Tờ khai đăng ký thuếtải về 84.2 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích84.2 Kb.
Tờ khai đăng ký thuế

(mẫu 02-ĐK-TCT, ban hành kèm theo Thông tư 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính)


Dành cơ quan thuế ghi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ

Mẫu số:

02-ĐK-TCT
Ngày nhận tờ khai:

DÙNG CHO ĐƠN VỊ TRỰC THUỘCMÃ SỐ THUẾ

Dành cho cơ quan thuế ghi1. Tên chính thức2. Địa chỉ trụ sở
3. Địa chỉ nhận thông báo thuế

2a. Số nhà, đường phố, thôn, xóm:
3a. Số nhà, đường phố, thôn, xóm hoặc hòm thư bưu điện:

2b. Phường/xã :
3b. Phường/xã :

2c. Quận/ Huyện:
3c. Quận/ Huyện:

2d. Tỉnh/ Thành phố:
3d. Tỉnh/ Thành phố:

2e. Điện thoại: / Fax:
3e. Điện thoại: / Fax:

E-mail:

4. Quyết định thành lập
5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

4a. Số quyết định:

4b. Ngày thành lập: …/…/……


5a. Số:

5b. Ngày cấp: …/…/……4c. Cơ quan ra quyết định:
5c. Cơ quan cấp:
6. Đăng ký xuất nhập khẩu
7. Ngành nghề kinh doanh chính

Có Không


8. Vốn điều lệ

8a. Nguồn vốn NSNN:

Tỷ trọng: %

8b. Nguồn vốn nước ngoài:

Tỷ trọng: %

8c. Nguồn vốn khác:

Tỷ trọng: %

9. Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh: …./…/…


10. Loại hình kinh tế

Công ty TNHH
Hợp tác xã
Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, CT-XH, xã hội, XH-NN
Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài
Công ty cổ phần
Tổ hợp tác
Các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh tế khác
Doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài
Doanh nghiệp tư nhân
Cơ quan, đơn vị sự nghiệp
Loại hình khác
Hợp đồng hợp tác, kinh doanh với nước ngoài
Công ty hợp danh

11. Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh
13. Năm tài chính

Áp dụng từ ngày …/…

đến ngày …/…Độc lập Phụ thuộc13. Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan cấp trên trực tiếp)

14. Thông tin người đại diện theo pháp luật:

13a. Mã số thuế:


13b. Tên đơn vị chủ quản:

13c. Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà/ Đường phố:

Phường/ xã:

Quận/ Huyện:

Tỉnh/ Thành phố:
14a. Tên người đại diện theo pháp luật:
14b. Số CMND:.........................Ngày cấp:........................... Nơi cấp..........................

14c. Chứng từ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): Số giấy chứng thực cá nhân.......................Ngày cấp...........................Nơi cấp....................................

14d. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà/ Đường phố:

Phường/ xã:

Quận/ Huyện:

Tỉnh/ Thành phố:

14e. Chỗ ở hiện tại:

Số nhà/ Đường phố:

Phường/ xã:

Quận/ Huyện:

Tỉnh/ Thành phố:

14f. Thông tin khác

Điện thoại: /Fax:Email: Website:
15. Các loại thuế phải nộp
Giá trị gia tăng
Tiêu thụ đặc biệt
Thuế xuất, nhập khẩu
Tài nguyên
Thu nhập doanh nghiệp
Môn bài
Thuế bảo vệ môi trường
Phí, lệ phí
Thu nhập cá nhân
Thuế SDĐPNN


Khác16. Thông tin về các đơn vị liên quan
Có văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp, kho hàng trực thuộc
Có hợp đồng với nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài17. Thông tin khác

16a. Tên giám đốc:
16c. Tên kế toán trưởng:

16b. Điện thoại liên lạc:
16d. Điện thoại liên lạc:
18. Tình trạng trước khi tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp (nếu có)
Sáp nhập doanh nghiệp
Hợp nhất doanh nghiệp
Tách doanh nghiệp
Chia doanh nghiệp
Khác

Mã số thuế trước của các doanh nghiệp đó:………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những nội dung trong bản kê khai này là đúng

HỌ VÀ TÊN NGƯỜI KHAI (CHỮ IN)

Chức vụ:Ngày… /… /……

Chữ ký (đóng dấu)Khu vực dành cho cơ quan thuế ghi:


Mục lục ngân sách:

Cấp
Chương
LoạiKhoản
Mã ngành nghề kinh doanh chính


Phương pháp tính thuế Giá trị gia tăng
Khấu trừ
Trực tiếp trên GTGT
Trực tiếp trên doanh số
Khoán
Không phải nộp thuế GTGTChi tiết mã loại hình kinh tế

Ngày kiểm tra tờ khai: …./…./……
Nơi đăng ký nộp thuế
Người kiểm tra (ký, ghi rõ họ tên)

Khu vực kinh tế:
Kinh tế nhà nước
Kinh tế có vốn ĐTNN


Kinh tế tập thể
Kinh tế cá thể
Kinh tế tư nhân ______________

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI

MẪU SỐ 02-ĐK-TCT
1. Tên chính thức: Ghi rõ ràng, đầy đủ bằng chữ in hoa tên đơn vị, tổ chức theo quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

2. Địa chỉ trụ sở: Địa chỉ trụ sở chính của đơn vị, tổ chức kinh tế. Ghi rõ số nhà, đường phố, thôn/xóm, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố. Nếu có số điện thoại, số Fax thì ghi rõ mã vùng - số điện thoại/số Fax.

3. Địa chỉ nhận thông báo thuế: Chỉ khai vào chỉ tiêu này nếu doanh nghiệp có địa chỉ nhận các thông báo của cơ quan thuế khác với địa chỉ của trụ sở chính để cơ quan thuế liên hệ;

4. Quyết định thành lập: Quyết định thành lập đơn vị trực thuộc.

5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Ghi rõ số, ngày cấp và cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các giấy phép hoạt động khác do các cơ quan có thẩm quyền cấp được qui định trong thông tư.

6. Đăng ký xuất nhập khẩu: Nếu doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu thì đánh dấu “Có”, ngược lại đánh dấu “Không”.

7. Ngành nghề kinh doanh chính: Ghi theo giấy phép kinh doanh và ngành nghề thực tế đang kinh doanh chỉ chọn 1 ngành nghề kinh doanh chính

8. Vốn điều lệ: Ghi theo vốn điều lệ trên quyết định thành lập hoặc giấy phép kinh doanh, ghi rõ loại tiền. Phân loại nguồn vốn theo chủ sở hữu ghi rõ tỷ trọng của từng loại nguồn vốn trong tổng số vốn.

9. Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh: Ngày bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị

10. Loại hình kinh tế: Doanh nghiệp tự đánh dấu X vào 1 trong những ô tương ứng.

11. Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh: Chỉ đánh dấu X vào một trong hai ô của chỉ tiêu này.

12. Năm tài chính: Ghi rõ từ ngày, tháng đầu niên độ kế toán đến ngày, tháng cuối niên độ kế toán theo năm dương lịch.

13. Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan cấp trên trực tiếp): Tên, mã số thuế, địa chỉ của đơn vị cấp trên trực tiếp của doanh nghiệp.

14. Thông tin người đại diện theo pháp luật: phải kê khai thông tin về người đại diện theo pháp luật của công ty bao gồm: Số chứng minh nhân dân của chủ doanh nghiệp, tên, số điện thoại liên lạc của chủ doanh nghiệp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại của chủ doanh nghiệp (Ghi rõ số nhà, đường phố, thôn/xóm, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố).

15. Các loại thuế phải nộp: Đánh dấu X vào những ô tương ứng với những sắc thuế mà doanh nghiệp phải nộp.

16. Thông tin về các đơn vị có liên quan:

Văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp, kho hàng trực thuộc: Các văn phòng đại diện, giao dịch, đơn vị sự nghiệp, kho hàng không có chức năng kinh doanh. Nếu có thì đánh dấu X vào ô “Có văn phòng đại diện, giao dịch, đơn vị sự nghiệp, kho hàng trực thuộc”, sau đó phải kê khai rõ vào phần “ Bảng kê các văn phòng đại diện,...”.

Nhà thầu, nhà thầu phụ: Nếu doanh nghiệp có hoạt động nhà thầu, nhà thầu phụ thì đánh dấu vào đây sau đó kê khai rõ vào “Bảng kê các nhà thầu phụ”.

Đơn vị liên danh, liên kết: Nếu doanh nghiệp có hoạt động liên danh, liên kết thì đánh dấu vào đây sau đó kê khai rõ vào “Bảng kê các đơn vị liên danh, liên kết”.17. Thông tin khác: Ghi rõ họ và tên, và số điện thoại liên lạc của người có quyền điều hành cao nhất (Tổng giám đốc, giám đốc,...) và kế toán trưởng của doanh nghiệp.

18. Tình trạng trước khi tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp (nếu có): Nếu doanh nghiệp đăng ký thuế do tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp trước đó thì đánh dấu vào một trong các trường hợp: sáp nhập, hợp nhất, chia, tách... và ghi rõ mã số thuế đã cấp trước đây của các doanh nghiệp bị sáp nhập, bị hợp nhất, bị chia, bị tách.

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương