Tæ sinh – c ng nghÖ S¸ng kiÕn kinh nghiÖmtải về 1.88 Mb.
trang1/12
Chuyển đổi dữ liệu01.01.2018
Kích1.88 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Së GI¸O DôC vµ ®µo t¹o TØNH H¦NG Y£N

Tr­êng Trung häc phæ th«ng chuyªn

Tæ sinh – c«ng nghÖ

---------*****---------

S¸ng kiÕn kinh nghiÖm

m«n Sinh häc

rÌn luyÖn kÜ n¨ng tù nghiªn cøu tµi liÖu b»ng c¸ch tæ chøc Cho häc sinh viÕt TiÓu LuËn trong d¹y häc phÇn c¬ së vËt chÊt vµ c¬ chÕ di truyÒn ë líp 10 chuyªn sinh

Ng­êi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ N¨m

Gi¸o viªn tæ Sinh - C«ng nghÖ

Tr­êng THPT Chuyªn H­ng Yªn

H­ng Yªn – 2013Môc lôc

Contents


Contents 2

LêI C¶M ¥N 5

C¸c tõ viÕt t¾t trong Bµi ViÕt 8

PhÇn I : Më ®Çu 81.LÝ do chän ®Ò tµi. 8

2.Môc ®Ých nghiªn cøu. 11

3.Gi¶ thuyÕt khoa häc. 11

4.§èi t­îng vµ kh¸ch thÓ nghiªn cøu. 11

4.1. §èi t­îng nghiªn cøu. 11

4.2. Kh¸ch thÓ nghiªn cøu. 11

5.NhiÖm vô nghiªn cøu. 11

5.1.Nghiªn cøu c¬ së lÝ luËn cña ®Ò tµi. 11

5.2.Kh¶o s¸t thùc tr¹ng. 11

6.Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu. 12

7.Dù kiÕn ®ãng gãp míi cña ®Ò tµi. 12

8.CÊu tróc cña bµi viÕt. 13

PhÇn II: KÕt qu¶ nghiªn cøu 13

Ch­¬ng I: c¬ së lÝ luËn vµ thùc tiÔn cña ®Ò tµI 13

1.1.Tæng quan t×nh h×nh nghiªn cøu 13

1.1.1.Quèc tÕ 13

1.1.2.Trong n­íc. 16

1.2.C¬ së lÝ luËn 19

1.2.1.Kh¸i niÖm häc 19

1.2.2.Kh¸i niÖm d¹y. 21

1.2.3. Chu tr×nh d¹y häc theo quan ®iÓm hiÖn ®¹i. 23

1.2.4.Kh¸i niÖm vµ c¸c møc ®é tù häc. 24

1.2.4.1.Kh¸i niÖm tù häc. 24

1.2.4.2.C¸c møc ®é tù häc 25

1.2.5.KÜ n¨ng tù nghiªn cøu tµi liÖu. 26

1.2.5.1.Kh¸i niÖm kÜ n¨ng. 26

1.2.5.2.Kh¸i niÖm tµi liÖu. 28

1.2.5.3.Kh¸i niÖm tù nghiªn cøu 29

1.2.5.4. KÜ n¨ng tù nghiªn cøu tµi liÖu 30

2.6. TiÓu luËn 34

1.2.6.1. Kh¸i niÖm tiÓu luËn. 34

1.2.6.2. Yªu cÇu cña mét TL 36

1.2.6.3. So s¸nh d¹y häc dùa trªn c¸c bµi TL vµ d¹y häc dùa trªn dù ¸n 37

1.2.6.4. Mèi quan hÖ gi÷a viÖc h×nh thµnh kÜ n¨ng viÕt TL víi viÖc h×nh thµnh kÜ n¨ng tù nghiªn cøu tµi liÖu ë häc sinh chuyªn Sinh. 39

1.2.6.5. Vai trß cña viÖc h×nh thµnh kÜ n¨ng tù nghiªn cøu tµi liÖu b»ng c¸ch tæ chøc cho häc sinh lµm c¸c bµi TL trong d¹y häc Sinh häc ë c¸c líp chuyªn Sinh. 391.3. C¬ së thùc tiÔn cña ®Ò tµi 42

1.3.1. Yªu cÇu thùc tiÔn n©ng cao kÜ n¨ng nghiªn cøu tµi liÖu cña HS chuyªn Sinh. 43

1.3.2. Thùc tr¹ng kÜ n¨ng tù nghiªn cøu tµi liÖu cña HS 10 chuyªn Sinh vµ viÖc rÌn HS kÜ n¨ng nµy cña GV 44

1.3.2.1. NhËn thøc cña GV vµ HS chuyªn Sinh vÒ sù cÇn thiÕt cña kÜ n¨ng tù nghiªn cøu tµi liÖu 44

1.3.2.2. NhËn thøc cña GV vµ HS vÒ c¸c t¸c dông cña kÜ n¨ng tù nghiªn cøu tµi liÖu ®èi víi HS 45

1.3.2.3. C¸c lo¹i tµi liÖu mµ HS sö dông vµ ®­îc GV yªu cÇu sö dông ®Ó häc tËp bé m«n Sinh häc. 49

1.3.2.4. Thùc tr¹ng kÜ n¨ng tù nghiªn cøu tµi liÖu cña HS 53

1.3.2.5. Thùc tr¹ng vËn dông c¸c ph­¬ng ph¸p d¹y vµ häc cña GV Sinh häc víi HS c¸c líp chuyªn Sinh 67

1.3.3. Thùc tr¹ng vËn dông ph­¬ng ph¸p tæ chøc HS lµm b¸o c¸o TL ®Ó rÌn kÜ n¨ng tù nghiªn cøu tµi liÖu cña GV chuyªn Sinh. 74

1.3.3.1. Theo kÕt qu¶ ®iÒu tra trªn GV chuyªn Sinh. 74

1.3.3.2. Theo kÕt qu¶ dù giê th¨m líp vµ ®äc gi¸o ¸n cña GV chuyªn Sinh t¹i Chuyªn H­ng Yªn. 76

1.3.4. Thùc tr¹ng kÜ n¨ng viÕt b¸o c¸o TL cña HS chuyªn Sinh nãi chung vµ 10 Sinh THPT chuyªn H­ng Yªn nãi riªng. 77

1.3.5. Nguyªn nh©n cña thùc tr¹ng. 80

Ch­¬ng II: BiÖn ph¸p rÌn kÜ n¨ng tù nghiªn cøu tµi liÖu b»ng c¸ch tæ chøc cho Häc sinh VIÕT TIÓU LUËN TRONG D¹Y HäC PHÇN C¥ Së VËT CHÊT Vµ C¥ CHÕ DI TRUYÒn ë LíP 10 CHUY£N SINH 822.1.C¬ së khoa häc vµ biÖn ph¸p ®­a kiÕn thøc vÒ CSVC - CCDT vµo líp 10 chuyªn Sinh 82

2.1.1.CÊu tróc néi dung ch­¬ng tr×nh Sinh häc 10 chuyªn s©u – phÇn Sinh häc tÕ bµo. 82

2.1.2.CÊu tróc néi dung phÇn CSVC - CCDT theo ch­¬ng tr×nh Sinh häc 10 vµ 12 chuyªn s©u. 83

2.1.3.C¬ së khoa häc cña viÖc d¹y phÇn CSVC - CCDT ë líp 10 chuyªn Sinh. 85

2.1.3.1. XuÊt ph¸t tõ quan ®iÓm x©y dùng ch­¬ng tr×nh Sinh häc THPT vµ THPT chuyªn s©u. 85

2.1.3.2. XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu båi d­ìng HS giái m«n Sinh häc cña ch­¬ng tr×nh n©ng cao vµ chuyªn s©u. 88

2.1.3.3. XuÊt ph¸t tõ n¨ng lùc nhËn thøc cña HS 10 chuyªn Sinh. 91

2.1.3.4. XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm t©m lý häc sinh 92

2.1.3.5. XuÊt ph¸t tõ thêi l­îng dµnh cho m«n Sinh häc ë c¸c líp chuyªn Sinh 94

2.1.3.6. XuÊt ph¸t tõ kÕt qu¶ ®iÒu tra ý kiÕn c¸c GV chuyªn vÒ kh¶ n¨ng d¹y kiÕn thøc CSVC - CCDT ë líp 10 chuyªn Sinh. 94

2.1.3.7. XuÊt ph¸t tõ ý kiÕn chuyªn gia 96

2.1.4. BiÖn ph¸p ®­a phÇn CSVC - CCDT vµo d¹y ë líp 10 chuyªn Sinh 97

2.1.4.1. §èi víi phÇn CSVC - CCDT ë cÊp ®é ph©n tö 97

2.1.4.2. §èi víi phÇn CSVC - CCDT ë cÊp ®é tÕ bµo 982.2. C¬ së khoa häc cña viÖc lùa chän phÇn CSVC - CCDT ®Ó rÌn luyÖn kÜ n¨ng tù nghiªn cøu tµi liÖu b»ng c¸ch tæ chøc cho HS lµm b¸o c¸o TL. 99

2.3. BiÖn ph¸p rÌn kÜ n¨ng tù nghiªn cøu tµi liÖu b»ng c¸ch tæ chøc cho HS lµm b¸o c¸o TL khi d¹y phÇn CSVC - CCDT ë líp 10 chuyªn Sinh. 101

2.3.1. Giai ®o¹n 1: RÌn c¸c kÜ n¨ng tù nghiªn cøu tµi liÖu c¬ b¶n 102

2.3.1.1. RÌn kÜ n¨ng x¸c ®Þnh vÊn ®Ò cÇn nghiªn cøu 102

2.3.1.2. RÌn kÜ n¨ng lùa chän tµi liÖu 107

2.1.3.3. RÌn kÜ n¨ng x¸c ®Þnh môc ®Ých ®äc tµi liÖu 109

2.3.1.4. RÌn kÜ n¨ng ghi chÐp th«ng tin 110

2.3.1.5. RÌn kÜ n¨ng ®Æt c©u hái 113

2.3.1.6. RÌn kÜ n¨ng diÔn ®¹t l¹i th«ng tin ®· thu ®­îc theo ý hiÓu cña b¶n th©n ng­êi häc 114

2.3.2.Giai ®o¹n 2: Tæ chøc cho HS lµm b¸o c¸o TL khi d¹y phÇn CSVC - CCDT. 120

2.3.2.3. TiÕn hµnh nghiªn cøu dùa trªn b¶n ®Ò c­¬ng ®· ®­îc duyÖt vµ xö lý tµi liÖu. 128

2.3.3. KiÓm tra - §¸nh gi¸ 130

Ch­¬ng III: THùc nghiÖm s­ ph¹m 1343.1. Môc ®Ých thùc nghiÖm 135

3.2. Néi dung thùc nghiÖm 135

3.3. Ph­¬ng ph¸p thùc nghiÖm 135

3.3.1. §èi t­îng thùc nghiÖm 135

3.3.2. C¸ch bè trÝ thùc nghiÖm 135

3.3.3. Bµi d¹y thùc nghiÖm. 136

3.3.4. C¸ch tiÕn hµnh thùc nghiÖm 136

3.3.3.1. B­íc mét 136

3.3.3.2. B­íc hai 137

3.3.3.3. B­íc ba 138

3.4. KÕt qu¶ thùc nghiÖm 143

3.4.1. VÒ mÆt ®Þnh tÝnh 143

3.4.2. VÒ mÆt ®Þnh l­îng 152

PhÇn III: KÕT luËn vµ kiÕn nghÞ 159

1. KÕt luËn 159

2.KiÕn nghÞ 160

Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 161

PhÇn PHô LôC 166
LêI C¶M ¥N


T«i xin bµy tá lßng c¶m ¬n s©u s¾c tíi GS.TS. §inh Quang B¸o, PGS – TS Lª §×nh Trung, PGS – TS Vò §øc L­u, TS Ng« V¨n H­ng, TS Phan ThÞ Thanh Héi ®· ®äc, ñng hé, ®éng viªn vµ gãp ý cho t«i trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi s¸ng kiÕn kinh nghiÖm nµy.

Xin ch©n thµnh c¶m ¬n Ban gi¸m hiÖu, Ban chuyªn m«n, c¸c GV tæ Sinh – C«ng nghÖ tr­êng THPT Chuyªn H­ng Yªn ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi, gióp ®ì t«i trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi.

Xin göi lêi c¶m ¬n ch©n thµnh tíi c¸c ®ång nghiÖp tham gia ®ît tËp huÊn chuyªn Sinh do Bé Gi¸o dôc tæ chøc th¸ng 8 n¨m 2012 ®· gióp ®ì t«i thùc hiÖn ®Ò tµi.

C¶m ¬n c¸c em HS chuyªn Sinh thuéc tr­êng THPT Chuyªn H­ng Yªn, THPT Chuyªn NguyÔn HuÖ – Hµ Néi, Khèi phæ th«ng Chuyªn §HSP Hµ Néi ®· gióp ®ì t«i trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu.

H­ng Yªn, ngµy 30/4/ 2013.

Ng­êi thùc hiÖn ®Ò tµi

NguyÔn ThÞ N¨m

C¸c tõ viÕt t¾t trong Bµi ViÕt


CCDT: C¬ chÕ di truyÒn

CSVC: C¬ së vËt chÊt

CT : ch­¬ng tr×nh

GV : Gi¸o viªn

HS : Häc sinh

KH: Khoa häc

NCKH: Nghiªn cøu khoa häc

SGK: S¸ch gi¸o khoa

THPT: Trung häc phæ th«ng

TL: TiÓu luËn.

TLKH: TiÓu luËn khoa häc.

PhÇn I : Më ®Çu

  1. LÝ do chän ®Ò tµi.


Trong xu thÕ toµn cÇu hãa vµ sù bïng næ th«ng tin ë thÕ kØ XXI, gi¸o dôc cÇn gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n sau : M©u thuÉn gi÷a viÖc l­îng tri thøc ngµy cµng t¨ng, tuæi thä cña tri thøc ngµy cµng ng¾n víi thêi gian ®­îc ®µo t¹o trªn ghÕ nhµ tr­êng cña mçi ng­êi lµ cã h¹n. Gi¸o dôc cÇn ®µo t¹o con ng­êi ®¸p øng ®­îc nh÷ng ®ßi hái cña thÞ tr­êng lao ®éng vµ nghÒ nghiÖp còng nh­ cuéc sèng, cã kh¶ n¨ng hßa nhËp vµ c¹nh tranh quèc tÕ, ®Æc biÖt lµ n¨ng lùc hµnh ®éng, tÝnh s¸ng t¹o, n¨ng ®éng, tÝnh tù lùc vµ tr¸ch nhiÖm, n¨ng lùc céng t¸c lµm viÖc, n¨ng lùc gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò phøc hîp, kh¶ n¨ng häc tËp suèt ®êi[11, 23, 24].

N­íc ta lµ mét n­íc chËm ph¸t triÓn, cã tr×nh ®é khoa häc kÜ thuËt thÊp h¬n nhiÒu so víi khu vùc vµ thÕ giíi. Trong bèi c¶nh toµn cÇu hãa, chóng ta cã c¬ héi ®Ó v­¬n lªn nh­ng còng lu«n trong nguy c¬ tôt hËu ngµy cµng xa. ChØ cã mét c¸ch duy nhÊt ®Ó tr¸nh ®­îc nguy c¬ ®ã lµ häc thËt tèt, lµ ®i t¾t ®ãn ®Çu. Nh­ng häc tèt nh­ thÕ nµo, ®i t¾t ®ãn ®Çu ra sao trong khi c¸c n­íc ®· ph¸t triÓn th× nÒn gi¸o dôc cña hä còng h¬n h¼n ta vÒ mäi mÆt? Thùc tÕ trong nh÷ng n¨m võa qua cho thÊy, chóng ta ®· nhiÒu lÇn ®æi míi ch­¬ng tr×nh vµ s¸ch gi¸o khoa nh­ng theo nhiÒu ng­êi nhËn ®Þnh “ Ta cµng ®æi míi th× cµng háng”. D­ luËn th× kªu s¸ch gi¸o khoa qu¸ nÆng. C¸c nhµ khoa häc vµ gi¸o dôc th× lªn tiÕng r»ng kiÕn thøc trong s¸ch gi¸o khoa cña ta cßn qu¸ l¹c hËu so víi thÕ giíi. VËy ®iÒu g× ®· lµm nªn c¸i võa thõa võa thiÕu nªu trªn? Ph¶i ch¨ng vÊn ®Ò kh«ng ph¶i t¹i ch­¬ng tr×nh hay s¸ch gi¸o khoa mµ lµ do c¸ch häc, c¸ch d¹y? Ph¶i ch¨ng häc sinh cña chóng ta qu¸ thô ®éng nªn ch­¬ng tr×nh cã gi¶m t¶i ®Õn ®©u th× vÉn cø lµ nÆng nÒ? Nh÷ng c©u hái trªn chØ cã thÓ ®­îc tr¶ lêi khi ta cã ®­îc ph­¬ng ph¸p d¹y ph¸t huy ®­îc nh÷ng néi lùc tiÒm Èn cña ng­êi häc. §ã chÝnh lµ c¸ch d¹y tù häc.

Yªu cÇu d¹y tù häc còng ®· ®­îc thÓ hiÖn trong LuËt gi¸o dôc vµ ch­¬ng tr×nh Trung häc phæ th«ng nãi chung. LuËt gi¸o dôc söa ®æi n¨m 2005 quy ®Þnh : “Ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc ph¶i ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, tù gi¸c, chñ ®éng, t­ duy s¸ng t¹o cña ng­êi häc ; båi d­ìng cho ng­êi häc kh¶ n¨ng tù häc, kh¶ n¨ng thùc hµnh, lßng say mª häc tËp vµ ý chÝ v­¬n lªn’’[16]. Vµ ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc phæ th«ng cÊp THPT còng quy ®Þnh: “§èi víi HS cã n¨ng khiÕu, cÇn ph¶i vËn dông h×nh thøc tæ chøc d¹y häc vµ ho¹t ®éng gi¸o dôc thÝch hîp nh»m ph¸t triÓn n¨ng khiÕu, gãp phÇn båi d­ìng tµi n¨ng trong gi¸o dôc THPT’’[16, 2, 3].

§èi víi hÖ thèng tr­êng chuyªn cã nhiÖm vô lµ ®µo t¹o nguån nh©n lùc chÊt l­îng cao, nguån nh©n tµi, ®éi ngò c¸c nhµ khoa häc trong t­¬ng lai cho ®Êt n­íc, viÖc h×nh thµnh n¨ng lùc tù häc, tù nghiªn cøu tµi liÖu vµ cao h¬n n÷a lµ n¨ng lùc NCKH cµng cÇn ®­îc ®Ò cao. Ch­¬ng tr×nh d¹y häc chuyªn s©u m«n Sinh häc do bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o ban hµnh n¨m 2009 còng quy ®Þnh: “RÌn luyÖn ph­¬ng ph¸p häc ®­îc coi nh­ mét môc tiªu d¹y häc’’ ; “D¹y ph­¬ng ph¸p häc, ®Æc biÖt lµ tù häc. T¨ng c­êng n¨ng lùc lµm viÖc víi s¸ch gi¸o khoa vµ tµi liÖu tham kh¶o, rÌn luyÖn n¨ng lùc tù häc’’ ; “CÇn khuyÕn khÝch HS tham gia c«ng t¸c NCKH mét c¸ch ®éc lËp hoÆc theo nhãm d­íi sù cè vÊn cña GV ’’. [3]

GS.TS. §inh Quang B¸o trong bµi viÕt bµn vÒ vai trß cña SGK víi sù nghiÖp ®æi míi gi¸o dôc ngµy 14/4/2012 ®· chØ ra sù cÇn thiÕt ph¶i cã hÖ thèng c¸c tµi liÖu vµ s¸ch bæ trî cho SGK. Theo Gi¸o s­, cÇn c¸c tµi liÖu bæ trî cho SGK v× mÊy lý do chÝnh sau:

- Dï cè g¾ng ®Õn ®©u th× khu«n khæ cã h¹n cña SGK, kh¶ n¨ng cã h¹n cña mét hoÆc mét nhãm t¸c gi¶ trong mét thêi gian ng¾n kh«ng thÓ biªn so¹n SGK thËt hoµn thiÖn vÒ chøc n¨ng cung cÊp th«ng tin, vµ ®Æc biÖt lµ chøc n¨ng tæ chøc qu¸ tr×nh s­ ph¹m.

- Ch­¬ng tr×nh vµ SGK th­êng cã tuæi thä nhÊt ®Þnh, ®ã lµ kho¶ng thêi gian cã nhiÒu biÕn ®æi cÇn linh ho¹t cËp nhËt th«ng qua c¸c tµi liÖu bæ trî vèn linh ho¹t, c« ®äng h¬n.

- ViÖc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh th× kh«ng ®ång ®Òu gi÷a tõng GV , tõng tËp thÓ s­ ph¹m cña mçi nhµ tr­êng, gi÷a c¸c vïng miÒn cho nªn ®Ó ®¸p øng sù ®a d¹ng ®ã rÊt cÇn c¸c tµi liÖu bæ trî ®­îc so¹n theo tõng nhu cÇu trªn. Ngoµi ra, ph­¬ng ph¸p d¹y häc ph©n hãa theo ®Æc ®iÓm t©m lý, tr×nh ®é, nhu cÇu së thÝch, n¨ng khiÕu chØ thùc hiÖn ®­îc thuËn lîi khi cã c¸c tµi liÖu gi¸o khoa bæ trî bªn c¹nh SGK.

Sù cÇn thiÕt nguån tµi liÖu bæ trî SGK víi hÖ thèng c¸c tr­êng Chuyªn cµng bøc thiÕt v× trªn thùc tÕ, yªu cÇu cña ch­¬ng tr×nh thi häc sinh giái quèc gia vµ quèc tÕ cao h¬n so víi ch­¬ng tr×nh chuyªn s©u. V× vËy, khi d¹y häc sinh chuyªn Sinh, chóng t«i th­êng ph¶i lùa chän c¸c néi dung phï hîp tõ c¸c tµi liÖu khoa häc chuyªn s©u vµo d¹y. §iÒu nµy yªu cÇu cao kh«ng chØ ®èi víi GV mµ c¶ häc sinh kh¶ n¨ng khai th¸c tèt c¸c nguån tµi liÖu.

Nh­ vËy, viÖc h×nh thµnh n¨ng lùc tù häc trong ®ã cã kÜ n¨ng tù nghiªn cøu tµi liÖu cho HS ®Æc biÖt lµ víi ®èi t­îng HS chuyªn lµ tÊt yÕu. Tuy nhiªn, h×nh thµnh kÜ n¨ng ®ã nh­ thÕ nµo? §ã lµ c©u hái mµ kh«ng Ýt nhµ gi¸o dôc ®ang ®i t×m lêi gi¶i.V× vËy, víi lßng mong mái gãp phÇn nhá bÐ cho sù nghiÖp gi¸o dôc cña n­íc nhµ, víi kinh nghiÖm d¹y häc cña b¶n th©n, t«i xin m¹nh d¹n ®Ò xuÊt ®Ò tµi s¸ng kiÕn kinh nghiÖm: “RÌn luyÖn kÜ n¨ng tù nghiªn cøu tµi liÖu b»ng c¸ch tæ chøc cho HS lµm b¸o c¸o TL trong d¹y häc phÇn c¬ së vËt chÊt vµ c¬ chÕ di truyÒn ë líp 10 chuyªn Sinh’’
  1. Môc ®Ých nghiªn cøu.


§Ò xuÊt biÖn ph¸p rÌn luyÖn cho HS kÜ n¨ng tù nghiªn cøu tµi liÖu b»ng c¸ch tæ chøc c¸c em lµm b¸o c¸o TL khi d¹y häc phÇn CSVC - CCDT (cÊp ®é ph©n tö vµ cÊp ®é tÕ bµo) ë líp 10 chuyªn Sinh.
  1. Gi¶ thuyÕt khoa häc.


Th«ng qua viÖc rÌn luyÖn viÕt b¸o c¸o TL, HS sÏ rÌn luyÖn vµ hoµn thiÖn ®­îc kÜ n¨ng tù nghiªn cøu tµi liÖu, gãp phÇn båi d­ìng n¨ng lùc tù häc suèt ®êi, gióp HS b­íc ®Çu tham gia NCKH ®ång thêi n©ng cao chÊt l­îng d¹y – häc phÇn “CSVC - CCDT ë cÊp ®é ph©n tö vµ cÊp ®é tÕ bµo’’.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương