T I ê uchu ẩ n q u ố c g I atải về 1.07 Mb.
trang1/14
Chuyển đổi dữ liệu08.06.2018
Kích1.07 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14T I Ê U C H U Ẩ N Q U Ố C G I ATCVN xxx:2017

Xuất bản lần 1

THÔNG TIN ĐỊA LÝ - KHUNG CẤU TRÚC CHO DỮ LIỆU DẠNG ẢNH, DẠNG Ô LƯỚI VÀ DẠNG TẬP DỮ LIỆU ĐỊA LÝ

Geographic information – Imagery, gridded and coverage data framework

HÀ NỘI – 2017

Mục lục

1 Phạm vi áp dụng 9

2 Tài liệu viện dẫn 9

3 Thuật ngữ và định nghĩa 9

4 Ký hiệu và viết tắt 14

5 Nền tảng khung cấu trúc dữ liệu 15

5.1 Kế thừa các khái niệm và thuật ngữ 15

5.2 Sự tách biệt giữa dữ liệu đính kèm và nội dung dữ liệu 15

5.3 Mô hình nội dung 16

6 Mô hình đối tượng địa lý tổng quát áp dụng cho dữ liệu dạng ảnh và dữ liệu dạng ô lưới 17

6.1 Tập dữ liệu địa lý là một kiểu đối tượng địa lý 17

6.2 Các mối quan hệ của đối tượng địa lý 18

7 Khung cấu trúc dữ liệu 18

7.1 Cấu trúc khung 18

7.2 Các thành phần cấu trúc khung 19

7.2.1 Khái quát về khung cấu trúc dữ liệu 19

7.2.2 Mức khái quát 20

7.2.3 Mức mô hình nội dung 207.3 Mức mã hóa 23

7.3.1 Định dạng trao đổi và phương tiện lưu trữ 23

7.3.2 Các quy tắc mã hóa 24

7.4 Trình bày dữ liệu dạng ảnh và ô lưới 24

7.5 Quan hệ đối tượng cho LUT 24

8 Tham chiếu không gian của dữ liệu ảnh, ô lưới và tập dữ liệu địa lý 25

9 Cấu trúc dữ liệu dạng ảnh, ô lưới và tập dữ liệu địa lý (IGCD) 25

9.1 Cấu trúc IGCD và siêu dữ liệu 25

9.2 Các lớp cấu trúc khung 27

9.2.1 Lớp IF_DataSet 27

9.2.2 Lớp IF_Transmittal 27

9.2.3 Lớp IF_DiscoveryMetadata 28

9.2.4 Lớp IF_Colection 28

9.2.5 Lớp IF_ColectionMetadata 28

9.2.6 Lớp IF_StructuralMetadata 28

9.2.7 Lớp IF_AcquisitionMetadata 29

9.2.8 Lớp IF_QualityMetadata 29

9.2.9 Lớp IF_GridCoverage 29

9.2.10 Lớp IF_TINCoverage 29

9.2.11 Lớp IF_PointSetCoverage 29

9.2.12 Lớp IF_DiscreteSurfaceCoverage 29

9.2.13 Lớp IF_Tiling 2910 Mẫu khung dữ liệu dạng ảnh, dạng ô lưới và dữ liệu dạng tập dữ liệu địa lý 29

10.1 Lược đồ ứng dụng cho dữ liệu dạng ảnh và dữ liệu dạng ô lưới 29

10.2 Tập dữ liệu địa lý dạng ô lưới 30

10.2.1 Các kiểu lưới 30

10.2.2 Các lớp lưới 31

10.2.3 Nội dung của ô lưới kích thước dạng biến 3210.3. Tập dữ liệu địa lý dạng lưới tứ giác liên tục 33

10.4. Tập dữ liệu địa lý dạng lưới siêu diện đa chiều Riemann (Riemann hyperspatial mutildimensional grid coverage) 34

10.4.1. Mẫu tập dữ liệu địa lý dạng lưới siêu không gian đa chiều Riemann 34

10.4.2 Các lớp lưới Riemann 35

10.5 Tập dữ liệu địa lý dạng mô hình liên kết tam giác TIN 36

10.5.1 Mẫu tập dữ liệu địa lý dạng mô hình liên kết tam giác TIN 36

10.5.2 Các lớp tập dữ liệu địa lý dạng mô hình liên kết tam giác TIN 37

10.6 Tập dữ liệu địa lý dạng điểm rời rạc 38

10.6.1 Mẫu tập dữ liệu địa lý dạng điểm rời rạc 38

10.6.2 Các lớp tập dữ liệu địa lý dạng điểm rời rạc 38

10.7 Tập dữ liệu địa lý dạng lưới bề mặt rời rạc 39

10.7.1 Mẫu tập dữ liệu địa lý dạng lưới bề mặt rời rạc 39

10.7.2 Các lớp tập dữ liệu địa lý dạng lưới bề mặt rời rạc 39

11 Sự lắp ghép 40

11.1 Lưới lắp ghép 40

11.2 Mật độ lắp ghép 41

11.3 Lược đồ dạng lắp ghép 41

PHỤ LỤC A 42

Bộ kiểm thử tóm tắt 42

PHỤ LỤC B 44

Các trường hợp sử dụng 44

PHỤ LỤC C 46

Trình bày dữ liệu dạng ảnh và ô lưới 46

THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 48Danh mục hình vẽ

Hình 1 - Cấu trúc đơn giản của dữ liệu dạng ô lưới 16

Hình 2 - Tổng quan mối quan hệ bên trong và bên ngoài khung 19

Hình 3 - Mối quan hệ tổng thể giữa các phần tử khung cấu trúc dữ liệu 20

Hình 4 - Sơ đồ thành phần dữ liệu ảnh và ô lưới 22

Hình 5 - Các thành phần trong mô hình nội dung của dữ liệu dạng ảnh và ô lưới 23

Hình 6 - Cách sử dụng của một màu sắc trong bảng LUT 25

Hình 7 - Cấu trúc IGCD và siêu dữ liệu 27

Hình 8 – Lưới có ô kích thước liên tục và dạng biến 30

Hình 9 – Các lớp lưới và ô kích thước lưới dạng biến 31

Hình 10 –Thứ tự Morton (X,Y) 33

Hình 11 - Thành phần lược đồ ứng dụng mẫu cho lưới tứ giác 34

Hình 12 - Lược đồ ứng dụng mẫu cho lưới tập dữ liệu địa lý Riemann 35

Hình 13 - Lược đồ ứng dụng mẫu cho tập dữ liệu địa lý dạng tam giác TIN 37

Hình 14 - Lược đồ ứng dụng mẫu cho tập dữ liệu địa lý dạng điểm rời rạc 38

Hình 15 - Lược đồ ứng dụng mẫu cho lưới tập dữ liệu địa lý dạng bề mặt rời rạc 39

Hình 16 - Lưới dựa trên mô hình lắp ghép 41
Lời nói đầu

TCVN xxx:2017 được biên soạn trên cơ sở chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn ISO/TS 19129:2009 - Geographic information - Imagery, gridded and coverage data framework.

TCVN xxx:2017 do Trung tâm Công nghệ phần mềm và GIS – Trung tâm Chuyển giao công nghệ biên soạn, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lượng Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.T I Ê U C H U Ẩ N Q U Ố C G I A

TCVN xxx: 2017
Thông tin địa lý - Khung cấu trúc cho dữ liệu dạng ảnh, dạng ô lưới và dạng tập dữ liệu địa lý

Geographic information – Imagery, gridded and coverage data framework  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương