Tác giả phạm hồng thái bài giảng ngôn ngữ LẬp trình c/C++tải về 1.98 Mb.
trang32/55
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích1.98 Mb.
#80
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   55

Đệ qui


Nhập số nguyên dương N. Viết hàm đệ qui tính:

  1. Nhập số nguyên dương n. Viết hàm đệ qui tính:

n dấu căn

n dấu chia

Viết hàm đệ qui tính n!. áp dụng chương trình con này tính tổ hợp chập k theo công thức truy hồi: C(n, k) = n!/(k! (n-k)!)

Viết hàm đệ qui tính số fibonaci thứ n. Dùng chương trình con này tính f(2) + f(4) + f(6) + f(8).

Viết dưới dạng đệ qui các hàm

daoxau b. UCLN c. Fibonaci d. Tháp Hà Nội

Viết macro tráo đổi nội dung 2 biến. AD: Sắp xếp dãy số.

CHƯƠNG 5

DỮ liỆu kiỂu cẤu trúc và hỢp

Kiểu cấu trúc

Cấu trúc tự trỏ và danh sách liên kết

Kiểu hợp


Kiểu liệt kê
Để lưu trữ các giá trị gồm nhiều thành phần dữ liệu giống nhau ta có kiểu biến mảng. Thực tế rất nhiều dữ liệu là tập các kiểu dữ liệu khác nhau tập hợp lại, để quản lý dữ liệu kiểu này C++ đưa ra kiểu dữ liệu cấu trúc. Một ví dụ của dữ liệu kiểu cấu trúc là một bảng lý lịch trong đó mỗi nhân sự được lưu trong một bảng gồm nhiều kiểu dữ liệu khác nhau như họ tên, tuổi, giới tính, mức lương …

KIỂU CẤU TRÚC

Khai báo, khởi tạo


Để tạo ra một kiểu cấu trúc NSD cần phải khai báo tên của kiểu (là một tên gọi do NSD tự đặt), tên cùng với các thành phần dữ liệu có trong kiểu cấu trúc này. Một kiểu cấu trúc được khai báo theo mẫu sau:

struct

{

các thành phần ;

} ;

Mỗi thành phần giống như một biến riêng của kiểu, nó gồm kiểu và tên thành phần. Một thành phần cũng còn được gọi là trường.

Phần tên của kiểu cấu trúc và phần danh sách biến có thể có hoặc không. Tuy nhiên trong khai báo kí tự kết thúc cuối cùng phải là dấu chấm phẩy (;).

Các kiểu cấu trúc được phép khai báo lồng nhau, nghĩa là một thành phần của kiểu cấu trúc có thể lại là một trường có kiểu cấu trúc.

Một biến có kiểu cấu trúc sẽ được phân bố bộ nhớ sao cho các thực hiện của nó được sắp liên tục theo thứ tự xuất hiện trong khai báo.

Khai báo biến kiểu cấu trúc cũng giống như khai báo các biến kiểu cơ sở dưới dạng:struct ; // kiểu cũ trong C

hoặc


; // trong C++

Các biến được khai báo cũng có thể đi kèm khởi tạo:biến = { giá trị khởi tạo } ;

Ví dụ:


Khai báo kiểu cấu trúc chứa phân số gồm 2 thành phần nguyên chứa tử số và mẫu số.

struct Phanso

{

int tu ;


int mau ;

} ;


hoặc:

struct Phanso { int tu, mau ; }

Kiểu ngày tháng gồm 3 thành phần nguyên chứa ngày, tháng, năm.

struct Ngaythang {

int ng ;

int th ;


int nam ;

} holiday = { 1,5,2000 } ;

một biến holiday cũng được khai báo kèm cùng kiểu này và được khởi tạo bởi bộ số 1. 5. 2000. Các giá trị khởi tạo này lần lượt gán cho các thành phần theo đúng thứ tự trong khai báo, tức ng = 1, th = 5 và nam = 2000.

Kiểu Lop dùng chứa thông tin về một lớp học gồm tên lớp và sĩ số sinh viên. Các biến kiểu Lop được khai báo là daihoc và caodang, trong đó daihoc được khởi tạo bởi bộ giá trị {"K41T", 60} với ý nghĩa tên lớp đại học là K41T và sĩ số là 60 sinh viên.

struct Lop {

char tenlop[10],

int soluong;

} ;


struct Lop daihoc = {"K41T", 60}, caodang ;

hoặc:


Lop daihoc = {"K41T", 60}, caodang ;

Kiểu Sinhvien gồm có các trường hoten để lưu trữ họ và tên sinh viên, ns lưu trữ ngày sinh, gt lưu trữ giới tính dưới dạng số (qui ước 1: nam, 2: nữ) và cuối cùng trường diem lưu trữ điểm thi của sinh viên. Các trường trên đều có kiểu khác nhau.

struct Sinhvien {

char hoten[25] ;

Ngaythang ns;

int gt;


float diem ;

} x, *p, K41T[60];

Sinhvien y = {"NVA", {1,1,1980}, 1} ;
Khai báo cùng với cấu trúc Sinhvien có các biến x, con trỏ p và mảng K41T với 60 phần tử kiểu Sinhvien. Một biến y được khai báo thêm và kèm theo khởi tạo giá trị {"NVA", {1,1,1980}, 1}, tức họ tên của sinh viên y là "NVA", ngày sinh là 1/1/1980, giới tính nam và điểm thi để trống. Đây là kiểu khởi tạo thiếu giá trị, giống như khởi tạo mảng, các giá trị để trống phải nằm ở cuối bộ giá trị khởi tạo (tức các thành phần bỏ khởi tạo không được nằm xen kẽ giữa những thành phần được khởi tạo).Ví dụ này còn minh hoạ cho các cấu trúc lồng nhau, cụ thể trong kiểu cấu trúc Sinhvien có một thành phần cũng kiểu cấu trúc là thành phần ns.

Truy nhập các thành phần kiểu cấu trúc


Để truy nhập vào các thành phần kiểu cấu trúc ta sử dụng cú pháp: tên biến.tên thành phần hoặc tên biến ® tên thành phần đối với biến con trỏ cấu trúc. Cụ thể:

Đối với biến thường: tên biến.tên thành phần

Ví dụ:

struct Lop {char tenlop[10];

int siso;

} ;

Lop daihoc = "K41T", caodang ;caodang.tenlop = daihoc.tenlop ; // gán tên lớp cđẳng bởi tên lớp đhọc

caodang.siso++; // tăng sĩ số lớp caodang lên 1

Đối với biến con trỏ: tên biến ® tên thành phần

Ví dụ:


struct Sinhvien {

char hoten[25] ;

Ngaythang ns;

int gt;


float diem ;

} x, *p, K41T[60];

Sinhvien y = {"NVA", {1,1,1980}, 1} ;

y.diem = 5.5 ; // gán điểm thi cho sinh viên y

p = new Sinhvien ; // cấp bộ nhớ chứa 1 sinh viên

strcpy(p®hoten, y.hoten) ; // gán họ tên của y cho sv trỏ bởi p

cout << p®hoten << y.hoten; // in hoten của y và con trỏ p

Đối với biến mảng: truy nhập thành phần mảng rồi đến thành phần cấu trúc.

Ví dụ:

strcpy(K41T[1].hoten, p®hoten) ; // gán họ tên cho sv đầu tiên của lớpK41T[1].diem = 7.0 ; // gán điểm cho sv đầu tiên

Đối với cấu trúc lồng nhau. Truy nhập thành phần ngoài rồi đến thành phần của cấu trúc bên trong, sử dụng các phép toán . hoặc ® (các phép toán lấy thành phần) một cách thích hợp.

x.ngaysinh.ng = y.ngaysinh.ng ; // gán ngày,

x.ngaysinh.th = y.ngaysinh.th ; // tháng,

x.ngaysinh.nam = y.ngaysinh.nam ; // năm sinh của y cho x.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> TRƯỜng đẠi học ngân hàng tp. Hcm markerting cơ BẢn lớP: mk001-1-111-T01
2015 -> Hãy là người đầu tiên biết
2015 -> Có chiến lược toàn diện về việc truyền phát tin tức
2015 -> BỘ TÀi chính
2015 -> THỦ TƯỚng chính phủ
2015 -> SỞ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
2015 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học cần thơ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
2015 -> Dapandethi. Blogspot. Com lịch sử BÁo chí thế GiỚI
2015 -> Dapandethi. Blogspot. Com đẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văn khoa báo chí
2015 -> Tài liệu đang trong quá trình chỉnh sửa, không phải là giá trình chính thức Dân số và sự gia tăng dân số

tải về 1.98 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   55
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương