S¸ch míi sè 12/2011tải về 0.65 Mb.
trang5/6
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích0.65 Mb.
1   2   3   4   5   6
§iÓn cè v¨n häc/ §inh Gia Kh¸nh ch.b. . - H. : V¨n häc, 2009 . - 507 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903477/ TVKHXHHCM / Mfn: 93916

Tõ kho¸ : §iÓn cè v¨n häc; Nghiªn cøu v¨n häc;

Sù tÝch; Nh©n vËt; Thµnh ng÷


§êi chiÕn sÜ: Håi ký / Ph¹m V¨n Trµ; Duy T­êng thÓ hiÖn . - H. : Q§ND, 2009 .- 482 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903633/ TVKHXHHCM / Mfn: 94027

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Håi ký; Nh©n vËt lÞch sö;

Nhµ qu©n sù; Ph¹m V¨n Trµ; ViÖt Nam; Håi kÝ


Giai tho¹i ®Êt Qu¶ng/ Hoµng H­¬ng ViÖt . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 264 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32752/ VVANHOC / Mfn: 93853

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Giai tho¹i; TØnh Qu¶ng Nam; ViÖt Nam


Gi÷a miÒn ®Êt Êy/ J.M. Coetzee; Song Kha d. . - H. : V¨n häc, 2005 . - 258 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903369/ TVKHXHHCM / Mfn: 93890

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; Nam Phi
Gãc nh×n cÊu tróc vÒ ca dao vµ truyÖn ngô ng«n/ TriÒu Nguyªn . - H. : KHXH, 2010 . - 421 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32763/ VVANHOC / Mfn: 93837

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

Ca dao; TruyÖn ngô ng«n; ViÖt Nam


Hµ Néi cò n»m ®©y/ Ngäc Giao . - H. : Phô n÷, 2010 . - 319 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903561, LSS0903560/TVKHXHHCM/ Mfn: 94005

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n;

Bót ký; Håi øc; ViÖt Nam


HÖ thèng nghÖ thuËt cña sö thi T©y Nguyªn/ Ph¹m Nh©n Thµnh . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 432 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32760/ VVANHOC / Mfn: 93831

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Sö thi; §Æc ®iÓm nghÖ thuËt;

CÊu tróc nghÖ thuËt; §Æc ®iÓm nh©n vËt;

BiÖn ph¸p nghÖ thuËt; T©y Nguyªn; ViÖt Nam
Howamon Bahnar Gi¬l¬ng/ Hµ Giao s.t., b.d., §inh L­u b.d. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 379 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32772/ VVANHOC / Mfn: 93822

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; D©n téc Bahnar; ViÖt Nam


HuyÒn tho¹i C«n §¶o: TruyÖn dµi / BÝch ThuËn . - H. : Thanh niªn, 2009 . - 207 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903585, LSS0903584/TVKHXHHCM/ Mfn: 93999

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn dµi; ViÖt Nam
Hß khoan Phó Yªn/ NguyÔn §×nh Chóc . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 417 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32757/ VVANHOC / Mfn: 93840

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

NghÖ thuËt d©n gian; Hß khoan; Nghiªn cøu hß khoan;

§Æc ®iÓm nghÖ thuËt; TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam
Hån quª ViÖt, nh­ t«i thÊy... / NguyÔn Quang Vinh . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 364 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32753/ VVANHOC / Mfn: 93863

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; V¨n häc d©n gian;

§Æc ®iÓm nghÖ thuËt; Gi¸ trÞ v¨n ho¸; ViÖt Nam


Hîp tuyÓn v¨n häc. - H. : V¨n häc, 2009 . - 253 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903566/ TVKHXHHCM / Mfn: 94001

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt;

TruyÖn ng¾n; Hîp tuyÓn; ViÖt Nam


Kh¶o luËn vÒ tôc ng÷ ng­êi ViÖt/ TriÒu Nguyªn . - H. : KHXH, 2010 . - 405 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32793/ VVANHOC / Mfn: 93824

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Tôc ng÷; ViÖt Nam


Kh¶o s¸t nh©n vËt må c«i trong truyÖn cæ H'M«ng/ Lª Trung Vò . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 264 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32758/ VVANHOC / Mfn: 93839

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian; TruyÖn cæ tÝch;

Kh¶o s¸t nh©n vËt; D©n téc H'M«ng; ViÖt Nam
Kh¸m ph¸ mét tia s¸ng v¨n ho¸ ph­¬ng §«ng. Q. 2 : Ph¸c th¶o ch©n dung nhµ v¨n d­íi ¸nh s¸ng Kinh DÞch / Xu©n Cang . - H. : V¨n häc, 2009 . - 493 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903474, LSS0903475/TVKHXHHCM/ Mfn: 93908

Tõ kho¸ : Kinh DÞch; QuÎ bãi; Nghiªn cøu v¨n häc;

Nghiªn cøu t¸c gia; Nghiªn cøu t¸c phÈm; ViÖt Nam


Kh¸t väng/ NguyÔn ThÞ Thanh, Hµng Ch©u . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2009 . - 317 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903587, LSS0903586/TVKHXHHCM/ Mfn: 94011

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Håi ký; ViÖt Nam
Kh«ng ph¶i huyÒn tho¹i: TiÓu thuyÕt lÞch sö ®Çu tiªn vÒ ®¹i t­íng Vâ Nguyªn Gi¸p trong chiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ / H÷u Mai . - In lÇn 3 . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2009 . - 569 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903588, LSS0902734/TVKHXHHCM/ Mfn: 94012

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt lÞch sö; ViÖt Nam

L­în Nµng íi/ TriÖu ThÞ Mai . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 224 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32767/ VVANHOC / Mfn: 93874

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; NghÖ thuËt d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; H¸t l­în;

D©n téc Nïng; TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam
L· ThÞ Xu©n Thu/ L· BÊt Vi; Phan V¨n C¸c d. . - H. : Lao ®éng: Trung t©m V¨n ho¸ ng«n ng÷ §«ng T©y, 2009 . - 238 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903592, LSS0903591/TVKHXHHCM/ Mfn: 94022

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn lÞch sö; Cæ ®¹i; Trung Quèc
M­êi lÎ mét ®ªm: TiÓu thuyÕt / Hå Anh Th¸i . - H. : Lao ®éng, 2009 . - 380 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903605, LSS0903604/TVKHXHHCM/ Mfn: 94049

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; ViÖt Nam
Ngo¹i « - Ngâ hÎm/ NguyÔn §×nh L¹p . - H. : V¨n häc, 2009 . - 349 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903524/ TVKHXHHCM / Mfn: 93975

Tõ kho¸ : Phãng sù; T¸c phÈm v¨n häc; ViÖt Nam
NguyÔn ¸i Quèc trªn ®­êng vÒ n­íc/ Hoµng Thanh §¹m . - H. : Thanh niªn, 2008 . - 190 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903611, LSS0903612/TVKHXHHCM/ Mfn: 94038

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; Cuéc ®êi c¸ch m¹ng;

Ho¹t ®éng c¸ch m¹ng; L·nh ®¹o c¸ch m¹ng;

TruyÖn kÓ; 1924-1945; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam
NhÉn th¹ch/ Atiq Rahimi; Nguyªn Ngäc d. . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2009 . - 180 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903501/ TVKHXHHCM / Mfn: 93940

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; Ph¸p
Nh÷ng bµi l­în trèng trong tang lÔ cña téc ng­êi Tµy tr¾ng: X· Xu©n Giang- HuyÖn Quang B×nh, tØnh Hµ Giang / Hoµng ThÞ CÊp s.t., d. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 177 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32790/ VVANHOC / Mfn: 93858

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Tang lÔ; NghÖ thuËt d©n gian;

Bµi l­în trèng; Ng­êi Tµy tr¾ng; D©n téc Tµy;

X· Xu©n Giang; HuyÖn Quang B×nh;

TØnh Hµ Giang; ViÖt Nam


Nh÷ng ®iÒu ví vÈn: Nh÷ng ®iÒu ví vÈn, ®¸ng ng¹c nhiªn, vµ buån c­êi nhÊt trªn ®êi / Noel Botham; Hoµng Mai Hoa d.; Hoµi Ph­¬ng h.®. . - H. : Tri thøc, 2009 . - 322 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903629, LSS0904052,

LSS0904051/ TVKHXHHCM / Mfn: 94040Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Ghi chÐp; Mü

Nh÷ng kÎ xuÊt chóng: C¸ch nh×n míi vÒ nguån gèc thµnh c«ng / Malcolm Gladwell; DiÖu Ngäc d. . - H. : ThÕ giíi, 2009 . - 353 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903426, LSS0903425/TVKHXHHCM/ Mfn: 93978

Tõ kho¸ : Ghi chÐp v¨n häc; Thµnh c«ng; Lý gi¶i thµnh c«ng;

Nguån gèc thµnh c«ng; ThÕ giíi


Nh÷ng ngµy ®· qua: Håi ký cña n÷ tï C«n §¶o / NguyÔn ThÞ YÕn . - TP. Hå ChÝ Minh : V¨n nghÖ, 2009 . - 257 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903622/ TVKHXHHCM / Mfn: 94033

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Håi ký; ViÖt Nam
Nh÷ng ngâ phè/ T« Hoµi . - Tb. . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2009 . - 351 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903527/ TVKHXHHCM / Mfn: 93968

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
Nh÷ng truyÖn ng¾n: §ång quª . - H. : Thanh niªn, 2009 . - 250 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903449, LSS0903632/TVKHXHHCM/ Mfn: 93927

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
Nh÷ng vô kú ¸n cña Sherlock Holmes/ Conan Doyle; Th¸i Quúnh, ViÖt Ph­¬ng d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 538 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903492/ TVKHXHHCM / Mfn: 93923

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; Anh
N­íc m¾t ®á vµ nh÷ng truyÖn kh¸c: TiÓu thuyÕt, truyÖn ng¾n / TrÇn Huy Quang . - H. : V¨n häc, 2009 . - 258 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903634/ TVKHXHHCM / Mfn: 94024

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
Nçi c« ®¬n cña c¸c sè nguyªn tè/ Paolo Giordano; Lª Thuý HiÒn d. . - H. : V¨n häc, 2009 . - 367 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903508, LSS0903507/TVKHXHHCM/ Mfn: 93945

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; Italia
¤ng nghÌ NguyÔn Quý T©n: Mét nh©n c¸ch - Mét cuéc ®êi l·ng tö / Vò Kiªn, NguyÔn Ngäc ThuÊn, NguyÔn Ngäc Thu©n b.s. . - H. : Tri thøc, 2009 . - 251 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903443/ TVKHXHHCM / Mfn: 93963

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu t¸c gi¶; Cuéc ®êi; T¸c phÈm;

TiÕn sÜ; ¤ng NghÌ; ViÖt Nam


PhÆt Phoßng: QuÊn quýt / Hoµng ThÞ CÊp s.t., d. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 154 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32797/ VVANHOC / Mfn: 93832

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Th¬; D©n téc Tµy; ViÖt Nam


Quam T« M­¬ng: TruyÖn kÓ biªn niªn sö cña ng­êi Th¸i §en ë vïng T©y B¾c / NguyÔn V¨n Hßa . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 359 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32748/ VVANHOC / Mfn: 93872

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn kÓ lÞch sö; Ng­êi Th¸i §en;

TØnh S¬n La; T©y B¾c; ViÖt Nam
Rõng hoang: TiÓu thuyÕt / ALai; S¬n Lª d. . - H. : V¨n häc, 2006 . - 408 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903371/ TVKHXHHCM / Mfn: 93898

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; Trung Quèc
Sèng tõng ngµy: Mét mèi t×nh khã tin cã thËt / Benjamin Prufer; Lª Quang d. . - H. : Phô n÷: Nh· Nam, 2009 . - 381 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903645/ TVKHXHHCM / Mfn: 94052

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Tù thuËt; §øc
1981: TiÓu thuyÕt / NguyÔn Quúnh Trang . - H. : V¨n häc, 2009 . - 318 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903540, LSS0903539/TVKHXHHCM/ Mfn: 94020

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; ViÖt Nam
20 truyÖn ng¾n ®Æc s¾c vïng cao: TuyÓn chän / NguyÔn Th¸i Anh . - H. : Thanh niªn, 2009 . - 263 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903447/ TVKHXHHCM / Mfn: 93936

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
33 truyÖn ng¾n/ Th¹ch Lam . - H. : V¨n häc, 2009 . - 271 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903528/ TVKHXHHCM / Mfn: 93961

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
T¸c phÈm §Æng Hµnh vµ Bµn §¹i Héi: TruyÖn th¬ cña ng­êi Dao ë Thanh ho¸/ TrÇn TrÝ Dâi, TriÖu Phóc Xu©n, TriÖu ThÞ Nga . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 189 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32822/ VVANHOC / Mfn: 93884

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn th¬; D©n téc Dao; TØnh Thanh Hãa; ViÖt Nam


T¶n m¹n tr­íc ®Ìn: TËp tïy bót / §ç Chu . - In lÇn 2 . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2006- 375 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903374/ TVKHXHHCM / Mfn: 93889

Tõ kho¸ : Ghi chÐp v¨n häc; ViÖt Nam
Thiªn nhiªn trong ca dao tr÷ t×nh ®ång b»ng B¾c Bé/ §Æng ThÞ DiÖu Trang . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 312 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32775/ VVANHOC / Mfn: 93825

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

Ca dao; §Æc ®iÓm nghÖ thuËt; Thiªn nhiªn;

§ång b»ng B¾c Bé; ViÖt Nam
Thiªn thÇn vµ ¸c quû/ Dan Brown; V¨n ThÞ Thanh B×nh d.; TrÇn B×nh Minh h.®.. - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2007 . - 636 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903480/ TVKHXHHCM / Mfn: 93934

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; Mü
ThÇn th¸nh vµ b­¬m b­ím: TiÓu thuyÕt / §ç Minh TuÊn . - H. : V¨n häc, 2009. - 434 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903653, LSS0903652/TVKHXHHCM/ Mfn: 94074

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; ViÖt Nam
T×m hiÓu vÒ c©u ®è ng­êi ViÖt/ TriÒu Nguyªn . - H. : KHXH, 2010 . - 496 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32771/ VVANHOC / Mfn: 93838

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

C©u ®è; H×nh thøc c©u ®è; Néi dung c©u ®è;

Ph©n lo¹i c©u ®è; C¸ch gi¶i c©u ®è; ViÖt Nam
T×m hiÓu vÒ ®ång dao ng­êi ViÖt/ TriÒu Nguyªn . - H. : KHXH, 2010 . - 380 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32782/ VVANHOC / Mfn: 93869

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

§ång dao; Nghiªn cøu ®ång dao; ViÖt Nam


Tæng tËp ngh×n n¨m v¨n hiÕn Th¨ng Long. T. 3 . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 2872 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903409/ TVKHXHHCM / Mfn: 93973

Tõ kho¸ : Y tÕ; LÞch sö y tÕ; LÞch sö v¨n häc; Nhµ v¨n;

LÞch sö mü thuËt; LÞch sö kiÕn tróc; LÞch sö ©m nh¹c;

LÞch sö s©n khÊu; Tæng tËp; Th¨ng Long; Hµ Néi;

ViÖt Nam
TruyÖn cæ Raglai/ Chamaliaq Riya Tiernq, TrÇn Kiªm Hoµng . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 296 tr.Ký hiÖu kho : Vv 32784/ VVANHOC / Mfn: 93875

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn cæ tÝch; D©n téc Raglai; ViÖt Nam


TruyÖn Khun Ch­¬ng: Lai Khñn Ch­ëng / Qu¸n Vi Miªn ch.b.; L« Kh¸nh Xuyªn, SÇm V¨n B×nh s.t., d., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 432 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32749/ VVANHOC / Mfn: 93846

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn th¬; TruyÖn kÓ; D©n téc Th¸i;

TØnh NghÖ An; ViÖt Nam
TruyÖn ng¾n hay: C¸c t¸c gi¶ n÷ . - H. : V¨n häc, 2009 . - 306 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903670/ TVKHXHHCM / Mfn: 94057

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
TruyÖn ng¾n hay 2008/ NguyÔn Ngäc T­ . - H. : V¨n häc, 2009 . - 366 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903669, LSS0903162,

LSS0903163/ TVKHXHHCM / Mfn: 94065Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; 2008; ViÖt Nam
TruyÖn ng¾n Ph¸p cuèi thÕ kû XX: Mét sè vÊn ®Ò lý thuyÕt vµ thùc tiÔn s¸ng t¸c / Ph¹m ThÞ ThËt . - H. : Gi¸o dôc ViÖt Nam, 2009 . - 287 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903479, LSS0903478/TVKHXHHCM/ Mfn: 93902

Tõ kho¸ : Phª b×nh v¨n häc; Nghiªn cøu t¸c phÈm;

S¸ng t¸c v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ThÕ kû 20; Ph¸p


TruyÖn ng¾n ®Æc s¾c 2009. - H. : V¨n häc, 2009 . - 351 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903451, LSS0903450/TVKHXHHCM/ Mfn: 93918

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; 2009; ViÖt Nam
TruyÖn ngô ng«n ViÖt Nam: Chän läc vµ b×nh gi¶i / TriÒu Nguyªn . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 462 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32818/ VVANHOC / Mfn: 93881

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn ngô ng«n; ViÖt Nam


Tr«i theo dßng ®êi: Håi ký NSND B¶y Nam - c©y ®¹i thô cña s©n khÊu c¶i l­¬ng Nam Bé / B¶y Nam . - In lÇn 2, cã bæ sung . - H. : Phô n÷, 2009 . - 235 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903444/ TVKHXHHCM / Mfn: 93972

Tõ kho¸ : Håi ký; NghÖ thuËt s©n khÊu; C¶i l­¬ng; NghÖ sÜ;

Cuéc ®êi; Sù nghiÖp; B¶y Nam; MiÒn Nam; ViÖt Nam


Tr­êng hËn ca: TiÓu thuyÕt / V­¬ng An øc; S¬n Lª d.; V­¬ng TrÝ Nhµn gi.th. . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2006 . - 555 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903348/ TVKHXHHCM / Mfn: 93891

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; Trung Quèc

Tr¶ gi¸: TiÓu thuyÕt / TriÖu Xu©n . - In lÇn 10 . - H. : V¨n häc, 2009 . - 460 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903512/ TVKHXHHCM / Mfn: 93896

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; ViÖt Nam
Tôc c­íi xin cña d©n téc Tµy/ TriÒu ¢n, Hoµng QuyÕt . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 216 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32747/ VVANHOC / Mfn: 93842

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n; Tôc c­íi xin;

LÔ c­íi; Th¬ Quan lang P¶ mÎ; Th¬ ®¸m c­íi;

H¸t ®¸m c­íi; D©n téc Tµy; ViÖt Nam
Tôc ng÷ Th¸i: Gi¶i nghÜa / Qu¸n Vi Miªn . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 713 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32768/ VVANHOC / Mfn: 93828

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Tôc ng÷; Gi¶i nghÜa; D©n téc Th¸i; ViÖt Nam


Tôc ng÷, ca dao vÒ quan hÖ gia ®×nh/ Ph¹m ViÖt Long . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 483 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32781/ VVANHOC / Mfn: 93862

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Tôc ng÷; Ca dao; ViÖt Nam


Utopia: §Þa ®µng trÇn gian / Thomas More; TrÞnh L÷ d., gi.th . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2007 . - 210 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903359, LSS0903360/TVKHXHHCM/ Mfn: 93903

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; Anh
Vµi nÐt tinh hoa cña v¨n häc/ NguyÔn TÊn §¾c . - H. : KHXH, 2009 . - 603 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903457/ TVKHXHHCM / Mfn: 93935

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; V¨n häc d©n gian;

Motif v¨n häc; Nghiªn cøu t¸c gia; TuyÓn tËp;

Nghiªn cøu t¸c phÈm; ViÖt Nam; §«ng Nam ¸
V¸y ­ít quÊn vµo b¾p ch©n: TËp truyÖn ng¾n . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2009 . - 364 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903671, LSS0903672/TVKHXHHCM/ Mfn: 94054

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian Qu¶ng B×nh. T. 4 : V¨n häc d©n gian / NguyÔn Tó . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 319 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32778- T.4/ VVANHOC / Mfn: 93860

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian;

V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TØnh Qu¶ng B×nh; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian x· TÞnh Khª/ Cao Ch­ . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 311 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32759/ VVANHOC / Mfn: 93834

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n häc d©n gian; NghÖ thuËt d©n gian;

NghÒ truyÒn thèng; TØnh Qu¶ng Ng·i; ViÖt Nam
V¨n ho¸ truyÒn thèng cña ng­êi Nïng Khen Lµi ë Cao B»ng/ TriÖu ThÞ Mai . H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 494 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32750/ VVANHOC / Mfn: 93859

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Phong tôc tËp qu¸n; D©n ca; D©n téc Nïng;

Ng­êi Nïng Khen Lµi; TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam
V¨n häc d©n gian Ch©u §èc/ NguyÔn Ngäc Quang ch.b. . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 914 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32819/ VVANHOC / Mfn: 93878

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn kÓ; Tôc ng÷; VÌ; Ca dao; D©n ca; C©u ®è;

ThÞ x· Ch©u §èc; TØnh An Giang; ViÖt Nam
V¨n häc ViÖt Nam thÕ kØ X - XIX: Nh÷ng vÊn ®Ò lÝ luËn vµ lÞch sö / TrÇn Ngäc V­¬ng ch.b. . - H. : Gi¸o dôc, 2007 . - 912 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903500/ TVKHXHHCM / Mfn: 93958

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n häc; Nghiªn cøu v¨n häc;

Lý luËn v¨n häc; ThÕ kØ 10-19; ViÖt Nam


VÝ giao duyªn: Nam n÷ ®èi ca / NguyÔn Kh¾c X­¬ng . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 574 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32794/ VVANHOC / Mfn: 93876

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; NghÖ thuËt d©n gian; ; H¸t vÝ

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; VÝ giao duyªn; ViÖt Nam


Vßng nguyÖt quÕ c« ®¬n: TiÓu thuyÕt / NguyÔn Quang ThiÒu . - H. : V¨n häc, 2009 . - 294 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903675/ TVKHXHHCM / Mfn: 94081

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; ViÖt Nam
Vßng xo¸y/ J.M.G. Le ClÐzio; NguyÔn V¨n Qua, Léc Ph­¬ng Thñy d. . - H. : V¨n häc, 2008 . - 286 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903677, LSS0903676/TVKHXHHCM/ Mfn: 94058

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; Ph¸p


Vu khèng/ Linda Lª; NguyÔn Kh¸nh Long d. . - H. : V¨n häc, 2009 . - 244 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903370/ TVKHXHHCM / Mfn: 93894

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; Ph¸p
YÕu tè biÓn trÇm tÝch trong v¨n ho¸ Raglai/ TrÇn Kiªm Hoµng ch.b.; Chamaliaq Riya Tiernq b.s. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 297 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32841/ VVANHOC / Mfn: 93886

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Phong tôc tËp qu¸n; V¨n häc d©n gian;

D©n téc Raglai; ViÖt Nam
YÕu tè thÇn kú trong truyÒn thuyÕt vµ truyÖn cæ tÝch ng­êi ViÖt ë Nam Trung Bé/ NguyÔn §Þnh . - H. : KHXH, 2010 . - 431 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32792/ VVANHOC / Mfn: 93868

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian; TruyÒn thuyÕt;

TruyÖn cæ tÝch; Nam Trung Bé; MiÒn Trung; ViÖt Nam

X· héi häc

America's Second Civil War: Dispatches from the Political Center / Stanley A. Renshon . - New Brunswick : AldineTransaction, 2002 . - 358 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29333/ VTTKHXH / Mfn: 93795

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; §êi sèng x· héi;

X· héi häc chÝnh trÞ; V¨n ho¸; Néi chiÕn; Mü


Antifascism and Sociology: Gino Germani 1911-1979 / Ana Alejandra Germani- New Brunswick : Transaction Publishers, 2008 . - 248 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29334/ VTTKHXH / Mfn: 93796

Tõ kho¸ : Nhµ x· héi häc; TiÓu sö; Cuéc ®êi;

Sù nghiÖp; 1911-1979; Gino Germani; Argentina


Class and Class Conflict in the Age of Globalization/ Berch Berberoglu . - N.Y. : Lexington Books, 2009 . - 161 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29342/ VTTKHXH / Mfn: 93804

Tõ kho¸ : Xung ®ét; Xung ®ét x· héi; Giai cÊp;

Xung ®ét giai cÊp; Quan hÖ giai cÊp; ThÕ giíi


Cross-Border Marriages with Asian Characteristics/ Hong-Zen Wang, Hsin-Huang Michael Hsiao ed. . - Taipei : Center for Asia-Pacific Area Studies, 2009 .- 234 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29318/ VTTKHXH / Mfn: 93780

Tõ kho¸ : X· héi häc gia ®×nh; H«n nh©n; H«n nh©n qua biªn giíi;

Tham luËn; Héi nghÞ khoa häc; Ch©u ¸Democracy in Crisis: Violence, Alterity, Community / Stella Gaon ed. . - Manchester : Manchester University Press, 2009 . - 305 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29341/ VTTKHXH / Mfn: 93803

Tõ kho¸ : X· héi häc chÝnh trÞ; D©n chñ; Khñng ho¶ng chÝnh trÞ;

ChÕ ®é d©n chñ; T×nh h×nh chÝnh trÞ; Ph­¬ng T©y


Elements of Ecological Economics/ Ralf Eriksson, Jan Otto Andersson . - N.Y.: Routledge, 2010 . - 164 p.

Ký hiÖu kho : Lv29344/ VTTKHXH / Mfn: 93806

Tõ kho¸ : X· héi häc sinh th¸i; Tµi nguyªn biÓn;

T¨ng tr­ëng kinh tÕ; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng;

BiÕn ®æi khÝ hËu; An ninh l­¬ng thùc; ThÕ giíi
Explanation and Experience Social Science/ Robert Brown . - New Brunswick: AldineTransaction, 2008 . - 198 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29339/ VTTKHXH / Mfn: 93801

Tõ kho¸ : Khoa häc x· héi; TriÕt häc x· héi;

Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu
1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương