Science and Innovation International scientific journaltải về 277.3 Kb.
Chế độ xem pdf
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu15.01.2024
Kích277.3 Kb.
#56335
  1   2   3   4
iqtisodiy-nazariyaning-zamonaviy-jamiyatdagi-tutgan-o-rni-va-ahamiyatiISSN: 2181-3337
SCIENCE AND INNOVATION 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL 
2022 
№ 4

IQTISODIY NAZARIYANING ZAMONAVIY JAMIYATDAGI TUTGAN O’RNI VA 
AHAMIYATI 
Bozorboeva Diyora-Bonu Shodlik qizi 
Urganch davlat universiteti talabasi 
https://doi.org/10.5281/zenodo.6835109 
Annotatsiya. Ushbu maqolada iqtisodiy nazariyaning bugungi kundagi inson hayoti 
faoliyati davomidagi tutgan o’rni uning insonlar ya’ni jamiyatning hayotida tutgan o’rni haqida 
ma’lumotlar berilgan.
 Kalit so‘zlar: iqtisodiyot, ishlab chiqarish, ehtiyoj, kapital, moddiy extiyoj, mehnat 
bozori. 
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ В СОВРЕМЕННОМ 
ОБЩЕСТВЕ 
Аннотация. В данной статье представлена информация о роли экономической 
теории в жизни человека на сегодняшний день, ее роли в жизни людей, то есть 
общества. 
 Ключевые 
слова: 
экономика, 
производство, 
потребность, 
капитал, 
материальный спрос, рынок труда. 
THE ROLE AND IMPORTANCE OF ECONOMIC THEORY IN MODERN 
SOCIETY 
Abstract. This article provides information about the role of economic theory in the life 
of a person today, its role in the life of people, that is, society. 
Key words: economy, production, need, capital, material demand, labor market. 
 
KIRISH 
Har bir inson har kuni turli iqtisodiy muammolarga duch keladi: oziq-ovqat, uy-joyga 
bo‘lgan ehtiyojini qanday qondirish, kiyim-kechak, ta'lim, dam olish va hokazo, qanday turdagi 
iqtisodiy faoliyat bilan shug'ullanish, u yoki bu narsani sotib olish yoki olmaslik, ma'lum bir 
mahsulotni sotib olish yoki kerakli xizmatni ko'rsatish uchun etarli daromad bormi va hokazo. 
Shunday qilib, iqtisodiyot zamonaviy jamiyatning ajralmas qismiga aylanadi. Zamonaviy 
dunyoda o‘zining munosib o‘rnini egallay oladigan kuchli va farovon davlat yaratish uchun ilm-
fan va innovatsiyalarga asoslangan raqobatbardosh va ijtimoiy yo‘naltirilgan bozor iqtisodiyotini 
rivojlantirish zarur. Biz ilmiy-texnika taraqqiyoti davrida, yangi moddiy va ma'naviy 
ne'matlarning paydo bo'lishi va ularning ayirboshlanishi bilan jamiyatning iqtisodiy o'sishini 
belgilab beradigan davrda yashayapmiz. Zamonaviy iqtisodiyotning ko'plab tanqidchilari 
iqtisodiy o'sishning o'sishi ekologik muvozanatning nomutanosibligiga va ishsizlikning 
ko'payishiga olib keladi, chunki kasbiy mahorat va tajriba texnologik taraqqiyot bilan eskirishi 
mumkin. Ammo ilmiy-texnikaviy taraqqiyot nafaqat iqtisodiy o'sishni oshirish omillaridan biri, 
balki butun jamiyat taraqqiyotining asosiy ko'rsatkichidir. Shunday qilib, yangi texnologiyalarsiz 
jamiyat chuqur turg'unlikka duch keladi, bu esa odamlar uchun ancha salbiy oqibatlarga olib 
keladi. Iqtisodiy o'sishning qonuniyatlari va omillarini o'rganish bilan iqtisodiy nazariya kabi fan 
shug'ullanadi.  
Iqtisodiyot nazariyasi - bu bir tomondan mantiqqa, tarixiy tajribaga, ikkinchi tomondan 
esa, nazariy tushunchalarga, qarashlarga asoslangan iqtisodiy jarayonlar va hodisalar, 


ISSN: 2181-3337
SCIENCE AND INNOVATION 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL 

tải về 277.3 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương