S¸ch míi sè 12/2013tải về 0.51 Mb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích0.51 Mb.
  1   2   3   4   5

Th«ng b¸o s¸ch míi nhËp Sè 12/2013


S¸ch míi sè 12/2013


ChÝnh trÞ


Choice experiments in developing countries: Implementation, challenges and policy implications / Jeff Bennett, Ekin Birol ed. . - Cheltenham, UK : Edward Elgar, 2010 . - xxv, 321 p.

Ký hiÖu kho : LSS1300037/ TVKHXHHCM / Mfn: 3398

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; N­íc ®ang ph¸t triÓn


Institutional change in Southeast Asia/ Fredrik Sjoholm, Jose Tongzon ed. . - Lond.: N.Y. : Routledge, 2009 . - xv, 206 p.

Ký hiÖu kho : LSS1201394/ TVKHXHHCM / Mfn: 3345

Tõ kho¸ : ThÓ chÕ; C¶i c¸ch thÓ chÕ; ThÓ chÕ kinh tÕ;

ThÓ chÕ gi¸o dôc; MiÒn Nam; Ch©u ¸


Looking East to look West: Lee Kuan Yew's / Sunanda K. Datta-Ray . - Singapore : Institute of Southeast Asian Studies, 2009 . - xv, 384 p..

Ký hiÖu kho : LSS1201410/ TVKHXHHCM / Mfn: 3327

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; Ngo¹i giao;

Quan hÖ quèc tÕ; Ên §é; Singapore


What makes poor countries poor?: Institutional determinants of development / Michael J. Trebilcock, Mariana Mota Prado . - Cheltenham : Edward Elgar, 2011 . - viii, 286 p.

Ký hiÖu kho : LSS1300035/ TVKHXHHCM / Mfn: 3396

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Qu¶n lÝ kinh tÕ; ThÓ chÕ;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; Quèc gia nghÌo


Almanach - Ng­êi mÑ vµ ph¸i ®Ñp/ Trung t©m DÞch thuËt, DÞch vô V¨n ho¸ vµ khoa häc - C«ng nghÖ . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 2303 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1543/ VNCVANHOA / Mfn: 3175

Tõ kho¸ : Phô n÷; Ng­êi mÑ; Ph¸i ®Ñp; Almanach; ThÕ giíi

B¶o tån vµ ph¸t huy gi¸ trÞ di s¶n v¨n ho¸ phi vËt thÓ ë Th¨ng Long - Hµ Néi/ Vâ Quang Träng ch.b. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 295 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1626/ VNCVANHOA / Mfn: 3159

Tõ kho¸ : Di s¶n v¨n ho¸; V¨n ho¸ phi vËt thÓ;

Di s¶n v¨n ho¸ phi vËt thÓ; Gi¸ trÞ v¨n ho¸;

Gi¸ trÞ b¶o tån; Ph¸t huy gi¸ trÞ; C«ng t¸c b¶o tån;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


Céng ®ång d©n téc £ §ª ë tØnh §¾k L¾k hiÖn nay/ Hµ §×nh Thµnh . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2012 . - 258 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5990, VV 5991/ VDANTOC / Mfn: 3107

Vv 9509, Vv 9510/ VNCVANHOA / Mfn: 3234Tõ kho¸ : Céng ®ång d©n téc; D©n téc thiÓu sè; D©n téc £ §ª;

§êi sèng chÝnh trÞ; §êi sèng x· héi; TØnh §¾k L¾k;

ViÖt Nam
D©n téc trong lÞch sö vµ trong thêi ®¹i ngµy nay/ TrÇn H÷u TiÕn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 362 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1889, VL 1890/ VDANTOC / Mfn: 3091

Tõ kho¸ : D©n téc; Nghiªn cøu d©n téc; ChÝnh s¸ch d©n téc;

Trung ®¹i; CËn ®¹i; HiÖn ®¹i; ViÖt Nam


§¶ng l·nh ®¹o x©y dùng vµ ph¸t triÓn v¨n ho¸ trong thêi kú ®æi míi/ NguyÔn Danh Tiªn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 338 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9497/ VNCVANHOA / Mfn: 3227

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¶ng l·nh ®¹o; X©y dùng v¨n ho¸;

Ph¸t triÓn v¨n ho¸; Thêi kú ®æi míi; ViÖt Nam


Giao thoa v¨n ho¸ vµ chÝnh s¸ch ngo¹i giao v¨n ho¸ ViÖt Nam/ Lª Thanh B×nh ch.b.; §oµn V¨n Dòng, NguyÔn TuÊn HiÖp, NguyÔn Anh Th­ b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 204 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9538, Vv 9539/ VNCVANHOA / Mfn: 3249

Tõ kho¸ : Giao l­u v¨n ho¸; Giao l­u v¨n ho¸; ChÝnh s¸ch v¨n ho¸;

ChÝnh s¸ch ngo¹i giao; ViÖt Nam


Mét sè luËn ®iÓm quan träng vÒ x©y dùng nÒn v¨n ho¸ ViÖt Nam trong bèi c¶nh héi nhËp: Theo tinh thÇn NQBCHT¦ 5 kho¸ VIII / §ç ThÞ Minh Thuý ch.b. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin; ViÖn V¨n ho¸, 2012 . - 314 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5967, VV 5968/ VDANTOC / Mfn: 3101

Tõ kho¸ : LÝ luËn v¨n ho¸; X©y dùng v¨n ho¸;

ChÝnh s¸ch v¨n ho¸; ViÖt NamMét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn næi bËt cña Trung Quèc trong 10 n¨m ®Çu thÕ kû XXI/ §ç TiÕn S©m ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2012 . - 267 tr.

Ký hiÖu kho : VV 6043, VV 6044/ VDANTOC / Mfn: 3152

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi néi; Quan hÖ quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; Trung Quèc; ThÕ giíi
Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ë vïng d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam: §¸p øng yªu cÇu ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc / NguyÔn §¨ng Thµnh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 478 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5963, VV 5964/ VDANTOC / Mfn: 3087

Tõ kho¸ : Nguån nh©n lùc; Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc;

X· héi häc lao ®éng; D©n téc thiÓu sè; ViÖt Nam


Quan ®iÓm ®­êng lèi cña §¶ng vÒ t«n gi¸o vµ nh÷ng vÊn ®Ò t«n gi¸o ë ViÖt Nam hiÖn nay/ NguyÔn Hång D­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 342 tr.

Ký hiÖu kho : VV 6061, VV 6062/ VDANTOC / Mfn: 3146

Tõ kho¸ : §êi sèng t«n gi¸o; TÝn ng­ìng; §¶ng l·nh ®¹o;

ChÝnh s¸ch t«n gi¸o; ViÖt Nam


V¨n häc nghÖ thuËt ViÖt Nam trong 20 n¨m thùc hiÖn C­¬ng lÜnh 1991/ §inh Xu©n Dòng ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 458 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9540, Vv 9541/ VNCVANHOA / Mfn: 3250

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; C­¬ng lÜnh 1991; V¨n häc nghÖ thuËt;

Lý luËn v¨n häc; Phª b×nh v¨n häc; ViÖt Nam


Chñ nghÜa m¸c lªnin

VËn dông t­ t­ëng Hå ChÝ Minh trong c«ng t¸c gi¸o dôc vµ ®µo t¹o. - H. : Thanh niªn, 2009 . - 534 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1539/ VNCVANHOA / Mfn: 3172

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; Gi¸o dôc; Ph¸t triÓn gi¸o dôc;

§µo t¹o nghÒ; ChiÕn l­îc ph¸t triÓn; ViÖt NamD©n téc häc

Asian anthropology/ Jan van Bremen, Eyal Ben-Ari, Syed Farid Alatas ed. . - Lond.: N.Y. : Routledge, 2005 . - xi, 249 p.

Ký hiÖu kho : LSS1300027/ TVKHXHHCM / Mfn: 3403

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

Nh©n häc; Ch©u ¸


C©u chuyÖn Èm thùc d­íi gãc nh×n lÞch sö/ §µo Hïng . - H. : Phô n÷, 2012 . - 283 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1201293/ TVKHXHHCM / Mfn: 3279

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ Èm thùc; V¨n ho¸ d©n gian;

Phong tôc tËp qu¸n; Èm thùc; ViÖt Nam


Cæ Lòy trong luång v¨n ho¸ biÓn ViÖt Nam/ Cao Ch­ s.t., b.s. . - H. : Thanh niªn, 2012 . - 250 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1201428/ TVKHXHHCM / Mfn: 3360

Tõ kho¸ : Di tÝch v¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n; NghÒ truyÒn thèng;

NghÒ chµi l­íi; NghÒ bu«n; Nghi lÔ; Cæ Lòy;

NghÖ thuËt d©n gian; TØnh Qu¶ng Ng·i; ViÖt Nam
Cång chiªng M­êng/ KiÒu Trung S¬n . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 310 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5965, VV 5966/ VDANTOC / Mfn: 3102

Tõ kho¸ : Nh¹c cô d©n téc; NghÖ thuËt d©n gian;

NghÖ thuËt cång chiªng; V¨n ho¸ cång chiªng;

D©n téc M­êng; ViÖt Nam
Céng ®ång c¸c téc ng­êi ng÷ hÖ Th¸i-Kadai ë ViÖt Nam: TruyÒn thèng, héi nhËp vµ ph¸t triÓn: Héi nghÞ Th¸i häc toµn quèc lÇn thø VI t¹i Thanh ho¸ -2012/ ViÖn ViÖt Nam häc vµ Khoa häc ph¸t triÓn . - H. : ThÕ giíi, 2012 . - 786 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1897/ VDANTOC / Mfn: 3114

Tõ kho¸ : Céng ®ång d©n téc; Téc ng­êi; LÞch sö d©n téc;

§êi sèng kinh tÕ; §êi sèng x· héi; D©n téc Th¸i-Kadai;

ViÖt Nam
Céng ®ång d©n téc £ §ª ë tØnh §¾k L¾k hiÖn nay/ Hµ §×nh Thµnh . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2012 . - 258 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5990, VV 5991/ VDANTOC / Mfn: 3107

Vv 9509, Vv 9510/ VNCVANHOA / Mfn: 3234Tõ kho¸ : Céng ®ång d©n téc; D©n téc thiÓu sè; D©n téc £ §ª;

§êi sèng chÝnh trÞ; §êi sèng x· héi; TØnh §¾k L¾k;

ViÖt Nam
D©n téc trong lÞch sö vµ trong thêi ®¹i ngµy nay/ TrÇn H÷u TiÕn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 362 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1889, VL 1890/ VDANTOC / Mfn: 3091

Tõ kho¸ : D©n téc; Nghiªn cøu d©n téc; ChÝnh s¸ch d©n téc;

Trung ®¹i; CËn ®¹i; HiÖn ®¹i; ViÖt Nam


Di s¶n v¨n ho¸ phi vËt thÓ cña ng­êi Th¸i ë Mai Ch©u/ NguyÔn H÷u Thøc . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 284 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1201432/ TVKHXHHCM / Mfn: 3363

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Di s¶n v¨n ho¸;

V¨n ho¸ phi vËt thÓ; TÝn ng­ìng; Nghi lÔ; LÔ héi;

V¨n häc d©n gian; TruyÖn kÓ; D©n ca; D©n téc Th¸i;

HuyÖn Mai Ch©u; TØnh Hßa B×nh; ViÖt Nam


101 ®iÒu cÇn biÕt vÒ tÝn ng­ìng vµ phong tôc ViÖt Nam/ Tr­¬ng Th×n b.s. . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 231 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1464, VL 1465/ VNCVANHOA / Mfn: 3206

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ d©n téc;

TÝn ng­ìng; ViÖt Nam


§¹o thê mÉu ë ViÖt Nam/ Ng« §øc ThÞnh . - H. : Thêi ®¹i, 2012 . - 368 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1201446/ TVKHXHHCM / Mfn: 3378

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ;

TÝn ng­ìng; LÔ héi; Tôc thê MÉu; ViÖt Nam


§Õn víi T©y T¹ng/ Niema Ash; Ph¹m Phi Hoµnh d. . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 246 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9548, Vv 9549/ VNCVANHOA / Mfn: 3254

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n minh; PhËt gi¸o; §¹o PhËt;

Nghi lÔ; §êi sèng kinh tÕ x· héi; Ên §é;

T©y T¹ng; Trung Quèc
Gèm cæ vµ hoa v¨n trªn trang phôc cña ng­êi Ch¨m/ §inh B¸ Hßa, Tr­¬ng HiÕn Mai . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 423 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1201438/ TVKHXHHCM / Mfn: 3370

Tõ kho¸ : Gèm cæ Ch©mp; Khu lß gèm; Di tÝch kh¶o cæ;

Hoa v¨n trang trÝ; Trang phôc; D©n téc Ch¨m;

TØnh B×nh §Þnh; MiÒn Trung; ViÖt Nam
Hß ®­a linh/ TrÇn Hång s.t., b.s. . - H. : S©n khÊu, 2012 . - 489 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5975, VV 5976/ VDANTOC / Mfn: 3088

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; NghÖ thuËt d©n gian; Bµi h¸t;

Hß ®­a linh; Phong tôc tËp qu¸n; Tang lÔ; ViÖt Nam


H­¬ng ­íc Hµ Néi. T. 1 : C¸c huyÖn Hoµng Long, Thanh Tr× vµ mét sè vïng phô cËn / Tr­¬ng Sü Hïng ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa; ViÖn V¨n ho¸, 2009 . - 736 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1512, VL 1513/ VNCVANHOA / Mfn: 3184

Tõ kho¸ : H­¬ng ­íc; HuyÖn Hoµng Long;

HuyÖn Thanh Tr×; Hµ Néi; ViÖt NamH­¬ng ­íc Hµ Néi. T. 2 : C¸c huyÖn Tõ Liªm, Gia L©m, §«ng Anh vµ Sãc S¬n / Tr­¬ng Sü Hïng ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa; ViÖn V¨n ho¸, 2010 . - 767 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1514, VL 1515/ VNCVANHOA / Mfn: 3185

Tõ kho¸ : H­¬ng ­íc; HuyÖn Tõ Liªm; HuyÖn Gia L©m;

HuyÖn §«ng Anh; HuyÖn Sãc S¬n; ViÖt Nam


Kh¸m ph¸ c¸c lµng nghÒ ViÖt Nam: M­êi lé tr×nh quanh Hµ Néi/ Sylvie Fanchette, Nicholas Stedman . - H. : ThÕ giíi, 2009 . - 315 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1508, VL 1509/ VNCVANHOA / Mfn: 3182

Tõ kho¸ : Lµng nghÒ; NghÒ truyÒn thèng; NghÒ thñ c«ng;

Hµ Néi; ViÖt Nam


Lªn chïa lÔ PhËt/ Tr­¬ng Th×n . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2009 . - 126 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1388, VL 1389/ VNCVANHOA / Mfn: 3224

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; Nghi thøc cóng lÔ;

Chïa; §¹o PhËt; PhËt gi¸o; ViÖt Nam


LuËt tôc Th¸i ë ViÖt Nam/ Ng« §øc ThÞnh, CÇm Träng s.t., d., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 1113 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1201415/ TVKHXHHCM / Mfn: 3347

Tõ kho¸ : LuËt tôc; Tôc lÖ; V¨n b¶n; Phong tôc tËp qu¸n;

Tang lÔ; H«n lÔ; D©n téc Th¸i; ViÖt Nam


M¾m Pråhèc vµ nh÷ng mãn ¨n chÕ biÕn tõ m¾m Pråhèc/ TrÇn Dòng . - H. : KHXH, 2011 . - 164 tr.

Ký hiÖu kho : VV 6019/ VDANTOC / Mfn: 3139

Tõ kho¸ : Èm thùc; V¨n ho¸ Èm thùc; Mãn ¨n; M¾m; M¾m Pråhèc;

D©n téc Kh¬-me; Trµ Vinh; TØnh Trµ Vinh; ViÖt Nam


NghÒ biÓn truyÒn thèng ë mét sè tØnh ven biÓn ViÖt Nam/ NguyÔn ViÕt Trung, NguyÔn Xu©n Phong b.s. . - H. : Thanh niªn, 2012 . - 262 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1201437/ TVKHXHHCM / Mfn: 3371

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; NghÒ truyÒn thèng;

NghÒ biÓn; TØnh Kh¸nh Hßa; TØnh Trµ Vinh; ViÖt Nam


Nghi lÔ d©n gian mét sè d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam/ Hoµng TrÇn NghÞch, §µm V¨n HiÓn, Hoµng Tam Khäi s.t., b.d., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 697 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9511, Vv 9512/ VNCVANHOA / Mfn: 3235

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ; LÔ cóng ma; LÔ lµm vÝa;

H«n lÔ; D©n téc Th¸i; D©n téc Tµy; TØnh §iÖn Biªn;

TØnh Lai Ch©u; TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam


Nghi lÔ thê cóng cña ng­êi ViÖt/ BÝch H»ng b.s. . - H. : Lao ®éng, 2009 . - 164 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1405, VL 1406/ VNCVANHOA / Mfn: 3213

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ thê cóng;

Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam


Nghi lÔ trong chu kú ®êi ng­êi cña ng­êi M­êng ë Hßa B×nh/ NguyÔn ThÞ Song Hµ . - H. : KHXH, 2011 . - 354 tr.

Ký hiÖu kho : VV 6002, VV 6003/ VDANTOC / Mfn: 3110

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng;

Nghi lÔ; H«n nh©n; Sinh ®Î; Tang lÔ; D©n téc M­êng;

TØnh Hßa B×nh; ViÖt Nam
Ng­êi M­êng ë Hoµ B×nh/ TrÇn Tõ . - H. : Thêi ®¹i, 2012 . - 535 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1201445/ TVKHXHHCM / Mfn: 3377

Tõ kho¸ : §êi sèng x· héi; §êi sèng v¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n; Trang phôc; V¨n ho¸ tinh thÇn; Ng­êi M­êng;

TØnh Hoµ B×nh; ViÖt Nam


Ng­êi NhËt mÆc ¸o tr¸i/ NguyÔn Minh H¶i . - H. : Nxb. Hång §øc, 2012 . - 194 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1201342/ TVKHXHHCM / Mfn: 3306

Tõ kho¸ : §êi sèng v¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n;

Trang phôc; NhËt B¶n


Nhµ cæ truyÒn cña ng­êi C¬-Tu vµ ng­êi Th¸i: Nhµ G­¬l cña ng­êi C¬-Tu. Nhµ sµn cæ ng­êi Th¸i S¬n La / §inh Hång H¶i, V­¬ng Trung . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 298 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1201431/ TVKHXHHCM / Mfn: 3364

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng kinh tÕ x· héi; Nhµ ë;

Nhµ cæ truyÒn; D©n téc C¬ Tu; D©n téc Th¸i; ViÖt Nam


Ph¸t triÓn bÒn v÷ng v¨n ho¸ téc ng­êi trong qu¸ tr×nh héi nhËp ë vïng §«ng B¾c/ V­¬ng Xu©n T×nh, TrÇn Hång H¹nh ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 303 tr.

Ký hiÖu kho : VV 6039, VV 6040/ VDANTOC / Mfn: 3147

Tõ kho¸ : LÝ luËn v¨n ho¸; Téc ng­êi; V¨n ho¸ téc ng­êi;

Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; §«ng B¾c; ViÖt Nam


Phong tôc tËp qu¸n mét sè d©n téc thiÓu sè/ Ninh V¨n HiÖp, TuÊn Dòng, Hoµng QuyÕt s.t., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 686 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1201429/ TVKHXHHCM / Mfn: 3361

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn;

Phong tôc tËp qu¸n; Tôc sinh ®Î; H«n lÔ; LÔ tÕt;

H«n nh©n; Gia ®×nh; D©n téc thiÓu sè; D©n téc Br©u;

D©n téc M«ng; D©n téc Pµ ThÎn; D©n téc Tµy; ViÖt Nam


Rõng ng­êi Th­îng: Vïng rõng nói cao nguyªn miÒn Trung ViÖt Nam. S¸ch tham kh¶o. P. 3 / Henri Maitre; L­u §×nh Tu©n d.; NguyÔn Ngäc h.®., b.t.; Andrew Hardy b.t., gi.th. . - H. : Tri thøc, 2008 . - 369 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1469, VL 1470/ VNCVANHOA / Mfn: 3210

Tõ kho¸ : §Þa lÝ tù nhiªn; Nguån gèc d©n téc; §êi sèng x· héi;

L­îc sö; S¸ch ¶nh; MiÒn Trung; ViÖt Nam


Thä mai sinh tö: Phong tôc d©n gian vÒ sinh në, c­íi hái, tr­êng thä, ma chay/ NguyÔn M¹nh Linh . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 187 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1480, VL 1481/ VNCVANHOA / Mfn: 3191

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Sinh në; C­íi hái;

Tr­êng thä; Ma chay; ViÖt Nam


Th«ng b¸o v¨n ho¸ 2008. - H. : KHXH, 2009 . - 785 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1394, VL 1395/ VNCVANHOA / Mfn: 3225

Tõ kho¸ : Th«ng b¸o v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian;

Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; LÔ héi;

Tri thøc d©n gian; 2008; ViÖt Nam
Thê cóng tæ tiªn ng­êi ViÖt/ Vâ Ph­¬ng Lan . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2012 . - 250 tr.

Ký hiÖu kho : VV 6049, VV 6050/ VDANTOC / Mfn: 3155

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

TÝn ng­ìng; Tôc tê cóng; Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam


TÝn ng­ìng, t«n gi¸o vµ lÔ héi d©n gian Hµ T©y/ NguyÔn H÷u Thøc . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 304 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1201418/ TVKHXHHCM / Mfn: 3350

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Di tÝch v¨n ho¸; LÔ héi; TÝn ng­ìng; §êi sèng t«n gi¸o; TØnh Hµ T©y; ViÖt Nam
Tinh hoa v¨n ho¸ BÕn Tre/ L­ Héi, Xu©n Quang . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 410 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1201434/ TVKHXHHCM / Mfn: 3366

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; TÝn ng­ìng; NghÒ truyÒn thèng;

Lµng nghÒ; V¨n ho¸ Èm thùc; LÔ héi; Trß ch¬i d©n gian;

TØnh BÕn Tre; ViÖt Nam
Trang phôc c¸c téc ng­êi thiÓu sè nhãm ng«n ng÷ ViÖt - M­êng, Tµy - Th¸i, Ka §ai/ §ç ThÞ Hßa . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 678 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1201435/ TVKHXHHCM / Mfn: 3368

Tõ kho¸ : Trang phôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ d©n gian; Trang phôc;

D©n téc thiÓu sè; Nhãm Ka §ai; Nhãm Tµy Th¸i;

Nhãm ViÖt - M­êng; ViÖt Nam

Trang phôc truyÒn thèng c¸c téc ng­êi nhãm ng«n ng÷ M«n-Kh¬me, T¹ng-MiÕn: Trang phôc c¸c téc ng­êi nhãm ng«n ng÷ M«n-Kh¬me. Trang phôc c¸c téc ng­êi nhãm ng«n ng÷ T¹ng-MiÕn / §ç ThÞ Hßa ch.b. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 695 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1201422/ TVKHXHHCM / Mfn: 3354

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng vËt chÊt;

Trang phôc; D©n téc thiÓu sè; ViÖt Nam


Tri thøc ®Þa ph­¬ng cña ng­êi d©n sèng trong v­ên quèc gia vµ khu b¶o tån thiªn nhiªn: Nghiªn cøu tr­êng hîp V­ên quèc gia Pï M¸t vµ Khu b¶o tån thiªn nhiªn Ngäc S¬n - Ngæ Lu«ng / NguyÔn Ngäc Thanh ch.b.; Lª ThÞ D­¬ng, Lª H¶i §¨ng b.s. . - H. : KHXH, 2012 . - 260 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9507, Vv 9508/ VNCVANHOA / Mfn: 3233

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; LÔ héi;

Tµi nguyªn thiªn nhiªn; B¶o vÖ tµi nguyªn thiªn nhiªn;

ViÖt Nam
TruyÖn cæ vµ d©n ca nghi lÔ d©n téc Tµy/ Vi Hång b.s., s.t. . - H. : Thanh niªn, 2012 . - 590 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1201441/ TVKHXHHCM / Mfn: 3373

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; TruyÖn cæ tÝch;

D©n ca; Nghi lÔ d©n gian; D©n téc Tµy; ViÖt Nam


Tõ ®iÓn v¨n ho¸ cæ truyÒn d©n téc Tµy/ Hoµng QuyÕt ch.b. . - H. : Thanh niªn, 2012 . - 260 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1201421/ TVKHXHHCM / Mfn: 3353

Tõ kho¸ : Ng«n ng÷; Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn v¨n ho¸;

V¨n ho¸ cæ truyÒn; D©n téc Tµy; ViÖt Nam


V¨n ho¸ c¸c d©n téc thiÓu sè: Nh÷ng gi¸ trÞ ®Æc s¾c / Phan §¨ng NhËt . - H. : KHXH, 2009 . - 786 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1520/ VNCVANHOA / Mfn: 3187

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; V¨n häc d©n gian;

Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian; Gi¸ trÞ v¨n ho¸;

D©n téc thiÓu sè; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian mét sè téc ng­êi/ Hoµng TuÊn Nam . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 448 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1201424/ TVKHXHHCM / Mfn: 3357

Tõ kho¸ : §êi sèng v¨n ho¸; V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn;

D©n téc thiÓu sè; Ng­êi C¬ Lao Tr¾ng; Ng­êi M¶ng;

Ng­êi Pako; Ng­êi Tµy; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian ng­êi ViÖt ë Nam Bé/ Thanh Ph­¬ng, Hå Lª, Huúnh Løa,... . - H. : Thêi ®¹i, 2012 . - 379 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1201449/ TVKHXHHCM / Mfn: 3380

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

LÔ héi; NghÖ thuËt d©n gian; NghÒ truyÒn thèng;

Nam Bé; MiÒn Nam; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian xø NghÖ. T. 6 : NghÒ, lµng nghÒ thñ c«ng truyÒn thèng / Ninh ViÕt Giao . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 391 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1201433/ TVKHXHHCM / Mfn: 3365

Tõ kho¸ : Lµng nghÒ; NghÒ truyÒn thèng; NghÒ cæ truyÒn;

NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng; TØnh NghÖ An; ViÖt Nam


V¨n ho¸ gèm cña ng­êi ViÖt vïng ®ång b»ng s«ng Hång/ Tr­¬ng Minh H»ng . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 412 tr.

Ký hiÖu kho : VV 6017/ VDANTOC / Mfn: 3131

Tõ kho¸ : §å gèm; V¨n ho¸ gèm; Lµng nghÒ truyÒn thèng;

Lµng gèm; Ng­êi ViÖt; §ång b»ng s«ng Hång;

MiÒn B¾c; ViÖt Nam
V¨n ho¸ lµng x·: TÝn ng­ìng, tôc lÖ vµ héi lµng / Thïy Trang . - H. : Thêi ®¹i, 2009 . - 215 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1201311/ TVKHXHHCM / Mfn: 3264

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n;

TÝn ng­ìng; LÔ héi; Héi lµng; ViÖt Nam


V¨n ho¸ lÔ tôc ABC/ Ph¹m C«n S¬n . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 1527 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1201448/ TVKHXHHCM / Mfn: 3381

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; V¨n ho¸ d©n téc;

Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ; V¨n ho¸ d©n gian;

ViÖt Nam
V¨n ho¸ Tµy ë ViÖt Nam vµ tiÕn tr×nh héi nhËp thÕ giíi/ D­¬ng ThuÊn . - H. : Tri thøc, 2012 . - 566 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9530, Vv 9531/ VNCVANHOA / Mfn: 3245

Tõ kho¸ : §êi sèng v¨n ho¸; V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn;

Phong tôc tËp qu¸n; V¨n häc nghÖ thuËt;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Th¬; Bµi h¸t; L­în;

D©n téc Tµy; ViÖt Nam


V¨n ho¸ Th¸i NghÖ An/ Qu¸n Vi Miªn . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 424 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5753/ VDANTOC / Mfn: 3126

Tõ kho¸ : LÔ héi; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; TruyÖn th¬;

C©u ®è; NghÒ dÖt thæ cÈm; D©n téc Th¸i;

TØnh NghÖ An; ViÖt Nam
V¨n ho¸ ViÖt Nam truyÒn thèng: Mét gãc nh×n / NguyÔn Thõa Hû . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2011 . - 599 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1863/ VDANTOC / Mfn: 3093

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; V¨n ho¸ vËt chÊt;

V¨n ho¸ tinh thÇn; NghÖ thuËt; §êi sèng x· héi;

ChÕ ®é chÝnh trÞ; ViÖt Nam
V¨n khÊn cæ truyÒn cña ng­êi ViÖt/ BÝch H»ng b.s. . - H. : Lao ®éng, 2009 . - 159 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1407, VL 1408/ VNCVANHOA / Mfn: 3217

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ; V¨n khÊn;

Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam


V¨n khÊn cña ng­êi ViÖt/ Phan L¹c s.t., b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 145 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1386, VL 1387/ VNCVANHOA / Mfn: 3223

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ; V¨n khÊn;

Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam


V¨n minh trµ ViÖt/ TrÞnh Quang Dòng . - H. : Phô n÷, 2012 . - 427 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1912, VL 1913/ VDANTOC / Mfn: 3143

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n; Trµ;

V¨n ho¸ trµ; NghÖ thuËt th­ëng trµ; ViÖt Nam


Vµi nÐt vÒ v¨n ho¸ lµng. - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 800 tr.

Ký hiÖu kho : Vv9513, Vv9514, Vv9662/ VNCVANHOA / Mfn: 3236

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian;

V¨n ho¸ lµng; Phong tôc tËp qu¸n; ViÖt Nam


Kh¶o cæ häc

Archaeological surveying and mapping: Recording and depicting the landscape / Phil Howard . - Lond.: N.Y. : Routledge, 2006 . - xi, 300p.

Ký hiÖu kho : LSS1300036/ TVKHXHHCM / Mfn: 3397

Tõ kho¸ : Kh¶o cæ; Nghiªn cøu kh¶o cæ; Ph¸t hiÖn kh¶o cæ;

B¶n ®å; Di chØ kh¶o cæ


Digital archaeology: Bridging method and theory / Thomas L. Evans, Patrick Daly ed. . - Lond.: N.Y. : Routledge, 2006 . - xvii, 262 p.

Ký hiÖu kho : LSS1300041/ TVKHXHHCM / Mfn: 3406

Tõ kho¸ : Kh¶o cæ; Di chØ kh¶o cæ; Di s¶n v¨n ho¸;

M¸y tÝnh ®iÖn töC¸c nÒn v¨n ho¸ cæ ViÖt Nam: Tõ thêi nguyªn thñy ®Õn thÕ kû 19 / Hoµng Xu©n Chinh . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 437 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5986, VV 5987/ VDANTOC / Mfn: 3090

Tõ kho¸ : Kh¶o cæ; NÒn v¨n ho¸ cæ; Thêi nguyªn thñy;

ThÕ kû 19; ViÖt Nam


Cao B»ng thêi tiÒn sö vµ s¬ sö = Prehistory and protohistory of Cao Bang province / Tr×nh N¨ng Chung . - H. : KHXH, 2012 . - 447 tr.

Ký hiÖu kho : VV 6059/ VDANTOC / Mfn: 3157

Tõ kho¸ : Kh¶o cæ; Nghiªn cøu kh¶o cæ; Di chØ kh¶o cæ;

Di tÝch kh¶o cæ; HiÖn vËt kh¶o cæ; Thêi tiÒn sö;

Thêi s¬ sö; TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam
Chïa Bèi Khª nh×n tõ kh¶o cæ häc PhËt gi¸o: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn Quèc TuÊn . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2012 . - 367 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9573, Vv 9574/ VNCVANHOA / Mfn: 3257

VV 5992, VV 5993/ VDANTOC / Mfn: 3089Tõ kho¸ : KiÕn tróc chïa; NghÖ thuËt kiÕn tróc; §¹o PhËt;

PhËt gi¸o; Di vËt; Niªn ®¹i; Chïa Bèi Khª;

Th«n Bèi Khª; X· Tam H­ng; HuyÖn Thanh Oai;

Hµ Néi; ViÖt Nam


C¬ së kh¶o cæ häc/ H¸n V¨n KhÈn ch.b. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2008 . - 443 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1536/ VNCVANHOA / Mfn: 3170

Tõ kho¸ : Kh¶o cæ; Nghiªn cøu kh¶o cæ;

Di tÝch kh¶o cæ; ViÖt Nam; ThÕ giíi


Di chØ tiÒn sö C¸i BÌo, ®¶o C¸t Bµ/ NguyÔn Kh¾c Sö . - H. : KHXH, 2009 . - 328 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1453, VL 1454/ VNCVANHOA / Mfn: 3197

Tõ kho¸ : Di chØ kh¶o cæ; Di chØ C¸i BÌo; Thêi tiÒn sö;

§¶o C¸t Bµ; H¶i Phßng; ViÖt Nam

  1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương