S¸ch míi sè 12/2010tải về 0.6 Mb.
trang6/6
Chuyển đổi dữ liệu06.07.2016
Kích0.6 Mb.
#43
1   2   3   4   5   6
§¹o mÉu ViÖt Nam/ Ng« §øc ThÞnh . - H. : T«n gi¸o, 2010 . - 815 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10333, Vv 10334/ VTTKHXH / Mfn: 88628

Tõ kho¸ : §¹o mÉu; Nghi lÔ thê cóng; V¨n häc d©n gian;

V¨n chÇu; TruyÖn th¬; ViÖt Nam


§i vÒ phÝa ch©n trêi: TiÓu thuyÕt / T« §øc Chiªu . - H. : C«ng an nh©n d©n, 2008 . - 359 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32238/ VVANHOC / Mfn: 88675

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; ViÖt Nam
§inh Gia Kh¸nh tuyÓn tËp. T. 1 : V¨n häc d©n gian / §inh ThÞ Minh H»ng t.ch. . - H. : Gi¸o dôc, 2007 . - 703 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1122/ VNCVANHOA / Mfn: 88737

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; TuyÓn tËp; ViÖt Nam
§inh Gia Kh¸nh tuyÓn tËp. T. 2 : V¨n häc trung ®¹i / §inh ThÞ Minh H»ng t.ch. . - H.: Gi¸o dôc , 2007 . - 980 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1123/ VNCVANHOA / Mfn: 88739

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; Phª b×nh v¨n häc; ViÖt Nam
§ç Träng D­: Con ng­êi vµ t¸c phÈm / D­¬ng Xu©n Thù . - H. : V¨n häc, 2008 . - 245 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900857/ TVKHXHHCM / Mfn: 88871

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu t¸c gia; Nghiªn cøu t¸c phÈm;

T¸c phÈm v¨n häc; Nhµ v¨n; ViÖt Nam


§èi liÔn (H¸n, N«m): Chïa chiÒn, nhµ thê, l¨ng mé, chóc mõng, lÔ l¹c... / Lª §øc Lîi .- HuÕ : Nxb. ThuËn Ho¸ , 2006 . - 203 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1116, VL 1117/ VNCVANHOA / Mfn: 88736

Tõ kho¸ : C©u ®èi; T­íng; Hoµnh phi; TiÕng H¸n;

TiÕng N«m; ViÖt Nam


§«ng D­¬ng ngµy Êy/ Claude Bourrin; L­u §×nh Tu©n d. . - H. : Lao ®éng: Trung t©m V¨n ho¸ ng«n ng÷ §«ng T©y, 2009 . - 246 tr.

Ký hiÖu kho : VB4454/ VDNA / Mfn: 88800

Tõ kho¸ : Sù kiÖn lÞch sö; Kinh tÕ chÝnh trÞ; V¨n ho¸ x· héi;

Ghi chÐp; 1898-1908; §«ng D­¬ngGi¶i phÉu thÈm mü/ Linh Mai . - TP. Hå ChÝ Minh : V¨n nghÖ, 2008 . - 406 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32363/ VVANHOC / Mfn: 88649

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; ViÖt Nam
Giã lÎ vµ 9 c©u chuyÖn kh¸c/ NguyÔn Ngäc T­ . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2008 .- 175 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32370/ VVANHOC / Mfn: 88658

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
Hoµng Nguyªn t¸c phÈm/ Hoµng Nguyªn . - H. : V¨n häc, 2008 . - 299 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32328/ VVANHOC / Mfn: 88642

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Håi ký; ViÖt Nam
Héi ngé t×nh yªu: TËp truyÖn ng¾n / Thu Trang, Thu Tr©n . - H. : C«ng an nh©n d©n, 2008 . - 271 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32222/ VVANHOC / Mfn: 88686

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
Khi kh«ng cßn mïa thu: TËp truyÖn ng¾n / Hoµng Kim YÕn . - H. : Lao ®éng, 2008 . - 191 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32229/ VVANHOC / Mfn: 88678

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
@ l·o H©m: TËp truyÖn ng¾n / Phan ChÝ Th¾ng . - H. : Nxb. Héi Nhµ v¨n, 2008 . - 207 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32367/ VVANHOC / Mfn: 88652

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
LÇn ®Çu tiªn/ NguyÔn Nguyªn Ph­íc . - H. : Nxb. Héi Nhµ v¨n, 2008 . - 171 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32138/ VVANHOC / Mfn: 88680

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
LÞch sö vµ nghÖ thuËt Ca trï: Kh¶o s¸t nguån t­ liÖu t¹i ViÖn Nghiªn cøu H¸n N«m / NguyÔn Xu©n DiÖn; NguyÔn Thanh Hµ, Tõ Ph­¬ng Vò d.; Chu TuyÕt Lan, NguyÔn Ngäc L©m h.®. . - H. : ThÕ giíi, 2007 . - 269 tr.

Ký hiÖu kho : VL1141/ VNCVANHOA / Mfn: 88754

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt d©n gian; Ca trï; LÞch sö ca trï;

NghÖ thuËt ca trï; H¸t ca trï; ViÖt Nam


LÞch sö v¨n häc Anh quèc/ Michael Alexander; Cao Hïng Lynh d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2006 . - 553 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1152/ VNCVANHOA / Mfn: 88762

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n häc; Cæ ®¹i; HiÖn ®¹i; Anh
LÞch sö v¨n häc Trung Quèc. T. 1 / Lª Huy Tiªu ch.b. . - Tb. lÇn 5 . - H. : Gi¸o dôc , 2007 . - 699 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1125/ VNCVANHOA / Mfn: 88741

Tõ kho¸ : V¨n häc; LÞch sö v¨n häc; Cæ ®¹i; Trung ®¹i; Trung Quèc
Löa ®¾ng: TiÓu thuyÕt / NguyÔn B¾c S¬n . - H. : Lao ®éng, 2008 . - 621 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32350, Vv 32574/ VVANHOC / Mfn: 88641

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; ViÖt Nam
5 mïa yªu/ LinkChip, Gava Lamp, Anh Ngäc . - H. : V¨n häc, 2008 . - 180 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32118/ VVANHOC / Mfn: 88639

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; NhËt ký; ViÖt Nam
M¬ gÇn m¬ xa: TËp th¬ / Vò B×nh Lôc . - H. : Nxb. Héi Nhµ v¨n, 2010 . - 115 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32676/ VVANHOC / Mfn: 88692

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Th¬; ViÖt Nam
Mét phót yÕu ®uèi: TuyÓn tËp c¸c trang viÕt vÒ phô n÷ / NguyÔn Huy T­ëng; NguyÔn Huy Th¾ng b.s. . - H. : Phô n÷, 2008 . - 335 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32359/ VVANHOC / Mfn: 88646

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; Ký; TuyÓn tËp; ViÖt Nam
Mét thuë: TËp truyÖn vµ ký / Ph¹m §×nh Träng . - Tp. Hå ChÝ Minh : V¨n ho¸ Sµi Gßn, 2008 . - 321 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32320/ VVANHOC / Mfn: 88665

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; Ký; ViÖt Nam
Mïa hÌ gi¸ buèt: TiÓu thuyÕt / V¨n Lª . - TP. Hå ChÝ Minh : V¨n ho¸ Sµi Gßn, 2008 . - 564 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32356/ VVANHOC / Mfn: 88645

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; ViÖt Nam
NghÖ thuËt ch¬i ch÷ trong v¨n ch­¬ng ng­êi ViÖt. T. 1 : Ch¬i ch÷ b»ng ph­¬ng tiÖn ng÷ ©m vµ ch÷ viÕt / TriÒu Nguyªn . - In lÇn 2, cã söa ch÷a, bæ sung . - HuÕ : Nxb. ThuËn Ho¸, 2008 . - 250 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1431, VL 1432/ VNCVANHOA / Mfn: 88698

Tõ kho¸ : Ng«n ng÷; Ch¬i ch÷; NghÖ thuËt ch¬i ch÷; ViÖt Nam
NghÖ thuËt ch¬i ch÷ trong v¨n ch­¬ng ng­êi ViÖt. T. 2 : Ch¬i ch÷ b»ng ph­¬ng tiÖn ng÷ nghÜa / TriÒu Nguyªn . - In lÇn 2, cã söa ch÷a, bæ sung . - HuÕ : Nxb. ThuËn Ho¸, 2008 . - 250 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1433, VL 1434/ VNCVANHOA / Mfn: 88697

Tõ kho¸ : Ng«n ng÷; Ch¬i ch÷; NghÖ thuËt ch¬i ch÷; ViÖt Nam
NghÖ thuËt ch¬i ch÷ trong v¨n ch­¬ng ng­êi ViÖt. T. 3 : Ch¬i ch÷ b»ng ph­¬ng tiÖn ng÷ ph¸p, luËt th¬ vµ phong c¸ch v¨n b¶n / TriÒu Nguyªn . - In lÇn 2, cã söa ch÷a, bæ sung . - HuÕ : Nxb. ThuËn Ho¸, 2008 . - 184 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1435, VL 1436/ VNCVANHOA / Mfn: 88696

Tõ kho¸ : Ng«n ng÷; Ch¬i ch÷; NghÖ thuËt ch¬i ch÷; ViÖt Nam

NghÖ thuËt ch¬i ch÷ trong v¨n ch­¬ng ng­êi ViÖt. T. 4 : Ch¬i ch÷ cã sù tham gia cña ng÷ liÖu v¨n b¶n / TriÒu Nguyªn . - In lÇn 2, cã söa ch÷a, bæ sung . - HuÕ : Nxb. ThuËn Ho¸, 2008 . - 208 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1437, VL 1438/ VNCVANHOA / Mfn: 88695

Tõ kho¸ : Ng«n ng÷; Ch¬i ch÷; NghÖ thuËt ch¬i ch÷; ViÖt Nam
NguyÔn §×nh Thi - BÝ mËt cuéc ®êi/ L­u H­¬ng, Hoµng H÷u C¸c, Ph¹m TiÕn DuËt . - H. : V¨n häc, 2008 . - 175 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32269/ VVANHOC / Mfn: 88667

Tõ kho¸ : V¨n häc; Nghiªn cøu t¸c gia; Cuéc ®êi;

Nhµ v¨n; NguyÔn §×nh Thi; ViÖt Nam


Ng«i nhµ mÆt trêi: TËp truyÖn / NguyÔn Thiªn Ng©n . - H. : Phô n÷, 2008 . - 203 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32365/ VVANHOC / Mfn: 88654

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
Ng«i nhµ yªu dÊu/ L­¬ng §×nh Khoa, NguyÔn ThÞ S¬n Ca, Huúnh ThÞ Tµi . - H. : Phô n÷, 2008 . - 223 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32215/ VVANHOC / Mfn: 88684

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
Ng­ Phong t­íng c«ng: TiÓu thuyÕt lÞch sö / Ng« Quang Nam . - H. : Q§ND, 2008 . - 343 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32304/ VVANHOC / Mfn: 88668

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt;

TiÓu thuyÕt lÞch sö; ViÖt Nam


Ng­êi chë ®ß ®ªm: TËp truyÖn ng¾n / NguyÔn Th¸i S¬n . - H. : V¨n häc, 2008 . - 149 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32220/ VVANHOC / Mfn: 88681

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
Nh÷ng b­íc nh¶y trong ®ªm: TËp truyÖn ng¾n / NguyÔn §×nh Tó . - H. : C«ng an nh©n d©n, 2008 . - 295 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32239/ VVANHOC / Mfn: 88683

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
Nh÷ng chµng trai ngµy x­a: TËp truyÖn t¸c gi¶ tù chän / TrÇn Dòng . - H. : V¨n häc, 2008 . - 339 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32213/ VVANHOC / Mfn: 88687

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
Nh÷ng thãi th­êng/ NguyÔn V¨n B×nh . - H. : Phô n÷, 2008 . - 215 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32362/ VVANHOC / Mfn: 88650

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
Nçi niÒm U Minh H¹: TËp bót ký / Vâ §¾c Danh . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2008- 177 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32346/ VVANHOC / Mfn: 88647

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Bót ký; ViÖt Nam
Nô h«n thÇn chÕt: Phim dµnh tÆng cho nh÷ng ng­êi tr­íc sau g× còng chÕt / NguyÔn Quang Dòng . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2008 . - 133 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32212/ VVANHOC / Mfn: 88690

Tõ kho¸ : KÞch b¶n phim; KÞch b¶n ®iÖn ¶nh; ViÖt Nam
N­íc nguån xu«i m·i: TËp truyÖn ng¾n / D¹ Ng©n . - H. : Phô n÷, 2008 . - 263 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32158/ VVANHOC / Mfn: 88677

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
Phan Cù §Ö tuyÓn tËp. T. 1 : V¨n häc ViÖt Nam tõ thÕ kû XX t¸c gia vµ t¸c phÈm / Lý Hoµi Thu t.ch. . - H. : Gi¸o dôc, 2006 . - 737 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1159/ VNCVANHOA / Mfn: 88766

Tõ kho¸ : Lý luËn v¨n häc; Phª b×nh v¨n häc;

Nghiªn cøu t¸c gia; Nghiªn cøu t¸c phÈm;

Phan Cù §Ö; ViÖt Nam
Phan Cù §Ö tuyÓn tËp. T. 2 : TiÓu thuyÕt ViÖt nam hiÖn ®¹i giao l­u v¨n ho¸ ViÖt Nam vµ thÕ giíi / Lý Hoµi Thu t.ch. . - H. : Gi¸o dôc, 2006 . - 749 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1160/ VNCVANHOA / Mfn: 88768

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; Phª b×nh v¨n häc;

TiÓu thuyÕt; Phan Cù §Ö; ViÖt Nam


Phan Cù §Ö tuyÓn tËp. T. 3 : V¨n häc l·ng m¹n ViÖt Nam (1932-1945) phª b×nh vµ tiÓu luËn / Lý Hoµi Thu t.ch. . - H. : Gi¸o dôc, 2006 . - 829 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1161/ VNCVANHOA / Mfn: 88769

Tõ kho¸ : V¨n häc l·ng m¹n; Phª b×nh v¨n häc;

TiÓu luËn; Phan Cù §Ö; ViÖt Nam


Phong Lª vµ chóng t«i/ D­¬ng Thu ¸i, TrÇn ThÞ An, NguyÔn Hoa B»ng . - H. : Nxb. Héi Nhµ v¨n, 2008 . - 695 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1736, VL 1737/ VVANHOC / Mfn: 88670

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; Nghiªn cøu t¸c gia;

Phª b×nh v¨n häc; T¹p v¨n; Phong Lª; ViÖt Nam


R¬i xuyªn lßng ®Êt: Håi ký / Danielle Trussoni; NguyÔn H÷u Tóc d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 296 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1739/ VVANHOC / Mfn: 88671

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Håi ký; Mü
Sèng khã h¬n lµ chÕt: TiÓu thuyÕt / Trung Trung §Ønh . - H. : Nxb. Héi Nhµ v¨n, 2008- 181 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32357/ VVANHOC / Mfn: 88644

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; ViÖt Nam
Sö thi huyÒn tho¹i §«ng T©y/ Phan Quang t.d., b×nh chó . - H. : V¨n häc, 2008 . - 538 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900993, LSS0900994/ TVKHXHHCM / Mfn: 88917

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Sö thi; HuyÒn tho¹i;

Ph­¬ng §«ng; Ph­¬ng T©y; ThÕ giíi


Th¬/ TrÇn DÇn . - §µ N½ng : Nxb. §µ N½ng, 2008 . - 491 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1724/ VVANHOC / Mfn: 88669

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Th¬; ViÖt Nam
Th¬ vµ tr­êng ca Lª ThÞ M©y/ Lª ThÞ M©y . - H. : Nxb. Héi Nhµ v¨n, 2009 . - 494 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32678/ VVANHOC / Mfn: 88693

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Th¬; Tr­êng ca; ViÖt Nam
Thêi cña th¸nh thÇn: TiÓu thuyÕt / Hoµng Minh T­êng . - H. : Nxb. Héi Nhµ v¨n, 2008. - 647 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32321/ VVANHOC / Mfn: 88666

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; ViÖt Nam
Th­¬ng yªu: TiÓu thuyÕt / TrÇn Dòng . - Tb. cã söa ch÷a . - H. : Lao ®éng, 2008 . - 293 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32243/ VVANHOC / Mfn: 88674

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; ViÖt Nam
TiÕng Ng­êi/ Phan ViÖt . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2008 . - 283 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32310/ VVANHOC / Mfn: 88664

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; ViÖt Nam
TiÓu luËn viÕt b»ng tiÕng Ph¸p trong thêi gian 1922-1932/ Ph¹m Quúnh; Ph¹m Toµn gi.th., b.t. . - H. : Tri thøc, 2007 . - 525 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900953, LSS0900954/ TVKHXHHCM / Mfn: 88897

Tõ kho¸ : TiÓu luËn v¨n häc; 1922-1932; ViÖt Nam
Tæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 4 : Sö thi Th¸i - M­êng/ ViÖn Nghiªn cøu V¨n ho¸ . - H. : KHXH, 2007 . - 1178 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1139/ VNCVANHOA / Mfn: 88751

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

D©n téc thiÓu sè; Sö thi; Th¸i; M­êng; Tæng tËp; ViÖt Nam


Tæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 18 : D©n ca tr÷ t×nh sinh ho¹t / ViÖn Nghiªn cøu V¨n ho¸ . - H. : KHXH, 2007 . - 959 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1140/ VNCVANHOA / Mfn: 88752

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

D©n ca; Tæng tËp; ViÖt Nam


Tæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 19 : D©n ca tr÷ t×nh sinh ho¹t / ViÖn Nghiªn cøu V¨n ho¸ . - H. : KHXH, 2007 . - 854 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1141/ VNCVANHOA / Mfn: 88753

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

D©n ca; Tæng tËp; ViÖt Nam


Tr¸i tim cña sãi/ Vò Quúnh H­¬ng . - H. : Nxb. Héi Nhµ v¨n, 2008 . - 150 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32152/ VVANHOC / Mfn: 88676

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; ViÖt Nam
TruyÖn ng¾n/ Phan Hån Nhiªn, Phong §iÖp, V©n H¹,... . - H. : Phô n÷, 2008 . - 306 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32214/ VVANHOC / Mfn: 88685

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
TruyÖn ng¾n 1200 ch÷: Nh÷ng truyÖn ng¾n ®o¹t gi¶i / D­¬ng §øc Kh¸nh, §ç Do·n Hoµng, V­¬ng T©m . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2008 . - 187 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32400/ VVANHOC / Mfn: 88662

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
TruyÖn ng¾n hay 2008/ Ma V¨n Kh¸ng, Lª V¨n Th¶o, NguyÔn Ngäc T­; NguyÔn Thanh B×nh t.ch. . - H. : Thanh niªn, 2008 . - 315 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32388/ VVANHOC / Mfn: 88660

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
TruyÖn ng¾n trong dßng v¨n häc yªu n­íc ®« thÞ miÒn Nam giai ®o¹n 1954-1965: Lý thuyÕt vµ lÞch sö v¨n häc. M· sè 5.04.01 / Ph¹m Thanh Hïng . - TP. Hå ChÝ Minh : §¹i häc Khoa häc X· héi vµ Nh©n v¨n, 2008 . - 268 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900864/ TVKHXHHCM / Mfn: 88891

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; Lý luËn v¨n häc;

LÞch sö v¨n häc; Nghiªn cøu truyÖn ng¾n;

1954-1965; MiÒn Nam; ViÖt Nam
Tr­êng ca Thanh Th¶o/ Thanh Th¶o . - H. : Nxb. Héi nhµ v¨n, 2009 . - 379 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32664/ VVANHOC / Mfn: 88694

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Tr­êng ca; Th¬; ViÖt Nam
TuyÓn tËp nghiªn cøu, phª b×nh/ Tr­¬ng Töu . - H. : Lao ®éng, 2007 . - 1085 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1121/ VNCVANHOA / Mfn: 88738

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; Phª b×nh v¨n häc; TiÓu luËn; ViÖt Nam
TuyÓn tËp truyÖn ng¾n/ NguyÔn Phan H¸ch . - H. : Nxb. Héi Nhµ v¨n, 2009 . - 483 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32663/ VVANHOC / Mfn: 88691

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
TuyÓn tËp v¨n häc d©n téc vµ miÒn nói. T. 1 / N«ng Quèc ChÊn ch.b. . - H. : Gi¸o dôc, 2007 . - 527 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900820/ TVKHXHHCM / Mfn: 88874

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu t¸c gia; Nghiªn cøu t¸c phÈm; T¸c phÈm v¨n häc;

D©n téc thiÓu sè; TuyÓn tËp; ViÖt Nam


V¨n häc d©n téc vµ miÒn nói. T. 2 / Ma V¨n Kh¸ng ch.b. . - H. : Gi¸o dôc, 2007 . - 759 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900825/ TVKHXHHCM / Mfn: 88884

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu t¸c phÈm; T¸c phÈm v¨n häc; Phª b×nh v¨n häc;

D©n téc thiÓu sè; MiÒn nói; ViÖt Nam


V¨n häc sö Hµn Quèc: Tõ cæ ®¹i ®Õn cuèi thÕ kû XIX)/ Komisook, Jungmin, Jung Byung Sul; Jeon Hye Kyung, Lý Xu©n Chung b.d., ch.gi. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2006 . - 303 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1136, VL 1137/ VNCVANHOA / Mfn: 88747

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n häc; Nghiªn cøu v¨n häc; Th¬;

Ca dao; TiÓu thuyÕt; ThÇn tho¹i; Cæ ®¹i;

Trung ®¹i; CËn ®¹i; Hµn Quèc
V©n Vy: TiÓu thuyÕt / ThuËn . - H. : Nxb. Héi Nhµ v¨n, 2008 . - 262 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32408/ VVANHOC / Mfn: 88659

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; ViÖt Nam
VÒ mét sè vÊn ®Ò v¨n ho¸ d©n gian (Folklore) §«ng Nam ¸/ §øc Ninh ch.b. . - H. : KHXH, 2008 . - 347 tr.

Ký hiÖu kho : VB4451, VB4452/ VDNA / Mfn: 88798

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Folklore;

B¶n s¾c v¨n ho¸; Nh©n vËt v¨n ho¸;

TruyÖn cæ tÝch; TÝn ng­ìng; §«ng Nam ¸
VÕt chim trêi: TuyÓn truyÖn ng¾n hay B¸o V¨n nghÖ 2007 / TrÇn ThÞ HuyÒn Trang, T« H¶i V©n, V©n H¹ . - H. : Nxb. Héi Nhµ v¨n: V¨n nghÖ, 2008 . - 263 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32371/ VVANHOC / Mfn: 88657

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
VÕt thï/ Song H­¬ng . - H. : Lao ®éng, 2008 . - 322 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32399/ VVANHOC / Mfn: 88661

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; ViÖt Nam
ViÖt Nam häc: Kû yÕu Héi th¶o Quèc tÕ lÇn thø hai. Thµnh phè Hå ChÝ Minh, 14- 16.7.2004. T. 4 : ViÖt Nam trªn ®­êng ph¸t triÓn vµ héi nhËp: TruyÒn thèng vµ hiÖn ®¹i / ViÖn Khoa häc X· héi ViÖt Nam; §¹i häc Quèc gia Hµ Néi . - H. : ThÕ giíi, 2007 . - 661 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1135/ VNCVANHOA / Mfn: 88750

Tõ kho¸ : ViÖt Nam häc; Héi th¶o quèc tÕ; Kû yÕu;

V¨n minh; Gi¸o dôc; Con ng­êi; ViÖt Nam


VÞnh KiÒu/ §øc Anh, Kim An, La An,... ; Ph¹m §an QuÕ, Hoµi Yªn gi.th., t.ch. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2008 . - 615 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32326/ VVANHOC / Mfn: 88648

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu t¸c phÈm; TruyÖn KiÒu; VÞnh KiÒu; ViÖt Nam
Vâ Quang Nh¬n tuyÓn tËp/ Vâ ThÞ Thu NguyÖt t.ch. . - H. : Gi¸o dôc, 2007 . - 596 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1151/ VNCVANHOA / Mfn: 88761

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; ViÖt NamX· héi häc

BiÕn ®æi c¬ cÊu giai tÇng ë Trung Quèc trong thêi kú c¶i c¸ch më cöa/ Phïng ThÞ HuÖ ch.b. . - H. : KHXH, 2008 . - 227 tr.

Ký hiÖu kho : VB4436/ VDNA / Mfn: 88784

Tõ kho¸ : X· héi; C¬ cÊu x· héi; Giai cÊp; Giai tÇng x· héi;

C¶i c¸ch më cöa; T­ duy lý luËn; BiÕn ®æi c¬ cÊu gia tÇng;

Thêi kú c¶i c¸ch më cöa; Trung Quèc
C¸c cam kÕt WTO vÒ dÞch vô ph©n phèi: Nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra ®èi víi ViÖt Nam / Tr­êng §¹i häc Th­¬ng m¹i, Uû ban Kinh tÕ cña Quèc héi . - H. : Thèng kª, 2010 . - 420 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10288, Vv 10289/ VTTKHXH / Mfn: 88605

Tõ kho¸ : X· héi häc kinh tÕ; Kinh tÕ th­¬ng m¹i; Cam kÕt WTO;

DÞch vô ph©n phèi; WTO; Tæ chøc th­¬ng m¹i thÕ giíi;

ViÖt Nam; ThÕ giíi
C¸c ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu trong nh©n häc: TiÕp cËn ®Þnh tÝnh vµ ®Þnh l­îng / H. Russel Bernard . - TP. Hå ChÝ Minh : §¹i häc Quèc gia TP. Hå ChÝ Minh, 2009 . - 561 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10292, Vv 10293/ VTTKHXH / Mfn: 88607

Tõ kho¸ : Nh©n häc; Con ng­êi; Nghiªn cøu con ng­êi;

Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu; TiÕp cËn ®Þnh tÝnh; §Þnh l­îng


C¶i l­¬ng - mét ph­¬ng thøc thÓ hiÖn c¸c vÊn ®Ò cña phô n÷ trong x· héi ViÖt Nam cËn ®¹i/ Lª Ph­íc Hïng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2006 . - 148 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0901002, LSS0900990/ TVKHXHHCM / Mfn: 88895

Tõ kho¸ : C¶i l­¬ng; NghÖ thuËt c¶i l­¬ng;

X· héi häc phô n÷; ViÖt Nam


C¸c vÊn ®Ò x· héi trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi vµ héi nhËp kinh tÕ ë ViÖt Nam. T. 1/ Giang Thanh Long, D­¬ng Kim Hång . - H. : Lao ®éng, 2007 . - 252 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900849, LSS0900850/ TVKHXHHCM / Mfn: 88880

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi kinh tÕ;

Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; ¶nh h­ëng x· héi;

BiÕn ®æi x· héi; ViÖt Nam
Con ng­êi vµ v¨n ho¸. Tõ lý luËn ®Õn thùc tiÔn ph¸t triÓn/ TrÞnh ThÞ Kim Ngäc ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 675 tr.

Ký hiÖu kho : VB4491/ VDNA / Mfn: 88835

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; Lý luËn v¨n ho¸; B¶n s¾c v¨n ho¸;

Con ng­êi; Ph¸t triÓn con ng­êi; Lý luËn; Thùc tiÔn;

Quan hÖ con ng­êi v¨n ho¸; ViÖt Nam
Doanh nghiÖp ViÖt Nam h­íng tíi c¹nh tranh toµn cÇu: B¸o c¸o nghiªn cøu N¨ng lùc c¹nh tr¹nh cña c¸c tËp ®oµn nhµ n­íc, doanh nghiÖp nhµ n­íc vµ doanh nghiÖp t­ nh©n cña ViÖt Nam vµ kinh nghiÖm quèc tÕ trong viÖc t¨ng c­êng n¨ng lùc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp / Fredrick Nixson, Bernard Walters . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 94 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10303, Vv 10304/ VTTKHXH / Mfn: 88613

Tõ kho¸ : X· héi häc kinh tÕ; Kinh tÕ; Th­¬ng m¹i;

Doanh nghiÖp nhµ n­íc; C¹nh tranh;

N¨ng lùc c¹nh tranh; ViÖt Nam
DiÖn m¹o vµ triÓn väng cña x· héi tri thøc/ NguyÔn V¨n D©n . - H. : KHXH, 2008 . - 311 tr.

Ký hiÖu kho : VB4459/ VDNA / Mfn: 88804

Tõ kho¸ : X· héi; X· héi tri thøc; X©y dùng x· héi tri thøc;

Th¸ch thøc; TriÓn väng; ViÖt Nam§Þa lý sinh th¸i m«i tr­êng/ NguyÔn ThÕ Th«ng . - H. : Khoa häc vµ KÜ thuËt, 2007 . - 202 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900908/ TVKHXHHCM / Mfn: 88924

Tõ kho¸ : §Þa lý; M«i tr­êng; M«i tr­êng sinh th¸i;

§Þa lý sinh th¸i; C¶nh quan sinh th¸i


§­îc mïa: Nh÷ng lùa chän chiÕn l­îc ®Ó ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n ViÖt Nam: Thóc ®Èy t¨ng n¨ng suÊt n«ng nghiÖp vµ thu nhËp n«ng th«n t¹i ViÖt Nam: Bµi häc tõ kinh nghiÖm cña khu vùc / Ian Coxhead, Kim N.B. Ninh, Vò ThÞ Th¶o, NguyÔn ThÞ Ph­¬ng Hoa . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 76 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10307, Vv 10308/ VTTKHXH / Mfn: 88615

Tõ kho¸ : X· héi häc n«ng th«n; Kinh tÕ n«ng nghiÖp;

N«ng nghiÖp; N«ng th«n; Ph¸t triÓn n«ng nghiÖp;

Ph¸t triÓn n«ng th«n; T¨ng tr­ëng n«ng nghiÖp; ViÖt Nam
Gia ®×nh ViÖt Nam c¸c gi¸ trÞ truyÒn thèng vµ nh÷ng vÊn ®Ò t©m bÖnh lý x· héi/ §Æng Ph­¬ng KiÖt . - H. : Lao ®éng, 2006 . - 636 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900933/ TVKHXHHCM / Mfn: 88915

Tõ kho¸ : Gia ®×nh; X· héi häc gia ®×nh; Gi¸ trÞ gia ®×nh;

Gi¸ trÞ truyÒn thèng; T©m lý häc x· héi;

T©m bÖnh lý x· héi; ViÖt Nam
Khoa häc x· héi Nam Bé - Nh×n vÒ lÞch sö, nh×n vµo hiÖn ®¹i, nh×n ra khu vùc/ Bïi ThÕ C­êng ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 506 tr.

Ký hiÖu kho : VB4469/ VDNA / Mfn: 88814

Tõ kho¸ : Con ng­êi; TÖ n¹n x· héi; ChÝnh s¸ch t«n gi¸o;

Nam Bé; ViÖt Nam


Lao ®éng vµ tiÕp cËn viÖc lµm: B¸o c¸o ThÞ tr­êng lao ®éng, viÖc lµm vµ ®« thÞ ho¸ ë ViÖt Nam ®Õn n¨m 2020: Häc hái tõ kinh nghiÖm quèc tÕ / Ian Coxhead, DiÖp Phan, §inh Vò Trang Ng©n, Kim N.B. Ninh . - H. : Quü Ch©u ¸, 2010 . - 91 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10305, Vv 10306/ VTTKHXH / Mfn: 88614

Tõ kho¸ : X· héi häc lao ®éng; ViÖc lµm; ThÞ tr­êng lao ®éng;

§« thÞ ho¸; 2011-2020; ViÖt Nam


N©ng cao chÊt l­îng nguån nh©n lùc d©n téc thiÓu sè ë c¸c tØnh miÒn nói phÝa B¾c vµ T©y Nguyªn hiÖn nay/ Vò §×nh HoÌ, §oµn Minh HuÊn ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 467 tr.

Ký hiÖu kho : VB4481/ VDNA / Mfn: 88825

Tõ kho¸ : D©n téc thiÓu sè; Nguån nh©n lùc; MiÒn nói phÝa B¾c;

ChÊt l­îng nguån nh©n lùc; T©y Nguyªn; ViÖt Nam


Nh÷ng biÕn ®æi gÇn ®©y vÒ tû sè giíi tÝnh khi sinh ë ViÖt Nam: Tæng quan c¸c b»ng chøng / UNFPA . - H. : [k.nxb.], 2009 . - 53 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10298, Vv 10299/ VTTKHXH / Mfn: 88610

Tõ kho¸ : X· héi häc giíi tÝnh; D©n sè; Giíi tÝnh;

TØ sè giíi tÝnh; ViÖt Nam
Nh÷ng trë ng¹i vÒ c¬ së h¹ tÇng cña ViÖt Nam/ NguyÔn Xu©n Thµnh . - TP. Hå ChÝ Minh : [k.nxb.], 2010 . - 20 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10300, Vv 10301/ VTTKHXH / Mfn: 88611

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn x· héi; C¬ së h¹ tÇng; §Çu t­ kinh tÕ;

N¨ng l­îng;§Çu t­ c¬ së h¹ tÇng;

Giao th«ng vËn t¶i; ViÖt Nam
Søc khoÎ sinh s¶n: Dïng trong ®µo t¹o cö nh©n y tÕ céng ®ång / Bïi ThÞ Thu Hµ . - H. : Gi¸o dôc, 2008 . - 147 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900830, LSS0900829/ TVKHXHHCM / Mfn: 88869

Tõ kho¸ : Y häc; Ch¨m sãc søc kháe; Søc khoÎ sinh s¶n; ViÖt Nam
Thµnh phè Hå ChÝ Minh: Nh÷ng th¸ch thøc t¨ng tr­ëng/ David Dapice, Jose A. Gomez-Ibanez, NguyÔn Xu©n Thµnh . - TP. Hå ChÝ Minh : [k.nxb.], 2010 . - 29 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10302/ VTTKHXH / Mfn: 88612

Tõ kho¸ : X· héi häc thµnh phè; §« thÞ; Khu ®« thÞ;

D©n sè; Tµi chÝnh ®« thÞ; Giao th«ng;

Thµnh phè Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam
T×nh dôc d­íi gãc ®é v¨n ho¸. - H. : Phô n÷, 2006 . - 164 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900928/ TVKHXHHCM / Mfn: 88921

Tõ kho¸ : X· héi häc giíi tÝnh; Quan hÖ t×nh dôc;

T×nh dôc; Quan ®iÓm v¨n ho¸ t×nh dôc


¦íc tÝnh vµ dù b¸o nghiÔm HIV/AIDS ë ViÖt Nam 2005-2010 = HIV/AIDS estimates and projections 2005-2010 / Côc Y tÕ dù phßng vµ phßng chèng HIV/AIDS . - H. : [k.nxb.], 2005 . - 72 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10313, Vv 10314/ VTTKHXH / Mfn: 88618

Tõ kho¸ : X· héi häc bÖnh tËt; Søc khoÎ;

Ch¨m sãc søc khoÎ; BÖnh HIV/AIDS;

BÖnh truyÒn nhiÔm; 2005-2010; ViÖt Nam
Vai trß cña ph¸p luËt trong ®êi sèng x· héi/ NguyÔn Minh §oan . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 295 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900841, LSS0900842/ TVKHXHHCM / Mfn: 88877

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; Vai trß ph¸p luËt; ¸p dông ph¸p luËt;

§êi sèng x· héi; ViÖt NamV¨n ho¸ gia ®×nh ViÖt Nam trong bèi c¶nh toµn cÇu ho¸ hiÖn nay: LuËn v¨n th¹c sÜ Chñ nghÜa x· héi khoa häc / Hå ThÞ Ngäc Sao . - TP. Hå ChÝ Minh : [k.nxb.], 2008 . - 102 tr.

Ký hiÖu kho : La 325/ VTTKHXH / Mfn: 88557

Tõ kho¸ : LuËn v¨n th¹c sÜ; X· héi häc gia ®×nh; Gia ®×nh;

V¨n ho¸ gia ®×nh; Toµn cÇu ho¸; ViÖt Nam
ViÖt Nam häc: Kû yÕu Héi th¶o Quèc tÕ lÇn thø hai. Thµnh phè Hå ChÝ Minh, 14 - 16.7.2004. T. 1 : ViÖt Nam trªn ®­êng ph¸t triÓn vµ héi nhËp: TruyÒn thèng vµ hiÖn ®¹i / ViÖn Khoa häc X· héi ViÖt Nam; §¹i häc Quèc gia Hµ Néi . - H. : ThÕ giíi, 2007 . - 784 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1132/ VNCVANHOA / Mfn: 88746

Tõ kho¸ : ViÖt Nam häc; Kinh tÕ x· héi; V¨n ho¸;

Gi¸o dôc; Ng«n ng÷; ViÖt Nam


ViÖt Nam häc: Kû yÕu Héi th¶o Quèc tÕ lÇn thø hai. Thµnh phè Hå ChÝ Minh, 14 - 16.7.2004. T. 3 : ViÖt Nam trªn ®­êng ph¸t triÓn vµ héi nhËp: TruyÒn thèng vµ hiÖn ®¹i / ViÖn Khoa häc X· héi ViÖt Nam; §¹i häc Quèc gia Hµ Néi . - H. : ThÕ giíi, 2007 . - 773 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1134/ VNCVANHOA / Mfn: 88749

Tõ kho¸ : ViÖt Nam häc; Héi th¶o quèc tÕ; Kû yÕu;

Gi¸ trÞ v¨n ho¸; Héi nhËp v¨n ho¸; V¨n ho¸ Champa;

V¨n minh; Gi¸o dôc; Con ng­êi; ViÖt Nam
ViÖt Nam vµ ch©u Phi: Nghiªn cøu so s¸nh kinh nghiÖm vµ c¬ héi ph¸t triÓn / §ç §øc §Þnh, Greg Mills ch.b. . - H. : KHXH, 2007 . - 316 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900824/ TVKHXHHCM / Mfn: 88883

Tõ kho¸ : T¨ng tr­ëng kinh tÕ; Kinh tÕ n«ng nghiÖp;

Xãa ®ãi gi¶m nghÌo; ViÖn trî ph¸t triÓn;ViÖt Nam; Ch©u PhiViÖn Khoa häc x· héi ViÖt Nam 19/01/11


tải về 0.6 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương