S¸ch míi sè 12/2010tải về 0.6 Mb.
trang4/6
Chuyển đổi dữ liệu06.07.2016
Kích0.6 Mb.
#43
1   2   3   4   5   6
§Þa chÝ TiÒn Giang. T. 1 / TrÇn Hoµng DiÖu, NguyÔn Anh TuÊn ch.b. . - H. : [k.nxb.], 2005 . - 1081 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10286/ VTTKHXH / Mfn: 88603

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; §Þa chÝ; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

§êi sèng v¨n ho¸; §êi sèng tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n;

Nh©n vËt lÞch sö; TØnh TiÒn Giang; ViÖt Nam
§Þa chÝ TiÒn Giang. T. 2 / TrÇn Hoµng DiÖu, NguyÔn Quang ¢n ch.b. . - H. : [k.nxb.], 2007 . - 1398 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10287/ VTTKHXH / Mfn: 88604

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; §Þa chÝ; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

§êi sèng v¨n ho¸; §êi sèng tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n;

Nh©n vËt lÞch sö; TØnh TiÒn Giang; ViÖt Nam

§Þa chÝ c¸c x· tØnh Cao B»ng. Q. 1 : ThÞ x· Cao B»ng, huyÖn Hµ Qu¶ng, huyÖn Hoµ An, huyÖn Th¹ch An / Uû ban nh©n d©n tØnh Cao B»ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2007 . 842 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1113/ VNCVANHOA / Mfn: 88734

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Þa danh; V¨n ho¸; Gi¸o dôc; Y tÕ;

X· héi; TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam


L·ng du trong v¨n ho¸ ViÖt Nam/ H÷u Ngäc . - H. : Thanh niªn, 2007 . - 1047 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1149, VL 1150/ VNCVANHOA / Mfn: 88759

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; V¨n minh; B¶n s¾c d©n téc;

LÞch sö truyÒn thèng; V¨n ho¸ x· héi;

TÝn ng­ìng; V¨n häc nghÖ thuËt; ViÖt Nam
LÞch triÒu hiÕn ch­¬ng lo¹i chÝ. T. 1 / Phan Huy Chó . - H. : Gi¸o dôc, 2007 . - 978 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1155/ VNCVANHOA / Mfn: 88764

Tõ kho¸ : LÞch sö; V¨n ho¸; §Þa chÝ; §Þa lý;

Nh©n vËt chÝ; Phong tôc tËp qu¸n; ViÖt Nam


LÞch v¹n niªn/ T¨ng Ng« C­êng ch.b. . - H¶i Phßng : Nxb. H¶i Phßng, 2007 . - 563 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1080/ VNCVANHOA / Mfn: 88716

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; H«n nh©n;

Xem ngµy; LÞch; Niªn lÞch


Nguyªn lý chän ngµy theo lÞch can chi/ Hoµng TuÊn . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . 407 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1420, VL 1421/ VNCVANHOA / Mfn: 88704

Tõ kho¸ : LÞch; LÞch can chi; Chän ngµy;

Ph­¬ng ph¸p chän ngµy; ThuyÕt ¢m d­¬ng ngò hµnh


S¸ch ®á ViÖt Nam = Vietnam Red Data Book . T. 1 : §éng vËt / ViÖn Khoa häc vµ C«ng nghÖ ViÖt Nam . - H. : Khoa häc Tù nhiªn vµ C«ng nghÖ, 2007 . - 515 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900832/ TVKHXHHCM / Mfn: 88894

Tõ kho¸ : §éng vËt; B¶o tån ®éng vËt; Danh môc; S¸ch ®á; ViÖt Nam
S¸ch ®á ViÖt Nam = Vietnam Red Data Book . T. 2 : Thùc vËt / ViÖn Khoa häc vµ C«ng nghÖ ViÖt Nam . - H. : Khoa häc Tù nhiªn vµ C«ng nghÖ, 2007 . - 661 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900819/ TVKHXHHCM / Mfn: 88892

Tõ kho¸ : §éng vËt; Thùc vËt; S¸ch ®á; ViÖt Nam
S¶n vËt ViÖt Nam/ S«ng Lam Ch©u . - H. : Thanh niªn, 2008 . - 363 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1410, VL 1411/ VNCVANHOA / Mfn: 88709

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ Èm thùc; §Æc s¶n; §Æc s¶n næi tiÕng;

MiÒn B¾c; MiÒn Trung; ViÖt Nam


Tæng tËp ngh×n n¨m v¨n hiÕn Th¨ng Long. T. 1 . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2007 . - 2259 tr.

Ký hiÖu kho : VL1143/ VNCVANHOA / Mfn: 88755

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n hiÕn; §Êt n­íc häc;

Sù kiÖn lÞch sö; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


TuyÓn tËp ¶nh nghÖ thuËt §ång b»ng s«ng Cöu Long 1986-2009 = Collection artistic photos the Mekong river delta 1986-2009 / Héi NghÖ sÜ nhiÕp ¶nh ViÖt Nam, Héi v¨n häc nghÖ thuËt c¸c tØnh §ång b»ng s«ng Cöu Long . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010- 264 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10315, Vv 10316/ VTTKHXH / Mfn: 88619

Tõ kho¸ : NhiÕp ¶nh; ¶nh nghÖ thuËt; §Êt n­íc con ng­êi;

Danh lam th¾ng c¶nh; S¸ch ¶nh; MiÒn Nam; ViÖt Nam


Tõ ®iÓn hiÖn vËt v¨n ho¸ c¸c d©n téc ViÖt Nam: Dùa trªn bé s­u tËp cña B¶o tµng D©n téc häc ViÖt Nam / NguyÔn V¨n Huy ch.b. . - H. : Gi¸o dôc, 2007 . - 772 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900816/ TVKHXHHCM / Mfn: 88866

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; V¨n ho¸ d©n téc; D©n téc thiÓu sè; Di s¶n v¨n ho¸;

HiÖn vËt v¨n ho¸; HiÖn vËt; ViÖt Nam; Tõ ®iÓn


V©n ®µi lo¹i ng÷/ Lª Quý §«n . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2006 . - 571 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1131/ VNCVANHOA / Mfn: 88745

Tõ kho¸ : B¸ch khoa th­; V¨n ho¸; V¨n häc;

§Þa chÝ; TriÕt häc; Sö häc; Lý khÝ; ViÖt Nam


ViÖt Nam ®æi míi vµ ph¸t triÓn. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 515 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10319, Vv 10320/ VTTKHXH / Mfn: 88621

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; LÞch sö ph¸t triÓn;

Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; Ph¸t triÓn v¨n ho¸ gi¸o dôc;

æn ®Þnh chÝnh trÞ; ViÖt Nam
ViÖt Nam häc: Kû yÕu Héi th¶o Quèc tÕ lÇn thø hai. Thµnh phè Hå ChÝ Minh, 14 - 16.7.2004. T. 1 : ViÖt Nam trªn ®­êng ph¸t triÓn vµ héi nhËp: TruyÒn thèng vµ hiÖn ®¹i / ViÖn Khoa häc X· héi ViÖt Nam; §¹i häc Quèc gia Hµ Néi . - H. : ThÕ giíi, 2007 . - 784 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1132/ VNCVANHOA / Mfn: 88746

Tõ kho¸ : ViÖt Nam häc; Kinh tÕ x· héi; V¨n ho¸;

Gi¸o dôc; Ng«n ng÷; ViÖt Nam


ViÖt Nam häc: Kû yÕu Héi th¶o Quèc tÕ lÇn thø hai. Thµnh phè Hå ChÝ Minh, 14 - 16.7.2004. T. 2 : ViÖt Nam trªn ®­êng ph¸t triÓn vµ héi nhËp: TruyÒn thèng vµ hiÖn ®¹i / ViÖn Khoa häc X· héi ViÖt Nam; §¹i häc Quèc gia Hµ Néi . - H. : ThÕ giíi, 2007 . - 739 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1133/ VNCVANHOA / Mfn: 88748

Tõ kho¸ : ViÖt Nam häc; Héi th¶o quèc tÕ; Kû yÕu;

LÞch sö; D©n téc; T«n gi¸o; ViÖt Nam


ViÖt Nam häc: Kû yÕu Héi th¶o Quèc tÕ lÇn thø hai. Thµnh phè Hå ChÝ Minh, 14 - 16.7.2004. T. 3 : ViÖt Nam trªn ®­êng ph¸t triÓn vµ héi nhËp: TruyÒn thèng vµ hiÖn ®¹i / ViÖn Khoa häc X· héi ViÖt Nam; §¹i häc Quèc gia Hµ Néi . - H. : ThÕ giíi, 2007 . - 773 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1134/ VNCVANHOA / Mfn: 88749

Tõ kho¸ : ViÖt Nam häc; Héi th¶o quèc tÕ; Kû yÕu;

Gi¸ trÞ v¨n ho¸; Héi nhËp v¨n ho¸; V¨n ho¸ Champa;

V¨n minh; Gi¸o dôc; Con ng­êi; ViÖt Nam
ViÖt Nam häc: Kû yÕu Héi th¶o Quèc tÕ lÇn thø hai. Thµnh phè Hå ChÝ Minh, 14- 16.7.2004. T. 4 : ViÖt Nam trªn ®­êng ph¸t triÓn vµ héi nhËp: TruyÒn thèng vµ hiÖn ®¹i / ViÖn Khoa häc X· héi ViÖt Nam; §¹i häc Quèc gia Hµ Néi . - H. : ThÕ giíi, 2007 . - 661 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1135/ VNCVANHOA / Mfn: 88750

Tõ kho¸ : ViÖt Nam häc; Héi th¶o quèc tÕ;

Kû yÕu; V¨n minh; Gi¸o dôc; Con ng­êi; ViÖt NamThèng kª häc
Niªn gi¸m Thèng kª 2000 = Statistical yearbook 2000 / Côc Thèng kª Cµ Mau . - Cµ Mau : [k.nxb.], 2001 . - 208 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10232/ VTTKHXH / Mfn: 88539

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 1996-2000;

TØnh Cµ Mau; ViÖt Nam
Niªn gi¸m Thèng kª 2001 = Statistical yearbook 2001 / Côc Thèng kª Cµ Mau . - Cµ Mau : [k.nxb.], 2002 . - 176 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10233/ VTTKHXH / Mfn: 88540

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 1997-2001;

TØnh Cµ Mau; ViÖt Nam
Niªn gi¸m Thèng kª 2003/ Côc Thèng kª tØnh §¨k N«ng . - §¨k N«ng : [k.nxb.], 2004- 203 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10226/ VTTKHXH / Mfn: 88535

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 1995-2003;

TØnh §¨k N«ng; MiÒn Trung; ViÖt Nam
Niªn gi¸m Thèng kª 2003 = Statistical yearbook 2003 / Côc Thèng kª Cµ Mau . - Cµ Mau : [k.nxb.], 2004 . - 200 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10234, Vv 10235/ VTTKHXH / Mfn: 88541

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 1997-2003;

TØnh Cµ Mau; ViÖt Nam
Niªn gi¸m Thèng kª 2004 = Statistical yearbook 2004 / Côc Thèng kª Cµ Mau . - Cµ Mau : [k.nxb.], 2005 . - 260 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10236/ VTTKHXH / Mfn: 88542

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2000-2004;

TØnh Cµ Mau; ViÖt Nam
Niªn gi¸m Thèng kª 2005/ Côc Thèng kª tØnh §¾k N«ng . - §¾k N«ng : [k.nxb.], 2006- 185 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10227, Vv 10028/ VTTKHXH / Mfn: 88536

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2000-2005;

TØnh §¨k N«ng; MiÒn Trung; ViÖt Nam
Niªn gi¸m Thèng kª 2006/ Côc Thèng kª tØnh §¾k N«ng . - §¾k N«ng : [k.nxb.], 2007- 222 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10229/ VTTKHXH / Mfn: 88537

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2000; 2004-2006;

TØnh §¨k N«ng; MiÒn Trung; ViÖt Nam
Niªn gi¸m Thèng kª 2006 = Statistical yearbook 2006 / Côc Thèng kª Cµ Mau . - Cµ Mau : [k.nxb.], 2007 . - 307 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10237, Vv 10238/ VTTKHXH / Mfn: 88544

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2001-2003; 2005-2006;

TØnh Cµ Mau; ViÖt Nam
Niªn gi¸m Thèng kª 2007 = Statistical yearbook 2007 / Côc Thèng kª Cµ Mau . - Cµ Mau : [k.nxb.], 2008 . - 307 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10239, Vv 10240/ VTTKHXH / Mfn: 88545

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2005-2007;

TØnh Cµ Mau; ViÖt Nam
Niªn gi¸m Thèng kª 2008 = Statistical yearbook 2008 / Côc Thèng kª Cµ Mau . - Cµ Mau : [k.nxb.], 2009 . - 315 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10241, Vv 10242/ VTTKHXH / Mfn: 88546

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2005-2008;

TØnh Cµ Mau; ViÖt Nam
Niªn gi¸m Thèng kª 2009/ Côc Thèng kª tØnh §¨k N«ng . - §¾k N«ng : [k.nxb.], 2010- 269 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10230, Vv 10231/ VTTKHXH / Mfn: 88538

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2000; 2005; 2007-2008;

TØnh §¨k N«ng; MiÒn Trung; ViÖt Nam
Niªn gi¸m Thèng kª 2009 = Statistical yearbook 2009 / Côc Thèng kª Cµ Mau . - Cµ Mau : [k.nxb.], 2010 . - 324 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10243/ VTTKHXH / Mfn: 88547

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2006-2009;

TØnh Cµ Mau; ViÖt Nam
Niªn gi¸m Thèng kª tØnh S¬n La 2009 = S¬nla Statistical yearbook 2009 / Côc Thèng kª tØnh S¬n La . - H. : Thèng kª, 2010 . - 304 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10244/ VTTKHXH / Mfn: 88543

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2005-2009;

TØnh S¬n La; ViÖt Nam
Niªn gi¸m Thèng kª tØnh Th¸i Nguyªn 2009 = ThaiNguyen Statistical yearbook 2009/ Côc Thèng kª tØnh Th¸i Nguyªn . - Th¸i Nguyªn : [k.nxb.], 2010 . - 285 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10245/ VTTKHXH / Mfn: 88548

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2000; 2005-2009;

TØnh Th¸i Nguyªn; ViÖt Nam
T«n gi¸o

B¸ch khoa th­ Hµ Néi. T. 16 : TÝn ng­ìng t«n gi¸o / Uû ban Nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin: ViÖn Nghiªn cøu vµ Phæ biÕn kiÕn thøc b¸ch khoa, 2010- 199 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10280, Vv 10281/ VTTKHXH / Mfn: 88600

Tõ kho¸ : B¸ch khoa th­; TÝn ng­ìng t«n gi¸o; PhËt gi¸o;

§¹o C«ng gi¸o; §¹o gi¸o; §¹o Tin lµnh; §¹o Cao ®µi;

LÞch sö ph¸t triÓn; Hµ Néi; ViÖt Nam
BÝ Èn v¹n sù trong khoa häc dù b¸o cæ/ NguyÔn Duy Nguyªn ch.b. . - Thanh Ho¸ : Nxb. Thanh Ho¸, 2008 . - 484 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1146/ VNCVANHOA / Mfn: 88757

Tõ kho¸ : ¢m d­¬ng ngò hµnh; Bãi to¸n; Chiªm tinh häc
Chïa ViÖt Nam/ Hµ V¨n TÊn, NguyÔn V¨n Kù, Ph¹m Ngäc Long . - In lÇn 4 cã bæ sung, söa ch÷a . - H. : ThÕ giíi, 2010 . - 522­ tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10321, Vv 10322/ VTTKHXH / Mfn: 88622

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö; Di tÝch v¨n ho¸;

Chïa; §¹o PhËt; S¸ch ¶nh; ViÖt Nam


C«ng gi¸o vµ nh÷ng biÕn ®æi cña C«ng gi¸o hiÖn ®¹i: LuËn ¸n tiÕn sÜ TriÕt häc / Lª ThÞ Thanh H­¬ng . - TP. Hå ChÝ Minh : [k.nxb.], 2008 . - 276 tr.

Ký hiÖu kho : La 351/ VTTKHXH / Mfn: 88583

Tõ kho¸ : LuËn ¸n tiÕn sÜ; C«ng gi¸o; LÞch sö h×nh thµnh;

Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn; BiÕn ®æi t«n gi¸o; ViÖt Nam; ThÕ giíi


C«ng gi¸o ViÖt Nam. Mét sè vÊn ®Ò nghiªn cøu/ NguyÔn Hång D­¬ng ch.b. . - H. : T«n gi¸o: Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2008 . - 299 tr.

Ký hiÖu kho : VB4496/ VDNA / Mfn: 88840

Tõ kho¸ : C«ng gi¸o; Gi¸o héi C«ng gi¸o; Héi ®ång gi¸m môc;

Sinh ho¹t t«n gi¸o; Dßng tu C«ng gi¸o; ViÖt NamDßng MÕn th¸nh gi¸ nh÷ng n¨m ®Çu/ §ç Quang ChÝnh, SJ . - H. : T«n gi¸o, 2008 . - 167 tr.

Ký hiÖu kho : VB4453/ VDNA / Mfn: 88799

Tõ kho¸ : Thiªn chóa gi¸o; Dßng MÕn th¸nh gi¸;

Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn; ViÖt Nam


§¹o Cao §µi hiÖn nay vµ ¶nh h­ëng cña nã ®Õn ®êi sèng v¨n ho¸ tinh thÇn cña céng ®ång ng­êi ViÖt vïng §«ng Nam Bé: LuËn ¸n tiÕn sÜ TriÕt häc / Huúnh ThÞ Ph­¬ng Trang . - TP. Hå ChÝ Minh : [k.nxb.], 2008 . - 184 tr.

Ký hiÖu kho : La 342/ VTTKHXH / Mfn: 88574

Tõ kho¸ : LuËn ¸n tiÕn sÜ; §¹o Cao §µi; V¨n ho¸ tinh thÇn;

Céng ®ång ng­êi ViÖt; §«ng Nam Bé; ViÖt Nam


§¹o mÉu ViÖt Nam/ Ng« §øc ThÞnh . - H. : T«n gi¸o, 2010 . - 815 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10333, Vv 10334/ VTTKHXH / Mfn: 88628

Tõ kho¸ : §¹o mÉu; Nghi lÔ thê cóng; V¨n häc d©n gian;

V¨n chÇu; TruyÖn th¬; ViÖt Nam


§¹o Tin Lµnh trong céng ®ång c¸c d©n téc thiÓu sè ë T©y Nguyªn hiÖn nay: LuËn v¨n th¹c sÜ TriÕt häc / Vò Hoµng Toµn . - TP. Hå ChÝ Minh : [k.nxb.], 2008 . - 160 tr.

Ký hiÖu kho : La 345/ VTTKHXH / Mfn: 88577

Tõ kho¸ : LuËn v¨n th¹c sÜ; V¨n ho¸ tinh thÇn; D©n téc thiÓu sè;

§¹o Tin Lµnh; T©y Nguyªn; ViÖt Nam


§«i nÐt lÞch sö dßng Tªn thêi kú khai sinh vµ ph¸t triÓn/ Hoµng Sãc S¬n, SJ . - Montreal : An T«n: §uèc S¸ng, 2007 . - 308 tr.

Ký hiÖu kho : VB4457/ VDNA / Mfn: 88802

Tõ kho¸ : Thiªn chóa gi¸o; Dßng Tªn; LÞch sö dßng Tªn;

C«ng cuéc truyÒn gi¸o; ThÕ giíi


Kinh nghiÖm thÇn bÝ vµ c¸c biÓu t­îng ë ng­êi nguyªn thñy/ LÐvy Bruhl; Ng« B×nh L©m d. . - H. : ThÕ giíi: T¹p chÝ V¨n ho¸ nghÖ thuËt, 2008 . - 368 tr.

Ký hiÖu kho : VB4427, VB4428/ VDNA / Mfn: 88777

Tõ kho¸ : Ng­êi nguyªn thñy; Kinh nghiÖm thÇn bÝ;

BiÓu t­îng; T©m thøc nguyªn thñy;

§êi sèng c¸ nh©n; §êi sèng tËp thÓ
LÞch sö ph¸t triÓn C«ng gi¸o ë ViÖt Nam. T. 1 : Thêi kú khai ph¸ vµ h×nh thµnh. Tõ khëi thuû cho tíi cuèi thÕ kû XVIII / Tr­¬ng B¸ CÇn ch.b. . - H. : T«n gi¸o, 2008 . - 601 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10329, Vv 10330/ VTTKHXH / Mfn: 88626

Tõ kho¸ : C«ng gi¸o; LÞch sö ph¸t triÓn;

Trung ®¹i; CËn ®¹i; ViÖt Nam


LÞch sö ph¸t triÓn C«ng gi¸o ë ViÖt Nam. T. 2 : Thêi kú thö th¸ch vµ ph¸t triÓn. Tõ ®Çu thÕ kû XIX ®Õn mïa thu 1945 / Tr­¬ng B¸ CÇn ch.b. . - H. : T«n gi¸o, 2008 . - 837 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10331, Vv 10332/ VTTKHXH / Mfn: 88627

Tõ kho¸ : C«ng gi¸o; LÞch sö ph¸t triÓn;

ThÕ kØ 19; 1945; ViÖt Nam


LÞch sö PhËt gi¸o ViÖt Nam: Tõ khëi nguyªn ®Õn thêi Lý Nam §Õ. T. 1 / Lª M¹nh Th¸t . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2006 . - 834 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900952/ TVKHXHHCM / Mfn: 88896

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; §¹o PhËt; LÞch sö PhËt gi¸o;

Cæ ®¹i; Trung ®¹i; ViÖt Nam


LÞch sö ®¹o PhËt ViÖt Nam/ NguyÔn Duy Hinh . - H. : T«n gi¸o: Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 598 tr.

Ký hiÖu kho : VB4464/ VDNA / Mfn: 88809

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; §¹o PhËt; LÞch sö ®¹o PhËt; ViÖt Nam
Mét sè bµi viÕt vÒ T«n gi¸o häc/ NguyÔn Duy Hinh . - H. : KHXH, 2007 . - 970 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1090/ VNCVANHOA / Mfn: 88724

Tõ kho¸ : Lý luËn t«n gi¸o; §¹o PhËt; PhËt gi¸o;

§¹o Cao §µi; ViÖt Nam; ThÕ giíi


NghÖ thuËt Ên §é gi¸o vµ PhËt gi¸o ë Lµo/ NguyÔn LÖ Thi . - H. : ThÕ giíi, 2009 . - 326 tr.

Ký hiÖu kho : VB4499/ VDNA / Mfn: 88843

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; Ên ®é gi¸o; NghÖ thuËt PhËt gi¸o;

NghÖ thuËt Ên §é gi¸o; Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn; Lµo


Nguån gèc, vai trß, chøc n¨ng cña t«n gi¸o trong lÞch sö thÕ giíi cæ - trung ®¹i/ L¹i BÝch Ngäc . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 167 tr.

Ký hiÖu kho : VB4438/ VDNA / Mfn: 88786

Tõ kho¸ : Lý luËn t«n gi¸o; Nguån gèc t«n gi¸o; Vai trß t«n gi¸o;

Chøc n¨ng t«n gi¸o; Cæ ®¹i; Trung ®¹i; ThÕ giíi


Nho gi¸o ®¹o häc trªn ®Êt kinh kú: Th¨ng Long - §«ng §« - Hµ Néi / NguyÔn M¹nh C­êng, NguyÔn ThÞ Hång Hµ . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin: ViÖn V¨n ho¸, 2007 . - 496 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900814/ TVKHXHHCM / Mfn: 88863

Tõ kho¸ : Nho gi¸o; Gi¸o dôc; §¹o häc; V¨n miÕu;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


PhËt gi¸o Kh¬ Me Nam Bé: Nh÷ng vÊn ®Ò nh×n l¹i / NguyÔn M¹nh C­êng . - H. : T«n gi¸o: Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2008 . - 310 tr.

Ký hiÖu kho : VB4494/ VDNA / Mfn: 88838

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; Ng­êi Khmer; PhËt gi¸o Nam t«ng Khmer;

Nghi thøc tông niÖm; Nam Bé; ViÖt Nam


S«ng löa, s«ng n­íc - TruyÒn thèng PhËt gi¸o TÞnh §é Ch©n T«ng NhËt B¶n/ Taitetsu Unno . - TP. Hå ChÝ Minh : V¨n ho¸ Sµi Gßn, 2009 . - 323 tr.

Ký hiÖu kho : VB4442/ VDNA / Mfn: 88790

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; Ch©n t«ng PhËt gi¸o;

TÞnh §é Ch©n T«ng; NhËt B¶nThÇn häc C¬ §èc gi¸o. T. 1 / Millard J. Erickson; ViÖn ThÇn häc tin lµnh ViÖt Nam d. . H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2007 . - 686 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1088/ VNCVANHOA / Mfn: 88722

Tõ kho¸ : ThÇn häc; §¹o C¬ §èc; §¹o Tin lµnh
ThÇn häc C¬ §èc gi¸o. T. 2 / Millard J. Erickson; ViÖn ThÇn häc tin lµnh ViÖt Nam d. . H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2007 . - 597 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1089/ VNCVANHOA / Mfn: 88723

Tõ kho¸ : ThÇn häc; §¹o C¬ §èc; §¹o Tin lµnh
Thiªn thêi ®Þa lîi nh©n hoµ/ B¹ch HuyÕt; NguyÔn An, NguyÔn V¨n MËu d. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2008 . - 719 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1422, VL 1423/ VNCVANHOA / Mfn: 88703

Tõ kho¸ : TriÕt häc cæ ®¹i; Vò trô; Tr¸i ®Êt; Con ng­êi; Trung Quèc
ThuËt t©m linh ViÖt Nam/ Ph¹m Minh DiÖu . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2007 . - 288 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900918/ TVKHXHHCM / Mfn: 88907

Tõ kho¸ : T©m linh; ThuËt t©m linh; ThuyÕt huyÒn bÝ; ViÖt Nam
Thùc nghiÖm t©m linh/ Rabirdranath Tagore; Nh­ H¹nh d. . - H. : V¨n häc, 2007 . - 225 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900910, LSS0900911/ TVKHXHHCM / Mfn: 88913

Tõ kho¸ : Thùc nghiÖm t©m linh; Nhµ triÕt häc; Tagore; Ên §é
T­ t­ëng thÇn ®¹o vµ x· héi NhËt B¶n cËn - hiÖn ®¹i = Shinto Thought and Modern Japanese Society / Ph¹m Hång Th¸i . - H. : KHXH, 2008 . - 229 tr.

Ký hiÖu kho : VB4472/ VDNA / Mfn: 88817

Tõ kho¸ : T­ t­ëng t«n gi¸o; T­ t­ëng thÇn ®¹o;

Nghiªn cøu ¶nh h­ëng; ¶nh h­ëng x· héi;

CËn ®¹i; HiÖn ®¹i; NhËt B¶n
V¨n ho¸ PhËt gi¸o: §­êng vÒ xø PhËt/ ThÝch Th«ng L¹c . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin , 2004 . - 324 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1153, VL 1154/ VNCVANHOA / Mfn: 88763

Tõ kho¸ : TÝn ng­ìng; T«n gi¸o; V¨n ho¸; PhËt gi¸o
V¨n ho¸ tÝn ng­ìng cña mét sè d©n téc trªn ®Êt ViÖt Nam/ NguyÔn M¹nh C­êng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 564 tr.

Ký hiÖu kho : VB4495/ VDNA / Mfn: 88839

Tõ kho¸ : TÝn ng­ìng; V¨n ho¸ tÝn ng­ìng; D©n téc thiÓu sè;

T©y B¾c; T©y Nguyªn; ViÖt Nam


V¨n khÊn cæ truyÒn cña ng­êi ViÖt/ BÝch H»ng b.s.; §¹i §øc ThÝch Nguyªn M·n h.®.- H. : Lao ®éng, 2009 . - 159 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1407, VL 1408/ VNCVANHOA / Mfn: 88711

Tõ kho¸ : V¨n khÊn; Thê cóng; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n ho¸ tinh thÇn; ViÖt NamTriÕt häc. Logic häc. ®¹o ®øc häc. Mü häc. T©m lý häc
B¸t qu¸i lÞch: Nguyªn lý chän ngµy giê theo Kinh dÞch/ NguyÔn M¹nh Linh . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 223 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1418, VL 1419/ VNCVANHOA / Mfn: 88705

Tõ kho¸ : Kinh dÞch; B¸t qu¸i; Bãi to¸n;

Chän ngµy; Chän giê


BÝ Èn v¹n sù trong khoa häc dù b¸o cæ/ NguyÔn Duy Nguyªn ch.b. . - Thanh Ho¸ : Nxb. Thanh Ho¸, 2008 . - 484 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1146/ VNCVANHOA / Mfn: 88757

Tõ kho¸ : ¢m d­¬ng ngò hµnh; Bãi to¸n; Chiªm tinh häc
C¸c tr­êng ph¸i triÕt häc trªn thÕ giíi/ David E. Cooper; L­u V¨n Hy, nhãm TrÝ Tri d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2005 . - 454 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1092/ VNCVANHOA / Mfn: 88725

Tõ kho¸ : LÞch sö triÕt häc; Tr­êng ph¸i triÕt häc;

Cæ ®¹i; Trung ®¹i; CËn ®¹i; ThÕ giíi


Chu dÞch dÞch chó/ Hoµng Thä Kú, Tr­¬ng ThiÖn V¨n; V­¬ng Méng B­u, NguyÔn Trung ThuÇn d. . - H. : Nxb Hµ Néi, 2007 . - 1035 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1115/ VNCVANHOA / Mfn: 88735

Tõ kho¸ : Chu dÞch; TriÕt häc cæ ®¹i; Trung Quèc
Chñ nghÜa hiÖn sinh: LÞch sö, sù hiÖn diÖn ë ViÖt Nam / NguyÔn TiÕn Dòng . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2006 . - 225 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900920, LSS0900919/ TVKHXHHCM / Mfn: 88904

Tõ kho¸ : T­ t­ëng triÕt häc; Chñ nghÜa hiÖn sinh;

Qu¸ tr×nh lÞch sö; ViÖt Nam


§¹o ®øc kinh doanh vµ v¨n ho¸ doanh nghiÖp/ Ph¹m Quèc To¶n . - H. : Lao ®éng X· héi, 2007 . - 514 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900941, LSS0900940/ TVKHXHHCM / Mfn: 88905

Tõ kho¸ : §¹o ®øc kinh doanh; V¨n ho¸ doanh nghiÖp;

Ph¸t triÓn v¨n ho¸ doanh nghiÖp


Gia ®×nh ViÖt Nam c¸c gi¸ trÞ truyÒn thèng vµ nh÷ng vÊn ®Ò t©m bÖnh lý x· héi/ §Æng Ph­¬ng KiÖt . - H. : Lao ®éng, 2006 . - 636 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900933/ TVKHXHHCM / Mfn: 88915

Tõ kho¸ : Gia ®×nh; X· héi häc gia ®×nh; Gi¸ trÞ gia ®×nh;

Gi¸ trÞ truyÒn thèng; T©m lý häc x· héi;

T©m bÖnh lý x· héi; ViÖt Nam
Kinh nghiÖm thÇn bÝ vµ c¸c biÓu t­îng ë ng­êi nguyªn thñy/ LÐvy Bruhl; Ng« B×nh L©m d. . - H. : ThÕ giíi: T¹p chÝ V¨n ho¸ nghÖ thuËt, 2008 . - 368 tr.

Ký hiÖu kho : VB4427, VB4428/ VDNA / Mfn: 88777

Tõ kho¸ : Ng­êi nguyªn thñy; Kinh nghiÖm thÇn bÝ; BiÓu t­îng;

T©m thøc nguyªn thñy; §êi sèng c¸ nh©n; §êi sèng tËp thÓ


Mü häc/ Diderot; Phïng V¨n Töu d. . - H. : KHXH, 2006 . - 320 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900938, LSS0900916/ TVKHXHHCM / Mfn: 88909

Tõ kho¸ : Mü häc; LuËn ®iÓm mü häc
Nguyªn lý chän ngµy theo lÞch can chi/ Hoµng TuÊn . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . 407 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1420, VL 1421/ VNCVANHOA / Mfn: 88704

Tõ kho¸ : LÞch; LÞch can chi; Chän ngµy; Ph­¬ng ph¸p chän ngµy;

ThuyÕt ¢m d­¬ng ngò hµnh


Nietzsche cuéc ®êi vµ triÕt lý/ Felicien Challaye; M¹nh T­êng d. . - TP. Hå ChÝ Minh : V¨n nghÖ, 2007 . - 235 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900909/ TVKHXHHCM / Mfn: 88914

Tõ kho¸ : T­ t­ëng triÕt häc; Nhµ triÕt häc;

CËn ®¹i; TriÕt gia; Nietzsche; §øc


Phong thuû øng dông trong kiÕn tróc hiÖn ®¹i/ Cao Tõ Linh . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 423 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1424, VL 1425/ VNCVANHOA / Mfn: 88702

Tõ kho¸ : KiÕn tróc; Phong thuû; Nguyªn lý phong thñy;

Nhµ ë; V¨n phßng; C«ng së


Siªu h×nh t×nh yªu, Siªu h×nh sù chÕt/ Arthur Schopenhauer . - H. : V¨n häc, 2006 . - 207 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900917/ TVKHXHHCM / Mfn: 88908

Tõ kho¸ : Häc thuyÕt triÕt häc; Häc thuyÕt t©m lý häc;

Siªu h×nh häc; T×nh yªu; C¸i chÕt; T×nh yªu


Thiªn thêi ®Þa lîi nh©n hoµ/ B¹ch HuyÕt; NguyÔn An, NguyÔn V¨n MËu d. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2008 . - 719 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1422, VL 1423/ VNCVANHOA / Mfn: 88703

Tõ kho¸ : TriÕt häc cæ ®¹i; Vò trô; Tr¸i ®Êt; Con ng­êi; Trung Quèc
ThuËt t©m linh ViÖt Nam/ Ph¹m Minh DiÖu . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2007 . - 288 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900918/ TVKHXHHCM / Mfn: 88907

Tõ kho¸ : T©m linh; ThuËt t©m linh; ThuyÕt huyÒn bÝ; ViÖt Nam
Thùc nghiÖm t©m linh/ Rabirdranath Tagore; Nh­ H¹nh d. . - H. : V¨n häc, 2007 . - 225 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900910, LSS0900911/ TVKHXHHCM / Mfn: 88913

Tõ kho¸ : Thùc nghiÖm t©m linh; Nhµ triÕt häc; Tagore; Ên §é

V¨N HãA. KHOA HäC. GI¸O DôC
B¶n s¾c d©n téc vµ hiÖn ®¹i ho¸ ViÖt Nam: MÊy vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn / Thµnh Duy . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2006 . - 302 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900934/ TVKHXHHCM / Mfn: 88926

Tõ kho¸ : B¶n s¾c v¨n ho¸; B¶n s¾c d©n téc;

HiÖn ®¹i ho¸ v¨n ho¸; Lý luËn; Thùc tiÔn; ViÖt Nam


B¸ch khoa th­ Hµ Néi. T. 8 : Gi¸o dôc / Uû ban Nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin: ViÖn Nghiªn cøu vµ Phæ biÕn kiÕn thøc b¸ch khoa, 2010 . - 376 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10264, Vv 10265/ VTTKHXH / Mfn: 88592

Tõ kho¸ : B¸ch khoa th­; Gi¸o dôc; LÞch sö gi¸o dôc;

Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn; Hµ Néi; ViÖt Nam


B¸ch khoa th­ Hµ Néi: KØ niÖm 1000 n¨m Th¨ng Long - Hµ Néi 1010-2010. T. 13 : Th«ng tin - XuÊt b¶n / Uû ban Nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin: ViÖn Nghiªn cøu vµ Phæ biÕn kiÕn thøc b¸ch khoa, 2010 . - 349 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10274, Vv 10275/ VTTKHXH / Mfn: 88597

Tõ kho¸ : B¸ch khoa th­; Th«ng tin; Th«ng tin ®iÖn tö; B¸o chÝ;

XuÊt b¶n; Ph¸t hµnh s¸ch; Th­ viÖn; Hµ Néi; ViÖt Nam


B¸ch khoa th­ Hµ Néi: KØ niÖm 1000 n¨m Th¨ng Long - Hµ Néi 1010-2010. T. 14 : Di tÝch - B¶o tµng / Uû ban Nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin: ViÖn Nghiªn cøu vµ Phæ biÕn kiÕn thøc b¸ch khoa, 2010 . - 406 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10276, Vv 10277/ VTTKHXH / Mfn: 88598

Tõ kho¸ : B¸ch khoa th­; B¶o tµng; Di tÝch lÞch sö;

§Òn; Chïa; §×nh; Hµ Néi; ViÖt Nam


B¸ch khoa th­ Hµ Néi. T. 15 : Du lÞch / Uû ban Nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin: ViÖn Nghiªn cøu vµ Phæ biÕn kiÕn thøc b¸ch khoa, 2010 . - 241 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10278, Vv 10279/ VTTKHXH / Mfn: 88599

Tõ kho¸ : B¸ch khoa th­; Du lÞch; Tæng quan du lÞch;

Trung t©m du lÞch; Lo¹i h×nh du lÞch; Quy ho¹ch du lÞch;

§Þnh h­íng du lÞch; Hµ Néi; ViÖt Nam
B¸ch khoa th­ Hµ Néi. T. 18 : ThÓ dôc - ThÓ thao / §oµn Thµnh L©m ch.b.; D­¬ng NghiÖp ChÝ, TrÇn Phóc Phong, NguyÔn H÷u Quúnh b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin: ViÖn Nghiªn cøu vµ Phæ biÕn kiÕn thøc b¸ch khoa, 2010 . - 210 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10284, Vv 10285/ VTTKHXH / Mfn: 88602

Tõ kho¸ : B¸ch khoa th­; ThÓ dôc thÓ thao; LÞch sö thÓ dôc;

Phong trµo thÓ thao; Lo¹i h×nh thÓ dôc thÓ thao;

Hµ Néi; ViÖt Nam

B­íc chuyÓn t­ t­ëng cña NguyÔn ¸i Quèc tõ chñ nghÜa yªu n­íc ®Õn chñ nghÜa M¸c - Lªnin: LuËn ¸n tiÕn sÜ TriÕt häc / NguyÔn TÊn H­ng . - TP. Hå ChÝ Minh : [k.nxb.], 2008 . - 209 tr.

Ký hiÖu kho : La 322/ VTTKHXH / Mfn: 88554

Tõ kho¸ : LuËn ¸n tiÕn sÜ; T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; Chñ nghÜa yªu n­íc;

Chñ tÞch n­íc; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


Bøc tranh ng«n ng÷ - v¨n ho¸ téc ng­êi ë ViÖt Nam vµ §«ng Nam ¸/ Ph¹m §øc D­¬ng . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2007 . - 381 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1127, VL 1128/ VNCVANHOA / Mfn: 88743

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Ng«n ng÷; V¨n ho¸ ng«n ng÷;

V¨n ho¸ téc ng­êi; ViÖt Nam; §«ng Nam ¸


C¸c nÒn v¨n minh cæ trªn thÕ giíi vµ ViÖt Nam/ NguyÔn Thu Ph­¬ng b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 159 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900673, LSS0900674, LSS0900530,

LSS0900531/ TVKHXHHCM / Mfn: 88858Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n minh; Cæ ®¹i; ViÖt Nam; ThÕ giíi
C¸c nÒn v¨n minh thÕ giíi: LÞch sö vµ v¨n ho¸ / L­u V¨n Hy, N. TrÝ Tri d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 863 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1428/ VNCVANHOA / Mfn: 88700

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n minh; ThÕ giíi
ChÝnh s¸ch c¶i c¸ch ®iÒn ®Þa cña chÕ ®é Sµi Gßn vµ hÖ qu¶ cña nã ®èi víi x· héi miÒn Nam (1954-1975): LuËn v¨n th¹c sÜ / Lª ThÞ Hång . - TP. Hå ChÝ Minh : [k.nxb.], 2008 . - 115 tr.

Ký hiÖu kho : La 330/ VTTKHXH / Mfn: 88562

Tõ kho¸ : LuËn v¨n th¹c sÜ; C¶i c¸ch ruéng ®Êt; ChÝnh s¸ch c¶i c¸ch;

ChÕ ®é chÝnh trÞ; 1954-1975; MiÒn Nam; ViÖt Nam


ChÝnh s¸ch cña NhËt B¶n ®èi víi §«ng D­¬ng (tr­êng hîp ViÖt Nam)tõ 1939 ®Õn 1945: LuËn v¨n th¹c sÜ Sö häc / Phan V¨n C¶ . - TP. Hå ChÝ Minh : [k.nxb.], 2008 . - 190 tr.

Ký hiÖu kho : La 349/ VTTKHXH / Mfn: 88581

Tõ kho¸ : LuËn v¨n th¹c sÜ; Quan hÖ ®èi ngo¹i; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

1939-1945; NhËt B¶n; ViÖt Nam


ChÝnh s¸ch cña Trung Quèc ®èi víi §«ng Nam ¸ thêi kú chiÕn tranh l¹nh (1950 - 1991): LuËn v¨n th¹c sÜ / NguyÔn ThÞ Mai . - TP. Hå ChÝ Minh : [k.nxb.], 2008 . - 137 tr.

Ký hiÖu kho : La 347/ VTTKHXH / Mfn: 88579

Tõ kho¸ : LuËn v¨n th¹c sÜ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; Quan hÖ ®èi ngo¹i;

ChiÕn tranh l¹nh; 1950-1991; Trung Quèc; §«ng Nam ¸


ChÝnh s¸ch Trung §«ng cña chÝnh quyÒn G.W. Bush tõ 2001 ®Õn nay: LuËn v¨n th¹c sÜ / NguyÔn Vò Thu Ph­¬ng . - TP. Hå ChÝ Minh : [k.nxb.], 2008 . - 132 tr.

Ký hiÖu kho : La 338/ VTTKHXH / Mfn: 88570

Tõ kho¸ : LuËn v¨n th¹c sÜ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

ChÝnh quyÒn Bush; 2001-2010; Mü; Trung §«ngChïa ViÖt Nam/ Hµ V¨n TÊn, NguyÔn V¨n Kù, Ph¹m Ngäc Long . - In lÇn 4 cã bæ sung, söa ch÷a . - H. : ThÕ giíi, 2010 . - 522­ tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10321, Vv 10322/ VTTKHXH / Mfn: 88622

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö; Di tÝch v¨n ho¸;

Chïa; §¹o PhËt; S¸ch ¶nh; ViÖt Nam


Chñ nghÜa Tam d©n cña T«n Trung S¬n vµ ¶nh h­ëng cña nã ®Õn c¸c nhµ yªu n­íc ViÖt Nam cuèi thÕ kû XIX - ®Çu thÕ kû XX: LuËn v¨n th¹c sÜ TriÕt häc / Lª V¨n DuÈn. - TP. Hå ChÝ Minh : [k.nxb.], 2008 . - 84 tr.

Ký hiÖu kho : La 328/ VTTKHXH / Mfn: 88560

Tõ kho¸ : LuËn v¨n th¹c sÜ; Chñ nghÜa Tam d©n; Nhµ yªu n­íc;

ThÕ kØ XIX-XX; T«n Trung S¬n; ViÖt Nam; Trung Quèc


Con ng­êi vµ v¨n ho¸. Tõ lý luËn ®Õn thùc tiÔn ph¸t triÓn/ TrÞnh ThÞ Kim Ngäc ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 675 tr.

Ký hiÖu kho : VB4491/ VDNA / Mfn: 88835

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; Lý luËn v¨n ho¸; B¶n s¾c v¨n ho¸;

Con ng­êi; Quan hÖ con ng­êi v¨n ho¸;

Ph¸t triÓn con ng­êi; Lý luËn; Thùc tiÔn; ViÖt Nam
Cæ sö c¸c quèc gia Ên §é ho¸ ë ViÔn §«ng/ G. CoedÌs; Thõa Hû d. . - H. : ThÕ giíi, 2008 . - 462 tr.

Ký hiÖu kho : VB4466/ VDNA / Mfn: 88811

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; LÞch sö v¨n ho¸; TiÕp biÕn v¨n ho¸;

Giao l­u v¨n ho¸; Ên §é ho¸; ViÔn §«ng


C«ng cuéc ®æi míi ®éng lùc ph¸t triÓn: Lý luËn vµ v¨n ho¸ / Ph¹m Quang NghÞ . - H.: V¨n ho¸ Th«ng tin, 2005 . - 534 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1416, VL 1417/ VNCVANHOA / Mfn: 88706

Tõ kho¸ : Lý luËn v¨n ho¸; §éng lùc ph¸t triÓn; Môc tiªu ph¸t triÓn;

Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; ViÖt Nam


C«ng gi¸o vµ nh÷ng biÕn ®æi cña C«ng gi¸o hiÖn ®¹i: LuËn ¸n tiÕn sÜ TriÕt häc / Lª ThÞ Thanh H­¬ng . - TP. Hå ChÝ Minh : [k.nxb.], 2008 . - 276 tr.

Ký hiÖu kho : La 351/ VTTKHXH / Mfn: 88583

Tõ kho¸ : LuËn ¸n tiÕn sÜ; C«ng gi¸o; LÞch sö h×nh thµnh;

Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn; BiÕn ®æi t«n gi¸o; ViÖt Nam; ThÕ giíi


Di tÝch lÞch sö - v¨n ho¸ quËn CÇu GiÊy/ Uû ban nh©n d©n quËn CÇu GiÊy . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2007 . - 179 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1147, VL 1148/ VNCVANHOA / Mfn: 88758

Tõ kho¸ : Di tÝch lÞch sö; Di tÝch v¨n ho¸; Chïa;

§Òn; QuËn CÇu GiÊy; Hµ Néi; ViÖt Nam


Dßng ch¶y v¨n ho¸ ViÖt Nam/ N.I. Niculin; Hå SÜ VÞnh, NguyÔn H÷u S¬n t.ch., gi.th. . H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2006 . - 533 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900982, LSS0900955/ TVKHXHHCM / Mfn: 88900

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n ho¸; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

Phª b×nh v¨n ho¸; ViÖt Nam

tải về 0.6 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương