Semaine Séancetải về 31.37 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích31.37 Kb.
CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIẾNG PHÁP PHÁP LUẬT

K2012 – Thời lượng 120 tiết (24 buổi)

Giáo trình : le français du droit (FD) + sách bổ trợ : le français juridique (FJ)


Semaine

Séance

Contenu

Exercices complémentaires

1.

11/4


1

- Distinguer les différentes branches du droit (pp 8 - 11 - FD)

- Ex 3 (p 5 – FJ)


2

- Découvrir les institutions nationales (pp 12 - 15 – FD)

- Ex 2,3 (p.17 – FJ)

  • Ex 2, 3 (p.22 – FJ)

3

Les institutions européennes

1. L’Union européenne : qui est-elle ? (pp.24-25-FJ)

2. Bruxelles (pp.26-27-FJ)


Mise à jour : 12 leçons sur l’Europe http://ec.europa.eu/publications/booklets/eu_glance/22/index_fr.htm2.

18/4

1

Les institutions européennes

3. Strasbourg (pp.28-29-FJ)

4. Luxembourg (pp.30-31-FJ)


2

- Dégager les sources du droit (pp 20 - 23 - FD) + schéma « La hiérarchie des sources directes et écrites du droit” (p 6 - FJ)

- Tester ses connaissances (pp 24 – 25 - FD)

3

- Découvrir les juridictions judiciaires (pp 26 – 29- FD)

  • Ex 1, 3, 4, 5 (p. 37 – FJ)

3.

25/4

1

- Rencontrer des professionnels du droit (pp 38 - 41 - FD)

- Un procès en cour d’assises (pp46-47 FJ)- Tester ses connaissances (pp 42 – 43 - FD)

2

- Décision de justice (pp 48-49 –FJ)

- Faisons le point (p. 52)
3

- Identifier les personnes juridiques (pp 44 - 47 – FD)
4.

2/5

1

Nghỉ 1/5
2

- Distinguer les différents droits de la personne (pp 48 – 51 - FD)

- Ex 4 (p. 55 – FJ)

3

- Analyser le droit de propriété (pp 52 - 55- FD)

Ex : 2,3 (p. 59 – FJ)

5.

9/5

1

- Analyser la composition d'un fonds de commerce (pp 56 - 59- FD)

- Tester ses connaissances (pp 60 - 61- FD)


2

- Distinguer les différentes obligations (pp 62 - 65- FD)
3

- Analyser la formation du contrat (pp 66 - 69- FD)

6.

16/5


1

- Examiner les principaux contrats (pp 70 - 73- FD)
2

- Etablir les conditions de la responsabilité civile (pp 74 - 75)

- Travailler dans les assurances - phần này giáo viên chỉ giải thích thuật ngữ và tìm tương đương tiếng Việt (pp 76 - 77)

- Tester ses connaissances (pp 78 - 79)


Ex : 1, 2, 3, 4, 5 (p. 57 – FJ)

3

- Choisir une forme de société (pp 80 - 81) - phần này chỉ rappel lại những gì đã học từ TPKT, không đi sâu

- Créer une société (pp 82 - 83)

- Dissolution, liquidation, reprise (pp.70-71-FJ)


- Ex 1 (p. 65 – FJ)7.

23/5


1

- Informer et protéger les consommateurs (pp 84 - 87)
2

- Respecter les règles de la concurrence (pp 88 - 89)

- Tester ses connaissances (pp 92 - 93)Ex : 1 (p. 91 - FJ)

3

- Analyser la formation du contrat de travail (pp 94 - 97)

Ex : 1 (p. 77 - FJ)

8.

30/5


1

- Etablir les conditions du licenciement (pp 98 - 101)

Ex : 1 (p. 81 - FJ)

2

- Définir le droit de grève (pp 102 - 105)

3

Jeu de l'oie (pp 106 - 107) + RévisionKính gửi các thầy cô dạy môn TPPL:  • Tuần 18/4 được nghỉ thứ 2, nên GV dạy sau đó nói qua nốt về Strasbourg và Luxembourg.

  • Tuần 2/5 được nghỉ thứ 2 và thứ 3, decoupage chỉ xếp 2 buổi cho tuần đó, lớp nào mất 2 buổi liền thì giáo viên cố gắng thu xếp dạy bù 1 buổi.

  • Phần bài tập bổ sung, tùy thuộc vào thời gian trên lớp, tuy nhiên các thầy cô nên cố gắng dành thời gian nếu đó là các bài tập nghe hiểu.

- Ngoài ra các thầy cô có thể sử dụng 10 bài tập nghe hiểu đã được soạn sẵn (có trên CD) tại Khoa trước đây để làm các bài tập nghe bổ trợ.

- Các thầy cô có thể tham khảo các décisions de justice trên trang Legifrance http://www.legifrance.gouv.fr/ .


Người soạn Trưởng bộ môn Ban CN Khoa
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương