TỜ trình về việc thực hiện dự án hiện đại hóa thủy lợi, cơ giới hóa nông nghiệptải về 11.17 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích11.17 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH NINH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 99 /UBND-KT Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 08 tháng 12 năm 2009


TỜ TRÌNH

Về việc thực hiện dự án hiện đại hóa thủy lợi, cơ giới hóa nông nghiệp,

nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.


Ninh Thuận là tỉnh thuộc vùng Duyên hải Nam Trung bộ, có diện tích tự nhiên 3.360 km2, dân số 582.700 người, trong đó 65,8 % dân số sinh sống ở khu vực nông thôn, thu nhập chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp. Trong những năm qua, được sự quan tâm giúp đỡ của các Bộ, ngành Trung ương, nông nghiệp và nông thôn tỉnh Ninh Thuận đạt được những kết quả cao và khá toàn diện, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp - thủy sản giai đoạn 2006 - 2008 tăng bình quân 6,5 %/năm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng tích cực; cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn từng bước được nâng cấp, bộ mặt nông thôn được đổi mới.

Tuy nhiên, nông nghiệp, nông thôn và nông dân tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn và hạn chế; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp-thủy sản chưa tương xứng với tiềm năng và đồng đều giữa các vùng; việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đổi mới phương thức sản xuất trong nông nghiệp còn chậm, phổ biến vẫn là sản xuất manh mún, phân tán; năng suất, chất lượng, giá trị nhiều sản phẩm nông nghiệp thấp; thu nhập và đời sống của người nông dân rất khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Nguyên nhân do cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn còn yếu kém, hệ thống thủy lợi nhiều nơi chưa được đầu tư xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp; phương tiện sản xuất nông nghiệp chủ yếu vẫn là thủ công.

Để phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Ninh Thuận bền vững, hiệu quả, đẩy nhanh sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá; từng bước nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân theo quan điểm, mục tiêu và chỉ đạo tại Nghị quyết số 26-NQ/TƯ ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận kính đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đồng ý cho thực hiện dự án xây dựng mô hình mẫu về tưới tiêu hiện đại, tiết kiệm nước trên nền sản xuất nông nghiệp tiên tiến và xây dựng nông thôn mới của ba xã Phước Nam, Phước Minh, Phước Hữu thuộc huyện Thuận Nam và Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận là địa bàn khô hạn, kinh tế kém phát triển với diện tích thực hiện dự án khoảng 500 ha. Nguồn vốn thực hiện dự án từ ngân sách do Trung ương cấp. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2009 đến năm 2012.


Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận kính đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm, tạo điều kiện cho tỉnh thực hiện dự án trên./.Nơi nhận:

- Bộ NN và PTNT;

- Vụ Kế hoạch - Bộ NN và PTNT;

- Cục Thủy lợi -Bộ NN và PTNT;

- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Sở Nông nghiệp và PTNT (2b);- Lưu: VT. TMH b


KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Đã ký

Trần Xuân Hòa

: vbdh.nsf -> de0692aeaf787f4d472571fb00123743
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> Ninh Thuận, ngày 17 tháng 3 năm 2015
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN –––––––– CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> VĂn phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN –––––––– CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1481/QĐ-bnn-htqt ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam văn phòNG
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> TỈnh ninh thuậN
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam văn phòNG
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương