S¸ch míi sè 12/2010tải về 0.6 Mb.
trang2/6
Chuyển đổi dữ liệu06.07.2016
Kích0.6 Mb.
#43
1   2   3   4   5   6
§Þa chÝ TiÒn Giang. T. 1 / TrÇn Hoµng DiÖu, NguyÔn Anh TuÊn ch.b. . - H. : [k.nxb.], 2005 . - 1081 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10286/ VTTKHXH / Mfn: 88603

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; §Þa chÝ; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

§êi sèng v¨n ho¸; §êi sèng tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n;

Nh©n vËt lÞch sö; TØnh TiÒn Giang; ViÖt Nam
§Þa chÝ TiÒn Giang. T. 2 / TrÇn Hoµng DiÖu, NguyÔn Quang ¢n ch.b. . - H. : [k.nxb.], 2007 . - 1398 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10287/ VTTKHXH / Mfn: 88604

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; §Þa chÝ; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

§êi sèng v¨n ho¸; §êi sèng tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n;

Nh©n vËt lÞch sö; TØnh TiÒn Giang; ViÖt Nam
Hµnh tr×nh t×m l¹i céi nguån: Nghiªn cøu vµ ®èi tho¹i / Hµ V¨n Thuú . - H. : V¨n häc, 2008 . - 327 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900957/ TVKHXHHCM / Mfn: 88898

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Céi nguån v¨n ho¸;

Ng­êi ViÖt; Nguån gèc ng­êi ViÖt; ViÖt Nam


H×nh ¶nh nh©n lo¹i: L­îc kh¶o nhËp m«n Nh©n chñng häc v¨n häc / Conrad Phillip Kottak; NguyÔn Hoµng Trung, Chu ThÞ Quúnh Giao,... d.; Lª S¬n h.®. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2006 . - 317 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1167/ VNCVANHOA / Mfn: 88772

Tõ kho¸ : Nh©n chñng häc; Nh©n lo¹i; Con ng­êi;

Nghiªn cøu con ng­êi; Quan hÖ x· héi


Katu kÎ sèng ®Çu ngän n­íc/ NguyÔn Ph­íc B¶o §µn ch.b.; Lª Anh TuÊn, TrÇn §øc S¸ng, NguyÔn H÷u Th«ng b.s. . - HuÕ : Nxb. ThuËn ho¸, 2005 . - 443 tr.

Ký hiÖu kho : VB1752/ VDNA / Mfn: 88832

VL 1414, VL 1415/ VNCVANHOA / Mfn: 88707Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

Ng­êi Katu; MiÒn Trung; ViÖt Nam
Kh«ng gian v¨n ho¸ nguyªn thñy: Nh×n theo lý thuyÕt chøc n¨ng / Robert Lowie; Vò Xu©n Ba, Ng« B×nh L©m d. . - H. : Tri thøc: T¹p chÝ V¨n ho¸ nghÖ thuËt, 2008 . - 598 tr.

Ký hiÖu kho : VB4430/ VDNA / Mfn: 88779

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ nguyªn thñy; Kh«ng gian v¨n ho¸;

Phong tôc tËp qu¸n; Ng­êi nguyªn thñyLÔ héi T©y Nguyªn = Festival in the Central Highland of Viªt Nam / TrÇn Phong; Nguyªn Ngäc, Ng« V¨n Doanh gi.th. . - H. : ThÕ giíi, 2008 . - 102 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1412, VL 1413/ VNCVANHOA / Mfn: 88708

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n;

LÔ héi; S¸ch ¶nh; T©y Nguyªn; ViÖt Nam


LÞch sö ph¸t triÓn §«ng Nam ¸: Tõ h×nh thµnh ®Õn hiÖn ®¹i / Mary Somers Heidhues; Huúnh Kim Oanh, Ph¹m Viªm Ph­¬ng d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2007 . - 253 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900930, LSS0900929/ TVKHXHHCM / Mfn: 88916

Tõ kho¸ : LÞch sö khu vùc; Gi¸ trÞ vËt chÊt; Gi¸ trÞ tinh thÇn;

TruyÒn thèng v¨n ho¸; TÝn ng­ìng; Phong tôc tËp qu¸n;

ChÕ ®é x· héi; ChÕ ®é chÝnh trÞ; §«ng Nam ¸
LÞch v¹n niªn/ T¨ng Ng« C­êng ch.b. . - H¶i Phßng : Nxb. H¶i Phßng, 2007 . - 563 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1080/ VNCVANHOA / Mfn: 88716

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; H«n nh©n;

Xem ngµy; LÞch; Niªn lÞch


M¹ch sèng cña h­¬ng ­íc trong lµng ViÖt Trung Bé/ NguyÔn H÷u Th«ng . - HuÕ : Nxb. ThuËn Ho¸, 2007 . - 679 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0901414, LSS0901000/ TVKHXHHCM / Mfn: 88902

Tõ kho¸ : H­¬ng ­íc; Lµng cæ; Trung Bé; ViÖt Nam
N©ng cao chÊt l­îng nguån nh©n lùc d©n téc thiÓu sè ë c¸c tØnh miÒn nói phÝa B¾c vµ T©y Nguyªn hiÖn nay/ Vò §×nh HoÌ, §oµn Minh HuÊn ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 467 tr.

Ký hiÖu kho : VB4481/ VDNA / Mfn: 88825

Tõ kho¸ : D©n téc thiÓu sè; Nguån nh©n lùc; MiÒn nói phÝa B¾c;

ChÊt l­îng nguån nh©n lùc; T©y Nguyªn; ViÖt Nam


Nh¹c khÝ d©n téc Khmer Sãc Tr¨ng = Soc Trang Province Khmer Folk-Music Instruments / §µo Huy QuyÒn, S¬n Ngäc Hoµng, Ng« KhÝ . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2007 . - 459 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900962 - LSS0900964/ TVKHXHHCM / Mfn: 88925

Tõ kho¸ : ¢m nh¹c; Nh¹c khÝ; LÞch sö nh¹c khÝ;

Nh¹c khÝ truyÒn thèng; Nh¹c cô;

Ng­êi Khmer; TØnh Sãc Tr¨ng; ViÖt Nam
Nh÷ng m¶ng mµu v¨n ho¸ T©y Nguyªn = Some images of TayNguyen culture / Ng« §øc ThÞnh . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2007 . - 479 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900966/ TVKHXHHCM / Mfn: 88919

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n téc; D©n téc thiÓu sè;

V¨n ho¸ nghÖ thuËt; T©y Nguyªn; ViÖt NamPh¸c th¶o v¨n ho¸ d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè tØnh Kon Tum. - H. : ViÖn V¨n ho¸ nghÖ thuËt ViÖt Nam, 2008 . - 381 tr.

Ký hiÖu kho : VB4431/ VDNA / Mfn: 88780

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian;

V¨n ho¸ d©n téc; Phong tôc tËp qu¸n;

D©n téc thiÓu sè; TØnh Kon Tum; ViÖt Nam
PhËt gi¸o Kh¬ Me Nam Bé: Nh÷ng vÊn ®Ò nh×n l¹i / NguyÔn M¹nh C­êng . - H. : T«n gi¸o: Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2008 . - 310 tr.

Ký hiÖu kho : VB4494/ VDNA / Mfn: 88838

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; Ng­êi Khmer; PhËt gi¸o Nam t«ng Khmer;

Nghi thøc tông niÖm; Nam Bé; ViÖt Nam


T©m linh ViÖt Nam/ NguyÔn Duy Hinh . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2007 . - 559 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0901819, LSS0900939,

LSS0900915/ TVKHXHHCM / Mfn: 88906Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ tinh thÇn;

V¨n ho¸ t©m linh; T©m linh; V¨n ho¸ d©n téc; ViÖt Nam


Tæ chøc x· héi cña ng­êi Hoa ë Nam Bé: LuËn ¸n tiÕn sÜ Sö häc / NguyÔn §Ö . - TP. Hå ChÝ Minh : [k.nxb.], 2008 . - 189 tr.

Ký hiÖu kho : La 348/ VTTKHXH / Mfn: 88580

Tõ kho¸ : LuËn ¸n tiÕn sÜ; Tæ chøc x· héi; Ng­êi Hoa;

MiÒn Nam; ViÖt Nam


Tõ ®iÓn hiÖn vËt v¨n ho¸ c¸c d©n téc ViÖt Nam: Dùa trªn bé s­u tËp cña B¶o tµng D©n téc häc ViÖt Nam / NguyÔn V¨n Huy ch.b. . - H. : Gi¸o dôc, 2007 . - 772 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900816/ TVKHXHHCM / Mfn: 88866

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; V¨n ho¸ d©n téc; D©n téc thiÓu sè;

Di s¶n v¨n ho¸; HiÖn vËt v¨n ho¸;

HiÖn vËt; ViÖt Nam; Tõ ®iÓn
V¨n ho¸ tÝn ng­ìng cña mét sè d©n téc trªn ®Êt ViÖt Nam/ NguyÔn M¹nh C­êng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 564 tr.

Ký hiÖu kho : VB4495/ VDNA / Mfn: 88839

Tõ kho¸ : TÝn ng­ìng; V¨n ho¸ tÝn ng­ìng;

D©n téc thiÓu sè; T©y B¾c; T©y Nguyªn; ViÖt Nam


V¨n ho¸ ViÖt Nam/ §Æng Nghiªm V¹n . - H. : Gi¸o dôc, 2007 . - 934 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1157/ VNCVANHOA / Mfn: 88765

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn;

Phong tôc tËp qu¸n; ViÖt Nam


ViÖt Nam häc: Kû yÕu Héi th¶o Quèc tÕ lÇn thø hai. Thµnh phè Hå ChÝ Minh, 14 - 16.7.2004. T. 2 : ViÖt Nam trªn ®­êng ph¸t triÓn vµ héi nhËp: TruyÒn thèng vµ hiÖn ®¹i / ViÖn Khoa häc X· héi ViÖt Nam; §¹i häc Quèc gia Hµ Néi . - H. : ThÕ giíi, 2007 . - 739 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1133/ VNCVANHOA / Mfn: 88748

Tõ kho¸ : ViÖt Nam häc; Héi th¶o quèc tÕ; Kû yÕu;

LÞch sö; D©n téc; T«n gi¸o; ViÖt Nam


Kh¶o cæ häc

C¸c di tÝch hËu kú ®¸ cò vµ s¬ kú ®¸ míi ë Qu¶ng T©y Trung Quèc trong mèi quan hÖ víi B¾c ViÖt Nam/ Tr×nh N¨ng Chung . - H. : KHXH, 2008 . - 233 tr.

Ký hiÖu kho : VB4484/ VDNA / Mfn: 88828

Tõ kho¸ : Kh¶o cæ; Di chØ kh¶o cæ; Di tÝch kh¶o cæ;

HiÖn vËt kh¶o cæ; HËu kú ®¸ cò; S¬ kú ®¸ míi;

TØnh Qu¶ng T©y; Trung Quèc; MiÒn B¾c; ViÖt Nam
KiÕn tróc cæ ViÖt Nam tõ c¸i nh×n kh¶o cæ häc/ TrÞnh Cao T­ëng . - H. : X©y dùng, 2007 . - 178 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1084/ VNCVANHOA / Mfn: 88719

Tõ kho¸ : KiÕn tróc; §×nh Phï L·o; Chïa VÜnh Nghiªm; ViÖt Nam
Mét chÆng ®­êng t×m vÒ qu¸ khø/ TrÞnh Cao T­ëng . - H. : KHXH, 2007 . - 788 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1129, VL 1230/ VNCVANHOA / Mfn: 88744

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu kh¶o cæ; Ph¸t hiÖn kh¶o cæ; Gèm cæ;

Nhµ khoa häc; TrÞnh Cao T­ëng; ViÖt Nam


Nh÷ng ph¸t hiÖn míi vÒ kh¶o cæ häc n¨m 2008/ ViÖn Kh¶o cæ häc . - H. : KHXH, 2008 . - 856 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900828, LSS0900818/ TVKHXHHCM / Mfn: 88885

Tõ kho¸ : Kh¶o cæ; Ph¸t hiÖn kh¶o cæ;

Di chØ kh¶o cæ; 2008; ViÖt Nam


Khoa häc tù nhiªn. khkt. Khcn. Y tÕ. ®Þa lý

B¸ch khoa th­ Hµ Néi: KØ niÖm 1000 n¨m Th¨ng Long - Hµ Néi 1010-2010. T. 2 : §Þa lý / Hoµng ThiÕu S¬n, Hoµng Kh¾c Tuyªn ch.b.; NguyÔn H÷u Quúnh, TriÖu Chinh HiÓu, T« Linh b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin: ViÖn Nghiªn cøu vµ Phæ biÕn kiÕn thøc b¸ch khoa, 2010 . - 571 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10252, Vv 10253/ VTTKHXH / Mfn: 88586

Tõ kho¸ : B¸ch khoa th­; §Þa chÝ; §Þa lÝ tù nhiªn; D©n sè;

§Þa lÝ lÞch sö; Tæ chøc hµnh chÝnh; §­êng phè;

Ph­êng; X·; QuËn; HuyÖn; Hµ Néi; ViÖt Nam
B¸ch khoa th­ Hµ Néi: KØ niÖm 1000 n¨m Th¨ng Long - Hµ Néi 1010-2010. T. 6 : Khoa häc vµ C«ng nghÖ / Uû ban Nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin:ViÖn Nghiªn cøu vµ Phæ biÕn kiÕn thøc b¸ch khoa, 2010 . - 409 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10260, Vv 10261/ VTTKHXH / Mfn: 88590

Tõ kho¸ : B¸ch khoa th­; Khoa häc c«ng nghÖ;

øng dông khoa häc c«ng nghÖ; LÜnh vùc khoa häc c«ng nghÖ;

Ho¹t ®éng khoa häc c«ng nghÖ; Hµ Néi; ViÖt Nam

B¸ch khoa th­ Hµ Néi. T. 9 : Y tÕ / Uû ban Nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin: ViÖn Nghiªn cøu vµ Phæ biÕn kiÕn thøc b¸ch khoa, 2010 . - 264 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10266, Vv 10267/ VTTKHXH / Mfn: 88593

Tõ kho¸ : B¸ch khoa th­; Y tÕ; Ch¨m sãc søc khoÎ;

LÞch sö y tÕ; BÖnh viÖn; B¸c sÜ; Hµ Néi; ViÖt Nam


C¸c ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu trong nh©n häc: TiÕp cËn ®Þnh tÝnh vµ ®Þnh l­îng / H. Russel Bernard . - TP. Hå ChÝ Minh : §¹i häc Quèc gia TP. Hå ChÝ Minh, 2009 . - 561 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10292, Vv 10293/ VTTKHXH / Mfn: 88607

Tõ kho¸ : Nh©n häc; Con ng­êi; Nghiªn cøu con ng­êi;

Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu; TiÕp cËn ®Þnh tÝnh; §Þnh l­îng


ChØ dÉn ®Þa lý - Lý thuyÕt vµ thùc hµnh trong xuÊt khÈu: S¸ch chuyªn kh¶o / §ç ThÞ Loan ch.b. . - H. : KHXH, 2008 . - 259 tr.

Ký hiÖu kho : VB4475/ VDNA / Mfn: 88819

Tõ kho¸ : Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; XuÊt khÈu;

Th­¬ng m¹i; ChØ dÉn ®Þa lý;

Lý thuyÕt; Thùc hµnh; ViÖt Nam; ThÕ giíi
C¬ së d÷ liÖu/ §ç Trung TuÊn . - In lÇn 2 . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2007 . - 337 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900979, LSS0900980/ TVKHXHHCM / Mfn: 88899

Tõ kho¸ : Tin häc; C¬ së d÷ liÖu; ThiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu;

C¬ së d÷ liÖu m¹ng; Qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu


Danh lôc ®á ViÖt Nam = Vietnam red list / ViÖn Khoa häc vµ c«ng nghÖ ViÖt Nam . - H. : Khoa häc Tù nhiªn vµ C«ng nghÖ, 2007 . - 412tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900831/ TVKHXHHCM / Mfn: 88893

Tõ kho¸ : §éng vËt; Thùc vËt; Danh môc; Danh lôc ®á; ViÖt Nam
Danh nh©n thÕ giíi/ Quèc Kh¸nh, Thanh Th¶o b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 556 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1429, VL 1430/ VNCVANHOA / Mfn: 88699

Tõ kho¸ : Danh nh©n; Nh©n vËt lÞch sö; Danh nh©n chÝnh trÞ;

Danh nh©n v¨n ho¸; Danh nh©n kinh tÕ; ThÕ giíi


§Þa chÝ TiÒn Giang. T. 1 / TrÇn Hoµng DiÖu, NguyÔn Anh TuÊn ch.b. . - H. : [k.nxb.], 2005 . - 1081 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10286/ VTTKHXH / Mfn: 88603

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; §Þa chÝ; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

§êi sèng v¨n ho¸; §êi sèng tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n;

Nh©n vËt lÞch sö; TØnh TiÒn Giang; ViÖt Nam
§Þa chÝ TiÒn Giang. T. 2 / TrÇn Hoµng DiÖu, NguyÔn Quang ¢n ch.b. . - H. : [k.nxb.], 2007 . - 1398 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10287/ VTTKHXH / Mfn: 88604

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; §Þa chÝ; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

§êi sèng v¨n ho¸; §êi sèng tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n;

Nh©n vËt lÞch sö; TØnh TiÒn Giang; ViÖt Nam

§Þa lý sinh th¸i m«i tr­êng/ NguyÔn ThÕ Th«ng . - H. : Khoa häc vµ KÜ thuËt, 2007 . - 202 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900908/ TVKHXHHCM / Mfn: 88924

Tõ kho¸ : §Þa lý; M«i tr­êng; M«i tr­êng sinh th¸i;

§Þa lý sinh th¸i; C¶nh quan sinh th¸i


§Þa chÝ c¸c x· tØnh Cao B»ng. Q. 1 : ThÞ x· Cao B»ng, huyÖn Hµ Qu¶ng, huyÖn Hoµ An, huyÖn Th¹ch An / Uû ban nh©n d©n tØnh Cao B»ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2007 . 842 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1113/ VNCVANHOA / Mfn: 88734

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Þa danh; V¨n ho¸; Gi¸o dôc;

Y tÕ; X· héi; TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam


Hµ Néi - con ®­êng, dßng s«ng vµ lÞch sö/ NguyÔn Vinh Phóc . - H. : Giao th«ng vËn t¶i, 2009 . - 225 tr.

Ký hiÖu kho : VB4439/ VDNA / Mfn: 88787

Tõ kho¸ : §­êng bé; §­êng thñy; TuyÕn ®­êng;

Dßng s«ng; LÞch sö ph¸t triÓn; Hµ Néi; ViÖt Nam


Kú quan thiªn nhiªn thÕ giíi/ Jon Bakst, Peter Clarkson, Elisabeth Crowell...; NhÊt Nh­, Ph¹m Cao Hoµn d. . - Tb. lÇn 1 . - H. : Mü thuËt, 2006 . - 209 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1166/ VNCVANHOA / Mfn: 88771

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; Kú quan thiªn nhiªn; ThÕ giíi
Lý thuyÕt nh©n lo¹i häc: Giíi thiÖu lÞch sö / R. Jon McGee, Richard L. Warms; Lª S¬n Ph­¬ng Ngäc, §inh Hång Phóc d.; NguyÔn V¨n LÞch, Phan An h.® . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 823 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10294, Vv 10295/ VTTKHXH / Mfn: 88608

Tõ kho¸ : Nh©n lo¹i häc; Con ng­êi; Nghiªn cøu con ng­êi;

LÞch sö loµi ng­êi; Nguån gèc loµi ng­êi;

Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn; Quan hÖ x· héi
Mét sè vÊn ®Ò vÒ ®Þa danh häc ViÖt Nam/ NguyÔn V¨n ¢u . - In lÇn 3 . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2008 . - 155 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900838, LSS0900839/ TVKHXHHCM / Mfn: 88881

Tõ kho¸ : §Þa danh häc; Giíi thiÖu ®Þa danh; ViÖt Nam
S¸ch ®á ViÖt Nam = Vietnam Red Data Book . T. 1 : §éng vËt / ViÖn Khoa häc vµ C«ng nghÖ ViÖt Nam . - H. : Khoa häc Tù nhiªn vµ C«ng nghÖ, 2007 . - 515 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900832/ TVKHXHHCM / Mfn: 88894

Tõ kho¸ : §éng vËt; B¶o tån ®éng vËt; Danh môc;

S¸ch ®á; ViÖt Nam


S¸ch ®á ViÖt Nam = Vietnam Red Data Book . T. 2 : Thùc vËt / ViÖn Khoa häc vµ C«ng nghÖ ViÖt Nam . - H. : Khoa häc Tù nhiªn vµ C«ng nghÖ, 2007 . - 661 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900819/ TVKHXHHCM / Mfn: 88892

Tõ kho¸ : §éng vËt; Thùc vËt; S¸ch ®á; ViÖt Nam

Søc khoÎ sinh s¶n: Dïng trong ®µo t¹o cö nh©n y tÕ céng ®ång / Bïi ThÞ Thu Hµ . - H. : Gi¸o dôc, 2008 . - 147 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900830, LSS0900829/ TVKHXHHCM / Mfn: 88869

Tõ kho¸ : Y häc; Ch¨m sãc søc kháe;

Søc khoÎ sinh s¶n; ViÖt Nam


Khoa häc x· héi. Khoa häc nh©n v¨n
B¸ch khoa th­ Hµ Néi: KØ niÖm 1000 n¨m Th¨ng Long - Hµ Néi 1010-2010. T. 7 : Khoa häc vµ X· héi nh©n v¨n / Uû ban Nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin: ViÖn Nghiªn cøu vµ Phæ biÕn kiÕn thøc b¸ch khoa, 2010 . - 255 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10262, Vv 10263/ VTTKHXH / Mfn: 88591

Tõ kho¸ : B¸ch khoa th­; Khoa häc x· héi; Khoa häc nh©n v¨n;

Tæng quan khoa häc; Thêi k× lÞch sö; Hµ Néi; ViÖt Nam


Khoa häc x· héi Nam Bé - Nh×n vÒ lÞch sö, nh×n vµo hiÖn ®¹i, nh×n ra khu vùc/ Bïi ThÕ C­êng ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 506 tr.

Ký hiÖu kho : VB4469/ VDNA / Mfn: 88814

Tõ kho¸ : Con ng­êi; TÖ n¹n x· héi; ChÝnh s¸ch t«n gi¸o;

Nam Bé; ViÖt Nam


Kinh tÕ
B¸ch khoa th­ Hµ Néi: KØ niÖm 1000 n¨m Th¨ng Long - Hµ Néi 1010-2010. T. 5 : Kinh tÕ / Uû ban Nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin: ViÖn Nghiªn cøu vµ Phæ biÕn kiÕn thøc b¸ch khoa, 2010 . - 529 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10258, Vv 10259/ VTTKHXH / Mfn: 88589

Tõ kho¸ : B¸ch khoa th­; Ph¸t triÓn kinh tÕ; Tæng quan kinh tÕ;

Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn; Thµnh tùu kinh tÕ; Hµ Néi; ViÖt Nam


BÞnh §Þnh 10 n¨m ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi: 2001-2010 / Côc Thèng kª B×nh §Þnh .- H. : Thèng kª, 2010 . - 207 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10346, Vv 10347/ VTTKHXH / Mfn: 88635

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Thèng kª kinh tÕ; Sè liÖu thèng kª;

2001-2010; TØnh B×nh §Þnh; ViÖt Nam


BÝ quyÕt lµm giµu cña Napoleon Hill = Napoleon Hill's a year of growing rich / Napoleon Hill; H¶i V©n, Minh H»ng d. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2008 . - 215 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900896/ TVKHXHHCM / Mfn: 88865

Tõ kho¸ : Kinh tÕ doanh nghiÖp; Doanh nh©n; BÝ quyÕt thµnh c«ng;

NghÖ thuËt kinh doanh; Thµnh c«ng kinh doanhC¸c cam kÕt WTO vÒ dÞch vô ph©n phèi: Nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra ®èi víi ViÖt Nam / Tr­êng §¹i häc Th­¬ng m¹i, Uû ban Kinh tÕ cña Quèc héi . - H. : Thèng kª, 2010 . - 420 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10288, Vv 10289/ VTTKHXH / Mfn: 88605

Tõ kho¸ : X· héi häc kinh tÕ; Kinh tÕ th­¬ng m¹i;

Cam kÕt WTO; DÞch vô ph©n phèi; WTO;

Tæ chøc th­¬ng m¹i thÕ giíi; ViÖt Nam; ThÕ giíi
C¸c vÊn ®Ò x· héi trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi vµ héi nhËp kinh tÕ ë ViÖt Nam. T. 1/ Giang Thanh Long, D­¬ng Kim Hång . - H. : Lao ®éng, 2007 . - 252 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900849, LSS0900850/ TVKHXHHCM / Mfn: 88880

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi kinh tÕ;

Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; ¶nh h­ëng x· héi;

BiÕn ®æi x· héi; ViÖt Nam
CÈm nang doanh nghiÖp WTO vµ cam kÕt WTO cña ViÖt Nam/ NguyÔn ThÞ Thu Trang ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 483 tr.

Ký hiÖu kho : VB4503/ VDNA / Mfn: 88848

Tõ kho¸ : Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; Gia nhËp WTO;

Doanh nghiÖp; CÈm nang; ViÖt Nam


ChØ dÉn ®Þa lý - Lý thuyÕt vµ thùc hµnh trong xuÊt khÈu: S¸ch chuyªn kh¶o / §ç ThÞ Loan ch.b. . - H. : KHXH, 2008 . - 259 tr.

Ký hiÖu kho : VB4475/ VDNA / Mfn: 88819

Tõ kho¸ : Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; XuÊt khÈu;

Th­¬ng m¹i; ChØ dÉn ®Þa lý;

Lý thuyÕt; Thùc hµnh; ViÖt Nam; ThÕ giíi
ChÝnh s¸ch c«ng nghiÖp cña ViÖt Nam: ThiÕt kÕ chÝnh s¸ch ®Ó ph¸t triÓn bÒn v÷ng / Dwight H. Perkins, Vò Thµnh Tù Anh . - H. : [k.nxb], 2010 . - 54 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10311, Vv 10312/ VTTKHXH / Mfn: 88617

Tõ kho¸ : Kinh tÕ c«ng nghiÖp; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch c«ng nghiÖp; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng;

Sè liÖu kinh tÕ; ViÖt Nam
Céng ®ång kinh tÕ ASEAN (AEC)Néi dung vµ lé tr×nh: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn Hång S¬n ch.b. . - H. : KHXH, 2008 . - 228 tr.

Ký hiÖu kho : VB4471, VB4473/ VDNA / Mfn: 88816

Tõ kho¸ : Hîp t¸c kinh tÕ; Liªn kÕt kinh tÕ; AEC;

Céng ®ång kinh tÕ ASEAN; Lé tr×nh thùc hiÖn; ASEAN


Dù b¸o kinh tÕ thÕ giíi n¨m 2009: §Æc san chuyªn ®Ò phôc vô l·nh ®¹o sè 52 / Trung t©m Th«ng tin vµ Dù b¸o kinh tÕ - x· héi quèc gia . - H. : [k.nxb.], 2009 . - 80 tr.

Ký hiÖu kho : VB4434/ VDNA / Mfn: 88782

Tõ kho¸ : Kinh tÕ; Khñng ho¶ng kinh tÕ; T¨ng tr­ëng kinh tÕ;

Kinh tÕ vÜ m«; FDI; Dù b¸o; 2009; ViÖt Nam; ThÕ giíi§Æc s¾c Trung Hoa/ V¨n Träng . - H. : V¨n häc, 2008 . - 124 tr.

Ký hiÖu kho : VB4444/ VDNA / Mfn: 88792

Tõ kho¸ : T×nh h×nh néi bé; ChÝnh s¸ch ®èi néi;

Quan hÖ quèc tÕ; §­êng lèi ph¸t triÓn;

Kinh tÕ x· héi; V¨n ho¸ t­ t­ëng; ViÖt Nam; Trung Quèc
§iÒu chØnh chÝnh s¸ch th­¬ng m¹i cña Liªn minh Ch©u ¢u trong bèi c¶nh ph¸t triÓn míi/ Bïi NhËt Quang . - H. : KHXH, 2008 . - 175 tr.

Ký hiÖu kho : VB4476/ VDNA / Mfn: 88820

Tõ kho¸ : Kinh tÕ th­¬ng m¹i; ChÝnh s¸ch th­¬ng m¹i;

§iÒu chØnh chÝnh s¸ch th­¬ng m¹i;

Tù do ho¸ th­¬ng m¹i quèc tÕ; Liªn minh ch©u ¢u
§Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa trong ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng ë ViÖt Nam: Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p / Ph¹m V¨n Dòng ch.b. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2009 . - 425 tr.

Ký hiÖu kho : VB4497/ VDNA / Mfn: 88841

Tõ kho¸ : Kinh tÕ thÞ tr­êng; §Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa;

Ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng; Kinh tÕ nhµ n­íc;

Kinh tÕ t­ nh©n; Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ;

Thùc tr¹ng; Gi¶i ph¸p; ViÖt Nam


§­îc mïa: Nh÷ng lùa chän chiÕn l­îc ®Ó ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n ViÖt Nam: Thóc ®Èy t¨ng n¨ng suÊt n«ng nghiÖp vµ thu nhËp n«ng th«n t¹i ViÖt Nam: Bµi häc tõ kinh nghiÖm cña khu vùc / Ian Coxhead, Kim N. B. Ninh, Vò ThÞ Th¶o, NguyÔn ThÞ Ph­¬ng Hoa . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 76 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10307, Vv 10308/ VTTKHXH / Mfn: 88615

Tõ kho¸ : X· héi häc n«ng th«n; Kinh tÕ n«ng nghiÖp; N«ng nghiÖp;

N«ng th«n; Ph¸t triÓn n«ng nghiÖp; Ph¸t triÓn n«ng th«n;

T¨ng tr­ëng n«ng nghiÖp; ViÖt Nam
HÖ thèng thuÕ mét sè n­íc ASEAN vµ Trung Quèc/ NguyÔn V¨n HiÖu, Lª Xu©n Tr­êng . - H. : Tµi chÝnh, 2008 . - 143 tr.

Ký hiÖu kho : VB4487/ VDNA / Mfn: 88830

Tõ kho¸ : Kinh tÕ tµi chÝnh; ThuÕ; HÖ thèng thuÕ;

ASEAN; Trung Quèc


Khñng ho¶ng kinh tÕ thÕ giíi. C¬ héi nµo cho ViÖt Nam/ Hoµng Nam b.t. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 307 tr.

Ký hiÖu kho : VB4502/ VDNA / Mfn: 88846

Tõ kho¸ : Khñng ho¶ng kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

§Çu t­ n­íc ngoµi; ViÖt Nam; ThÕ giíi


Khñng ho¶ng tµi chÝnh toµn cÇu - Th¸ch thøc vµ c¬ héi ®èi víi ViÖt Nam: §Æc san chuyªn ®Ò phôc vô l·nh ®¹o sè 53 / Trung t©m Th«ng tin vµ Dù b¸o kinh tÕ - x· héi quèc gia . - H. : [k.nxb.], 2009 . - 100 tr.

Ký hiÖu kho : VB4435/ VDNA / Mfn: 88783

Tõ kho¸ : Khñng ho¶ng kinh tÕ; Khñng ho¶ng tµi chÝnh;

2009; ViÖt Nam; ThÕ giíi
Kinh tÕ t­ nh©n ViÖt Nam trong tiÕn tr×nh héi nhËp/ TrÞnh ThÞ Hoa Mai . - H. : ThÕ giíi, 2005 . - 241 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900894, LSS0900895/ TVKHXHHCM / Mfn: 88864

Tõ kho¸ : Kinh tÕ t­ nh©n; Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ;

TiÕn tr×nh héi nhËp; ViÖt Nam


Kinh tÕ, chÝnh trÞ thÕ giíi n¨m 2008 vµ triÓn väng n¨m 2009/ L­u Ngäc TrÞnh ch.b. . H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 455 tr.

Ký hiÖu kho : VB4498/ VDNA / Mfn: 88842

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; T×nh h×nh chÝnh trÞ;

Dù b¸o kinh tÕ; Dù b¸o chÝnh trÞ;

TriÓn väng; 2008-2009; ThÕ giíi
Liªn kÕt gi÷a Tr­êng §¹i häc vµ Doanh nghiÖp trong ho¹t ®éng ®µo t¹o vµ nghiªn cøu/ TrÇn Anh Tµi, TrÇn V¨n Tïng . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2009 . - 181 tr.

Ký hiÖu kho : VB4488/ VDNA / Mfn: 88831

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; Ho¹t ®éng ®µo t¹o; Nghiªn cøu khoa häc;

Tr­êng §¹i häc; Doanh nghiÖp; Liªn kÕt hîp t¸c;

ViÖt Nam; ThÕ giíi
Mét chÆng ®­êng nghiªn cøu Trung Quèc/ NguyÔn ThÕ T¨ng . - H. : V¨n häc, 2008 . 467 tr.

Ký hiÖu kho : VB4461/ VDNA / Mfn: 88806

Tõ kho¸ : C¶i c¸ch chÝnh trÞ; Quan hÖ quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; T­ t­ëng më cöa; ChiÕn l­îc më cöa;

Qu¸ tr×nh c¶i c¸ch më cöa; Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ
N©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cÊp tØnh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng X· héi chñ nghÜa ë ViÖt Nam hiÖn nay/ NguyÔn ThÞ Thu Hµ . - H. : Th«ng tÊn, 2009 . - 202 tr.

Ký hiÖu kho : VB4443/ VDNA / Mfn: 88791

Tõ kho¸ : Kinh tÕ thÞ tr­êng; §Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa;

N¨ng lùc c¹nh tranh; ChÝnh quyÒn; ViÖt Nam


NÒn kinh tÕ c¸c tØnh vïng biÓn cña ViÖt Nam/ ThÕ §¹t . - H. : Lao ®éng, 2009 . - 335 tr.

Ký hiÖu kho : VB4426/ VDNA / Mfn: 88776

Tõ kho¸ : Kh¸i qu¸t kinh tÕ; §Þa lý kinh tÕ;

Ph¸t triÓn kinh tÕ; Kinh tÕ vïng biÓn; ViÖt Nam


Nh×n l¹i chÆng ®­êng 3 n¨m (2006-2008) thùc hiÖn NghÞ quyÕt §¹i héi X cña §¶ng vµ kÕ ho¹ch 5 n¨m ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi 2006-2010: §Æc san, chuyªn ®Ò phôc vô l·nh ®¹o. Sè 50 / Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­, Trung t©m Th«ng tin vµ Dù b¸o Kinh tÕ X· héi quèc gia . - H. : Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­, 2009 . - 70 tr.

Ký hiÖu kho : VB4470/ VDNA / Mfn: 88815

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; NghÞ quyÕt §¹i héi X;

Thùc hiÖn nghÞ quyÕt;Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi;

2006-2010; ViÖt Nam
Nh÷ng «ng trïm tµi chÝnh/ Liaquat Ahamed; Ph­¬ng Lan, Kim Ngäc d.; Tr­¬ng §øc Hïng h.®. . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 575 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10340, Vv 10341/ VTTKHXH / Mfn: 88632

Tõ kho¸ : Kinh tÕ tµi chÝnh; ThÞ tr­êng tµi chÝnh; Tµi chÝnh ng©n hµng;

Nhµ kinh doanh; ¤ng trïm tµi chÝnh; ThÕ giíi


Ph¸t triÓn kinh tÕ cña NhËt B¶n/ Kenichi Ohno . - H. : Lao ®éng, 2007 . - 293 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900852, LSS0900851/ TVKHXHHCM / Mfn: 88878

Tõ kho¸ : LÞch sö kinh tÕ; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ; NhËt B¶n


Qu¶n lý rñi ro ®Ó t¨ng tr­ëng c«ng b»ng: B¸o c¸o xu thÕ ph¸t triÓn kinh tÕ toµn cÇu vµ khu vùc vµ t¸c ®éng tíi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam trong thËp niªn tíi / Colin Kirkpatrick, Nick J. Freeman, Kim N. B. Ninh . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 99 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10309, Vv 10310/ VTTKHXH / Mfn: 88616

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

T¨ng tr­ëng c«ng b»ng; Qu¶n lÝ rñi ro;

Rñi ro kinh tÕ; T¸c ®éng kinh tÕ; ViÖt Nam
Sæ tay vÒ c¸c quy ®Þnh cña WTO vµ cam kÕt gia nhËp cña ViÖt Nam/ ñy ban Quèc gia vÒ Hîp t¸c kinh tÕ quèc tÕ . - H. : §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n, 2007 . - 359 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900932, LSS0900931/ TVKHXHHCM / Mfn: 88918

Tõ kho¸ : WTO; Gia nhËp WTO; Cam kÕt gia nhËp WTO;

LuËt Th­¬ng m¹i; Quy ®Þnh; Sæ tay; ViÖt Nam


T¸c ®éng cña héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ®èi víi ph¸t triÓn n«ng nghiÖp ViÖt Nam/ NguyÔn Tõ ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 230 tr.

Ký hiÖu kho : VB4478/ VDNA / Mfn: 88822

Tõ kho¸ : Kinh tÕ n«ng nghiÖp; ChÝnh s¸ch n«ng nghiÖp;

Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; Ph¸t triÓn n«ng nghiÖp; ViÖt Nam


T¨ng tr­ëng vµ chÊt l­îng t¨ng tr­ëng kinh tÕ t¹i ViÖt Nam/ Cï ChÝ Lîi ch.b. . - H.: Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 202 tr.

Ký hiÖu kho : VB4504/ VDNA / Mfn: 88847

Tõ kho¸ : T¨ng tr­ëng kinh tÕ; ChÊt l­îng t¨ng tr­ëng kinh tÕ;

C¬ së lý luËn; Thùc tr¹ng; ViÖt Nam


ThÕ giíi khñng ho¶ng vµ biÕn ®éng/ NguyÔn Ngäc Tr­êng . - H. : ThÕ giíi, 2009 . - 487 tr.

Ký hiÖu kho : VB4480/ VDNA / Mfn: 88824

Tõ kho¸ : Khñng ho¶ng kinh tÕ; Khñng ho¶ng chÝnh trÞ;

Sù kiÖn chÝnh trÞ; Sù kiÖn kinh tÕ; 2008; 2009; ThÕ giíi


ThÕ kû 21 - thÕ kû cña Trung Quèc/ Oded Shenkar; TuyÕt Tïng, KiÕn V¨n d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 248 tr.

Ký hiÖu kho : VB4485/ VDNA / Mfn: 88829

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

¶nh h­ëng kinh tÕ toµn cÇu; ThÕ kû XXI; Trung Quèc


Th­¬ng m¹i ViÖt Nam - NhËt B¶n trong tiÕn tr×nh ph¸t triÓn quan hÖ gi÷a hai n­íc/ TrÇn Anh Ph­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 175 tr.

Ký hiÖu kho : VB4492/ VDNA / Mfn: 88836

Tõ kho¸ : Hîp t¸c kinh tÕ; Hîp t¸c th­¬ng m¹i;

Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ; ViÖt Nam; NhËt B¶n


TriÓn väng kinh tÕ ViÖt Nam n¨m 2009: §Æc san chuyªn ®Ò phôc vô l·nh ®¹o sè 51 / Trung t©m Th«ng tin vµ Dù b¸o kinh tÕ - x· héi quèc gia . - H. : [k.nxb.], 2009 . - 80 tr.

Ký hiÖu kho : VB4433/ VDNA / Mfn: 88781

Tõ kho¸ : T¨ng tr­ëng kinh tÕ; Kinh tÕ vÜ m«;

Khñng ho¶ng tµi chÝnh; Dù b¸o; 2009; ViÖt Nam


Trung Quèc n¨m 2006-2007/ §ç TiÔn S©m ch.b. . - H. : KHXH, 2007 . - 354 tr.

Ký hiÖu kho : VB4458/ VDNA / Mfn: 88803

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ chÝnh trÞ; T×nh h×nh v¨n ho¸ x· héi;

Quan hÖ quèc tÕ; An ninh quèc phßng; Thµnh tùu;

§¸nh gi¸; 2006-2007
T­ duy kinh tÕ ViÖt Nam: ChÆng ®­êng gian nan vµ ngo¹n môc 1975-1989 / §Æng Phong . - H. : Tri thøc, 2008 . - 391 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900937, LSS0900936/ TVKHXHHCM / Mfn: 88912

Tõ kho¸ : LÞch sö t­ t­ëng kinh tÕ; T­ duy kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; 1975-1989; ViÖt Nam


V¨n ho¸ kinh doanh nh÷ng gãc nh×n/ TrÇn H÷u Quang, NguyÔn C«ng Th¾ng , Lª §¨ng Doanh ch.b. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2007 . - 272 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900921, LSS0900922/ TVKHXHHCM / Mfn: 88911

Tõ kho¸ : Nhµ kinh doanh; V¨n ho¸ kinh doanh;

V¨n ho¸ doanh nghiÖp; ViÖt Nam


V¨n minh lµm giµu vµ nguån gèc cña c¶i/ V­¬ng Qu©n Hoµng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2007 . - 497 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1083/ VNCVANHOA / Mfn: 88718

Tõ kho¸ : Kinh doanh; V¨n ho¸ kinh doanh;

Lµm giµu; Gi¸o dôc kinh doanh


ViÖt Nam häc: Kû yÕu héi th¶o lÇn thø hai. T. 1 : ViÖt Nam trªn ®­êng ph¸t triÓn vµ héi nhËp: TruyÒn thèng vµ hiÖn ®¹i / ViÖn Khoa häc X· héi ViÖt Nam; §¹i häc Quèc gia Hµ Néi . - H. : ThÕ giíi, 2007 . - 784 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1132/ VNCVANHOA / Mfn: 88746

Tõ kho¸ : ViÖt Nam häc; Kinh tÕ x· héi; V¨n ho¸;

Gi¸o dôc; Ng«n ng÷; ViÖt Nam


ViÖt Nam sau mét n¨m gia nhËp WTO - T¨ng tr­ëng vµ viÖc lµm/ Jean-Pierre Cling, StÐphane LagrÐe, Mireille Razafindrakoto... . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 160 tr.

Ký hiÖu kho : VB4501/ VDNA / Mfn: 88845

Tõ kho¸ : Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; T¨ng tr­ëng kinh tÕ;

X· héi; Ph©n phèi thu nhËp; ViÖc lµm;

Gia nhËp WTO; ViÖt Nam

ViÖt Nam vµ ch©u Phi: Nghiªn cøu so s¸nh kinh nghiÖm vµ c¬ héi ph¸t triÓn / §ç §øc §Þnh, Greg Mills ch.b. . - H. : KHXH, 2007 . - 316 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900824/ TVKHXHHCM / Mfn: 88883

Tõ kho¸ : T¨ng tr­ëng kinh tÕ; Kinh tÕ n«ng nghiÖp;

Xãa ®ãi gi¶m nghÌo; ViÖn trî ph¸t triÓn;

ViÖt Nam; Ch©u Phi

LÞch sö
B¸c Hå viÕt di chóc/ Vò Kú . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 127 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900927, LSS0900926/ TVKHXHHCM / Mfn: 88923

Tõ kho¸ : Håi ký; Di chóc; Nh©n vËt lÞch sö;

Chñ tÞch Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


B¸ch khoa th­ Hµ Néi: KØ niÖm 1000 n¨m Th¨ng Long - Hµ Néi 1010-2010. T. 1 : LÞch sö / Uû ban Nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin: ViÖn Nghiªn cøu vµ Phæ biÕn kiÕn thøc b¸ch khoa, 2010 . - 755 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10250, Vv 10251/ VTTKHXH / Mfn: 88585

Tõ kho¸ : B¸ch khoa th­; Giai ®o¹n lÞch sö; Thêi k× lÞch sö;

Sù kiÖn lÞch sö; Hµ Néi; ViÖt Nam


B¸ch khoa th­ Hµ Néi: KØ niÖm 1000 n¨m Th¨ng Long - Hµ Néi 1010-2010. T. 14 : Di tÝch - B¶o tµng / Uû ban Nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin: ViÖn Nghiªn cøu vµ Phæ biÕn kiÕn thøc b¸ch khoa, 2010 . - 406 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10276, Vv 10277/ VTTKHXH / Mfn: 88598

Tõ kho¸ : B¸ch khoa th­; B¶o tµng; Di tÝch lÞch sö; §Òn;

Chïa; §×nh; Hµ Néi; ViÖt Nam


99 c©u hái ®¸p vÒ thêi ®¹i Hïng V­¬ng/ Lª Th¸i Dòng . - H. : Lao ®éng, 2008 . - 221 tr.

Ký hiÖu kho : VB4441/ VDNA / Mfn: 88789

Tõ kho¸ : Sù kiÖn lÞch sö; Thêi kú lÞch sö;

Thêi ®¹i Hïng V­¬ng; Hái ®¸p; ViÖt Nam


C¸c nÒn v¨n minh cæ trªn thÕ giíi vµ ViÖt Nam/ NguyÔn Thu Ph­¬ng b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 159 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900673, LSS0900674, LSS0900530,

LSS0900531/ TVKHXHHCM / Mfn: 88858Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n minh;

Cæ ®¹i; ViÖt Nam; ThÕ giíi


C¸c nÒn v¨n minh thÕ giíi: LÞch sö vµ v¨n ho¸ / L­u V¨n Hy, Nhãm TrÝ Tri d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 863 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1428/ VNCVANHOA / Mfn: 88700

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n minh; ThÕ giíi


ChiÕn sÜ ®Æc c«ng vµ biÖt ®éng thµnh: Nh÷ng chiÕn c«ng oanh liÖt . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 247 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10327, Vv 10328/ VTTKHXH / Mfn: 88625

Tõ kho¸ : LÞch sö chiÕn tranh; Kh¸ng chiÕn chèng Mü;

NghÖ thuËt qu©n sù; §Æc c«ng; BiÖt ®éng thµnh; ViÖt Nam


ChÝnh s¸ch c¶i c¸ch ®iÒn ®Þa cña chÕ ®é Sµi Gßn vµ hÖ qu¶ cña nã ®èi víi x· héi miÒn Nam (1954-1975): LuËn v¨n th¹c sÜ / Lª ThÞ Hång . - TP. Hå ChÝ Minh : [k.nxb.], 2008 . - 115 tr.

Ký hiÖu kho : La 330/ VTTKHXH / Mfn: 88562

Tõ kho¸ : LuËn v¨n th¹c sÜ; C¶i c¸ch ruéng ®Êt;

ChÝnh s¸ch c¶i c¸ch; ChÕ ®é chÝnh trÞ;

1954-1975; MiÒn Nam; ViÖt Nam
ChÝnh s¸ch cña NhËt B¶n ®èi víi §«ng D­¬ng (tr­êng hîp ViÖt Nam) tõ 1939 ®Õn 1945: LuËn v¨n th¹c sÜ Sö häc / Phan V¨n C¶ . - TP. Hå ChÝ Minh : [k.nxb.], 2008 . - 190 tr.

Ký hiÖu kho : La 349/ VTTKHXH / Mfn: 88581

Tõ kho¸ : LuËn v¨n th¹c sÜ; Quan hÖ ®èi ngo¹i; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

1939-1945; NhËt B¶n; ViÖt Nam


Chñ nghÜa Tam d©n cña T«n Trung S¬n vµ ¶nh h­ëng cña nã ®Õn c¸c nhµ yªu n­íc ViÖt Nam cuèi thÕ kû XIX - ®Çu thÕ kû XX: LuËn v¨n th¹c sÜ TriÕt häc / Lª V¨n DuÈn. - TP. Hå ChÝ Minh : [k.nxb.], 2008 . - 84 tr.

Ký hiÖu kho : La 328/ VTTKHXH / Mfn: 88560

Tõ kho¸ : LuËn v¨n th¹c sÜ; Chñ nghÜa Tam d©n; Nhµ yªu n­íc;

ThÕ kØ XIX-XX; T«n Trung S¬n; ViÖt Nam; Trung Quèc


Cuéc kh¸ng chiÕn 1945 -1975 nh×n tõ Nam Bé/ Hå S¬n §µi . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 478 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900859/ TVKHXHHCM / Mfn: 88872

Tõ kho¸ : LÞch sö chiÕn tranh; Kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p;

Kh¸ng chiÕn chèng Mü; 1945-1975; Nam Bé; ViÖt Nam


Cæ sö c¸c quèc gia Ên §é ho¸ ë ViÔn §«ng/ G. CoedÌs; Thõa Hû d. . - H. : ThÕ giíi, 2008 . - 462 tr.

Ký hiÖu kho : VB4466/ VDNA / Mfn: 88811

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; LÞch sö v¨n ho¸; TiÕp biÕn v¨n ho¸;

Giao l­u v¨n ho¸; Ên §é ho¸; ViÔn §«ng


Di tÝch lÞch sö - v¨n ho¸ quËn CÇu GiÊy/ Uû ban nh©n d©n quËn CÇu GiÊy . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2007 . - 179 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1147, VL 1148/ VNCVANHOA / Mfn: 88758

Tõ kho¸ : Di tÝch lÞch sö; Di tÝch v¨n ho¸; Chïa;

§Òn; QuËn CÇu GiÊy; Hµ Néi; ViÖt Nam
tải về 0.6 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương