T I ê uchu ẩ n q u ố c g I a


Tập dữ liệu địa lý dạng lưới tứ giác liên tụctải về 1.07 Mb.
trang9/14
Chuyển đổi dữ liệu08.06.2018
Kích1.07 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

10.3. Tập dữ liệu địa lý dạng lưới tứ giác liên tục


Mẫu mô hình nội dung này xác định một lưới tập dữ liệu địa lý tứ giác với siêu dữ liệu liên kết. Siêu dữ liệu tham chiếu đến ISO 19115 và ISO 19115-2 như Hình 5.

Dữ liệu trong lưới bao gồm một đối tượng địa lý đơn (ảnh) cùng với siêu dữ liệu liên kết được biểu diễn thông qua lớp IF_CollectionMetadata. Với tập dữ liệu địa lý liên tục xác định trong lược đồ mẫu thì hàm tương ứng (coverage function) trả về một giá trị cho mỗi điểm trong khu vực chứa và dựa trên hàm nội suy. Ma trận giá trị lưới là một tập giá trị điểu khiển hàm nội suy. Trong trường hợp này ma trận giá trị là một lưới có tính chất ngang qua theo quy tắc có tính chất ngang qua quét tuyến tính (X,Y). Tham chiếu không gian được xác định bởi hệ tọa độ và biểu diễn thông qua siêu dữ liệu.Lược đồ mẫu Hình 11 hỗ trợ một lượng lớn các ứng dụng dữ liệu dạng ảnh và ô lưới.

Hình 11 - Thành phần lược đồ ứng dụng mẫu cho lưới tứ giác

Tất cả các lớp này bắt nguồn từ ISO 19123 trừ lớp IF_QuadGriddedData được mô tả ở điều trước.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương