Stt soá nhaäptải về 297.78 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích297.78 Kb.
#1483

STT

Soá nhaäp

Teân saùch, taøi lieäu, taïp chí

Soá löôïng

Nguoàn cung caáp

Kyù hieäu

Phaân loaïi

Noäi dung

SINH HOÏC (SINH VAÄT, VI SINH, VI NAÁM, VI TRUØNG, VI KHUAÅN, KYÙ SINH TRUØNG, COÂN TRUØNG, HOÙA SINH)

01

0069

Wastewater Bacteria – Michael H.Gerardi—Wiley Interscience

02

Khoâng roõ (01 bản gốc+01 bản photo)

IIIA2-1

570

Vi truøng nöôùc thaûi (tieáng Anh: 879.000ñ)

02

0098

Töø ñieån coâng ngheä sinh hoïc Vieät – Phaùp – Anh – Nguyeãn Ngoïc Haûi – NXB KH&KT – Haø Noäi – 1997

01

Khoâng roõ (8/98)

IIIA2-2

570

Töø ñieån coâng ngheä sinh hoïc

03

00118

Sinh hoïc – taäp 1- W.D.Phillips – T.J.Chilton – NXB Giaùo duïc -2000

01

Khoâng roõ

IIIA2-3

570

Sinh hoïc

04

00119

Kyù sinh truøng Y hoïc – Hoïc vieän quaân y – NXB QÑND Haø noäi 1994

01

Khoâng roõ

IIID2-1

570

Kyù sinh truøng

05

00110

Coâng ngheä DNA trong ñieàu trò gen caùc beänh hieåm ngheøo – NXB Y hoïc 1998

02

Khoâng roõ

IC1-3

610

Coâng ngheä DNA

06

00125

Vi naám duøng trong coâng ngheä sinh hoïc- Buøi Xuaân Ñoàng , Nguyeãn Huy Vaên- NXB KH&KT – 2000

01

Khoâng roõ

IIIC2-1

579

Vi naám

07

00129

Kyù sinh truøng Y hoïc – Giaùo trình ñaïi hoïc – TTÑT & BD Caùn boä Y teá TP.HCM 1994

01

Khoâng roõ

IIID2-2

570

Kyù sinh truøng

08

00131

Naám moác vaø phöông phaùp phoøng choáng naám moác – Gs.Buøi Xuaân Ñoàng, Haø Huy Keá – NXB KH&KT

02

Khoâng roõ

IIIC2-2

579

Naám moác

09

00140

Vi khuaån Y hoïc (duøng cho ñaøo taïo baùc só vaø hoïc vieân sau ñaïi hoïc – PGS.TS Leâ Vaên Phuûng – NXBGDVN 2009)

02

Khoâng roõ

IIIA2-4

579

Vi khuaån

10

00121

Hoùa sinh coâng nghieäp – Leâ Ngoïc Tuù – NXB KH&KT 2002

01

Khoâng roõ

IIID1-2

572

Hoùa sinh CN

11

00146

Hoùa sinh hoïc – Tröôøng ñaïi hoïc Y khoa Haø Noäi – Boä moân sinh hoùa –NXB Y hoïc 1982

01

Khoâng roõ

IIID1-3

540

Hoùa sinh

12

00156

Microbiologie geùneùral – Hleclerc, d.izard, m.o.husson, p.wattre, e.jakubczak

01

Khoâng roõ

IIIA2-5

579

Vi sinh

13

00157

Coâng ngheä sinh hoïc – PGS.PTS Ñaëng Ñình Kim, PTS.Ñaëng Hoøang Phöôùc Hieàn- NXB Noâng nghieäp 1999

01

Khoâng roõ

IIIC2-3

579

Vi taûo

14

00158

Nguyeân lyù kyõ thuaät di truyeàn – Gs.Ts Leâ Ñình Löông – NXB KH&KT 2001

01

Khoâng roõ

IIIB2-1

576

Di truyeàn

15

00174

Coâng ngheä sinh hoïc – Nhaø xuaát baûn ñaïi hoïc quoác gia – 1998

01

Khoâng roõ

IIIC2-5

570

Coâng ngheä sinh hoïc

16

00208

Vi sinh Y hoïc (duøng cho ñaøo taïo cöû nhaân ñieàu döôõng ) – PGS.Ts.Leâ Hoàng Ninh- 2009

02

Khoâng roõ

IIIC2-6

579

Vi sinh

17

00209

Vi sinh vaät (duøng cho ñoái töôïng kyõ thuaät vieân cao ñaúng xeùt nghieäm)- Ths. Ñoaøn Thò Nguyeän – NXB Giaùo duïc VN 2009

01

Khoâng roõ

IIIC2-7

579

Vi sinh vaät

18

00210

Kyù sinh truøng thöïc haønh (duøng cho ñaøo taïo cöû nhaân KTXN Y hoïc) PGS.TS Leâ Thò Xuaân –NXB GD 2008

01

Khoâng roõ

IIID2-3

579

Kyù sinh truøng

19

00211

Sinh hoïc ñaïi cöông (duøng cho ñaøo taïo döôïc syõ ñaïi hoïc ) – PGS.TS Cao Vaên Thu- NXB GD 2008

02

Khoâng roõ

IIIB2-4

579

Sinh hoïc ñaïi cöông

20

00224

Kyù sinh hoïc – Traàn Vinh Hieån – Tröôøng ÑHYD Tp.HCM 1991

01

Khoâng roõ

IIID2-4

579

Kyù sinh hoïc

21

00255

Kyù sinh truøng Y hoïc – Boä moân Kyù sinh truøng tröôøng ñaïi hoïc Y Haø Noäi- NXB Y hoïc 2001

01

Khoâng roõ

IID2-5

579

Kyù sinh truøng

22

00237

Nhöõng vaán ñeà hoùa sinh hoïc hieän ñaïi taäp I, Gs.Ts.Nguyeãn Höõu Chaán- NXB KH&KT

01

Khoâng roõ

IIIC2-8

572

Hoùa sinh hieän ñaïi

23

00265

Hoùa sinh öùng duïng – PGS.PTS. Ñoàng Thò Thanh Thu- Tuû saùch ÑHTH TP.HCM 1995

01

Khoâng roõ

IIID1-10

540

Hoùa sinh

24

00295

Bacteriology principles and Practice – Barn es&Noble college outline series- 1962

01

Khoâng roõ

IIIA2-7

579

Vi khuaån

25

00296

Molercular microbiology – Diagnostic Principles and Practice- David H.Persing, FredC.Tenover, James Versalovic… 2004

01

Khoâng roõ

IIIE2-1

579

Vi truøng

26

00303

Biomembranes et Nutrition – Nutrients affecting lipid composition and Properties of cell membranes – C.L.Leùger, C.Beùreùziat- 1989

01

Khoâng roõ

IIID1-5

572

Hoùa sinh

27

00304

Second Forum on Peptides- A.Aubry, M.Marraud, B.Vitoux – Jonh Libbey1989

01

Khoâng roõ

IIID1-6

572

Hoùa sinh

28

00310

Clinical Biochemistry – an illustrated colour text- Allan Gaw, Michael J.Murphy, Robert A.Cwan, Denis St.J.O Reilly, Michael J.Stewart, James Shepherd- Churchill Livingstone – 2004

01

Khoâng roõ

IIID1-7

572

Hoùa sinh ñieàu trò

29

00317

Biostatistics: Afoundaton for analysis in the health sciences- Wayne W.Daniel- Wiley- 2000

01

Ts.Ninh taëng Vieän

IE2-2

610

Sinh toång hôïp

30

00321

Chemistry of Water & Microbiology- N.F.Voznaya- 1981

01

Khoâng roõ

IIIC1-2

540

Hoùa hoïc nöôùc & vi truøng

31

00293

Naám moác ñoäc trong thöïc phaåm- Claude Moreau- NXB KH&KT 1980

01

Khoâng roõ

IIIC2-9

579

Naám moác ñoäc trong thöïc phaåm

32

00324

Biology – Helena Curtis- Worth – 1968

01

Khoâng roõ

IIIA2-8

570

Sinh vaät hoïc

33

00330

Biology and Knowledge – Jean Piaget- Chicago- 1971

01

Khoâng roõ

IIIB1-9

570

Kieán thöùc sinh vaät hoïc

34

00331

Principles of Biochemistry – White.Handler.Smith – McGraw Hill- 1968

01

Khoâng roõ

IIID1-8

572

Hoùa sinh

35

00333

Biologie Geùneùrale- G.Poliansky- Moscou – 1983

02

Khoâng roõ

IIA2-10

570

Sinh hoïc

36

00338

Biochemistry of Bacterial Growth- J.Mandelstam&K.McQuillen- Blackwell

01

Khoâng roõ

IIID1-9

572

Hoùa sinh phaùt trieån vi truøng

37

00342

Cell Heredity- Sager Ryan- Wiley- 1963

01

Khoâng roõ

IIIA2-11

576

Teá baøo di truyeàn

38

00344

Cell Physiology – Giese- Saunders- 1965- second edition

01

Khoâng roõ

IE1-10

612

Sinh lyù teá baøo

39

00345

Cell Physiology- Giese – 3rd edition – Saunders – 1968

01

Khoâng roõ

IE1-11

612

Sinh lyù teá baøo

40

00346

The Microbial World – Stanier, Doudoroff, Adelberg- second edition- Printice-Hall -1963

01

Cô quan vieän trôï VH AÙ chaâu

IIIE2-3

579

Theá giôùi vi truøng

41

00354

Microbiology laboratory – George A.Wistreich- 1997

01

Khoâng roõ (7/2003)

IIIE2-4

579

Vitruøng phoøng thí nghieäm

42

00368

Textbook of Medical Parasitology- Haig H.Najarian, Ph.D- Williams&Wilkins- 1967

01

WHO (22/11/74)

IIID2-7

574

Kyù sinh vaät trong Y khoa

43

00373

Papes in plant physiology – William S.Hillman- 1970

01

Khoâng roõ (16/5/74)

IIIA2-12

570

Sinh lyù thöïc vaät

44

00381

Genetics in medicine – Thompson and Thompson- Saunder-1966

01

Toå chöùc VH AÙ chaâu (09/1/75)

IIIA2-13

576

Di truyeàn trong y khoa

45

00382

Matrix algebra for Biological sciences (Including Applications in Statistics) – S.R.Searle- Wiley- 1967

01

Khoâng roõ

ID2-16

512

Lyù thuyeát matraän trong sinh hoïc

46

00383

Baterial Physiology- Evelyn L.Oginsky, Wayne W.Umbreit- Freeman- 1959

01

Toå chöùc VH AÙ chaâu taëng

IIIB2-5

579

Sinh lyù vi khuaån

47

00404

Introduction to the Bacteria- Clifton- McGraw-Hill- 1958

01

Khoângroõ ()11/9/73

IIIA2-14

579

Giôùi thieäu vi khuaån

48

00418

Medical entomology - James- Harwood- Macmillan- 1969

01

WHO taëng (22/11/74)

IIIA2-15

574

Coân truøng Y khoa

49

00420

Cahier de Formation Biologie meùdicale N0 03 – Parasitologie- J.C.Petithory, F.Ardoin –Guidon-1995

01

Khoâng roõ (5/10/96)

IIID2-9

574

Kyù sinh truøng

50

00419

Parasitologie meùdicale: Techniques de base pour le laboratoire – WHO- 1993

01

Khoâng roõ (5/10/96)

IIID2-8

574

Kyù sinh truøng Y khoa

51

00410

Biological Basis of Chemotherapy of infections and infestations- Harry seneca- F.A.Davis- 1971

01

Toå chöùc vaên hoùa AÙ chaâu taëng (9/1/75)

IB2-9

615

Hoùa trò lieäu trong nhieãm truøng vi sinh cô baûn

52

00421

Protozoologie meùdicale – P.G.Janssens – De Boeck Universiteù-1995

01

Khoâng roõ

IIIA2-16

579

Ñoäng vaät nguyeân sinh trong Y khoa

53

00431

Coprologie parasitaire et fonctionnelle – J.Bailenger- Bordeaux- 1982

01

Khoâng roõ

IIID2-10

574

Kyù sinh truøng

54

00440

Insect Virology- Smith- AP- 1967

01

USA taëng

IIIB2-5

574

Vi rut coân truøng

55

00446

Textbook of Parasitology – David L.Belding, MD- Appleton- 1964

01

WHO taëng (22/11/74)

IIID2-11

574

Kyù sinh truøng

56

00597

Bacteries virus radiations - Joseph Hardles- Andreù Sauret – 1968

01

Khoâng roõ

XC2-8

610

Vi khuaån vaø vi ruùt

57

00463

Atlas of Human Parasitogy – Lawrence R.Ash Thomas C.Orihel

01

Khoâng roõ (9/92)

IIID2-12

574

Kyù sinh truøng

58

00508

Invertebrate Paleontology – W.H.Easton University of Souther California – Publishers- 1960

01

Khoâng roõ

XIIA2-1

560

Coå sinh vaät hoïc loaøi khoâng xöông soáng

59

00502

Minimum requirements of biologic products – 1953

01

Khoâng roõ

IIIA2-18

579

Nhu caàu toái thieåu sinh vaät

60

00470

Dictionnaire franc,ais-Anglais- Biologique – P.Leùpine- Flammarion- 1974

01

Khoâng roõ (9/92)

IIIA2-17

570

Töï ñieån vi sinh vaät

61

00608

Viruùt hoïc – Nguyeãn Thò Chính, Ngoâ Tieán Hieån ÑHQG Haø Noäi – NXBÑHQGHN- 2001

01

Khoâng roõ

IIIB2-6

579

Vi ruùt

62

00469

Medical laboratory for tropical countries – Monica Cheesbrogh- Microbiologi- 1984

01

Khoâng roõ (9/92)

IIIE2-5

579

Thí nghieäm y khoa thoâng thöôøng caùc quoác gia nhieät ñôùi – vi truøng

63

00518

Textbook of Physiology and Biochemistry- George H.Bell, J.Norman Davidson, Harold Scarborough - Williams&Wilkins – 1965

01

Toå chöùc vaên hoùa AÙ chaâu taëng (16/7/73)

IE1-17

612

Sinh lyù vaø hoùa sinh

64

00575

Geùneùtique – Jacques – Michel Robert Flammarion – 1983

01

Khoâng roõ

IIIA2-20

576

Di truyeàn

65

00579

Bio –Medical telemetry: Sensing and transmitting Biological information from Animals and Man- R.Stuart Mackay- 1968

01

Toå chöùc VH AÙ chaâu taëng (9/1/75)

XC2-1

610.6

Sinh Y hoïc

66

00525

Methods of testing chemicals on insects volum 1- Harold H.Shepard – Burgess- 1958

01

USA

IIIA1-13

540

Thöû nghieäm hoùa chaát treân coân truøng

67

00637

Pest control operations- Lee C.Truman, Gary W.Bennett, William L.Butts- 1982

01

Bs. Gouzales taëng Vieän 13/2/99

IIID2-13

574

Kieåm soaùt hoïat ñoäng coân truøng saâu boï

68

00638

Toxicologie geùneùtique – Jean Moutschen- Masson – 1979

01

Khoâng roõ (10-4/85)

IIIC3-7

540

Ñoäc chaát di truyeàn

69

00690

Phöông phaùp cô baûn trong nghieân cöùu coâng ngheä sinh hoïc – Nguyeãn Thò Lang – NXB Noâng nghieäp – 2002

01

Khoâng roõ

IIIB2-8

570

Coâng ngheä sinh hoïc

70

00703

A classification of the major groups of Human and other animal viruses – Burton I. Wilner- Publishing- 1964

01

Toå chöùc VH AÙ chaâu taëng (21/2/1974)

IIIB2-9

579

Phaân loaïi caùc nhoùm virus chính

71

00707

Medical Microbiology- Robert Cruickshank, J.P.Duguid, B.P.Marmion, R.H.A.Swain- Churchill Livingstone- 1973

01

Khoâng roõ (23/11/1974)

IIIC2-10

579

Vi truøng Y khoa

72

00710

Biologie des plasmodies- WHO- 1987

01

Khoâng roõ 21/6/88

IIIB2-10

574

Vi sinh vaät truøng soát reùt

73

00725

Ressources biologiques et environnement au VN- Leâ Quyù An, Phaïm Ngoïc Ñaêng - -NXB Theá giôùi – 1995

01

Bs.Chaùnh

IIIC2-11

570

Sinh hoïc & moâi tröôøng

74

00734

Thöïc taäp hoùa sinh: giaùo trình giaûng daïy ñaïi hoïc – Hoïc vieän Quaân Y moân Hoùa sinh- NXB QÑND- 2003

01

Khoâng roõ

IIID1-12

572

Thöïc taäp hoùa sinh

75

00736

Microbes in action – Harry W Seeley, Paul F.Vandemark- Freeman- 1962

01

Toå chöùc VH AÙ chaâu taëng (16/7/73)

IIIC2-11

579

Vi khuaån

76

00737

Biological supplies- catolog 1969-1970

01

Khoâng roõ

IIIB2-11

570

Sinh hoïc

77

00738

Biology 100 student study guide- the Ohio State university – 1969 C.Benfamin Meleca & Robert X.Menefee

01

Toå chöùc VH AÙ chaâu taëng

IIIB2-12

570

Sinh hoïc

78

00828

The Merck index – an encyclopedia of chemicals, drugs and biologicals- Susan Budavari, Maryadele J.O’Neil, Ann Smith, Patricia E.Heckelmann, Joanne F. Kinnary- Merck&Co.1996

01

Khoâng roõ (7/2003 taøi lieäu photo 10330 trang )

IVA1-1

540

Hoùa sinh hoïc vaø döôïc

79

00866

Bioinstrumentation- John G.Webster- Wiley- 2004-383 trang

02

Ts.Ninh (12/2005 taøi lieäu pho to)

IIIB2-19

574.1

Trang thieát bò sinh hoïc

80

00867

Microbiologie alimentaire – Aspect microbiologique de la seùcurít et de la qualiteù alimentaires- C.M.Bourgeois, J.F.Mescle, J.Zucca- 1990- 422 trang

01

Bs.Chaùnh (taøi lieäu photo)

IIIB2-15

579

Vi truøng thöïc phaåm

81

00916

Microbiology – I.Edward Alcamo (professor of Biology State University of NewYork at Farmingdale)- McGraw-Hill- 1998- 409 trang

01

Không rõ

IIIB2-16

579

Vi trùng học

82

00997

Genes and the IQ- Wong Hock Boon- PG Publishing – 1984- 79 trang

01

Không rõ (12/7/93)

IIIB2-17

576

Gen và chỉ số thông minh

83

01003

Génétique et cytogénétique cliniques- J.M.Robert, H.Plauchu, F.Giraud et J.F. Mattéi- Flammarion – 1977- 174 trang

01

Không rõ (10/4/1985)

IIIB2-18

576

Di truyền học và các xét nghiệm lâm sàng tế bào di truyền

84

01082

Les Moustiques de la cochinchine et du Sud-AnNam- Preface de E.Roubaud- 1930-407 trang

01

WHO tặng (22/11/1974)

IIID2-14

574

Muỗi

85

01107

Moisissures Utiles et Nuisibles importance industrielle- Biotechnologies- B.Botton A.Breton, M.Fevre, S.Gauthier, Ph.Guy, J.P.Larpent, P.Reymond, J.J.Sanglier, Y.Vayssier, P.Veau- - Masson- 1990-512 trang

01

Không rõ (5/8/1993)

IIIC2-14

579

Nấm mốc những lợi ích và có hại quan trọng với công nghiệp

86

01112

Kiểm tra chất lượng xét nghiệm định lượng trong hóa sinh lâm sàng- những nguyên tắc và phương pháp thực hiện- Gs. Lê Đức Trình, Gs. Lương Tấn Thành- NXB Y học – 1997-70 trang

01

Không rõ (10/99)

IIID1-14

572

Kiểm tra chất lượng xét nghiệm định lượng trong hóa sinh lâm sàng

87

01113

Câu chuyện về tế bào – Gs.Nguyễn Đình Huyên – NXB Nông Nghiệp- 1995-98 trang

01

Không rõ (7/96)

IIA2-21

570

Tế bào

88

01114

Thực tập sinh lý thực vật (dùng cho sinh viên năm II Sinh học)- Bùi Trang Việt, Nguyễn Thị Ngọc Lang, Nguyễn Du Sanh, Võ Thị Bạch Mai- Tủ sách đại học Tổng hợp Tp.HCM 1995- 77 trang

01

Không rõ (7/96)

IIIA2-22

570

Thực tập sinh lý thực vật

89

01151

Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng – Bộ Y tế- NXB Y học – 2006- 146 trang

01

Không rõ (9/2007) tài liệu photo

IIIB2-19

570

Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng

90

01214

Dictionnaire de l’Écologie- Francois Ramade, Albin Michel- 1999-1399 trang

01

Không rõ

IIIB2-20

577

Từ điển sinh thái học

91

01217

Botany- Wilson, Loomis- 1966-Printed en the United States of America- 574 trang

01

A gift from the people of the United States of America

IIIB2-21

575

Thực vật

92

01237

WHO expert committee on Biological standardization- Forty-first Report- WHO- 1991-79 trang

02

Viện photo (23/8/2011) tài liệu photo

XIVC3-4

570

Tiêu chuẩn hóa về sinh vật học của WHO

93

01242

Policy and procedures of the WHO/NICD Microbiology External Quality Assessment Programme in Africa – Years 1 to 4 2002-2006- WHO-2007-175 trang

02

Viện photo (23/8/2011)

IIIB2-22

579

Chính sách và thủ tục của tổ chức Y tế thế giới /Viện quốc gia các bệnh lây nhiễm chương trình đánh giá vi trùng ở Châu Phi

94

01248

Manual for the laboratory identification and Antimicrobial Susceptibility Testing of Bacterial Pathogens of Public Health Importance in the Developing World- WHO- 2003- 359 trang

02

Viện photo (23/8/2011)

IIB2-23

579

Hướng dẫn thực hành nhận dạng trong phòng thi nghiệp và các thử nghiệm nhạy cảm thuốc chống vi trùng của vi trùng gây bệnh quan trọng sức khỏe trong cộng đồng trong thế giới phát triển

95

01762

Biosafety resource book risk analysis- FAO- 2011- 81 trang

02

Viện photo (tài liệu photo 11/2011)

IIIB2-24

570

An toàn sinh học

96

01849

Asia pacific strategy for strengthening health laboratory services (2010-2015) – WHO-62 trang

01

Ts.Ninh (21/2/2012)

IIID1-15

572

Chiến lược củng cố phục vụ y tế phòng thí nghiệm châu Á thái bình dương

97

01902

Dampness and mould- WHO-2009-228 trang

01

Ts.Ninh (21/2/2012)

IIIC2-15

579

Sự ẩm ướt – mốc meo

98

01915

Manual for the laboratory identiication and Antimicrobial susceptibility testing of Baterial pathogens of Public health importance in the developing world- CDC- 2003-62 trang

01

Ts.Ninh (21/2/2012)

IIIB2-25

579

Hướng dẫn xác định kiểm tra tính nhạy cảm chống vi trùng của vi khuẩn gậy bệnh tầm quan trọng Y tế công cộng trong sự phát triển thế giới

99

2185

Xét nghiệm một số vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm (chương trình đào tạo cơ bản 2 tuần) – Bộ Y tế, NXB Y học Hà Nội, năm 2012, 208 trang

25

Trung tâm đào tạo theo biên bản bàn giao ngày 02/4/2013

IIIC2-15

579

Xét nghiệm một số vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm

100

2195

Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh nước không khí (chương trình đào tạo cơ bản) – Bộ Y tế, NXB Y học Hà Nội, năm 2012, 56 trang

25

Trung tâm đào tạo theo biên bản bàn giao ngày 02/4/2013

IIIB2-25

579

Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh nước không khí

101

2196

Kỹ thuật xét nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm (đào tạo kỹ thuật viên xét nghiệm vi sinh cơ bản) – Bộ Y tế, NXB Y học Hà Nội, năm 2012, 90 trang

25

Trung tâm đào tạo theo biên bản bàn giao ngày 02/4/2013

IIIB2-26

579

Kỹ thuật xét nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm

102

2197

Kỹ thuật xét nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm (đào tạo kỹ thuật viên xét nghiệm vi sinh nâng cao) – Bộ Y tế, NXB Y học Hà Nội, năm 2012, 154 trang

25

Trung tâm đào tạo theo biên bản bàn giao ngày 02/4/2013

IIIB2-27

579

Kỹ thuật xét nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm

103

2403

Quy trình xét nghiệm Sinh hóa – Huyết học Y học và các xét nghiệm chuẩn đoán khác- Bộ Y tế, Nhà xuất bản Y học Hà Nội, năm 2013, 267 trang

32

Ban QLDA Hỗ trợ phát triển hệ thống Y tế dự phòng

IIID1-15

572

Quy trình xét nghiệm Sinh hóa – Huyết học Y học và các xét nghiệm chuẩn đoán khác

104

2404

Sử dụng và kiểm chuẩn trang thiết bị phòng xét nghiệm vi sinh- Bộ Y tế, Nhà xuất bản Y học Hà Nội, năm 2012, 288 trang

34

Ban QLDA Hỗ trợ phát triển hệ thống Y tế dự phòng

IIIB2-27

570

Sử dụng và kiểm chuẩn trang thiết bị phòng xét nghiệm vi sinh

105

2406

Quy trình xét nghiệm vi sinh vật Y học- Bộ Y tế, Nhà xuất bản Y học Hà Nội, năm 2013, 707 trang

32

Ban QLDA Hỗ Trọ phát triển hệ thống Y tế dự phòng

IIIB2-28

579

Quy trình xét nghiệm vi sinh vật Y học

106

2424

Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh nước và không khí cơ bản – Chương trình đào tạo cơ bản- Bộ Y tế- DVD

03

Dự án ADB tài trợ

XIE2-1-18

579

Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh nước và không khí cơ bản

107

2425

Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh nước và không khí nâng cao – Chương trình đào tạo nâng cao- Bộ Y tế- DVD

03

Dự án ADB tài trợ

XIE2-1-19

579

Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh nước và không khí nâng cao

108

2426

Tài liệu KTV xét nghiệm vi sinh cơ bản- Chương trình cơ bản- Bộ Y tế - DVD

03

Dự án ADB tài trợ

XIE2-1-20

579

Tài liệu KTV xét nghiệm vi sinh cơ bản

109

2427

Tài liệu KTV xét nghiệm vi sinh nâng cao- Chương trình nâng cao- Bộ Y tế - DVD

03

Dự án ADB tài trợ

XIE2-1-21

579

Tài liệu KTV xét nghiệm vi sinh nâng cao

110

2431

Các vi sinh vật gây nhiễm trùng cơ quan – Bộ Y tế - DVD

03

Dự án ADB tài trợ

XIE2-1-25

579

Các vi sinh vật gây nhiễm trùng cơ quan


tải về 297.78 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương