Sinh sản nhân tạo cá LĂng chấm hemibagrus


Bảng 2. Các chỉ tiêu nuôi vỗ cá bố mẹ trong aotải về 0.85 Mb.
Chế độ xem pdf
trang5/8
Chuyển đổi dữ liệu02.08.2022
Kích0.85 Mb.
#52780
1   2   3   4   5   6   7   8
3787-Article Text-10994-1-10-20170606

Bảng 2. Các chỉ tiêu nuôi vỗ cá bố mẹ trong ao 


Jos.hueuni.edu.vn
Tập 126, Số 3C, 2017 
73 
Giới tính 
Chiều dài (cm) 
Khối lượng 
(kg) 
Chiều dài nhỏ 
nhất (cm) 
Khối lượng nhỏ 
nhất (kg) 
Số 
mẫu 
Cá cái 
66 

2,64 
2,87 

0,85 
63 
1,9 
15 
Cá đực 
74 

1,00 
3,53 

0,15 
73 
3,4 
15 
 
Hình 2. Tỷ lệ thành thục của cá Lăng chấm
3.2
Kết quả kích thích sinh sản 
Thí nghiệm thăm dò liều LRHa + Dom để cho đẻ cá Lăng chấm được tiến hành làm 3 đợt: 
đợt 1 ngày 2/05/2015, đợt 2 ngày 17/5/2015 và đợt 3 ngày 5/06/2015. Kết quả kích thích sinh sản 
nhân tạo cá được trình bày ở Bảng 3. 
Kết quả cho thấy thời gian hiệu ứng của cá Lăng chấm là 22–25 giờ, ở nhiệt độ 27–28 
o
C. 
Nghiệm thức C với liều tiêm quyết định (LRHa 40 μg/kg + 6 mg Dom)/kg cá cái, có thời gian 
hiệu ứng nhanh nhất có ý nghĩa thống kê (< 0,05) so với nghiệm thức A và nghiệm thức B. Kết 
quả này tương tự với kết quả nghiên cứu của Nguyễn Đức Tuân. Thời gian hiệu ứng của cá 
Lăng chấm kéo dài hơn nhiều so với cá Lăng vàng và cá Lăng đuôi đỏ theo kết quả nghiên cứu 
của Ngô Văn Ngọc, Ngô Văn Ngọc và Lê Thị Bình, lần lượt là 9–11 giờ và 4,5–5 giờ.
Tỷ lệ đẻ của cá ở nghiệm thức A thấp hơn có ý nghĩa so với nghiệm thức B và C (p < 0,05). 
Nghiệm thức A với liều lượng (LRHa 20 μg/kg + 6 mg Dom)/kg cá cái, cho tỷ lệ đẻ trung bình 
55,6 % và đẻ không róc. Trong khi đó, tỷ lệ đẻ ở nghiệm thức B và C là 100 % và cá đẻ róc. Như 
vậy, liều lượng chất kích thích sinh sản sử dụng ở nghiệm thức A không đủ để kích thích cá 
rụng trứng và đẻ hết trứng. Nghiệm thức B và C với liều (30 μgLRHa+6 mg Dom)/kg và (40 
μgLRHa +6 mg Dom)/kg đều cho kết quả sinh sản tốt. Ngoài ra, kết quả cho thấy, sức sinh sản 
thực tế của cá Lăng chấm trung bình dao động trong khoảng 3.146–4.195 trứng/kg cá cái, có sự 
sai khác về mặt thống kê giữa hai liều tiêm 20 μg/kg và 40 μg/kg. Sức sinh sản này gần tương 
đương với kết quả nghiên cứu của Nguyễn Đức Tuân, (4.432 trứng/kg cá cái), thấp hơn so với 
sức sinh sản thực tế của cá Lăng đuôi đỏ (12.560–17.688 trứng/kg cá cái) (Ngô Văn Ngọc và Lê 
Thị Bình) và cá Lăng vàng (126.364–142.000 trứng/kg cá cái) (Nguyễn Chung). Như vậy, khi sử 
dụng LRHa ở các nồng độ 20, 30 và 40 μg/kg cá cái kết hợp với Dom để kích thích sinh sản 
0
40
73
87
100
0
0
27
60
67
0
20
40
60
80
100
120
2
3
4
5
6

tải về 0.85 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương