Đợt 12 năm 2013 cho trẻ em dưới 6 tuổi chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh sơn latải về 24.31 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.08.2016
Kích24.31 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 2094/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 20 tháng 9 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH
Về việc mua Bảo hiểm y tế bổ sung

đợt 12 năm 2013 cho trẻ em dưới 6 tuổi
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo hiểm Y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2009 của liên Bộ Y tế và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Bảo hiểm Y tế;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 897/TTr-LĐTBXH ngày 11 tháng 9 năm 2013,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Mua Bảo hiểm y tế bổ sung đợt 12 năm 2013 cho 1.848 trẻ em dưới 6 tuổi đang cư trú trên địa bàn tỉnh Sơn La. Cụ thể như sau:

STT

Đơn vị

Số

lượng thẻ

Cấp đột xuất

Tổng cộng

Ghi chú

1

Thành phố1

1

Danh sách trẻ em dưới 6 tuổi của các huyện được duyệt và lưu tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh.

2

Huyện Phù Yên

188
188

3

Huyện Quỳnh Nhai

559
559

4

Huyện Sông Mã

1.099

1

1.100

Tổng cộng

1.846

2

1.848

Điều 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm mua thẻ Bảo hiểm y tế và bàn giao thẻ cho UBND các huyện, thành phố có tên tại Điều 1 của Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

UBND các huyện, thành phố có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn kịp thời, đảm bảo quyền lợi của trẻ em.Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài chính; Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có tên tại Điều 1 và các sở, ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh;

- PCT UBND tỉnh PTVHXH;

- Phó CVP, PCVP UBND tỉnh PTVHXH;

- Như Điều 3 (T/h);

- Trung tâm Công báo;- Lưu: VT, VX.SN.16b.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Toa: congbao.nsf
congbao.nsf -> TỈnh sơn la số: 1739/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
congbao.nsf -> Số: 1188/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
congbao.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lâM ĐỒng độc lập Tự do Hạnh phúc
congbao.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lâM ĐỒng độc lập Tự do Hạnh phúc
congbao.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lâM ĐỒng độc lập Tự do Hạnh phúc
congbao.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lâM ĐỒng độc lập Tự do Hạnh phúc
congbao.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh sơn la
congbao.nsf -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la số: 1013/QĐ-ubnd
congbao.nsf -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
congbao.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh hưng yêN
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương