T I ê uchu ẩ n q u ố c g I a


Tập dữ liệu địa lý dạng mô hình liên kết tam giác TINtải về 1.07 Mb.
trang11/14
Chuyển đổi dữ liệu08.06.2018
Kích1.07 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

10.5 Tập dữ liệu địa lý dạng mô hình liên kết tam giác TIN

10.5.1 Mẫu tập dữ liệu địa lý dạng mô hình liên kết tam giác TIN


Lược đồ ứng dụng cho một tập dữ liệu địa lý dạng TIN được biểu diễn trong Hình 13, mô hình nội dung này mô tả một tập dữ liệu địa lý dạng TIN phù hợp với chuẩn ISO 19123.

Một TIN bao phủ một vùng gồm một tập các tam giác không bị chồng chéo duy nhất, trong đó mỗi tam giác được tạo ra bởi ba điểm. Hình học của một TIN được mô tả trong ISO 19107 và một tập dữ liệu địa lý dạng TIN được mô tả trong ISO 19123. Một tập dữ liệu địa lý dạng TIN được sử dụng cho việc biểu diễn các bề mặt nơi việc tính toán có thể hiển thị và có thể thực hiện chiết xuất đường bao. Một sự chuyển đổi giữa một bề mặt biểu diễn như một TIN và một lưới là có thể thực hiện được. Có một số mất mát thông tin về kết quả từ sự chuyển đổi này vì các biên của các ô lưới và tập các tam giác TIN ít khi trùng khớp.Siêu dữ liệu được tham chiếu tới ISO 19115 và 19115-2. Một lưạ chọn đặc biệt của siêu dữ liệu không thuộc lược đồ ứng dụng này. Phần lựa chọn siêu dữ liệu là một ứng dụng độc lập.

Hình 13 - Lược đồ ứng dụng mẫu cho tập dữ liệu địa lý dạng tam giác TIN


10.5.2 Các lớp tập dữ liệu địa lý dạng mô hình liên kết tam giác TIN


10.5.2.1 Lớp IF_TINCoverageData

Lớp IF_TINCoverageData là một hiện thực (realization) của kiểu CV_TINCoverage được mô tả trong ISO 19123. Là một kết tập của các tam giác độ cao.10.5.2.2 Thuộc tính interpolationType

Thuộc tính interpolationType xác định phương thức nội suy yêu cầu cho việc đánh giá IF_TINCoverage nơi các giá trị được lấy từ danh sách mã CV_InterpolationMethod với giá trị “barycentric”.

Vị trí barycentric S trong một giá trị tam giác bao gồm các CV_PointValuePairs(P1,V1), (P2,V2), và (P3, V3), là (i, j, k) trong đó S=iP1+jP2+kP3 và giá trị thuộc tính nội suy tại S là V=iV1+jV2+kV3.

10.5.2.3 Thuộc tính geometry

Thuộc tính geometry chứa mạng lưới tam giác cơ bản của TIN. Hình tam giác trên không gian hai chiều với tọa độ X, Y của các điểm ở đỉnh tam giác biểu diễn vị trí đa dạng và giá trị thuộc tính biểu diễn sự sai lệch so với mặt phẳng tham chiếu.10.5.2.4 Các lớp khác

Các lớp khác và các thuộc tính được mô tả trong ISO 19123.

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương