Sản xuất nông nghiệp đến ngày 15 tháng 10 năm 2006



tải về 15.96 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích15.96 Kb.

Sản xuất nông nghiệp đến ngày 15 tháng 10 năm 2006










 










 

 

Thực hiện cùng

Thực hiện

Thực hiện kỳ này







kỳ năm trước

kỳ này

so với cùng kỳ







(Nghìn ha)

(Nghìn ha)

năm trước (%)



















1. Gieo cấy lúa mùa

1946.2

1880.4

96.6







Miền Bắc

1207.8

1190.2

98.5







Miền Nam

738.4

690.2

93.5




2. Thu hoạch lúa hè thu

2167.6

2145.1

99.0







Miền Bắc

148.6

157.6

106.1







Miền Nam

2019.0

1987.5

98.4




3. Thu hoạch lúa mùa ở miền Bắc

810.4

827.4

102.1




4. Gieo trồng một số cây vụ đông
















Ngô

162.8

180.5

110.9







Khoai lang

48.5

61.0

125.8







Đậu tương

50.9

66.5

130.6




5. Gieo trồng rau đậu

69.6

95.6

137.4








Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương