T I ª uchu è n V i ö t n a m tcvn 7493 : 2005tải về 95.29 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích95.29 Kb.

TCVN 7493 : 2005

T

CVN

T I ª U C H U È N V I Ö T N A M


TCVN 7493 : 2005
TCVN 7494 : 2005 (ASTM D 140 - 01)
TCVN 7495 : 2005 (ASTM D 5 - 97)
TCVN 7496 : 2005 (ASTM D 113 - 99)
TCVN 7497 : 2005 (ASTM D 36 - 00)
TCVN 7498 : 2005 (ASTM D 92 - 02b)
TCVN 7499 : 2005 (ASTM D 6 - 00)
TCVN 7500 : 2005 (ASTM D 2042 - 01)
TCVN 7501 : 2005 (ASTM D 70 - 03)
TCVN 7502 : 2005 (ASTM D 2170 - 01a)
TCVN 7503 : 2005; TCVN 7504 : 2005


XuÊt b¶n lÇn 1

C¸c tiªu chuÈn viÖt nam vÒ Bitum

H

µ Néi  2005
Môc lôc

T


rang

TCVN 7493 : 2005 Bitum  Yªu cÇu kü thuËt 5

TCVN 7494 : 2005 (ASTM D 140 - 01) Bitum  Ph­¬ng ph¸p lÊy mÉu 9

TCVN 7495 : 2005 (ASTM D 5 - 97) Bitum  Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é kim lón 19

TCVN 7496 : 2005 (ASTM D 113 - 99) Bitum – Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é kÐo dµi 25

TCVN 7497 : 2005 (ASTM D 36 - 00) Bitum  Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®iÓm ho¸ mÒm (dông cô vßng-vµ-bi) 29

TCVN 7498 : 2005 (ASTM D 92 - 02b) Bitum  Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®iÓm chíp ch¸y
vµ ®iÓm ch¸y b»ng thiÕt bÞ thö cèc hë Cleveland 37

TCVN 7499 : 2005 (ASTM D 6 - 00) Bitum  Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh tæn thÊt


khèi l­îng sau gia nhiÖt 55

TCVN 7500 : 2005 (ASTM D 2042 - 01) Bitum  Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é hoµ tan


trong tricloetylen 59

TCVN 7501 : 2005 (ASTM D 70 - 03) Bitum  Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh khèi l­îng riªng (ph­¬ng ph¸p Pycnometer) 65

TCVN 7502 : 2005 (ASTM D 2170 - 01a) Bitum  Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é nhít ®éng häc 71

TCVN 7503 : 2005 Bitum  X¸c ®Þnh hµm l­îng paraphin


b»ng ph­¬ng ph¸p ch­ng cÊt 89

TCVN 7504 : 2005 Bitum  Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh


®é b¸m dÝnh víi ®¸ 99


Lêi nãi ®Çu

TCVN 7494 : 2005 hoµn toµn t­¬ng ®­¬ng víi ASTM D 140 - 01 Standard Practice for Sampling Bituminous Materials.

TCVN 7495 : 2005 hoµn toµn t­¬ng ®­¬ng víi ASTM D 5 - 97 Standard Test Method for Penetration of Bituminous Materials.

TCVN 7496 : 2005 hoµn toµn t­¬ng ®­¬ng víi ASTM D 113 - 99 Standard Test Method for Ductility of Bituminous Materials.

TCVN 7497 : 2005 hoµn toµn t­¬ng ®­¬ng víi ASTM D 36 - 00 Standard Test Method for Softening Point of Bitumen (Ring-and-Ball Aparatus).

TCVN 7498 : 2005 hoµn toµn t­¬ng ®­¬ng víi ASTM D 92 - 02b Standard Test Method for Flash and Fire Points by Cleveland Open Cup Tester.

TCVN 7499 : 2005 hoµn toµn t­¬ng ®­¬ng víi ASTM D 6 - 00 Standard Test Method for Loss on Heating of Oil and Asphaltic compounds.

TCVN 7500 : 2005 hoµn toµn t­¬ng ®­¬ng víi ASTM D 2042 - 01 Standard Test Method for Solubility of Asphalt materials in Trichloroethylene.

TCVN 7501 : 2005 hoµn toµn t­¬ng ®­¬ng víi ASTM D 70 - 03 Standard Test Method for Density of Semi-Solid Bituminous Materials (Pycnomefer method).

TCVN 7502 : 2005 hoµn toµn t­¬ng ®­¬ng víi ASTM D 2170 - 01a Standard Test Method for Kinematic Viscosity of Asphalts (Bitumens).

TCVN 7503 : 2005 t­¬ng ®­¬ng cã söa ®æi víi DIN EN 12606-1 : 2000 Bitumen and Bituminous Binder  Determination of the Paraffin Wax Content  Part 1: Method by Distillation.

TCVN 7493 : 2005 TCVN 7504 : 2005 do TiÓu ban Kü thuËt Tiªu chuÈn TCVN/TC35/SC2 VËt liÖu chèng thÊm biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn §o l­êng ChÊt l­îng ®Ò nghÞ, Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ ban hµnh.

T

i ª u c h u È n v i Ö t n a m TCVN 7493 : 2005XuÊt b¶n lÇn 1

Bitum  Yªu cÇu kü thuËt

Bitumen  Specifications

1 Ph¹m vi ¸p dông

Tiªu chuÈn nµy qui ®Þnh c¸c chØ tiªu chÊt l­îng cña bitum dÇu má sö dông trong x©y dùng.

Chó thÝch: Phô lôc A giíi thiÖu c¸c lo¹i bitum sö dông trong x©y dùng.

2 Tµi liÖu viÖn dÉn

TCVN 7494 : 2005 (ASTM D 140 - 01) Bitum  Ph­¬ng ph¸p lÊy mÉu.

TCVN 7495 : 2005 (ASTM D 5 - 97) Bitum  Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é kim lón.

TCVN 7496 : 2005 (ASTM D 113 - 99) Bitum  Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é kÐo dµi.

TCVN 7497 : 2005 (ASTM D 36 - 00) Bitum  Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®iÓm ho¸ mÒm (dông cô vßng  vµ  bi).

TCVN 7498 : 2005 (ASTM D 92 - 02b) Bitum  Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®iÓm chíp ch¸y vµ ®iÓm ch¸y b»ng thiÕt bÞ thö cèc hë Cleveland.

TCVN 7499 : 2005 (ASTM D 6 - 00) Bitum  Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh tæn thÊt khèi l­îng sau gia nhiÖt.

TCVN 7500 : 2005 (ASTM D 2042 - 01) Bitum  Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é hoµ tan trong tricloetylen.

TCVN 7501 : 2005 (ASTM D 70 - 03) Bitum  Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh khèi l­îng riªng (ph­¬ng ph¸p Pycnometer).

TCVN 7502 : 2005 (ASTM D 2170 - 01a) Bitum  Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é nhít ®éng häc.

TCVN 7503 : 2005 Bitum  Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµm l­îng paraphin b»ng ph­¬ng ph¸p ch­ng cÊt.

TCVN 7504 : 2005 Bitum  Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é b¸m dÝnh víi ®¸.3 Yªu cÇu kü thuËt

3.1 Bitum ph¶i ®ång nhÊt, kh«ng chøa n­íc vµ kh«ng t¹o bät khi gia nhiÖt ®Õn 175 oC.

3.2 Dùa vµo ®é kim lón bitum ®­îc chia thµnh c¸c m¸c: 20 - 30; 40 - 50; 60 - 70; 85 - 100;
120 - 150 vµ 200 - 300. C¸c chØ tiªu chÊt l­îng cña bitum ®­îc qui ®Þnh trong B¶ng 1.

4 Ph­¬ng ph¸p thö

4.1 LÊy mÉu

Theo TCVN 7494 : 2005 (ASTM D 140 - 01).    1. Ph­¬ng ph¸p thö

C¸c ph­¬ng ph¸p thö øng víi tõng chØ tiªu cña bitum ®­îc qui ®Þnh trong B¶ng 1.
Phô lôc A

(tham kh¶o)Giíi thiÖu c¸c lo¹i bitum sö dông trong x©y dùng
B¶ng A.1 - Giíi thiÖu c¸c lo¹i bitum sö dông ë c¸c c«ng tr×nh kh¸c nhau

Môc ®Ých sö dông

M¸c bitum

20-30

40-50

60-70

85-100

120-150

200-300

1. Bª t«ng atphan r¶i nãng - Líp trªn
+

++

+

-

--

2. Bª t«ng atphan r¶i nãng - Líp d­íi
+

++

+
-

3. Bª t«ng atphan r¶i Êm

--

--

-

-
+

4. Hçn hîp hë cña ®¸ h¹t võa - bitum

--

-

-
+

++

5. Líp mÆt, mãng l¸ng bitum

+

++

+
-

--

6. VËt liÖu s¬n

++

+-

--

7. VËt liÖu lîp - líp tÈm

--

-

-
+

++

8. VËt liÖu lîp - líp tr¸ng mÆt

++

+
-

-

--

9. MatÝt chÌn khe

++

+
-

-

--

10. S¶n xuÊt nhò t­¬ng

-
++

+

-

--

Chó thÝch: ++ RÊt thÝch hîp
+ ThÝch hîp
- Kh«ng thÝch hîp
-- RÊt kh«ng thÝch hîp______________________________
B

¶ng 1 - C¸c chØ tiªu chÊt l­îng cña bitumTªn chØ tiªu

M¸c theo ®é kim lón

Ph­¬ng ph¸p thö

20 - 30

40 - 50

60 - 70

85 - 100

120 - 150

200 - 300

Min

Max

Min

Max

Min

Max

Min

Max

Min

Max

Min

Max

1. §é kim lón ë 25 oC, 0,1 mm,
5 gi©y

20

30

40

50

60

70

85

100

120

150

200

300

TCVN 7495:2005
(ASTM D 5-97)

2. §é kÐo dµi ë 25 oC,
5 cm/phót, cm

40801001001001001)TCVN 7496:2005
(ASTM D 113-99)

3. §iÓm ho¸ mÒm (dông cô vßng vµ bi), oC

524946433935TCVN 7497:2005
(ASTM D 36-00)

4. §iÓm chíp ch¸y (cèc më Cleveland), oC

240232232232230220TCVN 7498:2005
(ASTM D 92-02b)

5. Tæn thÊt khèi l­îng sau gia nhiÖt 5 giê ë 163 oC, %0,20,50,50,80,81,0

TCVN 7499:2005
(ASTM D 6-00)

6. Tû lÖ ®é kim lón sau gia nhiÖt 5 giê ë 163 oC so víi ban ®Çu, %

808075757570TCVN 7495:2005
(ASTM D 5-97)

7. §é hoµ tan trong tricloetylen, %

999999999999TCVN 7500:2005
(ASTM D 2042-01)

8. Khèi l­îng riªng, g/cm3

1,00 - 1,05

TCVN 7501:2005
(ASTM D 70-03)

9. §é nhít ®éng häc ë 135 oC,

mm2/s (cSt)B¸o c¸o

TCVN 7502:2005
(ASTM D 2170-01a)

10. Hµm l­îng paraphin,

% khèi l­îng

2,22,22,22,22,22,2

TCVN 7503:2005

11. §é b¸m dÝnh víi ®¸

CÊp 3CÊp 3CÊp 3CÊp 3CÊp 3CÊp 3TCVN 7504:2005

  1. NÕu kh«ng tiÕn hµnh ®­îc phÐp thö ë nhiÖt ®é 25 oC, cho phÐp tiÕn hµnh phÐp thö ë nhiÖt ®é 15 oC.
7

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương