S¸ch míi sè 12/2010tải về 0.6 Mb.
trang3/6
Chuyển đổi dữ liệu06.07.2016
Kích0.6 Mb.
#43
1   2   3   4   5   6
§¹i ViÖt sö ký toµn th­: B¶n in Néi c¸c quan b¶n, Méc b¶n kh¾c n¨m ChÝnh Hoµ thø 18 (1697). T. 1 / Ng« §øc Thä d., ch.th.; Hµ V¨n TÊn h.®. . - Tb. cã söa ch÷a, bæ sung . - H. : KHXH, 2009 . - 436 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1399, VL 1400/ VNCVANHOA / Mfn: 88712

Tõ kho¸ : Chèng ngo¹i x©m; ChÕ ®é chÝnh trÞ; Bé m¸y chÝnh trÞ;

Sù kiÖn lÞch sö; Cæ ®¹i; Trung thÕ kØ; ViÖt Nam


§¹i ViÖt sö ký toµn th­: B¶n in Néi c¸c quan b¶n, Méc b¶n kh¾c n¨m ChÝnh Hoµ thø 18 (1697). T. 2 / Hoµng V¨n L©u d., ch.th.; Hµ V¨n TÊn h.®. . - Tb. cã söa ch÷a, bæ sung. - H. : KHXH, 2009 . - 658 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1401, VL 1402/ VNCVANHOA / Mfn: 88713

Tõ kho¸ : Sö kÝ; Chèng ngo¹i x©m; ChÕ ®é chÝnh trÞ;

Bé m¸y chÝnh trÞ; Sù kiÖn lÞch sö;

Trung thÕ kØ; ViÖt Nam
§¹i ViÖt sö ký toµn th­: B¶n in Néi c¸c quan b¶n, Méc b¶n kh¾c n¨m ChÝnh Hoµ thø 18 (1697). T. 3 / Hoµng V¨n L©u, Ng« ThÕ Long d., ch.th.; Hµ V¨n TÊn h.®. . - Tb. cã söa ch÷a, bæ sung . - H. : KHXH, 2009 . - 630 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1403, VL 1404/ VNCVANHOA / Mfn: 88714

Tõ kho¸ : Sö kÝ; Chèng ngo¹i x©m; Bé m¸y chÝnh trÞ;

Sù kiÖn lÞch sö; ChÕ ®é chÝnh trÞ; Trung thÕ kØ; ViÖt Nam


§Þa chÝ TiÒn Giang. T. 1 / TrÇn Hoµng DiÖu, NguyÔn Anh TuÊn ch.b. . - H. : [k.nxb.], 2005 . - 1081 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10286/ VTTKHXH / Mfn: 88603

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; §Þa chÝ; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

§êi sèng v¨n ho¸; §êi sèng tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n;

Nh©n vËt lÞch sö; TØnh TiÒn Giang; ViÖt Nam
§Þa chÝ TiÒn Giang. T. 2 / TrÇn Hoµng DiÖu, NguyÔn Quang ¢n ch.b. . - H. : [k.nxb.], 2007 . - 1398 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10287/ VTTKHXH / Mfn: 88604

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; §Þa chÝ; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

§êi sèng v¨n ho¸; §êi sèng tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n;

Nh©n vËt lÞch sö; TØnh TiÒn Giang; ViÖt Nam
§«ng D­¬ng ngµy Êy/ Claude Bourrin; L­u §×nh Tu©n d. . - H. : Lao ®éng: Trung t©m V¨n ho¸ ng«n ng÷ §«ng T©y, 2009 . - 246 tr.

Ký hiÖu kho : VB4454/ VDNA / Mfn: 88800

Tõ kho¸ : Sù kiÖn lÞch sö; Kinh tÕ chÝnh trÞ; Ghi chÐp;

V¨n ho¸ x· héi; 1898-1908; §«ng D­¬ng


§«ng Nam ¸ truyÒn thèng vµ héi nhËp/ Vò D­¬ng Ninh ch.b. . - H. : ThÕ giíi, 2007 . 535 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1108, VL 1109/ VNCVANHOA / Mfn: 88731

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn x· héi; Héi nhËp quèc tÕ; Quan hÖ quèc tÕ;

Hîp t¸c ph¸t triÓn; §«ng Nam ¸


Hµ Néi - con ®­êng, dßng s«ng vµ lÞch sö/ NguyÔn Vinh Phóc . - H. : Giao th«ng vËn t¶i, 2009 . - 225 tr.

Ký hiÖu kho : VB4439/ VDNA / Mfn: 88787

Tõ kho¸ : §­êng bé; §­êng thñy; TuyÕn ®­êng;

Dßng s«ng; LÞch sö ph¸t triÓn; Hµ Néi; ViÖt Nam


HÖ gi¸ trÞ v¨n ho¸ Th¨ng Long - Hµ Néi trong lÞch sö gi÷ n­íc cña d©n téc/ NguyÔn V¨n Tµi, V¨n §øc Thanh . - H. : Q§ND, 2010 . - 518 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10323, Vv 10324/ VTTKHXH / Mfn: 88623

Tõ kho¸ : Gi¸ trÞ v¨n ho¸; V¨n ho¸ qu©n sù; LÞch sö chiÕn tranh;

B¶o vÖ thñ ®«; Chèng x©m l­îc; Kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p;

Kh¸ng chiÕn chèng Mü; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam
Hå ChÝ Minh biªn niªn tiÓu sö. T. 4 / §Æng Xu©n Kú ch.b. . - Xb. lÇn 2, cã söa ch÷a, bæ sung . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2006 . - 562 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900834/ TVKHXHHCM / Mfn: 88867

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Chñ tÞch n­íc; Biªn niªn tiÓu sö;

Cuéc ®êi; Sù nghiÖp; 1946-1950; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


HuÕ x­a vµ nay: Di tÝch - danh th¾ng / Phan ThuËn An . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008. - 272 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900976/ TVKHXHHCM / Mfn: 88920

Tõ kho¸ : Di s¶n v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö; Di tÝch v¨n ho¸;

Danh lam th¾ng c¶nh; HuÕ; ViÖt Nam


KiÕn tróc phè cæ Héi An - ViÖt Nam/ §¹i häc N÷ Chiªu Hoµ; TrÇn ThÞ QuÕ Hµ d.; Lª Huy, NguyÔn V¨n Kim h.®. . - H. : ThÕ giíi, 2006 . - 243 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1075/ VNCVANHOA / Mfn: 88715

Tõ kho¸ : KiÕn tróc; Nhµ ë; KiÕn tróc truyÒn thèng;

Phè cæ; Di s¶n v¨n ho¸; Héi An;

Thµnh phè §µ N½ng; ViÖt Nam
L·ng du trong v¨n ho¸ ViÖt Nam/ H÷u Ngäc . - H. : Thanh niªn, 2007 . - 1047 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1149, VL 1150/ VNCVANHOA / Mfn: 88759

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; V¨n minh; B¶n s¾c d©n téc;

LÞch sö truyÒn thèng; V¨n ho¸ x· héi;

TÝn ng­ìng; V¨n häc nghÖ thuËt; ViÖt Nam
LÞch sö chiÕn tranh chèng Kh¬me §á x©m l­îc ViÖt Nam trªn h­íng T©y Nam (5/1975-12/1978): LuËn v¨n th¹c sÜ Sö häc / Ng« ThÞ Thanh TuyÒn . - TP. Hå ChÝ Minh: [k.nxb.], 2008 . - 217 tr.

Ký hiÖu kho : La 346/ VTTKHXH / Mfn: 88578

Tõ kho¸ : LuËn v¨n th¹c sÜ; ChiÕn tranh; 1975-1978;

Kh¸ng chiÕn chèng Kh¬me §á; MiÒn Nam; ViÖt Nam


LÞch sö d©n téc Mü/ Howard Zinn; Chu Hång Th¾ng, Vò Mai Hoµng, Lª V¨n D­¬ng, NguyÔn Quèc §¹t d. . - H. : ThÕ giíi, 2010 . - 805 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10338, Vv 10339/ VTTKHXH / Mfn: 88631

Tõ kho¸ : T×nh h×nh néi bé; ChÝnh s¸ch ®èi néi; Qu¸ tr×nh lÞch sö;

Sù kiÖn lÞch sö; LÞch sö d©n téc; Mü


LÞch sö Qu©n khu X trong kh¸ng chiÕn chèng Mü (1962-1971): LuËn v¨n th¹c sÜ Sö häc / TrÇn ThÞ Lan . - TP. Hå ChÝ Minh : [k.nxb.], 2008 . - 246 tr.

Ký hiÖu kho : La 321/ VTTKHXH / Mfn: 88553

Tõ kho¸ : LuËn v¨n th¹c sÜ; Lùc l­îng vò trang; Qu©n khu 10;

LÞch sö ph¸t triÓn; Kh¸ng chiÕn chèng Mü;

1962-1971; ViÖt Nam
LÞch sö cuéc viÔn chinh Nam Kú n¨m 1861/ LÐopold Pallu; Hoµng Phong d. . - Cµ Mau : Ph­¬ng §«ng, 2008 . - 346 tr.

Ký hiÖu kho : VB4440/ VDNA / Mfn: 88788

LSS0900985, LSS0900983,

LSS0900984/ TVKHXHHCM / Mfn: 88922

Tõ kho¸ : LÞch sö chiÕn tranh; ChiÕn tranh x©m l­îc;

Nam Kú; MiÒn Nam; 1861; ViÖt Nam


LÞch sö ph¸t triÓn §«ng Nam ¸: Tõ h×nh thµnh ®Õn hiÖn ®¹i / Mary Somers Heidhues; Huúnh Kim Oanh, Ph¹m Viªm Ph­¬ng d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2007 . - 253 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900930, LSS0900929/ TVKHXHHCM / Mfn: 88916

Tõ kho¸ : LÞch sö khu vùc; Gi¸ trÞ vËt chÊt; Gi¸ trÞ tinh thÇn;

TruyÒn thèng v¨n ho¸; TÝn ng­ìng; Phong tôc tËp qu¸n;

ChÕ ®é x· héi; ChÕ ®é chÝnh trÞ; §«ng Nam ¸
LÞch sö vµ v¨n ho¸ Trung Quèc/ W. Scott Morton, C.M. Lewis; Tri thøc ViÖt d. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2008 . - 403 tr.

Ký hiÖu kho : VB4493/ VDNA / Mfn: 88837

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; LÞch sö ph¸t triÓn;

B¶n s¾c v¨n ho¸; Sù kiÖn lÞch sö; Trung Quèc


LÞch sö ViÖt Nam: Trän bé 15 T.. T. 3 : ThÕ kû XV - XVI / T¹ Ngäc LiÔn ch.b. . - H. : KHXH, 2007 . - 681 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1093/ VNCVANHOA / Mfn: 88726

Tõ kho¸ : ChÕ ®é x· héi; ChÕ ®é kinh tÕ; Bé m¸y nhµ n­íc;

Tæ chøc hµnh chÝnh; Kh¸ng chiÕn chèng ngo¹i x©m;

ThÕ kû XV; ThÕ kû XVI; ViÖt Nam
LÞch sö ViÖt Nam: Trän bé 15 T.. T. 4 : ThÕ kû XVII - XVIII / T¹ Ngäc LiÔn ch.b. . - H. : KHXH, 2007 . - 706 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1094/ VNCVANHOA / Mfn: 88728

Tõ kho¸ : Néi chiÕn; ThÓ chÕ chÝnh trÞ; Kinh tÕ x· héi;

Phong trµo T©y S¬n; ThÕ kû XVII;

ThÕ kû XVIII; ViÖt Nam
LÞch sö ViÖt Nam: Trän bé 15 T.. T. 8 : 1919 - 1930 / T¹ ThÞ Thuý ch.b. . - H. : KHXH, 2007 . - 621 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1095/ VNCVANHOA / Mfn: 88729

Tõ kho¸ : Thêi kú thuéc ®Þa; ChÝnh s¸ch thuéc ®Þa; Kinh tÕ x· héi;

V¨n ho¸ gi¸o dôc; Phong trµo yªu n­íc; C¸ch m¹ng;

§¶ng Céng s¶n; 1919-1930; ViÖt Nam
LÞch sö ViÖt Nam: Trän bé 15 T.. T. 10 : 1945 - 1950 / §inh ThÞ Thu Cóc ch.b. . - H. : KHXH, 2007 . - 657 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1096/ VNCVANHOA / Mfn: 88730

Tõ kho¸ : Kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p; X©y dùng chÝnh quyÒn;

X©y dùng lùc l­îng; ChiÕn th¾ng biªn giíi;

1945-1950; ViÖt Nam
LÞch sö ViÖt Nam/ TrÇn Hång §øc . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 651 tr.

Ký hiÖu kho : VB4462/ VDNA / Mfn: 88807

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; Sù kiÖn lÞch sö;

Cæ ®¹i; HiÖn ®¹i; ViÖt Nam


LÞch sö ViÖt Nam tõ ®Çu ®Õn 938. T. 2 / Phan An, Lª Xu©n DiÖm, M¹c §­êng . - In lÇn 2 . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2007 . - 373 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900946, LSS0900947/ TVKHXHHCM / Mfn: 88901

Tõ kho¸ : Sù kiÖn lÞch sö; Cæ ®¹i; Trung ®¹i; ViÖt Nam
LÞch triÒu hiÕn ch­¬ng lo¹i chÝ. T. 1 / Phan Huy Chó . - H. : Gi¸o dôc, 2007 . - 978 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1155/ VNCVANHOA / Mfn: 88764

Tõ kho¸ : LÞch sö; V¨n ho¸; §Þa chÝ; §Þa lý;

Nh©n vËt chÝ; Phong tôc tËp qu¸n; ViÖt Nam


L­îc sö vïng ®Êt Nam Bé - ViÖt Nam/ Vò Minh Giang ch.b. . - In lÇn 2 . - H. : ThÕ giíi, 2008 . - 146 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900863, LSS0900862, LSS0900861,

LSS0900860/ TVKHXHHCM / Mfn: 88868Tõ kho¸ : L­îc sö; Qu¸ tr×nh h×nh thµnh;

Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn; Nam Bé; ViÖt Nam


1000 nh©n vËt lÞch sö v¨n ho¸ Th¨ng Long Hµ Néi/ Hµ Duy BiÓn; NguyÔn Thõa Hû h.® . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2010 . - 463 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10342, Vv 10343/ VTTKHXH / Mfn: 88633

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Danh nh©n v¨n ho¸;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


Nghiªn cøu ch÷ viÕt cæ trªn bia ký ë §«ng D­¬ng/ Th¸i V¨n Ch¶i; ThiÖn Minh d. . - H. : KHXH, 2009 . - 355 tr.

Ký hiÖu kho : VB4483/ VDNA / Mfn: 88827

Tõ kho¸ : Ng«n ng÷; Ch÷ viÕt cæ; Nghiªn cøu ch÷ viÕt cæ;

Bia ký; §«ng D­¬ng


NguyÔn Sinh Huy - ch©n dung mét nhµ nho/ NguyÔn H÷u HiÕu . - TP. Hå ChÝ Minh : Héi Khoa häc lÞch sö tØnh §ång Th¸p, 2005 . - 247tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900978, LSS0900977/ TVKHXHHCM / Mfn: 88903

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ nho; Cuéc ®êi; Sù nghiÖp;

1862-1929; NguyÔn Sinh Huy; ViÖt Nam
Ng­êi vµ c¶nh Hµ Néi/ Hoµng §¹o Thuý . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2008 . - 363 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0901749, LSS0900935,

LSS0902427/ TVKHXHHCM / Mfn: 88910Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Con ng­êi; Danh lam th¾ng c¶nh;

§Þa danh lÞch sö; Con ng­êi; Hµ Néi; ViÖt Nam


Nhµ TrÇn trong v¨n ho¸ ViÖt Nam/ NguyÔn BÝch Ngäc . - H. : Thanh niªn, 2009 . - 278 tr.

Ký hiÖu kho : VB4508/ VDNA / Mfn: 88851

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Nhµ TrÇn; V¨n ho¸ ®êi TrÇn; §Òn chïa;

Di tÝch lÞch sö; Di tÝch v¨n ho¸; VÞ th¸nh; ViÖt Nam


Nh÷ng bµi häc tõ lÞch sö. T. 2 / TrÇn Giang S¬n, TrÇn ThÞ Quyªn b.s. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2008 . - 179 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900538, LSS0900741,

LSS0900742/ TVKHXHHCM / Mfn: 88854Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; TiÕn tr×nh lÞch sö;

V¨n minh; TrÝ tuÖ; ThÕ giíi


Phan Huy Lª - LÞch sö vµ v¨n ho¸ ViÖt Nam - TiÕp cËn bé phËn/ Phan Ph­¬ng Th¶o t.ch. . - H. : Gi¸o dôc, 2007 . - 1038 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1164, VL 1165/ VNCVANHOA / Mfn: 88770

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n minh; LÞch sö ph¸t triÓn; ViÖt Nam
Phong trµo c«ng nh©n quèc tÕ: Nh÷ng vÊn ®Ò lÞch sö vµ lý luËn. S¸ch tham kh¶o. T. 5 . H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 1333 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10348/ VTTKHXH / Mfn: 88636

Tõ kho¸ : Phong trµo c«ng nh©n; Giai cÊp c«ng nh©n; Giai cÊp v« s¶n;

§Êu tranh giai cÊp; Phong trµo x· héi chñ nghÜa; LÝ luËn;

ThÕ kØ XIX; ThÕ kØ XX; ThÕ giíi
Phong trµo ly khai ë miÒn Nam Th¸i Lan tõ ®Çu thÕ kû XX ®Õn nay: LuËn v¨n th¹c sÜ TriÕt häc / Lª §øc Nguyªn . - TP. Hå ChÝ Minh : [k.nxb.], 2009 . - 115 tr.

Ký hiÖu kho : La 334/ VTTKHXH / Mfn: 88566

Tõ kho¸ : LuËn v¨n th¹c sÜ; Giai ®o¹n lÞch sö; Phong trµo li khai;

ThÕ kØ XX; MiÒn Nam; Th¸i Lan


Quan hÖ gi÷a c¸c tæ chøc yªu n­íc vµ c¸ch m¹ng ViÖt Nam víi n­íc ngoµi ®Çu thÕ kû XX (1904 - 1929): LuËn ¸n tiÕn sÜ LÞch sö / TrÇn Thanh Nhµn . - TP. Hå ChÝ Minh : [k.nxb.], 2008 . - 218 tr.

Ký hiÖu kho : La 343/ VTTKHXH / Mfn: 88575

Tõ kho¸ : LuËn ¸n tiÕn sÜ; Quan hÖ quèc tÕ; Tæ chøc yªu n­íc;

Tæ chøc c¸ch m¹ng; ThÕ kØ XX; 1904-1929;

ViÖt Nam; ThÕ giíi
Quan hÖ ngo¹i giao cña TriÒu NguyÔn (1858-1884): LuËn v¨n th¹c sÜ LÞch sö ViÖt Nam / Phan ThÞ Thóy H»ng . - TP. Hå ChÝ Minh : [k.nxb.], 2009 . - 160 tr.

Ký hiÖu kho : La 336/ VTTKHXH / Mfn: 88568

Tõ kho¸ : LuËn v¨n th¹c sÜ; Quan hÖ ngo¹i giao;

Nhµ NguyÔn; 1858-1884; ViÖt Nam


Quan hÖ ViÖt Nam - Th¸i Lan 1976-2000/ Hoµng Kh¾c Nam . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2007 . - 283 tr.

Ký hiÖu kho : VB4425/ VDNA / Mfn: 88775

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

Sù kiÖn lÞch sö; Giai ®o¹n lÞch sö;

1976-2000; ViÖt Nam; Th¸i Lan
Qu©n vµ d©n miÒn Nam ®Êu tranh phßng chèng vò khÝ ho¸ häc cña Mü trong nh÷ng n¨m 1961-1972: LuËn ¸n tiÕn sÜ LÞch sö / NguyÔn §øc Hoµ . - TP. Hå ChÝ Minh: [k.nxb.], 2008 . - 208 tr.

Ký hiÖu kho : La 323/ VTTKHXH / Mfn: 88555

Tõ kho¸ : LuËn ¸n tiÕn sÜ; LÞch sö qu©n sù; ChiÕn tranh;

Vò khÝ ho¸ häc; Kh¸ng chiÕn chèng Mü;

1961-1972; Mü; ViÖt Nam
Sö Trung Quèc: Tõ ®Çu tíi cuèi Ngò §¹i / NguyÔn HiÕn Lª . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2006 . - 809 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1126/ VNCVANHOA / Mfn: 88742

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; V¨n minh; Tæ chøc x· héi; ChÕ ®é chÝnh trÞ;

Cæ ®¹i; Trung ®¹i; HiÖn ®¹i; Trung Quèc


Th¸p bµ Thiªn Y A Na - Hµnh tr×nh cña mét n÷ thÇn/ Ng« V¨n Doanh . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2009 . - 248 tr.

Ký hiÖu kho : VB4489/ VDNA / Mfn: 88833

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö; Di tÝch v¨n ho¸;

Th¸p bµ thiªn Y A Na; Nha Trang; ViÖt Nam


Th­îng th­ L­¬ng Quy ChÝnh - con ng­êi vµ sù nghiÖp/ NguyÔn Quang ¢n, NguyÔn Thanh ch.b. . - H. : Trung t©m Unesco Th«ng tin t­ liÖu lÞch sö v¨n ho¸ ViÖt Nam, 2008- 347 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1168, VL 1169/ VNCVANHOA / Mfn: 88773

Tõ kho¸ : Danh nh©n; Nh©n vËt lÞch sö; Th­îng th­;

L­¬ng Quy ChÝnh; TØnh Th¸i B×nh; ViÖt Nam


Tæng tËp ngh×n n¨m v¨n hiÕn Th¨ng Long. T. 1 . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2007 . - 2259 tr.

Ký hiÖu kho : VL1143/ VNCVANHOA / Mfn: 88755

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n hiÕn; §Êt n­íc häc;

Sù kiÖn lÞch sö; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


Tranh chÊp quÇn ®¶o Tr­êng Sa gi÷a ViÖt Nam vµ c¸c bªn liªn quan tõ n¨m 1909 ®Õn nay: LuËn v¨n th¹c sÜ Sö häc / V­¬ng Quèc Khanh . - TP. Hå ChÝ Minh : [k.nxb.], 2009 . - 180 tr.

Ký hiÖu kho : La 344/ VTTKHXH / Mfn: 88576

Tõ kho¸ : LuËn v¨n th¹c sÜ; BiÓn ®¶o; Tranh chÊp biÓn ®¶o;

QuÇn ®¶o Tr­êng Sa; ViÖt Nam; ThÕ giíi
54 vÞ hoµng ®Õ ViÖt Nam/ §Æng ViÖt Thuû, §Æng Thµnh Trung . - H. : Q§ND, 2008 . - 355 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900544, LSS0900722,

LSS0900543/ TVKHXHHCM / Mfn: 88860Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Sù kiÖn lÞch sö; Hoµng ®Õ;

Cæ ®¹i; HiÖn ®¹i; ViÖt Nam


VÊn ®Ò TriÒu Tiªn trong quan hÖ NhËt B¶n vµ Trung Quèc cuèi thÕ kû XIX: LuËn v¨n th¹c sÜ / Bïi Th¹ch Lam . - TP. Hå ChÝ Minh : [k.nxb.], 2008 . - 111 tr.

Ký hiÖu kho : La 335/ VTTKHXH / Mfn: 88567

Tõ kho¸ : LuËn v¨n th¹c sÜ; Quan hÖ ®èi ngo¹i;

Quan hÖ quèc tÕ; Xung ®ét chÝnh trÞ;

ThÕ kØ 19; NhËt B¶n; Trung Quèc; TriÒu Tiªn
ViÖt Nam c¸c nh©n vËt lÞch sö - v¨n ho¸/ §inh Xu©n L©m, Tr­¬ng H÷u Quýnh ch.b. .- H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 427 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1426, VL 1427/ VNCVANHOA / Mfn: 88701

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Danh nh©n v¨n ho¸; ViÖt Nam
ViÖt Nam häc: Kû yÕu Héi th¶o Quèc tÕ lÇn thø hai. Thµnh phè Hå ChÝ Minh, 14 - 16.7.2004. T. 2 : ViÖt Nam trªn ®­êng ph¸t triÓn vµ héi nhËp: TruyÒn thèng vµ hiÖn ®¹i / ViÖn Khoa häc X· héi ViÖt Nam; §¹i häc Quèc gia Hµ Néi . - H. : ThÕ giíi, 2007 . - 739 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1133/ VNCVANHOA / Mfn: 88748

Tõ kho¸ : ViÖt Nam häc; Héi th¶o quèc tÕ;

Kû yÕu; LÞch sö; D©n téc; T«n gi¸o; ViÖt Nam


ViÖt Nam häc: Kû yÕu Héi th¶o Quèc tÕ lÇn thø hai. Thµnh phè Hå ChÝ Minh, 14 - 16.7.2004. T. 3 : ViÖt Nam trªn ®­êng ph¸t triÓn vµ héi nhËp: TruyÒn thèng vµ hiÖn ®¹i / ViÖn Khoa häc X· héi ViÖt Nam; §¹i häc Quèc gia Hµ Néi . - H. : ThÕ giíi, 2007 . - 773 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1134/ VNCVANHOA / Mfn: 88749

Tõ kho¸ : ViÖt Nam häc; Héi th¶o quèc tÕ; Kû yÕu;

Gi¸ trÞ v¨n ho¸; Héi nhËp v¨n ho¸; V¨n ho¸ Champa;

V¨n minh; Gi¸o dôc; Con ng­êi; ViÖt Nam
ViÖt Nam häc: Kû yÕu Héi th¶o Quèc tÕ lÇn thø hai. Thµnh phè Hå ChÝ Minh, 14- 16.7.2004. T. 4 : ViÖt Nam trªn ®­êng ph¸t triÓn vµ héi nhËp: TruyÒn thèng vµ hiÖn ®¹i / ViÖn Khoa häc X· héi ViÖt Nam; §¹i häc Quèc gia Hµ Néi . - H. : ThÕ giíi, 2007 . - 661 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1135/ VNCVANHOA / Mfn: 88750

Tõ kho¸ : ViÖt Nam häc; Héi th¶o quèc tÕ; Kû yÕu;

V¨n minh; Gi¸o dôc; Con ng­êi; ViÖt Nam


ViÖt Nam ®æi míi vµ ph¸t triÓn. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 515 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10319, Vv 10320/ VTTKHXH / Mfn: 88621

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; LÞch sö ph¸t triÓn;

Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; æn ®Þnh chÝnh trÞ;

Ph¸t triÓn v¨n ho¸ gi¸o dôc; ViÖt Nam

Vâ Nguyªn Gi¸p - danh t­íng thêi ®¹i Hå ChÝ Minh/ TrÇn Träng Trung . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 911 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10337/ VTTKHXH / Mfn: 88630

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ qu©n sù; NghÖ thuËt qu©n sù; Cuéc ®êi;

Sù nghiÖp; §¹i t­íng; Vâ Nguyªn Gi¸p; ViÖt NamNghÖ thuËt
B¸ch khoa th­ Hµ Néi. T. 12 : NghÖ thuËt / Uû ban Nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin: ViÖn Nghiªn cøu vµ Phæ biÕn kiÕn thøc b¸ch khoa, 2010 . - 455 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10272, Vv 10273/ VTTKHXH / Mfn: 88596

Tõ kho¸ : B¸ch khoa th­; NghÖ thuËt ; NghÖ thuËt s©n khÊu;

NghÖ thuËt ©m nh¹c; NghÖ thuËt móa; NghÖ thuËt ®iÖn ¶nh;

NghÖ thuËt nhiÕp ¶nh; KiÕn tróc; §iªu kh¾c; Héi ho¹;

MÜ thuËt thñ c«ng; Hµ Néi; ViÖt Nam


C¶i l­¬ng - mét ph­¬ng thøc thÓ hiÖn c¸c vÊn ®Ò cña phô n÷ trong x· héi ViÖt Nam cËn ®¹i/ Lª Ph­íc Hïng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2006 . - 148 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0901002, LSS0900990/ TVKHXHHCM / Mfn: 88895

Tõ kho¸ : C¶i l­¬ng; NghÖ thuËt c¶i l­¬ng;

X· héi häc phô n÷; ViÖt Nam


Danh nh©n thÕ giíi/ Quèc Kh¸nh, Thanh Th¶o b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 556 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1429, VL 1430/ VNCVANHOA / Mfn: 88699

Tõ kho¸ : Danh nh©n; Nh©n vËt lÞch sö; Danh nh©n chÝnh trÞ;

Danh nh©n v¨n ho¸; Danh nh©n kinh tÕ; ThÕ giíi


§« thÞ cæ B¾c Kinh/ TrÇn Hïng . - H. : X©y dùng, 2003 . - 138 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1086/ VNCVANHOA / Mfn: 88721

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; KiÕn tróc; §iªu kh¾c;

§« thÞ; Phè cæ; B¾c Kinh; Trung Quèc


KiÕn tróc cæ ViÖt Nam tõ c¸i nh×n kh¶o cæ häc/ TrÞnh Cao T­ëng . - H. : X©y dùng, 2007 . - 178 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1084/ VNCVANHOA / Mfn: 88719

Tõ kho¸ : KiÕn tróc; §×nh Phï L·o; Chïa VÜnh Nghiªm; ViÖt Nam
KiÕn tróc phè cæ Héi An - ViÖt Nam/ §¹i häc N÷ Chiªu Hoµ; TrÇn ThÞ QuÕ Hµ d.; Lª Huy, NguyÔn V¨n Kim h.®. . - H. : ThÕ giíi, 2006 . - 243 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1075/ VNCVANHOA / Mfn: 88715

Tõ kho¸ : KiÕn tróc; Nhµ ë; KiÕn tróc truyÒn thèng; Phè cæ;

Di s¶n v¨n ho¸; Héi An; Thµnh phè §µ N½ng; ViÖt Nam


LÞch sö vµ nghÖ thuËt Ca trï: Kh¶o s¸t nguån t­ liÖu t¹i ViÖn Nghiªn cøu H¸n N«m / NguyÔn Xu©n DiÖn; NguyÔn Thanh Hµ, Tõ Ph­¬ng Vò d.; Chu TuyÕt Lan, NguyÔn Ngäc L©m h.®. . - H. : ThÕ giíi, 2007 . - 269 tr.

Ký hiÖu kho : VL1141/ VNCVANHOA / Mfn: 88754

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt d©n gian; Ca trï; LÞch sö ca trï;

NghÖ thuËt ca trï; H¸t ca trï; ViÖt Nam


NghÖ thuËt Ên §é gi¸o vµ PhËt gi¸o ë Lµo/ NguyÔn LÖ Thi . - H. : ThÕ giíi, 2009 . - 326 tr.

Ký hiÖu kho : VB4499/ VDNA / Mfn: 88843

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; Ên ®é gi¸o; NghÖ thuËt PhËt gi¸o;

NghÖ thuËt Ên §é gi¸o; Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn; Lµo


Nh¹c khÝ d©n téc Khmer Sãc Tr¨ng = Soc Trang Province Khmer Folk-Music Instruments / §µo Huy QuyÒn, S¬n Ngäc Hoµng, Ng« KhÝ . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2007 . - 459 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900962, LSS0900963,

LSS0900964/ TVKHXHHCM / Mfn: 88925Tõ kho¸ : ¢m nh¹c; Nh¹c khÝ; LÞch sö nh¹c khÝ;

Nh¹c khÝ truyÒn thèng; Nh¹c cô;

Ng­êi Khmer; TØnh Sãc Tr¨ng; ViÖt Nam
Ng«n ng÷ häc

B¸ch khoa th­ Hµ Néi. T. 11 : TiÕng ViÖt Hµ Néi / Uû ban Nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin: ViÖn Nghiªn cøu vµ Phæ biÕn kiÕn thøc b¸ch khoa, 2010- 279 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10270, Vv 10271/ VTTKHXH / Mfn: 88595

Tõ kho¸ : B¸ch khoa th­; TiÕng ViÖt; TiÕng Hµ Néi; LÞch sö ng«n ng÷;

C¬ së ph¸t ©m; Tõ vùng; Ng÷ ph¸p; Phong c¸ch ng«n ng÷;

Hµ Néi; ViÖt Nam
Bøc tranh ng«n ng÷ - v¨n ho¸ téc ng­êi ë ViÖt Nam vµ §«ng Nam ¸/ Ph¹m §øc D­¬ng . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2007 . - 381 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1127, VL 1128/ VNCVANHOA / Mfn: 88743

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Ng«n ng÷; V¨n ho¸ ng«n ng÷;

V¨n ho¸ téc ng­êi; ViÖt Nam; §«ng Nam ¸


C¬ cÊu ng÷ ph¸p tiÕng ViÖt/ V.S. Panfilov; NguyÔn Thuû Minh d.; NguyÔn Xu©n Hoµ, NguyÔn Minh ThuyÕt h.®. . - H. : Gi¸o dôc, 2008 . - 479 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900609, LSS0900610,

LSS0902043/ TVKHXHHCM / Mfn: 88862Tõ kho¸ : Ng«n ng÷; TiÕng ViÖt; Ng÷ ph¸p;

CÊu tróc ng÷ ph¸p; C¸ch dïng tõ
LÞch sö ch÷ quèc ng÷ 1620-1659: In l¹i nguyªn v¨n theo b¶n cña tñ s¸ch Ra kh¬i - Sµi Gßn 1972 cã söa ch÷a cña t¸c gi¶ / §ç Quang ChÝnh, SJ . - H. : T«n gi¸o, 2008 . - 222 tr.

Ký hiÖu kho : VB4447/ VDNA / Mfn: 88794

Tõ kho¸ : Ng«n ng÷; Ch÷ quèc ng÷;

LÞch sö ch÷ quèc ng÷; 1620; 1659; ViÖt Nam


NghÖ thuËt ch¬i ch÷ trong v¨n ch­¬ng ng­êi ViÖt. T. 1 : Ch¬i ch÷ b»ng ph­¬ng tiÖn ng÷ ©m vµ ch÷ viÕt / TriÒu Nguyªn . - In lÇn 2, cã söa ch÷a, bæ sung . - HuÕ : Nxb. ThuËn Ho¸, 2008 . - 250 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1431, VL 1432/ VNCVANHOA / Mfn: 88698

Tõ kho¸ : Ng«n ng÷; Ch¬i ch÷; NghÖ thuËt ch¬i ch÷; ViÖt Nam
NghÖ thuËt ch¬i ch÷ trong v¨n ch­¬ng ng­êi ViÖt. T. 2 : Ch¬i ch÷ b»ng ph­¬ng tiÖn ng÷ nghÜa / TriÒu Nguyªn . - In lÇn 2, cã söa ch÷a, bæ sung . - HuÕ : Nxb. ThuËn Ho¸, 2008 . - 250 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1433, VL 1434/ VNCVANHOA / Mfn: 88697

Tõ kho¸ : Ng«n ng÷; Ch¬i ch÷; NghÖ thuËt ch¬i ch÷; ViÖt Nam
NghÖ thuËt ch¬i ch÷ trong v¨n ch­¬ng ng­êi ViÖt. T. 4 : Ch¬i ch÷ cã sù tham gia cña ng÷ liÖu v¨n b¶n / TriÒu Nguyªn . - In lÇn 2, cã söa ch÷a, bæ sung . - HuÕ : Nxb. ThuËn Ho¸, 2008 . - 208 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1437, VL 1438/ VNCVANHOA / Mfn: 88695

Tõ kho¸ : Ng«n ng÷; Ch¬i ch÷; NghÖ thuËt ch¬i ch÷; ViÖt Nam
Nghiªn cøu ch÷ viÕt cæ trªn bia ký ë §«ng D­¬ng/ Th¸i V¨n Ch¶i; ThiÖn Minh d. . - H. : KHXH, 2009 . - 355 tr.

Ký hiÖu kho : VB4483/ VDNA / Mfn: 88827

Tõ kho¸ : Ng«n ng÷; Ch÷ viÕt cæ; Bia ký;

Nghiªn cøu ch÷ viÕt cæ; §«ng D­¬ng


TiÕng lãng cña giíi téi ph¹m: LuËn v¨n th¹c sÜ Ng÷ v¨n / NguyÔn Ngäc Thuý . - TP. Hå ChÝ Minh : [k.nxb.], 2008 . - 174 tr.

Ký hiÖu kho : La 332/ VTTKHXH / Mfn: 88564

Tõ kho¸ : LuËn v¨n th¹c sÜ; Ng«n ng÷; TiÕng ViÖt;

TiÕng lãng; Téi ph¹m; ViÖt Nam


Tõ ®iÓn Nga - ViÖt míi: Trªn 50 ngh×n tõ / K.M. Alikanov, I.A. Malkhanova . - H. : ThÕ giíi, 2007 . - 1115 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10246, Vv 10247/ VTTKHXH / Mfn: 88549

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn ®èi chiÕu; TiÕng Nga; TiÕng ViÖt
Tõ ®iÓn ViÖt - M'N«ng/ NguyÔn Kiªn Tr­êng, Tr­¬ng Anh ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 599 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10335, Vv 10336/ VTTKHXH / Mfn: 88629

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn ®èi chiÕu;

TiÕng ViÖt; TiÕng M'N«ng
Tõ ®iÓn ViÖt - Nga: Kho¶ng 60.000 tõ / I.I. G¬-le-b«-va, A.A. X«-c«-lèp; I.I. G¬-le-b«-va, Vò Léc h.®. . - H. : ThÕ giíi, 2008 . - 792 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10248, Vv 10249/ VTTKHXH / Mfn: 88550

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn ®èi chiÕu; TiÕng Nga; TiÕng ViÖt
ViÖt Nam häc: Kû yÕu Héi th¶o Quèc tÕ lÇn thø hai. Thµnh phè Hå ChÝ Minh, 14- 16.7.2004. T. 4 : ViÖt Nam trªn ®­êng ph¸t triÓn vµ héi nhËp: TruyÒn thèng vµ hiÖn ®¹i / ViÖn Khoa häc X· héi ViÖt Nam; §¹i häc Quèc gia Hµ Néi . - H. : ThÕ giíi, 2007 . - 661 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1135/ VNCVANHOA / Mfn: 88750

Tõ kho¸ : ViÖt Nam häc; Héi th¶o quèc tÕ; Kû yÕu;

V¨n minh; Gi¸o dôc; Con ng­êi; ViÖt Nam


Nhµ n­íc vµ ph¸p luËt
B¸ch khoa th­ Hµ Néi: KØ niÖm 1000 n¨m Th¨ng Long - Hµ Néi 1010-2010. T. 3 : ChÝnh trÞ / Uû ban Nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin:ViÖn Nghiªn cøu vµ Phæ biÕn kiÕn thøc b¸ch khoa, 2010 . - 517 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10254, Vv 10255/ VTTKHXH / Mfn: 88587

Tõ kho¸ : B¸ch khoa th­; Bé m¸y nhµ n­íc; LÞch sö nhµ n­íc;

HÖ thèng chÝnh trÞ; Tæ chøc hµnh chÝnh; Tæ chøc chÝnh trÞ;

Qu©n sù; An ninh chÝnh trÞ; Quan hÖ quèc tÕ; Hµ Néi;

ViÖt Nam
B¸ch khoa th­ Hµ Néi: KØ niÖm 1000 n¨m Th¨ng Long - Hµ Néi 1010-2010. T. 4 : ChÝnh trÞ / H÷u §øc ch.b.; Lª V¨n Th©u, Ng« §øc TiÕt, NguyÔn H÷u Quúnh... b.s. . - H.: V¨n ho¸ Th«ng tin: ViÖn Nghiªn cøu vµ Phæ biÕn kiÕn thøc b¸ch khoa, 2010 . - 307 tr.Ký hiÖu kho : Vv 10256, Vv 10257/ VTTKHXH / Mfn: 88588

Tõ kho¸ : B¸ch khoa th­; LÞch sö ph¸p luËt; Tæng quan ph¸p luËt;

H­¬ng ­íc; HÖ thèng t­ ph¸p; C¬ quan t­ ph¸p;

V¨n b¶n ph¸p luËt; Hµ Néi; ViÖt Nam
Bé luËt lao ®éng vµ c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh. - H. : Lao ®éng X· héi, 2008 . - 567 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900822/ TVKHXHHCM / Mfn: 88889

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt Lao ®éng; V¨n b¶n ph¸p luËt;

V¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh; ViÖt Nam


Bé luËt tè tông d©n sù cña n­íc Céng hoµ X· héi Chñ nghÜa ViÖt Nam. - H. : Thèng kª, 2007 . - 315 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900520/ TVKHXHHCM / Mfn: 88859

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt Tè tông d©n sù;

V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam
C«ng ­íc BiÓn 1982 vµ chiÕn l­îc biÓn cña ViÖt Nam: S¸ch tham kh¶o / NguyÔn Hång Thao ch.b.; §ç Minh Th¸i, NguyÔn ThÞ Nh­ Mai, NguyÔn ThÞ H­êng b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 435 tr.

Ký hiÖu kho : VB4429/ VDNA / Mfn: 88778

Tõ kho¸ : C«ng ­íc biÓn 1982; ChiÕn l­îc biÓn;

ChÝnh s¸ch biÓn; ViÖt Nam; ThÕ giíi


C¬ së x· héi nh©n v¨n trong qu¶n lý nhµ n­íc ®èi víi tµi nguyªn, m«i tr­êng trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ë ViÖt Nam/ Hµ Huy Thµnh, Lª Cao §oµn ch.b. . - H. : KHXH, 2008 . - 430 tr.

Ký hiÖu kho : VB4463/ VDNA / Mfn: 88808

Tõ kho¸ : Quan hÖ con ng­êi x· héi; Tµi nguyªn; M«i tr­êng;

Qu¶n lý nhµ n­íc; Qu¶n lý tµi nguyªn m«i tr­êng;

Kinh tÕ thÞ tr­êng; Kinh tÕ thÞ tr­êng; C¬ së x· héi nh©n v¨n;

C«ng nghiÖp ho¸; HiÖn ®¹i ho¸; ViÖt Nam


LuËt b¶o hiÓm x· héi n¨m 2006 vµ v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh vÒ b¶o hiÓm x· héi tù nguyÖn. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 131 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900515, LSS0900525/ TVKHXHHCM / Mfn: 88853

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt B¶o hiÓm x· héi;

B¶o hiÓm x· héi tù nguyÖn; 2006;

V¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh; ViÖt Nam
LuËt b¶o vÖ m«i tr­êng. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 147 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900565, LSS0900564,

LSS0901936/ TVKHXHHCM / Mfn: 88861Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt B¶o vÖ m«i tr­êng;

V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


LuËt chøng kho¸n. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2007 . - 138 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900518, LSS0900519/ TVKHXHHCM / Mfn: 88852

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt Chøng kho¸n;

V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


LuËt giao dÞch ®iÖn tö vµ v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2007 . - 239 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900844/ TVKHXHHCM / Mfn: 88875

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt Giao dÞch ®iÖn tö; V¨n b¶n ph¸p luËt;

V¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh; ViÖt Nam


LuËt gi¸o dôc vµ c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh míi nhÊt. - H. : Lao ®éng, 2007 . - 752 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900821/ TVKHXHHCM / Mfn: 88887

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt Gi¸o dôc; V¨n b¶n ph¸p luËt;

V¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh; ViÖt Nam
M« h×nh tæ chøc vµ ph­¬ng thøc ho¹t ®éng cña Quèc héi, ChÝnh phñ trong Nhµ n­íc ph¸p quyÒn X· héi Chñ nghÜa ViÖt Nam/ TrÇn Ngäc §­êng, Ng« §øc M¹nh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 515 tr.

Ký hiÖu kho : VB4467/ VDNA / Mfn: 88812

Tõ kho¸ : Nhµ n­íc ph¸p quyÒn; M« h×nh tæ chøc;

Nhµ n­íc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa;

Ph­¬ng thøc ho¹t ®éng; ViÖt Nam
Quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ xo¸ ®ãi, gi¶m nghÌo. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2007 . - 507 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900553, LSS0900554/ TVKHXHHCM / Mfn: 88856

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; Xãa ®ãi gi¶m nghÌo;

Quy ®Þnh ph¸p luËt; ViÖt Nam


Quy ®Þnh vÒ giao kho¸n ®Êt n«ng nghiÖp, ®Êt rõng s¶n xuÊt, ®Êt cã mÆt n­íc nu«i trång thuû s¶n cho n«ng, l©m tr­êng quèc doanh. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2007 . - 99 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900522, LSS0900521/ TVKHXHHCM / Mfn: 88855

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt §Êt ®ai; Giao kho¸n ®Êt n«ng nghiÖp;

Giao kho¸n ®Êt rõng s¶n xuÊt; Quy ®Þnh; NghÞ ®Þnh;

Giao kho¸n ®Êt cã mÆt n­íc nu«i trång thñy s¶n;

N«ng l©m tr­êng quèc doanh; Th«ng t­; ViÖt Nam


Sæ tay vÒ c¸c quy ®Þnh cña WTO vµ cam kÕt gia nhËp cña ViÖt Nam/ ñy ban Quèc gia vÒ Hîp t¸c kinh tÕ quèc tÕ . - H. : §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n, 2007 . - 359 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900932, LSS0900931/ TVKHXHHCM / Mfn: 88918

Tõ kho¸ : WTO; Gia nhËp WTO; Cam kÕt gia nhËp WTO;

LuËt Th­¬ng m¹i; Quy ®Þnh; Sæ tay; ViÖt Nam


Trung Quèc víi viÖc x©y dùng nhµ n­íc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa/ §ç TiÕn S©m ch.b. . - H. : KHXH, 2008 . - 351 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900833/ TVKHXHHCM / Mfn: 88876

Tõ kho¸ : T×nh h×nh néi bé; Nhµ n­íc; Nhµ n­íc ph¸p quyÒn;

X©y dùng nhµ n­íc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa;

Trung Quèc
TuyÓn chän c¸c vô ¸n tranh chÊp lao ®éng ®iÓn h×nh. T. 1 / NguyÔn ViÖt C­êng ch.b. . - H. : C«ng an nh©n d©n, 2007 . - 263 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900843/ TVKHXHHCM / Mfn: 88886

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt Lao ®éng; Tranh chÊp lao ®éng;

Vô ¸n tranh chÊp lao ®éng; ViÖt Nam


Vai trß cña ph¸p luËt trong ®êi sèng x· héi/ NguyÔn Minh §oan . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 295 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900841, LSS0900842/ TVKHXHHCM / Mfn: 88877

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; Vai trß ph¸p luËt; ¸p dông ph¸p luËt;

§êi sèng x· héi; ViÖt Nam


V¨n b¶n míi quy ®Þnh bæ sung viÖc cÊp giÊy chøng nhËn, thu håi, thùc hiÖn quyÒn sö dông ®Êt, båi th­êng, hç trî t¸i ®Þnh c­ khi nhµ n­íc thu håi ®Êt vµ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i vÒ ®Êt ®ai. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2007 . - 154 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900840/ TVKHXHHCM / Mfn: 88879

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt §Êt ®ai; QuyÒn sö dông ®Êt;

Thu håi ®Êt; Gi¶i quyÕt khiÕu n¹i ®Êt ®¹i;

V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam
V¨n b¶n míi vÒ hå s¬ ®Þa chÝnh, b¶n ®å ®Þa chÝnh, thèng kª, kiÓm kª ®Êt ®ai. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 485 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900513, LSS0900845/ TVKHXHHCM / Mfn: 88857

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; Hå s¬ ®Þa chÝnh; B¶n ®å ®Þa chÝnh;

KiÓm kª ®Êt ®ai; V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


VÊn ®Ò ®iÒu chØnh chøc n¨ng vµ thÓ chÕ cña nhµ n­íc d­íi t¸c ®éng cña toµn cÇu ho¸/ Ph¹m Th¸i ViÖt . - H. : KHXH, 2008 . - 291 tr.

Ký hiÖu kho : VB4477/ VDNA / Mfn: 88821

Tõ kho¸ : Nhµ n­íc; ThÓ chÕ nhµ n­íc; Chøc n¨ng nhµ n­íc;

§iÒu chØnh chøc n¨ng nhµ n­íc; Toµn cÇu ho¸;

§iÒu chØnh thÓ chÕ nhµ n­íc; ThÕ giíi
X©y dùng Nhµ n­íc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa trong giai ®o¹n hiÖn nay: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn / §µo TrÝ óc, Ph¹m H÷u NghÞ ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 363 tr.

Ký hiÖu kho : VB4500/ VDNA / Mfn: 88844

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; Nhµ n­íc; Nhµ n­íc ph¸p quyÒn;

Nhµ n­íc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa; §¶ng Céng s¶n;

Vai trß l·nh ®¹o; D©n chñ; X· héi d©n sù; Lý luËn;

Vai trß Nhµ n­íc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa; Thùc tiÔn;

C¶i c¸ch t­ ph¸p; Hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt; ViÖt Nam

D©n sè

Nh÷ng biÕn ®æi gÇn ®©y vÒ tû sè giíi tÝnh khi sinh ë ViÖt Nam: Tæng quan c¸c b»ng chøng / UNFPA . - H. : [k.nxb.], 2009 . - 53 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10298, Vv 10299/ VTTKHXH / Mfn: 88610

Tõ kho¸ : X· héi häc giíi tÝnh; D©n sè; Giíi tÝnh;

TØ sè giíi tÝnh; ViÖt Nam


Tæng quan kÕt qu¶ nghiªn cøu, ®iÒu tra vÒ c¬ cÊu d©n sè theo tuæi vµ giíi tÝnh/ Tæng côc D©n sè vµ KÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh . - H. : [k.nxb.], 2009 . - 205 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10296, Vv 10297/ VTTKHXH / Mfn: 88609

Tõ kho¸ : D©n sè; C¬ cÊu d©n sè; KÕt qu¶ nghiªn cøu;

KÕt qu¶ ®iÒu tra; Nhãm tuæi; Giíi tÝnh; ViÖt Nam


Tæng ®iÒu tra d©n sè vµ nhµ ë ViÖt Nam n¨m 2009: KÕt qu¶ toµn bé = The 2009 Vietnam population and housing census : Completed results / Ban chØ ®¹o Tæng ®iÒu tra d©n sè vµ nhµ ë Trung ­¬ng . - H. : Thèng kª, 2010 . - 896 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10317, Vv 10318/ VTTKHXH / Mfn: 88620

Tõ kho¸ : Sè liÖu thèng kª; D©n sè; Nhµ ë; §iÒu tra d©n sè;

§iÒu tra nhµ ë; 2009; ViÖt NamQu©n sù

ChiÕn sÜ ®Æc c«ng vµ biÖt ®éng thµnh: Nh÷ng chiÕn c«ng oanh liÖt . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 247 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10327, Vv 10328/ VTTKHXH / Mfn: 88625

Tõ kho¸ : LÞch sö chiÕn tranh; Kh¸ng chiÕn chèng Mü;

NghÖ thuËt qu©n sù; §Æc c«ng; BiÖt ®éng thµnh; ViÖt Nam


Danh nh©n thÕ giíi/ Quèc Kh¸nh, Thanh Th¶o b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 556 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1429, VL 1430/ VNCVANHOA / Mfn: 88699

Tõ kho¸ : Danh nh©n; Nh©n vËt lÞch sö; Danh nh©n chÝnh trÞ;

Danh nh©n v¨n ho¸; Danh nh©n kinh tÕ; ThÕ giíi


LÞch sö Qu©n khu X trong kh¸ng chiÕn chèng Mü (1962-1971): LuËn v¨n th¹c sÜ Sö häc / TrÇn ThÞ Lan . - TP. Hå ChÝ Minh : [k.nxb.], 2008 . - 246 tr.

Ký hiÖu kho : La 321/ VTTKHXH / Mfn: 88553

Tõ kho¸ : LuËn v¨n th¹c sÜ; Lùc l­îng vò trang; Qu©n khu 10;

LÞch sö ph¸t triÓn; Kh¸ng chiÕn chèng Mü;

1962-1971; ViÖt Nam
Vâ Nguyªn Gi¸p - danh t­íng thêi ®¹i Hå ChÝ Minh/ TrÇn Träng Trung . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 911 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10337/ VTTKHXH / Mfn: 88630

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ qu©n sù; NghÖ thuËt qu©n sù;

Cuéc ®êi; Sù nghiÖp; §¹i t­íng; Vâ Nguyªn Gi¸p;

ViÖt Nam
TµI liÖu cã néi dung tæng hîp

B¸ch khoa th­ Hµ Néi: KØ niÖm 1000 n¨m Th¨ng Long - Hµ Néi 1010-2010. T. 1 : LÞch sö / Uû ban Nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin: ViÖn Nghiªn cøu vµ Phæ biÕn kiÕn thøc b¸ch khoa, 2010 . - 755 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10250, Vv 10251/ VTTKHXH / Mfn: 88585

Tõ kho¸ : B¸ch khoa th­; Giai ®o¹n lÞch sö; Thêi k× lÞch sö;

Sù kiÖn lÞch sö; Hµ Néi; ViÖt Nam
B¸ch khoa th­ Hµ Néi: KØ niÖm 1000 n¨m Th¨ng Long - Hµ Néi 1010-2010. T. 2 : §Þa lý / Hoµng ThiÕu S¬n, Hoµng Kh¾c Tuyªn ch.b.; NguyÔn H÷u Quúnh, TriÖu Chinh HiÓu, T« Linh b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin: ViÖn Nghiªn cøu vµ Phæ biÕn kiÕn thøc b¸ch khoa, 2010 . - 571 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10252, Vv 10253/ VTTKHXH / Mfn: 88586

Tõ kho¸ : B¸ch khoa th­; §Þa chÝ; §Þa lÝ tù nhiªn; D©n sè;

§Þa lÝ lÞch sö; Tæ chøc hµnh chÝnh; §­êng phè;

Ph­êng; X·; QuËn; HuyÖn; Hµ Néi; ViÖt Nam
B¸ch khoa th­ Hµ Néi: KØ niÖm 1000 n¨m Th¨ng Long - Hµ Néi 1010-2010. T. 3 : ChÝnh trÞ / Uû ban Nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin:ViÖn Nghiªn cøu vµ Phæ biÕn kiÕn thøc b¸ch khoa, 2010 . - 517 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10254, Vv 10255/ VTTKHXH / Mfn: 88587

Tõ kho¸ : B¸ch khoa th­; Bé m¸y nhµ n­íc; LÞch sö nhµ n­íc;

HÖ thèng chÝnh trÞ; Tæ chøc hµnh chÝnh; Tæ chøc chÝnh trÞ;

Qu©n sù; An ninh chÝnh trÞ; Quan hÖ quèc tÕ; Hµ Néi;

ViÖt Nam
B¸ch khoa th­ Hµ Néi: KØ niÖm 1000 n¨m Th¨ng Long - Hµ Néi 1010-2010. T. 4 : ChÝnh trÞ / H÷u §øc ch.b.; Lª V¨n Th©u, Ng« §øc TiÕt, NguyÔn H÷u Quúnh... b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin: ViÖn Nghiªn cøu vµ Phæ biÕn kiÕn thøc b¸ch khoa, 2010 . - 307 tr.Ký hiÖu kho : Vv 10256, Vv 10257/ VTTKHXH / Mfn: 88588

Tõ kho¸ : B¸ch khoa th­; LÞch sö ph¸p luËt; Tæng quan ph¸p luËt;

H­¬ng ­íc; HÖ thèng t­ ph¸p; C¬ quan t­ ph¸p;

V¨n b¶n ph¸p luËt; Hµ Néi; ViÖt Nam
B¸ch khoa th­ Hµ Néi: KØ niÖm 1000 n¨m Th¨ng Long - Hµ Néi 1010-2010. T. 5 : Kinh tÕ / Uû ban Nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin: ViÖn Nghiªn cøu vµ Phæ biÕn kiÕn thøc b¸ch khoa, 2010 . - 529 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10258, Vv 10259/ VTTKHXH / Mfn: 88589

Tõ kho¸ : B¸ch khoa th­; Ph¸t triÓn kinh tÕ; Tæng quan kinh tÕ;

Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn; Thµnh tùu kinh tÕ; Hµ Néi; ViÖt Nam


B¸ch khoa th­ Hµ Néi: KØ niÖm 1000 n¨m Th¨ng Long - Hµ Néi 1010-2010. T. 6 : Khoa häc vµ C«ng nghÖ / Uû ban Nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin:ViÖn Nghiªn cøu vµ Phæ biÕn kiÕn thøc b¸ch khoa, 2010 . - 409 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10260, Vv 10261/ VTTKHXH / Mfn: 88590

Tõ kho¸ : B¸ch khoa th­; Khoa häc c«ng nghÖ;

øng dông khoa häc c«ng nghÖ; LÜnh vùc khoa häc c«ng nghÖ;

Ho¹t ®éng khoa häc c«ng nghÖ; Hµ Néi; ViÖt Nam
B¸ch khoa th­ Hµ Néi: KØ niÖm 1000 n¨m Th¨ng Long - Hµ Néi 1010-2010. T. 7 : Khoa häc vµ X· héi nh©n v¨n / Uû ban Nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin: ViÖn Nghiªn cøu vµ Phæ biÕn kiÕn thøc b¸ch khoa, 2010 . - 255 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10262, Vv 10263/ VTTKHXH / Mfn: 88591

Tõ kho¸ : B¸ch khoa th­; Khoa häc x· héi; Khoa häc nh©n v¨n;

Tæng quan khoa häc; Thêi k× lÞch sö; Hµ Néi; ViÖt Nam
B¸ch khoa th­ Hµ Néi. T. 8 : Gi¸o dôc / Uû ban Nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin: ViÖn Nghiªn cøu vµ Phæ biÕn kiÕn thøc b¸ch khoa, 2010 . - 376 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10264, Vv 10265/ VTTKHXH / Mfn: 88592

Tõ kho¸ : B¸ch khoa th­; Gi¸o dôc; LÞch sö gi¸o dôc;

Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn; Hµ Néi; ViÖt Nam


B¸ch khoa th­ Hµ Néi. T. 9 : Y tÕ / Uû ban Nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin: ViÖn Nghiªn cøu vµ Phæ biÕn kiÕn thøc b¸ch khoa, 2010 . - 264 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10266, Vv 10267/ VTTKHXH / Mfn: 88593

Tõ kho¸ : B¸ch khoa th­; Y tÕ; Ch¨m sãc søc khoÎ; LÞch sö y tÕ;

BÖnh viÖn; B¸c sÜ; Hµ Néi; ViÖt Nam


B¸ch khoa th­ Hµ Néi. T. 10 : V¨n häc / Uû ban Nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin: ViÖn Nghiªn cøu vµ Phæ biÕn kiÕn thøc b¸ch khoa, 2010 . - 655 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10268, Vv 10269/ VTTKHXH / Mfn: 88594

Tõ kho¸ : B¸ch khoa th­; V¨n häc; LÝ luËn v¨n häc; Nghiªn cøu t¸c gia;

Nghiªn cøu t¸c phÈm; T¸c phÈm v¨n häc; Hµ Néi; ViÖt Nam


B¸ch khoa th­ Hµ Néi. T. 11 : TiÕng ViÖt Hµ Néi / Uû ban Nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin: ViÖn Nghiªn cøu vµ Phæ biÕn kiÕn thøc b¸ch khoa, 2010- 279 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10270, Vv 10271/ VTTKHXH / Mfn: 88595

Tõ kho¸ : B¸ch khoa th­; TiÕng ViÖt; TiÕng Hµ Néi;

LÞch sö ng«n ng÷; C¬ së ph¸t ©m; Tõ vùng; Ng÷ ph¸p;

Phong c¸ch ng«n ng÷; Hµ Néi; ViÖt Nam
B¸ch khoa th­ Hµ Néi. T. 12 : NghÖ thuËt / Uû ban Nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin: ViÖn Nghiªn cøu vµ Phæ biÕn kiÕn thøc b¸ch khoa, 2010 . - 455 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10272, Vv 10273/ VTTKHXH / Mfn: 88596

Tõ kho¸ : B¸ch khoa th­; NghÖ thuËt ; NghÖ thuËt s©n khÊu;

NghÖ thuËt ©m nh¹c; NghÖ thuËt móa; NghÖ thuËt ®iÖn ¶nh;

NghÖ thuËt nhiÕp ¶nh; KiÕn tróc; §iªu kh¾c; Héi ho¹;

MÜ thuËt thñ c«ng; Hµ Néi; ViÖt Nam


B¸ch khoa th­ Hµ Néi: KØ niÖm 1000 n¨m Th¨ng Long - Hµ Néi 1010-2010. T. 13 : Th«ng tin - XuÊt b¶n / Uû ban Nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin: ViÖn Nghiªn cøu vµ Phæ biÕn kiÕn thøc b¸ch khoa, 2010 . - 349 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10274, Vv 10275/ VTTKHXH / Mfn: 88597

Tõ kho¸ : B¸ch khoa th­; Th«ng tin; Th«ng tin ®iÖn tö; B¸o chÝ;

XuÊt b¶n; Ph¸t hµnh s¸ch; Th­ viÖn; Hµ Néi; ViÖt Nam


B¸ch khoa th­ Hµ Néi: KØ niÖm 1000 n¨m Th¨ng Long - Hµ Néi 1010-2010. T. 14 : Di tÝch - B¶o tµng / Uû ban Nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin: ViÖn Nghiªn cøu vµ Phæ biÕn kiÕn thøc b¸ch khoa, 2010 . - 406 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10276, Vv 10277/ VTTKHXH / Mfn: 88598

Tõ kho¸ : B¸ch khoa th­; B¶o tµng; Di tÝch lÞch sö; §Òn;

Chïa; §×nh; Hµ Néi; ViÖt Nam
B¸ch khoa th­ Hµ Néi. T. 15 : Du lÞch / Uû ban Nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin: ViÖn Nghiªn cøu vµ Phæ biÕn kiÕn thøc b¸ch khoa, 2010 . - 241 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10278, Vv 10279/ VTTKHXH / Mfn: 88599

Tõ kho¸ : B¸ch khoa th­; Du lÞch; Tæng quan du lÞch;

Trung t©m du lÞch; Lo¹i h×nh du lÞch; Quy ho¹ch du lÞch;

§Þnh h­íng du lÞch; Hµ Néi; ViÖt Nam
B¸ch khoa th­ Hµ Néi. T. 16 : TÝn ng­ìng t«n gi¸o / Uû ban Nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin: ViÖn Nghiªn cøu vµ Phæ biÕn kiÕn thøc b¸ch khoa, 2010- 199 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10280, Vv 10281/ VTTKHXH / Mfn: 88600

Tõ kho¸ : B¸ch khoa th­; TÝn ng­ìng t«n gi¸o; PhËt gi¸o;

§¹o C«ng gi¸o; §¹o gi¸o; §¹o Tin lµnh; §¹o Cao ®µi;

LÞch sö ph¸t triÓn; Hµ Néi; ViÖt Nam
B¸ch khoa th­ Hµ Néi: KØ niÖm 1000 n¨m Th¨ng Long - Hµ Néi 1010-2010. T. 17 : Phong tôc lÔ héi / Uû ban Nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin: ViÖn Nghiªn cøu vµ Phæ biÕn kiÕn thøc b¸ch khoa, 2010 . - 226 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10282, Vv 10283/ VTTKHXH / Mfn: 88601

Tõ kho¸ : B¸ch khoa th­; Phong tôc tËp qu¸n; Phong tôc lÔ héi;

Phong tôc thê cóng; Phong tôc ¨n uèng; Phong tôc øng xö;

LÔ héi cæ truyÒn; Hµ Néi; ViÖt Nam
B¸ch khoa th­ Hµ Néi. T. 18 : ThÓ dôc - ThÓ thao / §oµn Thµnh L©m ch.b.; D­¬ng NghiÖp ChÝ, TrÇn Phóc Phong, NguyÔn H÷u Quúnh b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin: ViÖn Nghiªn cøu vµ Phæ biÕn kiÕn thøc b¸ch khoa, 2010 . - 210 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10284, Vv 10285/ VTTKHXH / Mfn: 88602

Tõ kho¸ : B¸ch khoa th­; ThÓ dôc thÓ thao; LÞch sö thÓ dôc;

Phong trµo thÓ thao; Lo¹i h×nh thÓ dôc thÓ thao;

Hµ Néi; ViÖt Nam
Danh lôc ®á ViÖt Nam = Vietnam red list / ViÖn Khoa häc vµ c«ng nghÖ ViÖt Nam . - H. : Khoa häc Tù nhiªn vµ C«ng nghÖ, 2007 . - 412tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900831/ TVKHXHHCM / Mfn: 88893

Tõ kho¸ : §éng vËt; Thùc vËt; Danh môc; Danh lôc ®á; ViÖt Namtải về 0.6 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương