Tác giả phạm hồng thái bài giảng ngôn ngữ LẬp trình c/C++tải về 1.98 Mb.
trang55/55
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích1.98 Mb.
#80
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   55

Đọc, ghi dãy kí tự


write(char *buf, int n); // ghi n kí tự trong buf ra dòng xuất

read(char *buf, int n); // nhập n kí tự từ buf vào dòng nhập

gcount(); // cho biết số kí tự read đọc được

: Chương trình sao chép file ở trên có thể sử dụng các phương thức mới này như sau:

#include

#include

#include

#include

void main()

{

clrscr();fstream fnguon("DATA1", ios::in | ios::binary);

fstream fdich("DATA2", ios::out | ios::binary);

char buf[2000] ;

int n = 2000;

while (n) {

fnguon.read(buf, 2000);

n = fnguon.gcount();

fdich.write(buf, n);

}

fnguon.close();fdich.close();

}

Đọc ghi đồng thời


#include

#include

#include

#include

#include

#include

#include

#include
struct Sv {

char *hoten;

int tuoi;

double diem;

};

class Sinhvien {int sosv;

Sv x;


char fname[30];

static int size;

public:

Sinhvien(char *fn);void tao();

void bosung();

void xemsua();

};
int Sinhvien::size = sizeof(Sv);

Sinhvien::Sinhvien(char *fn)

{

strcpy(fname, fn) ;fstream f;

f.open(fname, ios::in | ios::ate | ios::binary);

if (!f.good) sosv = 0;

else {


sosv = f.tellg() / size;

}

}void Sinhvien::tao()

{

fstream f;f.open(fname, ios::out | ios::noreplace | ios::binary);

if (!f.good()) {

cout << "danh sach da co. Co tao lai (C/K) ?";

char traloi = getch();

if (toupper(traloi) == 'C') return;

else {


f.close() ;

f.open(fname, ios::out | ios::trunc | ios::binary);

}

}

sosv = 0while (1) {

cout << "\nSinh viên thứ: " << sosv+1;

cout << "\nHọ tên: "; cin.ignore(); cin.getline(x.hoten);

if (x.hoten[0] == 0) break;

cout << "\nTuổi: "; cin >> x.tuoi;

cout << "\nĐiểm: "; cin >> x.diem;

f.write((char*)(&x), size);

sosv++;


}

f.close();

}
void Sinhvien::bosung()

{

fstream f;f.open(fname, ios::out | ios::app | ios::binary);

if (!f.good()) {

cout << "danh sach chua co. Tao moi (C/K) ?";

char traloi = getch();

if (toupper(traloi) == 'C') return;

else {


f.close() ;

f.open(fname, ios::out | ios::binary);

}

}

int stt = 0while (1) {

cout << "\nBổ sung sinh viên thứ: " << stt+1;

cout << "\nHọ tên: "; cin.ignore(); cin.getline(x.hoten);

if (x.hoten[0] == 0) break;

cout << "\nTuổi: "; cin >> x.tuoi;

cout << "\nĐiểm: "; cin >> x.diem;

f.write((char*)(&x), size);

stt++;


}

sosv += stt;

f.close();

}
void Sinhvien::xemsua()

{

fstream f;int ch;

f.open(fname, ios::out | ios::app | ios::binary);

if (!f.good()) {

cout << "danh sach chua co";

getch(); return;

}

cout << "\nDanh sách sinh viên" << endl;int stt ;

while (1) {

cout << "\nCần xem (sua) sinh viên thứ (0: dừng): " ;

cin >> stt;

if (stt < 1 || stt > sosv) break;

f.seekg((stt-1) * size, ios::beg);

f.read((char*)(&x), size);

cout << "\nHọ tên: " << x.hoten;

cout << "\nTuổi: " << x.tuoi;

cout << "\nĐiểm: " << x.diem;

cout << "Có sửa không (C/K) ?";

cin >> traloi;

if (toupper(traloi) == 'C') {

f.seekg(-size, ios::cur);

cout << "\nHọ tên: "; cin.ignore(); cin.getline(x.hoten);

cout << "\nTuổi: "; cin >> x.tuoi;

cout << "\nĐiểm: "; cin >> x.diem;

f.write((char*)(&x), size);

}

}

f.close();}
void main()

{

int chon;Sinhvien SV("DSSV") ;

while (1) {

clrscr();

cout << "\n1: Tạo danh sách sinh viên";

cout << "\n2: Bổ sung danh sách";

cout << "\n3: Xem – sửa danh sách";

cout << "\n0: Kết thúc";

chon = getch();

chon = chon – 48;

clrscr();

if (chon == 1) SV.tao();

else if (chon == 2) SV.bosung();

else if (chon == 3) SV.xemsua();

else break;}

}


Mét sè Bµi tËp thùc hµnh

m«n kü thuËt lËp tr×nh


---------------

Ch­¬ng I: BiÕn – biÓu thøc – c¸c lÖnh nhËp xuÊt


 1. NhËp hai sè nguyªn, tÝnh tæng, hiÖu, tÝch, th­¬ng, ®ång d­.

 2. NhËp mét sè nguyªn, in ra mµn h×nh c¸ch ®äc sè nguyªn ®ã (VD: sè 1252 ®äc lµ: mét ngµn hai tr¨m n¨m chôc hai ®¬n vÞ).

 3. ViÕt ch­¬ng tr×nh tÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc:

F(x) = (x2+ex+sin2(x))/sqrt(x2+1)

Ch­¬ng II: c¸c cÊu tróc ®iÒu khiÓn


 1. ViÕt ch­¬ng tr×nh nhËp vµo mét sè nguyªn n. KiÓm tra xem n ch½n hay lÎ.

 2. ViÕt ch­¬ng tr×nh gi¶i vµ biÖn luËn ph­¬ng tr×nh bËc nhÊt theo hai hÖ sè a, b nhËp tõ bµn phÝm.

 3. ViÕt ch­¬ng tr×nh gi¶i vµ biÖn luËn ph­¬ng tr×nh bËc hai víi c¸c hÖ sè a, b, c nhËp tõ bµn phÝm.

 4. ViÕt ch­¬ng tr×nh nhËp vµo sè tiÒn ph¶i tr¶ cña kh¸ch hµng. In ra sè tiÒn khuyÕn m·i víi quy ®Þnh: nÕu sè tiÒn ph¶i tr¶ thuéc [200.000, 300.000) th× khuyÕn m·i 20%. NÕu sè tiÒn ph¶i tr¶ tõ 300.000 trë lªn th× khuyÕn m·i 30%. Cßn l¹i th× kh«ng khuyÕn m·i.

 5. ViÕt ch­¬ng tr×nh nhËp vµo ®iÓm tæng kÕt cña mét häc sinh vµ in ra xÕp lo¹i cho häc sinh ®ã víi quy ®Þnh:

 • XÕp lo¹i giái nÕu tæng ®iÒm tõ 8.00 trë lªn.

 • XÕp lo¹i kh¸ nÕu tæng ®iÓm tõ 7.00 tíi cËn 8.00.

 • XÕp lo¹i trung b×nh nÕu tæng ®iÓm tõ 5.00 tíi cËn 7.00.

 • Cßn l¹i, xÕp lo¹i yÕu.

-------------------

 1. ViÕt ch­¬ng tr×nh nhËp vµo mét th¸ng bÊt kú, sau ®ã in ra sè ngµy cã trong th¸ng (quy ®Þnh th¸ng 2 cã 28 ngµy).

-------------------

 1. ViÕt ch­¬ng tr×nh tÝnh n!

 2. NhËp vµo mét sè nguyªn, kiÓm tra xem mét sè võa nhËp cã ph¶i lµ sè nguyªn tè kh«ng, in kÕt luËn ra mµn h×nh.

 3. ViÕt ch­¬ng tr×nh nhËp vµo mét sè nguyªn n, sau ®ã tÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc:

S =

 1. ViÕt ch­¬ng tr×nh nhËp vµo mét sè nguyªn n, sau ®ã tÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc

F =

 1. ViÕt ch­¬ng tr×nh nhËp vµo mét sè thùc x vµ sè nguyªn n, sau ®ã tÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc:

S =

 1. ViÕt ch­¬ng tr×nh nhËp vµo mét sè nguyªn n trong kho¶ng [10, 20] (nÕu sè nhËp vµo kh«ng thuéc kho¶ng ®ã th× yªu cÇu nhËp l¹i tíi khi tho¶ m·n). Sau ®ã tÝnh tæng c¸c sè liªn tiÕp tõ 1 tíi n.

 2. ViÕt ch­¬ng tr×nh nhËp vµo mét sè nguyªn d­¬ng n, sau ®ã tÝnh tæng c¸c gi¸ trÞ ch½n, lÎ thuéc ®o¹n [1, n].

 3. ViÕt ch­¬ng tr×nh nhËp vµo c¸c sè nguyªn d­¬ng n, m, sau ®ã in ra:

 • Tæng c¸c sè ch½n d­¬ng trong kho¶ng [- n, m].

 • Tæng c¸c sè ch½n ©m trong kho¶ng [- n, m].

 • Tæng c¸c sè lÎ d­¬ng trong kho¶ng [- n, m].

 • Tæng c¸c sè lÎ ©m trong kho¶ng [- n, m].

 1. ViÕt ch­¬ng tr×nh nhËp vµo mét sè nguyªn n, sau ®ã tÝnh tæng c¸c sè nguyªn tè thuéc ®o¹n [1..n]. Cho biÕt cã bao nhiªu sè nguyªn tè thuéc ®o¹n ®ã.

 2. Dïng while (sau ®ã viÕt l¹i, dïng do/ while) ®Ó viÕt ch­¬ng tr×nh in ra sè lµ luü thõa 2 bÐ nhÊt lín h¬n 1000.

 3. Cho d·y sè x[] = { 12.3, -45.4, 12, 15, 10.1, 12.5}. ViÕt ch­¬ng tr×nh ®¶o ng­îc d·y sè trªn.

 4. ViÕt ch­¬ng tr×nh t×m sè nguyªn d­¬ng n nhá nhÊt tho¶ m·n: 1 + 2 + 3 + … + n > 1000.

 5. §Ó tÝnh c¨n bËc hai cña mét sè d­¬ng a, ta sö dông c«ng thøc lÆp sau:

x(0) = a;

x(n+1) = (x(n) * x(n) + a)/ (2* x(n)) víi n >=0.

Qu¸ tr×nh lÆp kÕt thóc khi abs((a(n+1) – x(n))/x(n)) < e.

vµ khi ®ã x(n+1) ®­îc xem lµ gi¸ trÞ gÇn ®óng cña sqrt(a).

ViÕt ch­¬ng tr×nh tÝnh c¨n bËc hai cña a víi ®é chÝnh x¸c e = 0.00001.


 1. LËp tr×nh ®Ó tÝnh sin(x) víi ®é chÝnh x¸c e = 0.00001 theo c«ng thøc :

sin(x) = x – x3/3! + x5/ 5! + …+ (-1)nx(2n+1)/ (2n+1)!.

 1. LËp tr×nh ®Ó tÝnh tæ hîp chËp m cña n theo c«ng thøc:

C(m, n) = (n(n-1)…(n-m+1))/ m!.

Ch­¬ng III: kü thuËt lËp tr×nh ®¬n thÓ


 1. ViÕt hµm kiÓm tra xem mét sè nguyªn n cã ph¶i lµ sè nguyªn tè kh«ng. Sau ®ã, trong ch­¬ng tr×nh chÝnh, nhËp vµo mét sè nguyªn n, kiÓm tra tÝnh nguyªn tè cña sè n vµ th«ng b¸o ra mµn h×nh.

 2. ViÕt hµm tÝnh n! sau ®ã, trong ch­¬ng tr×nh chÝnh, nhËp vµo mét sè nguyªn n vµ tÝnh, in ra kÕt qu¶ cña biÓu thøc:

S =

 1. ViÕt hµm tÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc F (trong bµi sè 10 ch­¬ng II) víi ®èi vµo lµ n. Sau ®ã, trong ch­¬ng tr×nh chÝnh, nhËp vµo hai sè a, b, tÝnh vµ in ra mµn h×nh kÕt qu¶ cña biÓu thøc:

S =

 1. ViÕt hµm s¾p xÕp mét chuçi ký tù (tõ A->Z). Sau ®ã, trong ch­¬ng tr×nh chÝnh, nhËp vµo mét x©u ký tù bÊt kú, in x©u ®· ®­îc s¾p lªn mµn h×nh.

 2. ViÕt ch­¬ng tr×nh gi¶i ph­¬ng tr×nh trïng ph­¬ng : ax4 + bx2 + c = 0.

Kü thuËt §Ö quy

 1. USCLN cña hai sè a, b ®­îc ®Þnh nghÜa nh­ sau:

USCLN(a, b) = a nÕu b = 0

= USCLN(b, a%b) nÕu b <> 0

ViÕt hµm ®Ö quy t×m USCLN cña hai sè nguyªn a, b. Trong ch­¬ng tr×nh chÝnh, nhËp vµo hai sè nguyªn a, b. T×m vµ in USCLN cña hai sè ®ã lªn mµn h×nh.


 1. USCLN cña hai sè a, b ®­îc ®Þnh nghÜa nh­ sau:

USCLN(a, b) = a nÕu a = b

= USCLN(a-b, b) nÕu a > b

= USCLN(a, b-a) nÕu a < b

ViÕt hµm ®Ö quy t×m USCLN cña hai sè nguyªn a, b. Trong ch­¬ng tr×nh chÝnh, nhËp vµo hai sè nguyªn a, b. T×m vµ in USCLN cña hai sè ®ã lªn mµn h×nh. 1. ViÕt hµm t×m kiÕm ®Ö quy trªn mét d·y sè nguyªn ®· ®­îc s¾p.

 2. C¸c sè Fibonacci F[i] ®­îc ®Þnh nghÜa ®Ö quy nh­ sau:

F[0] =1; F[1] =1;

F[i] = F[i-1] + F[i-2] (víi i > 1);

(VD: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13…)

ViÕt hµm ®Ö quy t×m sè Fibonacci thø n trong d·y. 1. ViÕt hµm ®Ö quy tÝnh n!. (n Î Z+)

 2. ViÕt hµm ®Ö quy tÝnh f(x, n) = xn. (xÎR, n Î Z). ViÕt ch­¬ng tr×nh chÝnh sö dông hµm trªn ®Ó nhËp vµo sè nguyªn n, sè thùc x tõ bµn phÝm. TÝnh vµ in ra mµn h×nh gi¸ trÞ cña f(x, n).

 3. ViÕt hµm ®Ö quy tÝnh f(x, n) = n!xn. (xÎR, n Î Z). ViÕt ch­¬ng tr×nh chÝnh sö dông hµm trªn ®Ó nhËp vµo sè nguyªn n, sè thùc x tõ bµn phÝm. TÝnh vµ in ra mµn h×nh gi¸ trÞ cña f(x, n).

 4. ViÕt hµm ®Ö quy ®Ó ®Õm sè ch÷ sè cã trong mét sè nguyªn bÊt bú (VÝ dô sè 1263 cã 4 ch÷ sè…). ViÕt ch­¬ng tr×nh chÝnh sö dông hµm trªn ®Ó cho phÐp nhËp vµo mét sè nguyªn bÊt kú. In ra mµn h×nh sè ch÷ sè cña sè nguyªn võa nhËp.

 5. D·y Catalan ®­îc ®Þnh nghÜa ®Ö quy nh­ sau:

C1 = 1;

Cn = S Ci* Cn-i " n > 1.

VÝ dô: { 1, 1, 2, 5,…}

H·y x©y dùng hµm ®Ö quy tÝnh sè Catalan thø n bÊt kú (n Î Z +). ViÕt ch­¬ng tr×nh chÝnh sö dông hµm trªn ®Ó tÝnh sè Catalan thø n bÊt kú víi n nhËp tõ bµn phÝm (n Î Z +).Ch­¬ng IV: kü thuËt lËp tr×nh dïng m¶ng.

 1. Cho hai vector x(x1, x2…xn) vµ y(y1, y2…yn). ViÕt ch­¬ng tr×nh in ra TÝch v« h­íng cña hai vector trªn.

 2. Cho hai m¶ng a vµ b cã c¸c phÇn tö ®Òu ®· ®­îc s¾p t¨ng. LËp ch­¬ng tr×nh trén hai m¶ng trªn ®Ó thu ®­îc mét m¶ng thø 3 còng s¾p theo thø tù t¨ng b»ng hai ph­¬ng ph¸p.

 3. ViÕt ch­¬ng tr×nh nhËp vµo mét m¶ng n sè nguyªn, s¾p xÕp m¶ng theo chiÒu t¨ng dÇn vµ in kÕt qu¶ lªn mµn h×nh b»ng c¸c ph­¬ng ph¸p:

 • S¾p xÕp næi bät.

 • S¾p xÕp chän.

 • S¾p xÕp chÌn.

 1. ViÕt ch­¬ng tr×nh nhËp vµo mét m¶ng n sè nguyªn, tÝnh tæng c¸c phÇn tö ch½n, c¸c phÇn tö lÎ, c¸c phÇn tö chia hÕt cho 3 vµ in kÕt qu¶ ra mµn h×nh.

 2. ViÕt ch­¬ng tr×nh nhËp vµo mét d·y sè thùc, t×m phÇn tö lín nhÊt (t­¬ng tù, t×m phÇn tö nhá nhÊt) cña d·y vµ in kÕt qu¶ ra mµn h×nh.

 3. ViÕt ch­¬ng tr×nh nhËp vµo mét d·y sè nguyªn. TÝnh tæng cña c¸c sè nguyªn tè trong d·y vµ in kÕt qu¶ ra mµn h×nh.

 4. ViÕt ch­¬ng tr×nh nhËp vµo mét d·y sè nguyªn vµ mét sè nguyªn c. §Õm sè lÇn xuÊt hiÖn vµ vÞ trÝ xuÊt hiÖn cña c trong d·y. In c¸c kÕt qu¶ ra mµn h×nh.

 5. ViÕt ch­¬ng tr×nh nhËp vµo mét d·y n sè nguyªn. TÝnh trung b×nh céng cña d·y vµ in kÕt qu¶ tÝnh ®­îc ra mµn h×nh.

 6. Mét d·y sè a gäi lµ ®­îc s¾p t¨ng nÕu a[i] <= a[i+1] víi mäi i;

D·y gäi lµ ®­îc s¾p gi¶m nÕu a[i] >= a[i+1] víi mäi i;

D·y gäi lµ ®­îc s¾p t¨ng ngÆt nÕu a[i] < a[i+1] víi mäi i;

D·y gäi lµ ®­îc s¾p gi¶m ngÆt nÕu a[i] > a[i+1] víi mäi i;

ViÕt ch­¬ng tr×nh nhËp mét d·y n sè thùc, kiÓm tra xem d·y ®· ®­îc s¾p hay ch­a. NÕu ®· ®­îc s¾p th× s¾p theo trËt tù nµo (t¨ng, t¨ng ngÆt, gi¶m, gi¶m ngÆt?). NÕu ch­a th× s¾p xÕp d·y theo chiÒu t¨ng dÇn. In c¸c kÕt qu¶ lªn mµn h×nh. 1. ViÕt hµm t×m kiÕm lÆp trªn mét d·y sè nguyªn ®· ®­îc s¾p víi ®é phøc t¹p tèt h¬n O(n).

 2. ViÕt ch­¬ng tr×nh nhËp vµo mét ma trËn m x n sè nguyªn. T×m c¸c phÇn tö lín nhÊt vµ bÐ nhÊt trªn c¸c dßng (t­¬ng tù c¸c cét) cña ma trËn. (sö dông for sau ®ã dïng while, do/ while).

 3. ViÕt ch­¬ng tr×nh t×m phÇn tö ©m ®Çu tiªn trong ma trËn (theo chiÒu tõ tr¸i qua ph¶i, tõ trªn xuèng d­íi).

 4. ViÕt ch­¬ng tr×nh nhËp vµo mét ma trËn m x n sè nguyªn. T×m phÇn tö lín nhÊt (t­¬ng tù t×m phÇn tö nhá nhÊt) cña ma trËn võa nhËp. In kÕt qu¶ ra mµn h×nh. Cã thÓ söa l¹i bµi ®Ó t×m phÇn tö lín nhÊt (nhë nhÊt) trªn c¸c cét (c¸c dßng) ®­îc kh«ng?

 5. ViÕt ch­¬ng tr×nh nhËp vµo hai ma tr©n A, B cã n hµng, m cét. TÝnh ma trËn C = A + B vµ in kÕt qu¶ ra mµn h×nh.

 6. ViÕt ch­¬ng tr×nh nhËp vµo hai ma trËn A, B, tÝnh vµ in ra mµn h×nh tÝch cña hai ma trËn ®ã.

 7. ViÕt ch­¬ng tr×nh nhËp vµo mét ma trËn A cã n dßng, m cét. In ra mµn h×nh ma trËn chuyÓn vÞ cña A. (A’ ®­îc gäi lµ ma trËn chuyÓn vÞ cña A nÕu A’[i, j] = A[j, i] víi mäi i, j).

 8. Ma trËn A ®­îc gäi lµ ®èi xøng qua ®­êng chÐo chÝnh nÕu A[i, j] = A[j, i] víi mäi i kh¸c j. ViÕt ch­¬ng tr×nh nhËp vµo mét ma trËn A, kiÓm tra xem A cã ®èi xøng qua ®­êng chÐo chÝnh kh«ng. In kÕt luËn lªn mµn h×nh.

Ch­¬ng V: Kü thuËt lËp tr×nh dïng con trá

TÊt c¶ c¸c bµi tËp vÒ m¶ng ë trªn ®Òu cã thÓ söa l¹i ®Ó dïng con trá thay v× dïng m¶ng. Ngoµi ra h·y cµi ®Æt thªm c¸c bµi tËp sau:

 1. ViÕt ch­¬ng tr×nh nhËp vµo mét m¶ng a gåm n phÇn tö nguyªn. S¾p xÕp m¶ng theo chiÒu gi¶m dÇn (l­u ý sö dông tªn m¶ng nh­ con trá vµ sö dông con trá).

 2. H·y dïng mét vßng for ®Ó nhËp vµo mét ma trËn vu«ng cÊp n víi c¸c phÇn tö thùc vµ t×m phÇn tö Max cña ma trËn nµy.

 3. ViÕt hµm ho¸n vÞ hai biÕn thùc a, b b»ng c¸ch sö dông con trá (®èi vµo lµ hai con trá). ViÕt ch­¬ng tr×nh chÝnh nhËp hai sè thùc a, b. Sö dông hµm trªn ®Ó ®æi chç a vµ b.

 4. ViÕt hµm gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh bËc nhÊt víi s¸u ®èi vµo lµ a, b, c, d, e, f vµ 2 ®èi ra lµ x vµ y.

 5. ViÕt hµm tÝnh gi¸ trÞ ®a thøc:

f(x) = a0xn + … + an-1x + an. víi ®èi vµo lµ biÕn nguyªn n vµ m¶ng thùc a.

 1. ViÕt hµm céng hai ma trËn vu«ng a vµ b cÊp n (sö dông con trá).

 2. ViÕt ch­¬ng tr×nh tÝnh tÝch ph©n cña f(x) trªn ®o¹n [a, b] b»ng c«ng thøc h×nh thang. Theo ®ã, tÝch ph©n cña f(x) trªn [a, b] b»ng: h * s. Trong ®ã:

h lµ ®é dµi kho¶ng ph©n ho¹ch ®o¹n [a, b] thµnh n kho¶ng.

s lµ tæng tÊt c¶ c¸c f(a+i*h) víi i tõ 1 tíi n.

Sö dông hµm trªn ®Ó tÝnh tÝch ph©n trong ®o¹n [-1, 4] cña:

f(x) = (ex-2sin(x2))/ (1+x4). (nghiªn cøu c¸ch ®­a con trá vµo gi¶i quyÕt bµi to¸n).

//================Tham kh¶o code mét sè hµm ®Ö quy========

#include "iostream.h"

#include "conio.h"

//hµm tÝnh n giai thõa =======================================

long gt(int n)

{

if (n==0)

return 1;

else

return n*gt(n-1);

}

//hµm t×m sè Fibonacci thø n===========================

long Fibo(int n)

{

if (n<=1)

return 1;

else

return Fibo(n-1)+ Fibo(n-2);

}
//hµm USCLN cña a va b===============================

int USCLN(int a, int b)

{

if (b==0)

return a;

else

return USCLN(b, a%b);

}

//Hµm main=========================================

void main()

{ int n;


cout<<"nhap n ";

cin>> n;


long S = gt(n);

cout<<"n gt "<

getch();

//=====================================

long T = Fibo(n);

cout<<"\n so fibonaci thu "<

getch();

//=====================================

int a, b;

cout<<"nhap a ";

cin>> a;

cout<<" nhap b ";cin>>b;

cout<<"\n USCLN cua "<

getch();

}

Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> TRƯỜng đẠi học ngân hàng tp. Hcm markerting cơ BẢn lớP: mk001-1-111-T01
2015 -> Hãy là người đầu tiên biết
2015 -> Có chiến lược toàn diện về việc truyền phát tin tức
2015 -> BỘ TÀi chính
2015 -> THỦ TƯỚng chính phủ
2015 -> SỞ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
2015 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học cần thơ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
2015 -> Dapandethi. Blogspot. Com lịch sử BÁo chí thế GiỚI
2015 -> Dapandethi. Blogspot. Com đẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văn khoa báo chí
2015 -> Tài liệu đang trong quá trình chỉnh sửa, không phải là giá trình chính thức Dân số và sự gia tăng dân số

tải về 1.98 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   55
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương