Sinh sản nhân tạo cá LĂng chấm hemibagrustải về 0.85 Mb.
Chế độ xem pdf
trang7/8
Chuyển đổi dữ liệu02.08.2022
Kích0.85 Mb.
#52780
1   2   3   4   5   6   7   8
3787-Article Text-10994-1-10-20170606

Tài liệu tham khảo 
1. Phạm Báu và ctv. (2000), Điều tra nghiên cứu hiện trạng và biện pháp bảo vệ, phục hồi một số loài cá 
hoang dã quí hiếm có nguy cơ tuyệt chủng trên hệ thống sông Hồng: Cá Anh vũ Semilabeo notabilis 
(Peters, 1880); Cá Bỗng Spinibarbus denticulatus (Oshima,1926); Cá Lăng Hemibagrus guttatus 
(Lacépède, 1803); Cá Chiên Bagarius yarrelli (Sykes, 1841), Báo cáo tổng kết đề tài. 
2. Bộ Khoa học–Công Nghệ và môi trường (1992), Sách Đỏ Việt Nam, Nxb. Khoa học và Kỹ thuật, 
Hà Nội. 
3. Nguyễn Chung (2008), Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá Lăng Nha, cá Lăng Vàng, Nxb. Nông 
nghiệp, Thành phố Hồ Chí Minh. 
4. Ngô Văn Ngọc (2002), Kết quả nghiên cứu sản xuất giống nhân tạo cá Lăng vàng (Mystus 
nemurus Valenciennes, 1839), Tập san khoa học Kỹ thuật Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí 
Minh, Nxb. Nông Nghiệp, (3), Tr. 104–107. 
5. Ngô Văn Ngọc và Lê Thị Bình (2005), Kết quả nghiên cứu sản xuất giống nhân tạo cá Lăng 
nha (Mystus wyckioides Fang và Chaux, 1949), Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp 
Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh, (1), Tr. 46–50.
6. Pravdin. L. F (1963), Hướng dẫn nghiên cứu cá (Bản dịch của Phạm Thị Minh Giang, 1973). Nxb. 
Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội. 
7. Nguyễn Đức Tuân và ctv. (2005), Nghiên cứu Kỹ thuật sinh sản nhân tạo cá Lăng Chấm 
(Hemibagrus guttatus) trong điều kiện nuôi, Báo cáo Hội thảo Khoa học Viện nghiên cứu 
NTTS1. 
8. Mai Đình Yên (1983), Các loài cá kinh tế miền Bắc Việt Nam, Nxb. Khoa học và Kỹ thuật, Hà 
Nội. 
9. Mai Đình Yên (1978), Định loại cá nước ngọt các tỉnh phía Bắc Việt Nam, Nxb. Khoa học và Kỹ 
thuật, Hà Nội. 


Lê Văn Dân và Lê Tiến Hữu 
Tập 126, Số 3C, 2017 
76 
ARTIFICIAL REPRODUCTION OF CA LANG FISH 

tải về 0.85 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương