Seed Standard of Open Pollinated Watermelontải về 22.27 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích22.27 Kb.
#21549


BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

_____________CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập–Tự do–Hạnh phúc

________________

TIỆU CHUẨN NGÀNH

HẠT GIỐNG DƯA HẤU THỤ PHẤN TỰ DO

YÊU CẦU KỸ THUẬT
Seed Standard of Open Pollinated Watermelon

Technical requirements

10 TCN 470-2003


Soát xét lần 1
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5799 QĐ/BNN-KHCN

ngày 29 tháng 12 năm 2003)


1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định những điều kiện cơ bản để cấp chứng chỉ chất lượng các lô hạt giống dưa hấu thụ phấn tự do, thuộc loài Citrullus lanatus Thumb., được sản xuất và kinh doanh trên cả nước.2. Yêu cầu kỹ thuật

2.1. Yêu cầu ruộng giống

2.1.1. Yêu cầu về đất. Ruộng sản xuất hạt giống dưa hấu thụ phấn tự do trước khi gieo phải không có cỏ dại và các cây trồng khác.

2.1.2. Số lần kiểm định. Ruộng giống dưa hấu thụ phấn tự do phải được kiểm định ít nhất 3 lần:

- Lần 1: Trước khi ra hoa (kiểm tra nguồn giống, cách ly, cỏ dại, cây khác dạng, sâu bệnh),

- Lần 2: Trong thời gian ra hoa (kiểm tra cách ly thời gian, cây khác dạng, sâu bệnh),

- Lần 3: Trước thu hoạch (kiểm tra cây khác dạng, sâu bệnh, dự kiến năng suất).

Trong đó, ít nhất 2 lần kiểm định thứ 2 và thứ 3 phải do người kiểm định đồng ruộng được công nhận thực hiện.

2.1.3. Tiêu chuẩn đồng ruộng

2.1.3.1.Cách ly. Ruộng giống phải cách ly tối thiểu với các ruộng dưa hấu khác tối thiểu như sau:

- Giống siêu nguyên chủng: Trong nhà lưới hoặc 1000m,

- Giống nguyên chủng: 1000m,

- Giống xác nhận: 500m.

2.1.3.2. Độ thuần ruộng giống. Tại mỗi lần kiểm định phải đạt tối thiểu như qui định dưới đây:

- Siêu nguyên chủng: 100% số cây,

- Nguyên chủng: 99,9% số cây,

- Xác nhận: 99,7% số cây.

2.2. Tiêu chuẩn hạt giống. Theo qui định ở Bảng 1.

Bảng 1

Chỉ tiêu

Siêu nguyên chủng

Nguyên chủng

Xác nhận

1. Độ sạch, % khối lượng, không nhỏ hơn

99,0

99,0

99,0

2. Hạt cỏ dại, số hạt/kg, không lớn hơn

0

0

0

3. Tỷ lệ nẩy mầm, % số hạt, không nhỏ hơn

75

75

75

4. Độ ẩm, % khối lượng, không lớn hơn

- Trong bao thường

- Trong bao kín không thấm nước

8,0


7,0

8,0


7,0

8,0


7,0KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP

THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổngtải về 22.27 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương