T I ê uchu ẩ n q u ố c g I a


Tham chiếu không gian của dữ liệu ảnh, ô lưới và tập dữ liệu địa lýtải về 1.07 Mb.
trang7/14
Chuyển đổi dữ liệu08.06.2018
Kích1.07 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14

Tham chiếu không gian của dữ liệu ảnh, ô lưới và tập dữ liệu địa lý


Tham chiếu không gian cho dữ liệu ô lưới, điểm tập dữ liệu, và dữ liệu TIN được xử lý khác nhau. Tập dữ liệu điểm bao gồm một tọa độ vị trí cụ thể tương ứng với mỗi điểm trong tập điểm, dữ liệu ô lưới tham chiếu đến lưới, dữ liệu TIN bao gồm vị trí cụ thể tương ứng với mỗi đỉnh tam giác TIN. Hai thuộc tính không gian của dữ liệu ô lưới mô tả không gian mở rộng được sắp xếp theo kiểu lắp ghép trong các đơn vị nhỏ và tham chiếu không gian tới bề mặt trái đất. Tham chiếu không gian được mô tả trong ISO/TS 19101-2 và ISO/TS 19130.
  1. Cấu trúc dữ liệu dạng ảnh, ô lưới và tập dữ liệu địa lý (IGCD)

9.1 Cấu trúc IGCD và siêu dữ liệu


Một mẫu cấu trúc tổng quát của dữ liệu ảnh, ô lưới và tập dữ liệu địa lý được đưa ra trong Hình 7 dưới đây, chỉ ra một tập dữ liệu bao gồm tập hợp của một hoặc nhiều tập dữ liệu địa lý với siêu dữ liệu liên kết. Các khái niệm về những thay đổi của tập dữ liệu giữa các định dạng trao đổi khác nhau, được sử dụng để đính kèm cùng với dữ liệu. Vì lý do này mà có khái niệm về sự chuyển giao (transmittal). Một sự chuyển giao xác định các thông tin được trao đổi, có thể là một tập dữ liệu, một phần của tập dữ liệu hoặc một loạt các tập dữ liệu. Có nhiều định dạng trao đổi hỗ trợ khái niệm chuyển giao, nhưng theo các phương thức khác nhau. Trong một vài trường hợp một định dạng trao đổi cho phép trao đổi toàn bộ tập dữ liệu. Một vài trường hợp khác thì cho phép trao đổi một phần của tập dữ liệu, với trường hợp này thì cơ chế chuyển giao sẽ cung cấp thông tin cần thiết để xác định phần dữ liệu được trao đổi. Cơ chế cập nhật là một kiểu đặc tả trong một phần của tập dữ liệu trao đổi. Một vài định dạng trao đổi cũng cho phép trao đổi nhiều tập dữ liệu logic trong một lần truyền.

Khái niệm về sự chuyển giao được hỗ trợ khác nhau ở các chuẩn trao đổi khác nhau, nhưng việc chuyển đổi giữa các cấu trúc chuyển giao là tương đối dễ dàng. Tập dữ liệu đầy đủ có thể được chia ra làm các phần hoặc bộ phận khác nhau thành các tập dữ liệu kết tập. Hình thức của sự chuyển giao này sử dụng ứng dụng có tính phụ thuộc cao. Một vài định dạng phù hợp với dữ liệu có dung lượng lớn, một vài định dạng khác lại phù hợp với việc trao đổi dữ liệu từng phần nhỏ như trong dịch vụ trực tuyến hoặc cơ chế cập nhật.

Bộ dữ liệu bao gồm tập hợp của một hoặc nhiều tập dữ liệu địa lý. Một phần của một tập dữ liệu địa lý cũng chính là một tập dữ liệu địa lý, các tập dữ liệu địa lý có thể là nhiều thể hiện cụ thể của cùng một kiểu hoặc các kiểu khác nhau.

Liên kết với mỗi bộ dữ liệu và tập hợp là siêu dữ liệu. Siêu dữ liệu được tổ chức theo các cách khác nhau, và các định dạng trao đổi khác nhau hỗ trợ các phần tử siêu dữ liệu khác nhau theo các cách khác nhau. Tiêu chuẩn này phân chia siêu dữ liệu liên kết cho dữ liệu dạng ảnh, lưới và tập dữ liệu địa lý theo các phân loại. Việc này hỗ trợ ánh xạ siêu dữ liệu giữa mô hình nội dung của các kiểu dữ liệu và các định dạng trao đổi hỗ trợ các cấu trúc. Phần đầu tiên là ngữ cảnh siêu dữ liệu mô tả về môi trường hoặc ngữ cảnh dữ liệu, và nội dung siêu dữ liệu về ngữ nghĩa hoặc ý nghĩa của dữ liệu hoặc có thể chia nhỏ hơn nữa như chất lượng, cấu trúc siêu dữ liệu... Tuy nhiên không có quy định tuyệt đối nào cho việc xác định các phần tử siêu dữ liệu này. Một thuộc tính trong định dạng trao đổi này có thể là siêu dữ liệu trong định dạng khác, ở mức độ thông tin hoặc mức độ khác thì một tập giá trị các đối tượng là siêu dữ liệu. Siêu dữ liệu vẫn bất biến với định dạng trao đổi hoặc phương tiện lưu trữ là nội dung siêu dữ liệu, phần còn lại là ngữ cảnh siêu dữ liệu.Hình 7 - Cấu trúc IGCD và siêu dữ liệu

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương