SÁch mới số 12/2014tải về 0.79 Mb.
trang1/10
Chuyển đổi dữ liệu19.07.2016
Kích0.79 Mb.
#2059
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Thông báo sách mới nhập Số 12/2014


SÁCH MỚI SỐ 12/2014


CHÍNH TRỊ


ASEAN trong chính sách hướng đông của Ấn Độ: Sách chuyên khảo / Võ Xuân Vinh.- H. : KHXH, 2013 . - 346 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400325/ TVKHXHHCM / Mfn: 7258

Từ khoá : Quan hệ quốc tế; Chính sách đối ngoại; ASEAN; Ấn Độ
ASEAN: Từ Hiệp hội đến Cộng đồng - Những vấn đề nổi bật và tác động đến Việt Nam/ Nguyễn Duy Dũng ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 222 tr.

Ký hiệu kho : VB4790, VB4791/ VDNA / Mfn: 7636

Từ khoá : Quan hệ kinh tế quốc tế; Hợp tác kinh tế; Cộng đồng kinh tế;

Chính sách phát triển; ASEAN


Evidences of Vietnam's sovereignty on the Bien Dong SEA/ Trần Công Trục ch.b.; Nguyễn Nhã, Nguyễn Thị Bình b.s.; Phạm Xuân Huy d. . - H. : Thông tin và Truyền thông, 2013 . - 428 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400421/ TVKHXHHCM / Mfn: 7352

Từ khoá : Quan hệ quốc tế; Bằng chứng chủ quyền; Thực thi chủ quyền;

Tranh chấp chủ quyền; Chủ quyền biển đảo; Biển Đông;

Việt Nam
Biển Đông hướng tới một khu vực hòa bình, an ninh và hợp tác/ Đặng Đình Quý ch.b. . - H. : Thế giới, 2011 . - 509 tr.

Ký hiệu kho : VV2033/ VDNA / Mfn: 7698

Từ khoá : Quan hệ quốc tế; Tranh chấp chủ quyền; Hợp tác khu vực;

An ninh khu vực; Luật biển; Biển Đông; Việt Nam;

Đông Nam Á
Các Đại hội đại biểu toàn quốc và Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam: 1930- 2011 / Nguyễn Trọng Phúc ch.b. . - H. : Chính trị quốc gia, 2011 . 858 tr.

Ký hiệu kho : VV2041/ VDNA / Mfn: 7705

Từ khoá : Đảng Cộng sản; Đại hội Đảng; 1930-2011;

Hội nghị Ban chấp hành Trung ương; Việt NamCác đảng dân chủ xã hội châu Âu: Cải cách và thách thức / Wolfgang Merkel, Christoph Egle, Alexander Petring,...; Phan Thị Thu Hằng, Đặng Thị Phượng, Lương Viết Sang d. . - H. : Chính trị Hành chính, 2011 . - 460 tr.

Ký hiệu kho : VV2069/ VDNA / Mfn: 7725

Từ khoá : Đảng chính trị; Đảng dân chủ xã hội;

Quan điểm chính trị; Toàn cầu hoá; Châu Âu


Các tổ chức phi chính phủ quốc tế: Vấn đề nổi bật, xu hướng cơ bản và tác động chủ yếu / Đinh Quý Độ ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 290 tr.

Ký hiệu kho : VB4788/ VDNA / Mfn: 7634

Từ khoá : Tổ chức quốc tế; Tổ chức phi chính phủ;

Tổ chức INGO; Xu hướng phát triển; Thế giới


Chiến lược kinh doanh quốc tế: Thực tiễn của Việt Nam, châu Á và thế giới / Vũ Anh Dũng ch.b. . - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2012 . - 440 tr.

Ký hiệu kho : VV2070/ VDNA / Mfn: 7726

Từ khoá : Toàn cầu hoá; Quan hệ kinh tế quốc tế;

Chiến lược kinh doanh; Môi trường pháp lí;

Doanh nghiệp; Việt Nam; Châu Á; Thế giới
Chính sách đối ngoại đổi mới của Việt Nam (1986-2010) / Phạm Quang Minh . - H. : Thế giới, 2012 . - 212 tr.

Ký hiệu kho : VB4822/ VDNA / Mfn: 7657

Từ khoá : Quan hệ quốc tế; Chính sách đối ngoại;

1986-2010; Việt Nam


Chủ nghĩa tự do truyền thống (1927) / Ludwig Von Mises; Phạm Nguyên Trường d.; Đinh Tuấn Minh h.đ. . - H. : Tri thức, 2013 . - 404 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400373/ TVKHXHHCM / Mfn: 7318

Từ khoá : Tư tưởng kinh tế; Quan điểm kinh tế; Tư tưởng chính trị;

Chủ nghĩa tự do; Hiện đại; Áo


Công cuộc đổi mới ở Việt Nam - Những vấn đề khoa học và thực tiễn: Kỷ yếu Hội thảo khoa học / Hội Khoa học lịch sử thành phố Hồ Chí Minh; Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Khoa Lịch sử . - TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2006 . - 660 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400290/ TVKHXHHCM / Mfn: 7239

Từ khoá : Đổi mới kinh tế; Đổi mới chính trị; Đổi mới xã hội;

Thời kì đổi mới; Kỉ yếu; Hội thảo khoa học; Việt Nam


Dân tộc trong lịch sử và trong thời đại ngày nay/ Trần Hữu Tiến . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2012 . - 362 tr.

Ký hiệu kho : VV2072/ VDNA / Mfn: 7728

Từ khoá : Dân tộc; Nghiên cứu dân tộc; Chính sách dân tộc;

Trung đại; Cận đại; Hiện đại; Việt Nam
Đại cương về chính sách công: Sách chuyên khảo / Nguyễn Hữu Hải, Lê Văn Hòa ch.b. . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2013 . - 376 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400324/ TVKHXHHCM / Mfn: 7257

Từ khoá : Hành chính; Nhà nước; Cơ quan nhà nước;

Chính sách công; Việt Nam; Sách chuyên khảo


Đánh giá chính sách bình đẳng giới dựa trên bằng chứng/ Võ Thị Mai . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2013 . - 185 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400413/ TVKHXHHCM / Mfn: 7370

Từ khoá : Giới; Bình đẳng giới; Chính sách bình đẳng giới; Việt Nam
Đánh giá chính sách về bình đẳng giới dựa trên bằng chứng/ Võ Thị Mai . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2013 . - 185 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400382/ TVKHXHHCM / Mfn: 7339

Từ khoá : Giới; Bình đẳng giới; Chính sách xã hội;

Đánh giá chính sách; Việt Nam


Đổi mới cơ chế hoạt động của các tổ chức nghiên cứu và phát triển ở Việt Nam/ Phạm Chí Trung . - H. : KHXH, 2013 . - 281 tr.

Ký hiệu kho : Vv 10205, Vv 10206/ VNCVANHOA / Mfn: 7570

Từ khoá : Nghiên cứu khoa học; Phát triển công nghệ;

Tổ chức nghiên cứu khoa học; Cơ chế hoạt động;

Đổi mới cơ chế; Việt Nam
Động lực phát triển bền vững sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc: Sách chuyên khảo / Nguyễn Bá Dương . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 448 tr.

Ký hiệu kho : VB4828/ VDNA / Mfn: 7663

Từ khoá : Phát triển kinh tế xã hội; Phát triển bền vững;

Động lực phát triển; Việt Nam


Giải phóng, đổi mới phát triển vì chủ nghĩa xã hội/ Nguyễn Văn Huyên ch.b. . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2012 . - 438 tr.

Ký hiệu kho : VB4799/ VDNA / Mfn: 7640

Từ khoá : Chủ nghĩa xã hội; Đảng Cộng sản; Đổi mới chính trị;

Xây dựng chủ nghĩa xã hội; Việt Nam


Hồi Giáo với đời sống chính trị Đông Nam Á/ Ngô Văn Doanh . - H. : Thế giới, 2013 . 253 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400361/ TVKHXHHCM / Mfn: 7301

Từ khoá : Đạo Hồi; Hồi giáo; Đời sống tôn giáo; Đời sống chính trị;

Tình hình chính trị; Đông Nam Á


Hội thảo khoa học quốc tế về mối quan hệ Việt Nam - Lào/ Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện Khoa học Xã hội Quốc gia Lào . - H. : KHXH, 2007 . - 665 tr.

Ký hiệu kho : VV2076, TL2079/ VDNA / Mfn: 7732

Từ khoá : Quan hệ quốc tế; Chính sách đối ngoại;

Việt Nam; Lào


Kinh tế đối ngoại Việt Nam/ Nguyễn Văn Trình ch.b.; Nguyễn Văn Luân, Trần Văn Đức, Hoàng Vĩnh Long b.s. . - In lần 2 . - TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2007 . - 422 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400287/ TVKHXHHCM / Mfn: 7238

Từ khoá : Quan hệ kinh tế quốc tế; Hội nhập kinh tế quốc tế;

Hệ thống tài chính quốc tế; Hệ thống tiền tệ quốc tế;

Thị trường tài chính quốc tế; Chính sách thương mại quốc tế;

Tiền tệ; Việt Nam; Thế giới


Lịch sử Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1930 - 1975/ Võ Trần Chí, Trần Trọng Tân, Dương Đình Thảo,... b.s. . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2014 . - 991 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400315/ TVKHXHHCM / Mfn: 7272

Từ khoá : Đảng Cộng sản; Lịch sử Đảng bộ; 1930-1975;

Thành phố Hồ Chí Minh; Việt Nam


Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 1930 - 2007: Tài liệu tuyên truyền / Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Ban Tuyên giáo Trung ương . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 190 tr.

Ký hiệu kho : VB4794, VB4795, VB4796/ VDNA / Mfn: 7638

Từ khoá : Quan hệ quốc tế; Lịch sử ngoại giao; 1930-2007;

Lào; Việt Nam


Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam: 1930-2007 - Văn kiện. T. 1 : 1930-1945 / Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Đảng Cộng sản Việt Nam . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2011 . - 375 tr.

Ký hiệu kho : VV2044, VV2045/ VDNA / Mfn: 7708

Từ khoá : Lịch sử ngoại giao; Quan hệ quốc tế; Hợp tác quốc tế;

Đảng Cộng sản; Báo cáo; Nghị quyết; 1930-1945;

Việt Nam; Lào
Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam: 1930-2007 / Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Đảng Cộng sản Việt Nam . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2011 .- 915 tr.

Ký hiệu kho : VV2046, VV2047/ VDNA / Mfn: 7709

Từ khoá : Lịch sử ngoại giao; Quan hệ quốc tế; Hợp tác quốc tế;

1930-2007; Sách ảnh; Việt Nam; Lào


Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam: 1930-2007 - Biên niên sự kiện. T. 1 : 1930-1975 / Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Đảng Cộng sản Việt Nam . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2011 . - 951 tr.

Ký hiệu kho : VV2048, VV2049/ VDNA / Mfn: 7710

Từ khoá : Lịch sử ngoại giao; Quan hệ quốc tế; Chính sách đối ngoại;

Biên niên sử; 1930-1975; Việt Nam; Lào


Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam: 1930-2007 - Bài viết của lãnh đạo Đảng, Nhà nước / Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Đảng Cộng sản Việt Nam .- H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2011 . - 546 tr.

Ký hiệu kho : VV2050, VV2051/ VDNA / Mfn: 7711

Từ khoá : Lịch sử ngoại giao; Quan hệ quốc tế; Hợp tác quốc tế;

Chính sách đối ngoại; Đảng Cộng sản; Bài viết;

1930-2007; Việt Nam; Lào
Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam: 1930-2007 - Hồi ký. T. 1 / Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Đảng Cộng sản Việt Nam . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2012 . - 591 tr.

Ký hiệu kho : VV2074/ VDNA / Mfn: 7730

Từ khoá : Quan hệ quốc tế; Chính sách đối ngoại; Lịch sử ngoại giao;

1930-2007; Việt Nam; Lào


Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam: 1930-2007 - Biên niên sự kiện. T. 2 : 1976-2007 / Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Đảng Cộng sản Việt Nam . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2012 . - 1006 tr.

Ký hiệu kho : VV2075/ VDNA / Mfn: 7731

Từ khoá : Lịch sử ngoại giao; Chính sách đối ngoại; 1976-2007;

Việt Nam; Lào


Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam: 1930-2007 / Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Đảng Cộng sản Việt Nam . - H. : Chính trị quốc gia, 2011 . - 224 tr.

Ký hiệu kho : VV2078/ VDNA / Mfn: 7734

Từ khoá : Lịch sử ngoại giao; Chính sách đối ngoại;

Lịch sử; 1930-2007; Việt Nam; Lào


Một số vấn đề lý luận và thực tiễn mới về định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam giai đoạn hiện nay/ Phạm Văn Đức ch.b. . - H. : KHXH, 2013 . - 272 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400368/ TVKHXHHCM / Mfn: 7312

Từ khoá : Định hướng xã hội chủ nghĩa; Chủ nghĩa xã hội;

Lí luận chính trị; Việt Nam


Một số vấn đề và xu hướng chính trị - kinh tế ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI/ Trương Duy Hòa ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 247 tr.

Ký hiệu kho : VB4792, VB4793/ VDNA / Mfn: 7637

Từ khoá : Quan hệ quốc tế; Chính sách đối nội;

Chính sách đối ngoại; Thế kỉ 21; Lào


Một số vấn đề về Đảng cầm quyền và Đảng đối lập trong đời sống chính trị Hoa Kỳ/ Nguyễn Thị Hạnh ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 163 tr.

Ký hiệu kho : VB4776/ VDNA / Mfn: 7622

Từ khoá : Đảng chính trị; Đảng đối lập; Đảng cầm quyền;

Đảng Dân chủ; Đảng Cộng hòa; Đời sống chính trị; MỹMột số vấn đề về trí thức và nhân tài: Sách tham khảo / Đức Vượng . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2013 . - 239 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400323/ TVKHXHHCM / Mfn: 7268

Từ khoá : Tầng lớp tri thức; Đội ngũ trí thức; Đảng Cộng sản;

Xây dựng đội ngũ trí thức; Nhân tài; VIệt Nam


Ngoại giao Trung Quốc/ Trương Thanh Mẫn; Nguyễn Thị Thu Hằng d. . - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2012 . - 131 tr.

Ký hiệu kho : VB4811/ VDNA / Mfn: 7651

Từ khoá : Ngoại giao; Chính sách đối ngoại; An ninh; Trung Quốc
Nguồn lực trí tuệ Việt Nam: Lịch sử, hiện trạng và triển vọng / Nguyễn Văn Khánh ch.b. . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2012 . - 475 tr.

Ký hiệu kho : VV2054/ VDNA / Mfn: 7714

Từ khoá : Kinh tế tri thức; Nguồn lực trí tuệ;

Tầng lới trí thức; Việt Nam


Người Việt với biển/ Nguyễn Văn Kim ch.b. . - H. : Thế giới, 2011 . - 606 tr.

Ký hiệu kho : VV2020/ VDNA / Mfn: 7689

Từ khoá : Lịch sử kinh tế; Quan hệ thương mại quốc tế; Kinh tế biển;

Chủ quyền biển; An ninh biển; Chiến lược biển; Việt Nam


Những tranh luận mới của các học giả Nga về chủ nghĩa xã hội: Sách tham khảo / Alecxei Prigarin; Lê Văn Toan b.s. . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2013 . - 423 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400410/ TVKHXHHCM / Mfn: 7368

Từ khoá : Chủ nghĩa xã hội; Lí luận chính trị; Tư tưởng chính trị; Nga
Phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số Việt Nam: Đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Sách chuyên khảo / Nguyễn Đăng Thành- H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 478 tr.

Ký hiệu kho : VB4804/ VDNA / Mfn: 7645

Từ khoá : Nguồn nhân lực; Phát triển nguồn nhân lực; Dân tộc thiểu số;

Công nghiệp hoá; Hiện đại hoá; Việt Nam


Phong trào cánh tả ở Liên bang Nga và mối quan hệ với Đảng Cộng sản Việt Nam: Sách tham khảo / Nguyễn Thị Hoài Phương . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2014 . - 275 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400330/ TVKHXHHCM / Mfn: 7284

Từ khoá : Đảng Cộng sản; Đời sống chính trị; Phong trào cánh tả;

Lực lượng cánh tả; Nga; Việt Nam


Phong trào cộng sản quốc tế hiện nay và triển vọng: Sách chuyên khảo / Nguyễn Hoàng Giáp, Nguyễn Thị Quế ch.b. . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2014 . - 296 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400365/ TVKHXHHCM / Mfn: 7311

Từ khoá : Đảng Cộng sản; Phong trào Cộng sản quốc tế;

Hình thức hoạt động; Triển vọng; Thế giới


Quan điểm đường lối của Đảng về tôn giáo và những vấn đề tôn giáo ở Việt Nam hiện nay/ Nguyễn Hồng Dương . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 342 tr.

Ký hiệu kho : VB4829/ VDNA / Mfn: 7664

Từ khoá : Đời sống tôn giáo; Chính sách tôn giáo; Tín ngưỡng;

Đảng lãnh đạo; Việt Nam


Quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Việt Nam/ Dương Xuân Ngọc ch.b. . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2012 . - 463 tr.

Ký hiệu kho : VB4798/ VDNA / Mfn: 7639

Từ khoá : Đổi mới kinh tế; Đổi mới chính trị; Việt Nam
Quan hệ Hoa Kỳ - ASEAN 2001- 2020: Sách chuyên khảo / Nguyễn Thiết Sơn . - H. : Từ điển Bách khoa, 2012 . - 194 tr.

Ký hiệu kho : VB4777/ VDNA / Mfn: 7623

Từ khoá : Quan hệ quốc tế; Chính sách đối ngoại; Quan hệ kinh tế;

Quan hệ chính trị; 2001-2020; ASEAN; Mỹ; Đông Nam Á


Quan hệ Mỹ - Trung Quốc thập niên đầu thế kỷ XXI/ Lê Khương Thùy ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 254 tr.

Ký hiệu kho : VB4780/ VDNA / Mfn: 7626

Từ khoá : Quan hệ quốc tế; Chính sách đối ngoại; Thế kỉ 21;

Mỹ; Trung Quốc


Quan hệ Việt Nam - Ukraine: Lịch sử, hiện trạng và triển vọng. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế / Nguyễn Quang Thuấn ch.b. . - H. : Từ điển Bách khoa, 2011 . - 422 tr.

Ký hiệu kho : VV2037/ VDNA / Mfn: 7701

Từ khoá : Quan hệ quốc tế; Chính sách đối ngoại; Hợp tác kinh tế;

Cộng đồng người Việt; Việt Nam; Ukraine


Quốc phòng Trung Quốc/ Bành Quang Khiêm, Triệu Trí Ấn, La Vĩnh; Trương Gia Quyền, Trương Lệ Mai d. . - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2012 . - 127 tr.

Ký hiệu kho : VB4812/ VDNA / Mfn: 7652

Từ khoá : Quốc phòng; Chính sách quốc phòng; Quân đội;

Lực lượng vũ trang; Trung Quốc


Quyền lực tri thức trong tư tưởng chính trị của Alvin Toffler/ Ông Văn Năm, Lý Hoàng Ánh ch.b. . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2013 . - 271 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400375/ TVKHXHHCM / Mfn: 7299

Từ khoá : Tư tưởng chính trị; Tư tưởng xã hội; Quyền lực tri thức;

Tri thức; Alvin Toffler; Mỹ


Sự phát triển nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam/ Phạm Quốc Trung, Phạm Thị Tuý ch.b. . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2013 . - 158 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400331/ TVKHXHHCM / Mfn: 7287

Từ khoá : Kinh tế thị trường; Định hướng xã hội chủ nghĩa;

Đổi mới tư duy; Tư duy kinh tế; Chính sách kinh tế;

Việt Nam
Tái cấu trúc kinh tế theo mô hình tăng trưởng xanh: Kinh nghiệm quốc tế và gợi ý cho Việt Nam / Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Khoa học xã hội Việt Nam . - H. : KHXH, 2012 . - 342 tr.

Ký hiệu kho : VB4789/ VDNA / Mfn: 7635

Từ khoá : Phát triển kinh tế; Tái cấu trúc kinh tế; Chính sách kinh tế;

Kinh tế xanh; Mô hình tăng trưởng xanh; Việt Nam; Thế giới


Tái cơ cấu nền nông nghiệp Việt Nam theo hướng giá trị gia tăng cao. - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 207 tr.

Ký hiệu kho : VB4832/ VDNA / Mfn: 7667

Từ khoá : Nông nghiệp; Kinh tế nông nghiệp; Phát triển nông nghiệp;

Chính sách nông nghiệp; Chiến lược phát triển; Việt Nam


Thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trong bối cảnh mới/ Ngô Xuân Bình ch.b. . - H.: Từ điển Bách khoa, 2012 . - 378 tr.

Ký hiệu kho : VB4802/ VDNA / Mfn: 7643

Từ khoá : Quan hệ quốc tế; Chính sách đối ngoại; Việt Nam; Ấn Độ
Tôn Trung Sơn với Việt Nam/ Nguyễn Văn Hồng, Nguyễn Thị Hương, Chương Thâu . H. : Giáo dục Việt Nam, 2013 . - 271 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400418/ TVKHXHHCM / Mfn: 7363

Từ khoá : Nhân vật lịch sử; Nhà cách mạng; Nhà chính trị;

Phong trào cách mạng; Cách mạng Tân Hợi; Quan hệ quốc tế;

1866-1925; Tôn Trung Sơn; Việt Nam
Trật tự thế giới mới thứ hai - Những vấn đề địa - chính trị nan giải: Sách tham khảo/ Nhicolai Zlobin; Nguyễn Đức Thảo d.; Lê Thị Huyền Minh h.đ. . - H. : Chính trị quốc gia, 2011 . - 371 tr.

Ký hiệu kho : VB4801/ VDNA / Mfn: 7642

Từ khoá : Tình hình chính trị; Chế độ chính trị; Địa chính trị;

Trật tự thế giới; Thế giới


Trung Quốc và Ấn Độ trỗi dậy: Tác đông và đối sách của các nước Đông Á: Sách chuyên khảo = The rise of China and India: Impacts and policy response of East Asia / Phạm Thái Quốc ch.b. . - H. : KHXH, 2013 . - 356 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400326/ TVKHXHHCM / Mfn: 7275

Từ khoá : Phát triển kinh tế; Quan hệ quốc tế; Chính sách đối ngoại;

Đông Á; Ấn Độ; Trung Quốc


Văn hoá Việt Nam trên con đường giải phóng, đổi mới, hội nhập và phát triển/ Đỗ Huy . - H. : Thông tin và Truyền thông, 2013 . - 421 tr.

Ký hiệu kho : Vv 10215, Vv 10141/ VNCVANHOA / Mfn: 7567

Từ khoá : Phát triển văn hoá; Xây dựng văn hoá;

Đổi mới văn hoá; Chính sách văn hoá; Việt Nam


Vấn đề phát triển văn hoá qua văn kiện đại hội lần thứ XI của Đảng/ Đỗ Ngọc Anh, Đỗ Thị Minh Thuý . - H. : Văn hoá Thông tin, 2013 . - 599 tr.

Ký hiệu kho : Vv 10187, Vv 10188/ VNCVANHOA / Mfn: 7560

Từ khoá : Văn hoá; Phát triển văn hoá; Chính sách văn hoá;

Văn kiện Đảng; Đại hội 11; Việt Nam


Về vấn đề Biển Đông/ Nguyễn Ngọc Trường . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2014 . - 363 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400428/ TVKHXHHCM / Mfn: 7373

Từ khoá : Quan hệ quốc tế; Chủ quyền biển đảo; Chủ quyền lãnh thổ;

Quần đảo Hoàng Sa; Quần đảo Trường Sa; Biển Đông;

Việt Nam
Việt Nam - Ấn Độ và Tây Nam Á - Những mối liên hệ trong lịch sử và hiện tại: Kỷ yếu hội thảo quốc tế = Vietnam, India and Southwest ASIA - Historical links and present situation : International Conference Proceedings / Ngô Xuân Bình ch.b. . - h. : Từ điển Bách khoa, 2013 . - 479 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400306/ TVKHXHHCM / Mfn: 7273

Từ khoá : Ngoại giao; Quan hệ ngoại giao; Quan hệ quốc tế; Kỉ yếu;

Hội thảo quốc tế; Việt Nam; Ấn Độ; Tây Nam Á


Việt Nam - Lào - Campuchia: Hợp tác hữu nghị và phát triển / Nguyễn Duy Dũng ch.b. . - H. : Thông tin và Truyền thông, 2012 . - 107 tr.

Ký hiệu kho : VV2063, VV2064/ VDNA / Mfn: 7722

Từ khoá : Quan hệ quốc tế; Hợp tác hữu nghị; Phát triển kinh tế xã hội;

Việt Nam; Lào; Campuchia


Việt Nam gia nhập ASEAN từ năm 1995 đến nay: Thành tựu, những vấn đề và triển vọng. Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Quế, Nguyễn Hoàng Giáp ch.b. . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 306 tr.

Ký hiệu kho : VB4826/ VDNA / Mfn: 7661

Từ khoá : Quan hệ quốc tế; Chính sách đối ngoại; Hợp tác khu vực;

ASEAN; 1995-2012; Việt Nam; Đông Nam Á


Việt Nam và tranh chấp Biển Đông. - H. : Tri thức, 2012 . - 233 tr.

Ký hiệu kho : VB4837/ VDNA / Mfn: 7672

Từ khoá : Quan hệ quốc tế; Tranh chấp chủ quyền;

Biển Đông; Việt Nam


Võ Văn Kiệt một nhân cách lớn Nhà lãnh đạo tài năng suốt đời vì nước vì dân: Hồi ký . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2012 . - 752 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400316/ TVKHXHHCM / Mfn: 7270

Từ khoá : Nhân vật lịch sửCuộc đời; Nhà chính trị; Thủ tướng;

Cuộc đời; Sự nghiệp; 1922-2008; Võ Văn Kiệt;

Việt Nam
Vốn đất đai trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam: Sách chuyên khảo / Trần Thị Minh Châu . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2013 . - 247 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400369/ TVKHXHHCM / Mfn: 7309

Từ khoá : Kinh tế thị trường; Định hướng xã hội chủ nghĩa; Đất đai;

Vốn đất đai; Chính sách kinh tế; Việt Nam


Xây dựng cộng đồng, quan hệ song phương/ hai khu vực và ngoại giao kinh tế: Kỷ yếu hội thảo ASEAN - EU lần thứ 3 / Phạm Quốc Trụ ch.b. . - H. : Học viện Ngoại giao, 2010 . - 445 tr.

Ký hiệu kho : VV2014, VV2015/ VDNA / Mfn: 7684

Từ khoá : Quan hệ quốc tế; Quan hệ song phương; Hợp tác kinh tế;

ASEAN; EU; Đông Nam Á; Châu Âu


Xây dựng cộng đồng văn hoá - xã hội ASEAN/ Đức Ninh ch.b.; Trương Sĩ Hùng b.s. . H. : KHXH, 2013 . - 304 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400425/ TVKHXHHCM / Mfn: 7355

Từ khoá : Quan hệ quốc tế; Hợp tác quốc tế; Cộng đồng văn hoá;

Cộng đồng xã hội; Xây dựng cộng đồng; ASEAN


CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN
Chủ nghĩa Mác - Lênin phương pháp luận của sự phê phán và phát triển hiện nay/ Hồ Bá Thâm . - H. : Chính trị quốc gia, 2013 . - 585 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400343/ TVKHXHHCM / Mfn: 7279

Từ khoá : Chủ nghĩa Mác Lênin; Phương pháp luận;

Phát triển kinh tế; Phát triển xã hội


Hồ Chí Minh nhân văn và phát triển/ Nguyễn Đài Trang . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2013 . - 396 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400322/ TVKHXHHCM / Mfn: 7261

Từ khoá : Tư tưởng Hồ Chí Minh; Giải phóng dân tộc;

Đoàn kết dân tộc; Hiện đại; Hồ Chí Minh;

Việt Namtải về 0.79 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương