Soá 1217/QÑ-ubnd ngaøy 03/7/2006 cuûa ubnd tænh Về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào các Trường dtnt năm học 2006-2007tải về 10.4 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích10.4 Kb.

QUYẾT ĐỊNH


Soá 1217/QÑ-UBND ngaøy 03/7/2006 cuûa UBND tænh

Về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào các Trường DTNT

năm học 2006-2007 .

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 12/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/4/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh THCs và THPT;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 972/GD-GDTrH ngày 22/6/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh vào các Trường Dân tộc nội trú bậc THCS năm học 2006-2007, cụ thể như sau:

I/ Chỉ tiêu tuyển sinh vào Trường Dân tộc nội trú bậc THCS: 125 học sinh.

1/ Tuyển sinh vào lớp 6 là 120 học sinh thuộc 4 Trường DTNT Bù Đăng, Phước Long, Lộc Ninh và Bình Long. Trong đó:

- Trường DTNT Bù Đăng : 30 học sinh;

- Trường DTNT Lộc Ninh : 30 học sinh;

- Trường DTNT Bình Long : 30 học sinh;

- Trường DTNT Phước Long: 30 học sinh.

2/ Tuyển sinh vào các lớp 7, 8,9: 05 học sinh, như sau:

- Lớp 7: 03 học sinh;

- Lớp 8: 01 học sinh;

- Lớp 9: 01 học sinh.

II/ Hình thức tuyển sinh: xét tuyển.Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các Phòng Giáo dục các huyện, thị xã tổ chức xét tuyển học sinh vào các Trường DTNT hệ THCS theo đúng quy định tại Quyết định số 12/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/4/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và THPT.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày kyù./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Ñaõ kyù

NGUYEÃN VAÊN THOAÛ


: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương