Tác giả phạm hồng thái bài giảng ngôn ngữ LẬp trình c/C++tải về 1.98 Mb.
trang18/55
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích1.98 Mb.
#80
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   55

MẢNG HAI CHIỀU


Để thuận tiện trong việc biểu diễn các loại dữ liệu phức tạp như ma trận hoặc các bảng biểu có nhiều chỉ tiêu, C++ đưa ra kiểu dữ liệu mảng nhiều chiều. Tuy nhiên, việc sử dụng mảng nhiều chiều rất khó lập trình vì vậy trong mục này chúng ta chỉ bàn đến mảng hai chiều. Đối với mảng một chiều m thành phần, nếu mỗi thành phần của nó lại là mảng một chiều n phần tử thì ta gọi mảng là hai chiều với số phần tử (hay kích thước) mỗi chiều là m và n. Ma trận là một minh hoạ cho hình ảnh của mảng hai chiều, nó gồm m dòng và n cột, tức chứa m x n phần tử, và hiển nhiên các phần tử này có cùng kiểu. Tuy nhiên, về mặt bản chất mảng hai chiều không phải là một tập hợp với m x n phần tử cùng kiểu mà là tập hợp với m thành phần, trong đó mỗi thành phần là một mảng một chiều với n phần tử. Điểm nhấn mạnh này sẽ được giải thích cụ thể hơn trong các phần trình bày về con trỏ của chương sau.
0 1 2 3

0

1

2
Hình trên minh hoạ hình thức một mảng hai chiều với 3 dòng, 4 cột. Thực chất trong bộ nhớ tất cả 12 phần tử của mảng được sắp liên tiếp theo từng dòng của mảng như minh hoạ trong hình dưới đây.dòng 0

dòng 1

dòng 2Khai báo


[m][n] ;

m, n là số hàng, số cột của mảng.

kiểu thành phần là kiểu của m x n phần tử trong mảng.

Trong khai báo cũng có thể được khởi tạo bằng dãy các dòng giá trị, các dòng cách nhau bởi dấu phẩy, mỗi dòng được bao bởi cặp ngoặc {} và toàn bộ giá trị khởi tạo nằm trong cặp dấu {}.


Sử dụng


Tương tự mảng một chiều các chiều trong mảng cũng được đánh số từ 0.

Không sử dụng các thao tác trên toàn bộ mảng mà phải thực hiện thông qua từng phần tử của mảng.

Để truy nhập phần tử của mảng ta sử dụng tên mảng kèm theo 2 chỉ số chỉ vị trí hàng và cột của phần tử. Các chỉ số này có thể là các biểu thức thực, khi đó C++ sẽ tự chuyển kiểu sang nguyên.

Ví dụ:


Khai báo 2 ma trận 4 hàng 5 cột A, B chứa các số nguyên:

int A[3][4], B[3][4] ;

Khai báo có khởi tạo:

int A[3][4] = { {1,2,3,4}, {3,2,1,4}, {0,1,1,0} };

với khởi tạo này ta có ma trận:


1

2

3

4

3

2

1

4

0

1

1

0

trong đó: A[0][0] = 1, A[0][1] = 2, A[1][0] = 3, A[2][3] = 0 …

Trong khai báo có thể vắng số hàng (không được vắng số cột), số hàng này được xác định thông qua khởi tạo.

float A[][3] = { {1,2,3}, {0,1,0} } ;

trong khai báo này chương trình tự động xác định số hàng là 2.

Phép khai báo và khởi tạo sau đây là cũng hợp lệ:

float A[][3] = { {1,2}, {0} } ;

chương trình cũng xác định số hàng là 2 và số cột (bắt buộc phải khai báo) là 3 mặc dù trong khởi tạo không thể xác định được số cột. Các phần tử chưa khởi tạo sẽ chưa được xác định cho đến khi nào nó được nhập hoặc gán giá trị cụ thể. Trong ví dụ trên các phần tử A[0][2], A[1][1] và A[1][2] là chưa được xác định.

Ví dụ minh hoạ


: Nhập, in và tìm phần tử lớn nhất của một ma trận.

#include

#include

#include

main()

{

float a[10][10] ;int m, n ; // số hàng, cột của ma trận

int i, j ; // các chỉ số trong vòng lặp

int amax, imax, jmax ; // số lớn nhất và chỉ số của nó

clrscr(); cout << "Nhập số hàng và cột: " ; cin >> m >> n ;

for (i=0; i

for (j=0; j

{

cout << "a[" << i << "," << j << "] = " ; cin >> a[i][j] ;}

amax = a[0][0]; imax = 0; jmax = 0;

for (i=0; i

for (j=0; j

if (amax < a[i][j])

{

amax = a[i][j]; imax = i; jmax = j;}

cout << "Ma trận đã nhập\n" ;

cout << setiosflags(ios::showpoint) << setprecision(1) ;

for (i=0; i

for (j=0; j

{

if (j==0) cout << endl;cout << setw(6) << a[i][j] ;

}

cout << "Số lớn nhất là " << setw(6) << amax << endl;cout << "tại vị trí (" << imax << "," << jmax << ")" ;

getch();


}

Ghi chú: Khi làm việc với mảng (1 chiều, 2 chiều) do thói quen chúng ta thường tính chỉ số từ 1 (thay vì 0), do vậy trong mảng ta có thể bỏ qua hàng 0, cột 0 bằng cách khai báo số hàng và cột tăng lên 1 so với số hàng, cột thực tế của mảng và từ đó có thể làm việc từ hàng 1, cột 1 trở đi.

: Nhân 2 ma trận. Cho 2 ma trận A (m x n) và B (n x p). Tính ma trận C = A x B, trong đó C có kích thước là m x p. Ta lập vòng lặp tính từng phần tử của C. Giá trị của phần tử C tại hàng i, cột j chính là tích vô hướng của hàng i ma trận A với cột j ma trận B. Để tránh nhầm lẫn ta qui ước bỏ các hàng, cột 0 của các ma trận A, B, C (tức các chỉ số được tính từ 1 trở đi).

#include

#include

#include

main()


{

float A[10][10], B[10], C[10][10] ;

int m, n, p ; // số hàng, cột của ma trận

int i, j, k ; // các chỉ số trong vòng lặp

clrscr();

cout << "Nhập số hàng và cột của 2 ma trận: " ; cin >> m >> n >> p;

// Nhập ma trận A

for (i=1; i<=m; i++)

for (j=1; j<=n; j++)

{

cout << "A[" << i << "," << j << "] = " ; cin >> A[i][j] ;}

// Nhập ma trận B

for (i=1; i<=n; i++)

for (j=1; j<=p; j++)

{

cout << "B[" << i << "," << j << "] = " ; cin >> B[i][j] ;}

// Tính ma trận C = A x B

for (i=1; i<=m; i++)

for (j=1; j<=p; j++)

{

C[i][j] = 0; for (k=1; k<=n; k++) C[i][j] += A[i][k]*B[k][j] ;}

// In kết quả

cout << "Ma trận kết quả\n" ;

cout << setiosflags(ios::showpoint) << setprecision(2) ;

for (i=1; i

for (j=1; j

{

if (j==1) cout << endl;cout << setw(6) << a[i][j] ;

}

getch();}

bài tẬp


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> TRƯỜng đẠi học ngân hàng tp. Hcm markerting cơ BẢn lớP: mk001-1-111-T01
2015 -> Hãy là người đầu tiên biết
2015 -> Có chiến lược toàn diện về việc truyền phát tin tức
2015 -> BỘ TÀi chính
2015 -> THỦ TƯỚng chính phủ
2015 -> SỞ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
2015 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học cần thơ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
2015 -> Dapandethi. Blogspot. Com lịch sử BÁo chí thế GiỚI
2015 -> Dapandethi. Blogspot. Com đẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văn khoa báo chí
2015 -> Tài liệu đang trong quá trình chỉnh sửa, không phải là giá trình chính thức Dân số và sự gia tăng dân số

tải về 1.98 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   55
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương