T I ê uchu ẩ n q u ố c g I a


Tập dữ liệu địa lý dạng lưới bề mặt rời rạctải về 1.07 Mb.
trang13/14
Chuyển đổi dữ liệu08.06.2018
Kích1.07 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

10.7 Tập dữ liệu địa lý dạng lưới bề mặt rời rạc

10.7.1 Mẫu tập dữ liệu địa lý dạng lưới bề mặt rời rạc


Lược đồ ứng dụng mẫu cho một tập dữ liệu địa lý bề mặt rời rạc sử dụng một lưới với miền giá trị không gian được biểu diễn trong Hình 15. Mô hình nội dung (thành phần lược đồ ứng dụng) xác định một tập dữ liệu địa lý rời rạc nơi mà mỗi ô lưới tương ứng với một giá trị thuộc tính rời rạc. Một ví dụ cho lưới tập dữ liệu địa lý rời rạc là một ảnh dạng lưới sử dụng một màu sắc LUT nơi các giá trị LUT được biểu diễn bằng số nhị phân.

Hình 15 - Lược đồ ứng dụng mẫu cho lưới tập dữ liệu địa lý dạng bề mặt rời rạc


10.7.2 Các lớp tập dữ liệu địa lý dạng lưới bề mặt rời rạc

10.7.2.1 Lớp IF_DiscreteSurfaceGridCoverage


Lớp IF_DiscreteSurfaceGridCoverage triển khai từ lớp CV_DiscreteSurfaceCoverage được biểu diễn trong ISO 19123 với lưới có miền giá trị không gian.

10.7.2.2 Lớp IF_CellValuePair


Lớp IF_CellValuePair kế thừa từ lớp CV_SurfaceValuePair. Thuộc tính “geometry” có kiểu dữ liệu là IF_Surface.

10.7.2.3 Lớp IF_Surface


Lớp IF_Surface là một kiểu dữ liệu kế thừa từ hai lớp GM_Polygon và CV_GridCell, lớp này thiết lập ô lưới dạng bề mặt hình chữ nhật.

10.7.2.4 Các lớp khác


Các lớp khác và các thuộc tính được mô tả trong ISO 19123.1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương