuật bưU ĐIỆN
vietnam -> Quy định số 173- qđ/TW, ngày 11/3/2013 của Ban Bí thư về kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, kết nạp quần chúng VI phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng
vietnam -> RÀ soáT, chuyểN ĐỔi nhóm các tiêu chuẩn ngành phao vô tuyến chỉ VỊ trí khẩn cấp hàng hảI (epirb) sang qui chuẩn kỹ thuậT
vietnam -> HÀ NỘI 2012 MỤc lục mở ĐẦU 2 chưƠng tổng quan về DỊch vụ truy nhập internet cố ĐỊnh băng rộng tại việt nam 3


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương