Tác giả phạm hồng thái bài giảng ngôn ngữ LẬp trình c/C++tải về 1.98 Mb.
trang55/55
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích1.98 Mb.
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   55

Đọc, ghi dãy kí tự


write(char *buf, int n); // ghi n kí tự trong buf ra dòng xuất

read(char *buf, int n); // nhập n kí tự từ buf vào dòng nhập

gcount(); // cho biết số kí tự read đọc được

: Chương trình sao chép file ở trên có thể sử dụng các phương thức mới này như sau:

#include

#include

#include

#include

void main()

{

clrscr();fstream fnguon("DATA1", ios::in | ios::binary);

fstream fdich("DATA2", ios::out | ios::binary);

char buf[2000] ;

int n = 2000;

while (n) {

fnguon.read(buf, 2000);

n = fnguon.gcount();

fdich.write(buf, n);

}

fnguon.close();fdich.close();

}

Đọc ghi đồng thời


#include

#include

#include

#include

#include

#include

#include

#include
struct Sv {

char *hoten;

int tuoi;

double diem;

};

class Sinhvien {int sosv;

Sv x;


char fname[30];

static int size;

public:

Sinhvien(char *fn);void tao();

void bosung();

void xemsua();

};
int Sinhvien::size = sizeof(Sv);

Sinhvien::Sinhvien(char *fn)

{

strcpy(fname, fn) ;fstream f;

f.open(fname, ios::in | ios::ate | ios::binary);

if (!f.good) sosv = 0;

else {


sosv = f.tellg() / size;

}

}void Sinhvien::tao()

{

fstream f;f.open(fname, ios::out | ios::noreplace | ios::binary);

if (!f.good()) {

cout << "danh sach da co. Co tao lai (C/K) ?";

char traloi = getch();

if (toupper(traloi) == 'C') return;

else {


f.close() ;

f.open(fname, ios::out | ios::trunc | ios::binary);

}

}

sosv = 0while (1) {

cout << "\nSinh viên thứ: " << sosv+1;

cout << "\nHọ tên: "; cin.ignore(); cin.getline(x.hoten);

if (x.hoten[0] == 0) break;

cout << "\nTuổi: "; cin >> x.tuoi;

cout << "\nĐiểm: "; cin >> x.diem;

f.write((char*)(&x), size);

sosv++;


}

f.close();

}
void Sinhvien::bosung()

{

fstream f;f.open(fname, ios::out | ios::app | ios::binary);

if (!f.good()) {

cout << "danh sach chua co. Tao moi (C/K) ?";

char traloi = getch();

if (toupper(traloi) == 'C') return;

else {


f.close() ;

f.open(fname, ios::out | ios::binary);

}

}

int stt = 0while (1) {

cout << "\nBổ sung sinh viên thứ: " << stt+1;

cout << "\nHọ tên: "; cin.ignore(); cin.getline(x.hoten);

if (x.hoten[0] == 0) break;

cout << "\nTuổi: "; cin >> x.tuoi;

cout << "\nĐiểm: "; cin >> x.diem;

f.write((char*)(&x), size);

stt++;


}

sosv += stt;

f.close();

}
void Sinhvien::xemsua()

{

fstream f;int ch;

f.open(fname, ios::out | ios::app | ios::binary);

if (!f.good()) {

cout << "danh sach chua co";

getch(); return;

}

cout << "\nDanh sách sinh viên" << endl;int stt ;

while (1) {

cout << "\nCần xem (sua) sinh viên thứ (0: dừng): " ;

cin >> stt;

if (stt < 1 || stt > sosv) break;

f.seekg((stt-1) * size, ios::beg);

f.read((char*)(&x), size);

cout << "\nHọ tên: " << x.hoten;

cout << "\nTuổi: " << x.tuoi;

cout << "\nĐiểm: " << x.diem;

cout << "Có sửa không (C/K) ?";

cin >> traloi;

if (toupper(traloi) == 'C') {

f.seekg(-size, ios::cur);

cout << "\nHọ tên: "; cin.ignore(); cin.getline(x.hoten);

cout << "\nTuổi: "; cin >> x.tuoi;

cout << "\nĐiểm: "; cin >> x.diem;

f.write((char*)(&x), size);

}

}

f.close();}
void main()

{

int chon;Sinhvien SV("DSSV") ;

while (1) {

clrscr();

cout << "\n1: Tạo danh sách sinh viên";

cout << "\n2: Bổ sung danh sách";

cout << "\n3: Xem – sửa danh sách";

cout << "\n0: Kết thúc";

chon = getch();

chon = chon – 48;

clrscr();

if (chon == 1) SV.tao();

else if (chon == 2) SV.bosung();

else if (chon == 3) SV.xemsua();

else break;}

}


Mét sè Bµi tËp thùc hµnh

m«n kü thuËt lËp tr×nh


---------------

Ch­¬ng I: BiÕn – biÓu thøc – c¸c lÖnh nhËp xuÊt


 1. NhËp hai sè nguyªn, tÝnh tæng, hiÖu, tÝch, th­¬ng, ®ång d­.

 2. NhËp mét sè nguyªn, in ra mµn h×nh c¸ch ®äc sè nguyªn ®ã (VD: sè 1252 ®äc lµ: mét ngµn hai tr¨m n¨m chôc hai ®¬n vÞ).

 3. ViÕt ch­¬ng tr×nh tÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc:

F(x) = (x2+ex+sin2(x))/sqrt(x2+1)

Ch­¬ng II: c¸c cÊu tróc ®iÒu khiÓn


 1. ViÕt ch­¬ng tr×nh nhËp vµo mét sè nguyªn n. KiÓm tra xem n ch½n hay lÎ.

 2. ViÕt ch­¬ng tr×nh gi¶i vµ biÖn luËn ph­¬ng tr×nh bËc nhÊt theo hai hÖ sè a, b nhËp tõ bµn phÝm.

 3. ViÕt ch­¬ng tr×nh gi¶i vµ biÖn luËn ph­¬ng tr×nh bËc hai víi c¸c hÖ sè a, b, c nhËp tõ bµn phÝm.

 4. ViÕt ch­¬ng tr×nh nhËp vµo sè tiÒn ph¶i tr¶ cña kh¸ch hµng. In ra sè tiÒn khuyÕn m·i víi quy ®Þnh: nÕu sè tiÒn ph¶i tr¶ thuéc [200.000, 300.000) th× khuyÕn m·i 20%. NÕu sè tiÒn ph¶i tr¶ tõ 300.000 trë lªn th× khuyÕn m·i 30%. Cßn l¹i th× kh«ng khuyÕn m·i.

 5. ViÕt ch­¬ng tr×nh nhËp vµo ®iÓm tæng kÕt cña mét häc sinh vµ in ra xÕp lo¹i cho häc sinh ®ã víi quy ®Þnh:

 • XÕp lo¹i giái nÕu tæng ®iÒm tõ 8.00 trë lªn.

 • XÕp lo¹i kh¸ nÕu tæng ®iÓm tõ 7.00 tíi cËn 8.00.

 • XÕp lo¹i trung b×nh nÕu tæng ®iÓm tõ 5.00 tíi cËn 7.00.

 • Cßn l¹i, xÕp lo¹i yÕu.

-------------------

 1. ViÕt ch­¬ng tr×nh nhËp vµo mét th¸ng bÊt kú, sau ®ã in ra sè ngµy cã trong th¸ng (quy ®Þnh th¸ng 2 cã 28 ngµy).

-------------------

 1. ViÕt ch­¬ng tr×nh tÝnh n!

 2. NhËp vµo mét sè nguyªn, kiÓm tra xem mét sè võa nhËp cã ph¶i lµ sè nguyªn tè kh«ng, in kÕt luËn ra mµn h×nh.

 3. ViÕt ch­¬ng tr×nh nhËp vµo mét sè nguyªn n, sau ®ã tÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc:

S =

 1. ViÕt ch­¬ng tr×nh nhËp vµo mét sè nguyªn n, sau ®ã tÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc

F =

 1. ViÕt ch­¬ng tr×nh nhËp vµo mét sè thùc x vµ sè nguyªn n, sau ®ã tÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc:

S =

 1. ViÕt ch­¬ng tr×nh nhËp vµo mét sè nguyªn n trong kho¶ng [10, 20] (nÕu sè nhËp vµo kh«ng thuéc kho¶ng ®ã th× yªu cÇu nhËp l¹i tíi khi tho¶ m·n). Sau ®ã tÝnh tæng c¸c sè liªn tiÕp tõ 1 tíi n.

 2. ViÕt ch­¬ng tr×nh nhËp vµo mét sè nguyªn d­¬ng n, sau ®ã tÝnh tæng c¸c gi¸ trÞ ch½n, lÎ thuéc ®o¹n [1, n].

 3. ViÕt ch­¬ng tr×nh nhËp vµo c¸c sè nguyªn d­¬ng n, m, sau ®ã in ra:

 • Tæng c¸c sè ch½n d­¬ng trong kho¶ng [- n, m].

 • Tæng c¸c sè ch½n ©m trong kho¶ng [- n, m].

 • Tæng c¸c sè lÎ d­¬ng trong kho¶ng [- n, m].

 • Tæng c¸c sè lÎ ©m trong kho¶ng [- n, m].

 1. ViÕt ch­¬ng tr×nh nhËp vµo mét sè nguyªn n, sau ®ã tÝnh tæng c¸c sè nguyªn tè thuéc ®o¹n [1..n]. Cho biÕt cã bao nhiªu sè nguyªn tè thuéc ®o¹n ®ã.

 2. Dïng while (sau ®ã viÕt l¹i, dïng do/ while) ®Ó viÕt ch­¬ng tr×nh in ra sè lµ luü thõa 2 bÐ nhÊt lín h¬n 1000.

 3. Cho d·y sè x[] = { 12.3, -45.4, 12, 15, 10.1, 12.5}. ViÕt ch­¬ng tr×nh ®¶o ng­îc d·y sè trªn.

 4. ViÕt ch­¬ng tr×nh t×m sè nguyªn d­¬ng n nhá nhÊt tho¶ m·n: 1 + 2 + 3 + … + n > 1000.

 5. §Ó tÝnh c¨n bËc hai cña mét sè d­¬ng a, ta sö dông c«ng thøc lÆp sau:

x(0) = a;

x(n+1) = (x(n) * x(n) + a)/ (2* x(n)) víi n >=0.

Qu¸ tr×nh lÆp kÕt thóc khi abs((a(n+1) – x(n))/x(n)) < e.

vµ khi ®ã x(n+1) ®­îc xem lµ gi¸ trÞ gÇn ®óng cña sqrt(a).

ViÕt ch­¬ng tr×nh tÝnh c¨n bËc hai cña a víi ®é chÝnh x¸c e = 0.00001.


 1. LËp tr×nh ®Ó tÝnh sin(x) víi ®é chÝnh x¸c e = 0.00001 theo c«ng thøc :

sin(x) = x – x3/3! + x5/ 5! + …+ (-1)nx(2n+1)/ (2n+1)!.

 1. LËp tr×nh ®Ó tÝnh tæ hîp chËp m cña n theo c«ng thøc:

C(m, n) = (n(n-1)…(n-m+1))/ m!.

Ch­¬ng III: kü thuËt lËp tr×nh ®¬n thÓ


 1. ViÕt hµm kiÓm tra xem mét sè nguyªn n cã ph¶i lµ sè nguyªn tè kh«ng. Sau ®ã, trong ch­¬ng tr×nh chÝnh, nhËp vµo mét sè nguyªn n, kiÓm tra tÝnh nguyªn tè cña sè n vµ th«ng b¸o ra mµn h×nh.

 2. ViÕt hµm tÝnh n! sau ®ã, trong ch­¬ng tr×nh chÝnh, nhËp vµo mét sè nguyªn n vµ tÝnh, in ra kÕt qu¶ cña biÓu thøc:

S =

 1. ViÕt hµm tÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc F (trong bµi sè 10 ch­¬ng II) víi ®èi vµo lµ n. Sau ®ã, trong ch­¬ng tr×nh chÝnh, nhËp vµo hai sè a, b, tÝnh vµ in ra mµn h×nh kÕt qu¶ cña biÓu thøc:

S =

 1. ViÕt hµm s¾p xÕp mét chuçi ký tù (tõ A->Z). Sau ®ã, trong ch­¬ng tr×nh chÝnh, nhËp vµo mét x©u ký tù bÊt kú, in x©u ®· ®­îc s¾p lªn mµn h×nh.

 2. ViÕt ch­¬ng tr×nh gi¶i ph­¬ng tr×nh trïng ph­¬ng : ax4 + bx2 + c = 0.

Kü thuËt §Ö quy

 1. USCLN cña hai sè a, b ®­îc ®Þnh nghÜa nh­ sau:

USCLN(a, b) = a nÕu b = 0

= USCLN(b, a%b) nÕu b <> 0

ViÕt hµm ®Ö quy t×m USCLN cña hai sè nguyªn a, b. Trong ch­¬ng tr×nh chÝnh, nhËp vµo hai sè nguyªn a, b. T×m vµ in USCLN cña hai sè ®ã lªn mµn h×nh.


 1. USCLN cña hai sè a, b ®­îc ®Þnh nghÜa nh­ sau:

USCLN(a, b) = a nÕu a = b

= USCLN(a-b, b) nÕu a > b

= USCLN(a, b-a) nÕu a < b

ViÕt hµm ®Ö quy t×m USCLN cña hai sè nguyªn a, b. Trong ch­¬ng tr×nh chÝnh, nhËp vµo hai sè nguyªn a, b. T×m vµ in USCLN cña hai sè ®ã lªn mµn h×nh. 1. ViÕt hµm t×m kiÕm ®Ö quy trªn mét d·y sè nguyªn ®· ®­îc s¾p.

 2. C¸c sè Fibonacci F[i] ®­îc ®Þnh nghÜa ®Ö quy nh­ sau:

F[0] =1; F[1] =1;

F[i] = F[i-1] + F[i-2] (víi i > 1);

(VD: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13…)

ViÕt hµm ®Ö quy t×m sè Fibonacci thø n trong d·y. 1. ViÕt hµm ®Ö quy tÝnh n!. (n Î Z+)

 2. ViÕt hµm ®Ö quy tÝnh f(x, n) = xn. (xÎR, n Î Z). ViÕt ch­¬ng tr×nh chÝnh sö dông hµm trªn ®Ó nhËp vµo sè nguyªn n, sè thùc x tõ bµn phÝm. TÝnh vµ in ra mµn h×nh gi¸ trÞ cña f(x, n).

 3. ViÕt hµm ®Ö quy tÝnh f(x, n) = n!xn. (xÎR, n Î Z). ViÕt ch­¬ng tr×nh chÝnh sö dông hµm trªn ®Ó nhËp vµo sè nguyªn n, sè thùc x tõ bµn phÝm. TÝnh vµ in ra mµn h×nh gi¸ trÞ cña f(x, n).

 4. ViÕt hµm ®Ö quy ®Ó ®Õm sè ch÷ sè cã trong mét sè nguyªn bÊt bú (VÝ dô sè 1263 cã 4 ch÷ sè…). ViÕt ch­¬ng tr×nh chÝnh sö dông hµm trªn ®Ó cho phÐp nhËp vµo mét sè nguyªn bÊt kú. In ra mµn h×nh sè ch÷ sè cña sè nguyªn võa nhËp.

 5. D·y Catalan ®­îc ®Þnh nghÜa ®Ö quy nh­ sau:

C1 = 1;

Cn = S Ci* Cn-i " n > 1.

VÝ dô: { 1, 1, 2, 5,…}

H·y x©y dùng hµm ®Ö quy tÝnh sè Catalan thø n bÊt kú (n Î Z +). ViÕt ch­¬ng tr×nh chÝnh sö dông hµm trªn ®Ó tÝnh sè Catalan thø n bÊt kú víi n nhËp tõ bµn phÝm (n Î Z +).Ch­¬ng IV: kü thuËt lËp tr×nh dïng m¶ng.

 1. Cho hai vector x(x1, x2…xn) vµ y(y1, y2…yn). ViÕt ch­¬ng tr×nh in ra TÝch v« h­íng cña hai vector trªn.

 2. Cho hai m¶ng a vµ b cã c¸c phÇn tö ®Òu ®· ®­îc s¾p t¨ng. LËp ch­¬ng tr×nh trén hai m¶ng trªn ®Ó thu ®­îc mét m¶ng thø 3 còng s¾p theo thø tù t¨ng b»ng hai ph­¬ng ph¸p.

 3. ViÕt ch­¬ng tr×nh nhËp vµo mét m¶ng n sè nguyªn, s¾p xÕp m¶ng theo chiÒu t¨ng dÇn vµ in kÕt qu¶ lªn mµn h×nh b»ng c¸c ph­¬ng ph¸p:

 • S¾p xÕp næi bät.

 • S¾p xÕp chän.

 • S¾p xÕp chÌn.

 1. ViÕt ch­¬ng tr×nh nhËp vµo mét m¶ng n sè nguyªn, tÝnh tæng c¸c phÇn tö ch½n, c¸c phÇn tö lÎ, c¸c phÇn tö chia hÕt cho 3 vµ in kÕt qu¶ ra mµn h×nh.

 2. ViÕt ch­¬ng tr×nh nhËp vµo mét d·y sè thùc, t×m phÇn tö lín nhÊt (t­¬ng tù, t×m phÇn tö nhá nhÊt) cña d·y vµ in kÕt qu¶ ra mµn h×nh.

 3. ViÕt ch­¬ng tr×nh nhËp vµo mét d·y sè nguyªn. TÝnh tæng cña c¸c sè nguyªn tè trong d·y vµ in kÕt qu¶ ra mµn h×nh.

 4. ViÕt ch­¬ng tr×nh nhËp vµo mét d·y sè nguyªn vµ mét sè nguyªn c. §Õm sè lÇn xuÊt hiÖn vµ vÞ trÝ xuÊt hiÖn cña c trong d·y. In c¸c kÕt qu¶ ra mµn h×nh.

 5. ViÕt ch­¬ng tr×nh nhËp vµo mét d·y n sè nguyªn. TÝnh trung b×nh céng cña d·y vµ in kÕt qu¶ tÝnh ®­îc ra mµn h×nh.

 6. Mét d·y sè a gäi lµ ®­îc s¾p t¨ng nÕu a[i] <= a[i+1] víi mäi i;

D·y gäi lµ ®­îc s¾p gi¶m nÕu a[i] >= a[i+1] víi mäi i;

D·y gäi lµ ®­îc s¾p t¨ng ngÆt nÕu a[i] < a[i+1] víi mäi i;

D·y gäi lµ ®­îc s¾p gi¶m ngÆt nÕu a[i] > a[i+1] víi mäi i;

ViÕt ch­¬ng tr×nh nhËp mét d·y n sè thùc, kiÓm tra xem d·y ®· ®­îc s¾p hay ch­a. NÕu ®· ®­îc s¾p th× s¾p theo trËt tù nµo (t¨ng, t¨ng ngÆt, gi¶m, gi¶m ngÆt?). NÕu ch­a th× s¾p xÕp d·y theo chiÒu t¨ng dÇn. In c¸c kÕt qu¶ lªn mµn h×nh. 1. ViÕt hµm t×m kiÕm lÆp trªn mét d·y sè nguyªn ®· ®­îc s¾p víi ®é phøc t¹p tèt h¬n O(n).

 2. ViÕt ch­¬ng tr×nh nhËp vµo mét ma trËn m x n sè nguyªn. T×m c¸c phÇn tö lín nhÊt vµ bÐ nhÊt trªn c¸c dßng (t­¬ng tù c¸c cét) cña ma trËn. (sö dông for sau ®ã dïng while, do/ while).

 3. ViÕt ch­¬ng tr×nh t×m phÇn tö ©m ®Çu tiªn trong ma trËn (theo chiÒu tõ tr¸i qua ph¶i, tõ trªn xuèng d­íi).

 4. ViÕt ch­¬ng tr×nh nhËp vµo mét ma trËn m x n sè nguyªn. T×m phÇn tö lín nhÊt (t­¬ng tù t×m phÇn tö nhá nhÊt) cña ma trËn võa nhËp. In kÕt qu¶ ra mµn h×nh. Cã thÓ söa l¹i bµi ®Ó t×m phÇn tö lín nhÊt (nhë nhÊt) trªn c¸c cét (c¸c dßng) ®­îc kh«ng?

 5. ViÕt ch­¬ng tr×nh nhËp vµo hai ma tr©n A, B cã n hµng, m cét. TÝnh ma trËn C = A + B vµ in kÕt qu¶ ra mµn h×nh.

 6. ViÕt ch­¬ng tr×nh nhËp vµo hai ma trËn A, B, tÝnh vµ in ra mµn h×nh tÝch cña hai ma trËn ®ã.

 7. ViÕt ch­¬ng tr×nh nhËp vµo mét ma trËn A cã n dßng, m cét. In ra mµn h×nh ma trËn chuyÓn vÞ cña A. (A’ ®­îc gäi lµ ma trËn chuyÓn vÞ cña A nÕu A’[i, j] = A[j, i] víi mäi i, j).

 8. Ma trËn A ®­îc gäi lµ ®èi xøng qua ®­êng chÐo chÝnh nÕu A[i, j] = A[j, i] víi mäi i kh¸c j. ViÕt ch­¬ng tr×nh nhËp vµo mét ma trËn A, kiÓm tra xem A cã ®èi xøng qua ®­êng chÐo chÝnh kh«ng. In kÕt luËn lªn mµn h×nh.

Ch­¬ng V: Kü thuËt lËp tr×nh dïng con trá

TÊt c¶ c¸c bµi tËp vÒ m¶ng ë trªn ®Òu cã thÓ söa l¹i ®Ó dïng con trá thay v× dïng m¶ng. Ngoµi ra h·y cµi ®Æt thªm c¸c bµi tËp sau:

 1. ViÕt ch­¬ng tr×nh nhËp vµo mét m¶ng a gåm n phÇn tö nguyªn. S¾p xÕp m¶ng theo chiÒu gi¶m dÇn (l­u ý sö dông tªn m¶ng nh­ con trá vµ sö dông con trá).

 2. H·y dïng mét vßng for ®Ó nhËp vµo mét ma trËn vu«ng cÊp n víi c¸c phÇn tö thùc vµ t×m phÇn tö Max cña ma trËn nµy.

 3. ViÕt hµm ho¸n vÞ hai biÕn thùc a, b b»ng c¸ch sö dông con trá (®èi vµo lµ hai con trá). ViÕt ch­¬ng tr×nh chÝnh nhËp hai sè thùc a, b. Sö dông hµm trªn ®Ó ®æi chç a vµ b.

 4. ViÕt hµm gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh bËc nhÊt víi s¸u ®èi vµo lµ a, b, c, d, e, f vµ 2 ®èi ra lµ x vµ y.

 5. ViÕt hµm tÝnh gi¸ trÞ ®a thøc:

f(x) = a0xn + … + an-1x + an. víi ®èi vµo lµ biÕn nguyªn n vµ m¶ng thùc a.

 1. ViÕt hµm céng hai ma trËn vu«ng a vµ b cÊp n (sö dông con trá).

 2. ViÕt ch­¬ng tr×nh tÝnh tÝch ph©n cña f(x) trªn ®o¹n [a, b] b»ng c«ng thøc h×nh thang. Theo ®ã, tÝch ph©n cña f(x) trªn [a, b] b»ng: h * s. Trong ®ã:

h lµ ®é dµi kho¶ng ph©n ho¹ch ®o¹n [a, b] thµnh n kho¶ng.

s lµ tæng tÊt c¶ c¸c f(a+i*h) víi i tõ 1 tíi n.

Sö dông hµm trªn ®Ó tÝnh tÝch ph©n trong ®o¹n [-1, 4] cña:

f(x) = (ex-2sin(x2))/ (1+x4). (nghiªn cøu c¸ch ®­a con trá vµo gi¶i quyÕt bµi to¸n).

//================Tham kh¶o code mét sè hµm ®Ö quy========

#include "iostream.h"

#include "conio.h"

//hµm tÝnh n giai thõa =======================================

long gt(int n)

{

if (n==0)

return 1;

else

return n*gt(n-1);

}

//hµm t×m sè Fibonacci thø n===========================

long Fibo(int n)

{

if (n<=1)

return 1;

else

return Fibo(n-1)+ Fibo(n-2);

}
//hµm USCLN cña a va b===============================

int USCLN(int a, int b)

{

if (b==0)

return a;

else

return USCLN(b, a%b);

}

//Hµm main=========================================

void main()

{ int n;


cout<<"nhap n ";

cin>> n;


long S = gt(n);

cout<<"n gt "<

getch();

//=====================================

long T = Fibo(n);

cout<<"\n so fibonaci thu "<

getch();

//=====================================

int a, b;

cout<<"nhap a ";

cin>> a;

cout<<" nhap b ";cin>>b;

cout<<"\n USCLN cua "<

getch();

}

: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> TRƯỜng đẠi học ngân hàng tp. Hcm markerting cơ BẢn lớP: mk001-1-111-T01
2015 -> Hãy là người đầu tiên biết
2015 -> Có chiến lược toàn diện về việc truyền phát tin tức
2015 -> BỘ TÀi chính
2015 -> THỦ TƯỚng chính phủ
2015 -> SỞ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
2015 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học cần thơ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
2015 -> Dapandethi. Blogspot. Com lịch sử BÁo chí thế GiỚI
2015 -> Dapandethi. Blogspot. Com đẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văn khoa báo chí
2015 -> Tài liệu đang trong quá trình chỉnh sửa, không phải là giá trình chính thức Dân số và sự gia tăng dân số


1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   55


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương