S¸ch míi sè 11/2014


§Æc tr­ng v¨n ho¸ d©n téc cña ng«n ng÷ vµ t­ duytải về 0.49 Mb.
trang3/3
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích0.49 Mb.
#21542
1   2   3
§Æc tr­ng v¨n ho¸ d©n téc cña ng«n ng÷ vµ t­ duy/ NguyÔn §øc Tån . - Tb. cã chØnh lý vµ bæ sung . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 636 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8569, Vv 8570/ VNCVANHOA / Mfn: 7048

Tõ kho¸ : Ng«n ng÷; T­ duy; V¨n ho¸ d©n téc;

§Æc tr­ng v¨n ho¸ d©n téc


Sæ tay c¸c tõ ph­¬ng ng÷ Phó Yªn/ TrÇn SÜ HuÖ . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2014 . - 259 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1400249, LSS1400201/ TVKHXHHCM /

Mfn: 6914Tõ kho¸ : Ng«n ng÷; Nghiªn cøu ng«n ng÷;

Ph©n tÝch ng«n ng÷; TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam


Tõ ®iÓn ViÖt - M'N«ng/ NguyÔn Kiªn Tr­êng, Tr­¬ng Anh ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 599 tr.

Ký hiÖu kho : T§ 336/ BTDTHVN / Mfn: 7067

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn ®èi chiÕu; TiÕng M'N«ng;

TiÕng ViÖt; ViÖt Nam


Tõ ®iÓn ViÖt - X¬ §¨ng/ Lª §«ng, T¹ V¨n Th«ng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 601 tr.

Ký hiÖu kho : T§ 340/ BTDTHVN / Mfn: 7068

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn ®èi chiÕu; TiÕng ViÖt;

TiÕng X¬ §¨ng; ViÖt Nam


Tù ®iÓn ch÷ N«m/ NguyÔn Hång Quang, V­¬ng Léc, NguyÔn T¸ NhÝ,... b.s. . - H. : Gi¸o dôc, 2006 . - 1546 tr.

Ký hiÖu kho : T§ 240/ BTDTHVN / Mfn: 7063

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Ch÷ N«m; ViÖt Nam
Nhµ n­íc vµ ph¸p luËt

Decentralization and Adat Revivalsim in Indonesia: The Politics of Becoming Indigenous / Adam D. Tyson . - Lond. : Routledge, 2010 . - 210 p.

Ký hiÖu kho : LV3691/ VDNA / Mfn: 7135

Tõ kho¸ : QuyÒn lùc chÝnh trÞ; Ph©n c«ng quyÒn lùc;

§êi sèng x· héi; Phong tôc tËp qu¸n;

Ng­êi b¶n ®Þa; Indonesia
Ending Forced Labour in Myanmar: Engaging a Pariah Regime/ Richard Horsey . - Lond. : Routledge, 2011 . - 241 p.

Ký hiÖu kho : LV3696/ VDNA / Mfn: 7140

Tõ kho¸ : Lao ®éng; Lao ®éng c­ìng bøc; Myanmar
B¶o vÖ doanh nghiÖp trong th­¬ng m¹i quèc tÕ/ Bïi H÷u §¹o, T« Hoµi Nam, Ph¹m ThÕ H­ng b.s. . - H. : C«ng th­¬ng, 2010 . - 287 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1400145/ TVKHXHHCM / Mfn: 6838

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt doanh nghiÖp;

B¶o vÖ doanh nghiÖp; ViÖt Nam


§¹i c­¬ng vÒ ph©n tÝch chÝnh s¸ch c«ng: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn H÷u H¶i, Lª V¨n Hoµ ch.b.; Ph¹m Thu Lan b.s. . - H. : ChÝnh trÞ Quèc gia Sù thËt, 2013 . - 184 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1400168/ TVKHXHHCM / Mfn: 6863

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch c«ng; Ph©n tÝch chÝnh s¸ch c«ng;

Ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch; S¸ch chuyªn kh¶o


H­íng dÉn c«ng t¸c kiÓm so¸t hîp ®ång theo mÉu vµ ®iÒu kiÖn giao dÞch chung/ Bé C«ng th­¬ng . - H. : C«ng th­¬ng, 2013 . - 221 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1400150/ TVKHXHHCM / Mfn: 6856

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt hµnh chÝnh; KiÓm so¸t hîp ®ång;

V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt NamLuËt hiÕn ph¸p ViÖt Nam: §Ò c­¬ng m«n häc - c©u hái «n tËp vµ nh÷ng t×nh huèng / Tr­¬ng §¾c Linh, NguyÔn M¹nh Hïng, NguyÔn Thanh Minh . H. : Hång §øc, 2013 . - 305 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1400167/ TVKHXHHCM / Mfn: 6864

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; HiÕn ph¸p; LuËt hiÕn ch­¬ng;

§Ò c­¬ng; C©u hái; ViÖt Nam


Tßa ¸n c«ng lý quèc tÕ/ NguyÔn Hång Thao . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 355 tr.

Ký hiÖu kho : VB4708/ VDNA / Mfn: 7179

Tõ kho¸ : LuËt quèc tÕ; Liªn hîp quèc; Tßa ¸n c«ng lý quèc tÕ;

Ph¸n quyÕt; T­ vÊn chän läc; ThÕ giíi


V¨n b¶n ph¸p luËt vÒ an sinh x· héi: Phôc vô häc tËp, nghiªn cøu m«n an sinh x· héi / §ç Ng©n B×nh, NguyÔn ThÞ BÝch . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 466 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1400173/ TVKHXHHCM / Mfn: 6858

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt d©n sù; An sinh x· héi;

B¶o hiÓm x· héi; B¶o hiÓm y tÕ;

V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam
VÊn ®Ò b¶o vÖ quyÒn së h÷u trÝ tuÖ trong ho¹t ®éng kinh doanh th­¬ng m¹i/ Bé C«ng th­¬ng . - H. : C«ng th­¬ng, 2010 . - 297 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1400131/ TVKHXHHCM / Mfn: 6842

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt së h÷u trÝ tuÖ; QuyÒn së h÷u trÝ tuÖ;

Kinh doanh th­¬ng m¹i; V¨n b¶n ph¸p luËt;

ViÖt Nam
Qu©n sù
Five Power Defence Arrangements at Forty/ Ian Storey, Ralf Emmers, Daljit Singh . - Pasir Panjang : ISEAS, 2011 . - 129 p.

Ký hiÖu kho : LV3712/ VDNA / Mfn: 7156

Tõ kho¸ : HiÖp ­íc quèc phßng; HiÖp ­íc phßng vÖ; FPDA;

Hîp t¸c an ninh; Hîp t¸c khu vùc; Ch©u ¸


Southeast Asia and the Rise of Chinese and Indian Naval Power: Between Rising Naval Powers/ Sam Bateman, Joshua Ho . - Lond. : Routledge, 2010 . - 255 p.

Ký hiÖu kho : LV3697/ VDNA / Mfn: 7141

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; Hîp t¸c quèc tÕ;

Søc m¹nh qu©n sù; H¶i qu©n;

§«ng Nam ¸; Ên §é; Trung Quèc

tµI liÖu cã néi dung tæng hîp

Hanoi: Traces of the Old Days. - H. : Ph­¬ng §«ng, 2010 . - 200 p.

Ký hiÖu kho : LV3717/ VDNA / Mfn: 7165

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

S¸ch ¶nh; Hµ Néi; ViÖt Nam


Niªn gi¸m thèng kª ngµnh c«ng th­¬ng 2006 - 2010/ Bé C«ng Th­¬ng, Vô KÕ ho¹ch . - H. : [k.nxb.], 201? . - 218 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1400147/ TVKHXHHCM / Mfn: 6840

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

C«ng nghiÖp; Th­¬ng m¹i; Sè liÖu thèng kª;

2006-2010; ViÖt Nam
Sæ tay tõ ng÷ lÞch sö: Quan chÕ / Ph¹m V¨n H¶o ch.b.; Vâ Xu©n QuÕ, TrÇn §×nh VÜnh, Lª V¨n T­êng b.s. . - H. : KHXH, 2008 . - 286 tr.

Ký hiÖu kho : T§ 253, T§ 254/ BTDTHVN / Mfn: 7066

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ng÷ lÞch sö; Gi¶i thÝch;

TiÕng ViÖt; ViÖt Nam


Thñ ®« ngµn n¨m tuæi n¬i héi tô vµ lan táa tinh hoa v¨n ho¸ ViÖt Nam/ NguyÔn Vinh Phóc . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 328 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8621, Vv 8622/ VNCVANHOA / Mfn: 7025

Tõ kho¸ : §Êt n­íc häc; §iÒu kiÖn tù nhiªn; LÞch sö ph¸t triÓn;

Di tÝch lÞch sö; Danh lam th¾ng c¶nh;

§êi sèng kinh tÕ; V¨n ho¸ x· héi;

LÔ héi; Hµ Néi; ViÖt Nam


Tõ ®iÓn ®­êng phè Hµ Néi/ NguyÔn ViÕt Chøc ch.b. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 1067 tr.

Ký hiÖu kho : T§ 369/ BTDTHVN / Mfn: 7073

Tõ kho¸ : §Þa danh; §­êng phè; Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn ®­êng phè;

Hµ Néi; ViÖt Nam


Tõ ®iÓn ®Þa danh lÞch sö - v¨n ho¸ thÕ giíi vµ ViÖt Nam: Gi¶n l­îc / Phïng Ngäc §Ünh, Phïng Ngäc Kiªn . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2006 . - 525 tr.

Ký hiÖu kho : T§ 249/ BTDTHVN / Mfn: 7064

Tõ kho¸ : §Þa danh; §Þa danh lÞch sö; §Þa danh v¨n ho¸;

Tõ ®iÓn ®Þa danh; ViÖt Nam; ThÕ giíi


Tõ ®iÓn ®Þa danh Sµi Gßn - Thµnh phè Hå ChÝ Minh/ Lª Trung Hoa ch.b.; NguyÔn §×nh T­ b.s. . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 720 tr.

Ký hiÖu kho : T§ 363/ BTDTHVN / Mfn: 7069

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; §Þa danh; Tõ ®iÓn ®Þa danh;

Thµnh phè Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


Tõ ®iÓn tÝn ng­ìng t«n gi¸o thÕ giíi vµ ViÖt Nam/ Mai Thanh H¶i . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2006 . - 823 tr.

Ký hiÖu kho : T§ 250/ BTDTHVN / Mfn: 7065

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; T«n gi¸o; TÝn ng­ìng; ViÖt Nam; ThÕ giíi
Tõ ®iÓn tõ nguyªn ®Þa danh ViÖt Nam. Q. 1 / Lª Trung Hoa . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2013 . - 595 tr.

Ký hiÖu kho : T§ 370/ BTDTHVN / Mfn: 7072

Tõ kho¸ : §Þa danh; Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn ®Þa danh;

Tõ nguyªn; ViÖt Nam


Tõ ®iÓn tõ nguyªn ®Þa danh ViÖt Nam. Q. 2 / Lª Trung Hoa . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2013 . - 705 tr.

Ký hiÖu kho : T§ 371/ BTDTHVN / Mfn: 7074

Tõ kho¸ : §Þa danh; Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn ®Þa danh;

Tõ nguyªn; ViÖt Nam


Tõ ®iÓn v¨n ho¸ cæ truyÒn d©n téc Tµy/ Hoµng QuyÕt ch.b. . - H. : Thanh niªn, 2012 . - 260 tr.

Ký hiÖu kho : T§ 365/ BTDTHVN / Mfn: 7071

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Phong tôc tËp qu¸n; D©n téc Tµy; ViÖt Nam


Tõ ®iÓn ViÖt - M'N«ng/ NguyÔn Kiªn Tr­êng, Tr­¬ng Anh ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 599 tr.

Ký hiÖu kho : T§ 336/ BTDTHVN / Mfn: 7067

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn ®èi chiÕu;

TiÕng M'N«ng; TiÕng ViÖt; ViÖt Nam


Tõ ®iÓn ViÖt - X¬ §¨ng/ Lª §«ng, T¹ V¨n Th«ng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 601 tr.

Ký hiÖu kho : T§ 340/ BTDTHVN / Mfn: 7068

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn ®èi chiÕu;

TiÕng ViÖt; TiÕng X¬ §¨ng; ViÖt Nam


Tù ®iÓn ch÷ N«m/ NguyÔn Hång Quang, V­¬ng Léc, NguyÔn T¸ NhÝ,... b.s. . - H. : Gi¸o dôc, 2006 . - 1546 tr.

Ký hiÖu kho : T§ 240/ BTDTHVN / Mfn: 7063

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Ch÷ N«m; ViÖt Nam
T«n gi¸o

Domination and Contestation: Muslim Bumiputera Politics in Sarawak/ Faisal S. Hazis . - Pasir Panjang : ISEAS, 2011 . - 345 p.

Ký hiÖu kho : LV3705/ VDNA / Mfn: 7149

Tõ kho¸ : Håi gi¸o; §¹o Håi; §êi sèng t«n gi¸o;

§êi sèng chÝnh trÞ; Sarawak; Malaysia


Islam and Popular Culture in Indonesia and Malaysia/ Andrew N. Weintraub . - Lond. : Routledge, 2011 . - 259 p.

Ký hiÖu kho : LV3692/ VDNA / Mfn: 7136

Tõ kho¸ : Håi gi¸o; §¹o Håi; §êi sèng t«n gi¸o;

V¨n ho¸ ®¹i chóng; Indonesia; Malaysia


Islam in Contention: Rethinking Islam and State in Indonesia/ Ota Atsuhi, Okamoto Masaaki, Ahmad Suaedy . - Pasir Panjang : ISEAS, 2010 . 468 p.

Ký hiÖu kho : LV3713/ VDNA / Mfn: 7157

Tõ kho¸ : Håi gi¸o; §¹o Håi; Vai trß t«n gi¸o;

§êi sèng x· héi; Indonesia


Religion, Politics and Gender in Indonesia: Disputing the Muslim Body . Lond. : Routledge, 2010 . - 154 p.

Ký hiÖu kho : LV3698/ VDNA / Mfn: 7142

Tõ kho¸ : Håi gi¸o; Vai trß t«n gi¸o; §êi sèng chÝnh trÞ;

Phô n÷; Vai trß phô n÷; Indonesia


Sikhs in Southeast Asia: Negotiating an Identity/ Shamsul AB, Arunajeet Kaur ed. . - Pasir Panjang : ISEAS, 2011 . - 321 p.

Ký hiÖu kho : LV3702/ VDNA / Mfn: 7146

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu t«n gi¸o; §¹o Sikh;

LÞch sö t«n gi¸o; §«ng Nam ¸


The Politics of Religion in South and Southeast Asia/ Ishtiaq Ahmed . - Lond. : Routledge, 2011 . - 268 p.

Ký hiÖu kho : LV3686/ VDNA / Mfn: 7130

Tõ kho¸ : Vai trß t«n gi¸o; §êi sèng chÝnh trÞ;

§êi sèng x· héi; D©n chñ; Nh©n quyÒn;

Nam ¸; §«ng Nam ¸
The Politics of Religion in Indonesia: Syncretism, Orthodoxy, and Religious Contention in Java and Bali/ Michel Picard, RÐmy Madinier ed. . - Lond. : Routledge, 2011 . - 238 p.

Ký hiÖu kho : LV3699/ VDNA / Mfn: 7143

Tõ kho¸ : Håi gi¸o; §¹o Håi; §êi sèng t«n gi¸o;

§êi sèng chÝnh trÞ; Java; Bali; Indonesia


nh h­ëng cña PhËt gi¸o ®èi víi ®êi sèng tinh thÇn ë x· héi NhËt B¶n/ NguyÔn ThÞ Thóy Anh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 243 tr.

Ký hiÖu kho : VB4700/ VDNA / Mfn: 7172

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; §¹o PhËt; §êi sèng tinh thÇn; NhËt B¶n
C¸c nhµ t­ t­ëng lín cña Kit« gi¸o/ Hans Kung; NguyÔn NghÞ d. . - H. : Tri thøc, 2010 . - 384 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8557, Vv 8558/ VNCVANHOA / Mfn: 7054

Tõ kho¸ : §¹o Kit«; Kit« gi¸o; ThÇn häc;

Nhµ thÇn häc; Nhµ t­ t­ëng


ChÝnh s¸ch t«n gi¸o thêi Tù §øc (1848 - 1883) / NguyÔn Ngäc Quúnh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 363 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8565, Vv 8566/ VNCVANHOA / Mfn: 7050

Tõ kho¸ : LÞch sö t«n gi¸o; ChÝnh s¸ch t«n gi¸o; 1848-1883;

§êi sèng t«n gi¸o; Thêi Tù §øc; ViÖt Nam


§øc tin trong ®êi sèng x· héi/ NguyÔn Anh Dòng, TrÇn Duy Nam . - H. : T«n gi¸o, 2009 . - 214 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8667, Vv 8668/ VNCVANHOA / Mfn: 7003

Tõ kho¸ : X· héi häc t«n gi¸o; §êi sèng t«n gi¸o;

§êi sèng x· héi; §øc tin


Gi¸o dôc nh©n b¶n/ NguyÔn H÷u TuÊn . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 203 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8573, Vv 8574/ VNCVANHOA / Mfn: 7046

Tõ kho¸ : C«ng gi¸o; Gi¸o dôc con ng­êi;

HuÊn luyÖn tu ®øc; Gi¸o dôc nh©n b¶n


NÕp sèng ®¹o cña ng­êi C«ng gi¸o ViÖt Nam / NguyÔn Hång D­¬ng ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 531 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8555, Vv 8556/ VNCVANHOA / Mfn: 7055

Tõ kho¸ : §¹o Thiªn chóa; C«ng gi¸o; Gi¸o d©n;

Ng­êi C«ng gi¸o; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng t«n gi¸o; ViÖt Nam
Phñ Qu¶ Cung trong hÖ thèng §¹o MÉu ViÖt Nam/ Ng« §øc ThÞnh ch.b.; Hoµng V¨n §¾c, NguyÔn ThÞ Yªn, Chu Xu©n Giao b.s. . - H. : T«n gi¸o, 2010 . - 367 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8806/ VNCVANHOA / Mfn: 6935

Tõ kho¸ : §¹o MÉu; V¨n ho¸ tinh thÇn; LÞch sö v¨n ho¸;

Phñ NÊp; Phñ Qu¶ng Cung; X· Yªn §ång;

HuyÖn ý Yªn; TØnh Nam §Þnh; ViÖt Nam
Th¸ng B¶y ngµy r»m, x¸ téi vong nh©n, LÔ Vu Lan vµ LÔ cóng c« hån/ TrÇn ViÖt Ng÷ . - H. : Ban V¨n ho¸ Thµnh héi PhËt gi¸o Hµ Néi, 2010 . - 279 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8804, Vv 8805/ VNCVANHOA / Mfn: 6936

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; TÝn ng­ìng d©n gian;

Nghi lÔ t«n gi¸o; X¸ téi vong nh©n; LÔ Vu Lan;

LÔ cóng c« hån; ViÖt Nam
Tõ ®iÓn tÝn ng­ìng t«n gi¸o thÕ giíi vµ ViÖt Nam/ Mai Thanh H¶i . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2006 . - 823 tr.

Ký hiÖu kho : T§ 250/ BTDTHVN / Mfn: 7065

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; T«n gi¸o; TÝn ng­ìng; ViÖt Nam; ThÕ giíi
Tõ L·o - Trang ®Õn §¹o gi¸o/ Lª Xu©n Vò . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 383 tr.

Ký hiÖu kho : VB4713/ VDNA / Mfn: 7184

Tõ kho¸ : §¹o gi¸o; T­ t­ëng triÕt häc; Häc thuyÕt;

§¹o ®øc kinh; Cæ ®¹i; Trung Quèc


TriÕt häc. Logic häc. ®¹o ®øc häc. T©m lÝ häc. MÜ häc

Gi¸ trÞ cña con ng­êi: Dï khã kh¨n còng ph¶i c­êi / H¶i YÕn b.s. . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 414 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8665, Vv 8666/ VNCVANHOA / Mfn: 7004

Tõ kho¸ : T©m lÝ häc c¸ nh©n; Con ng­êi; NghÖ thuËt sèng;

Kinh nghiÖm sèng; TruyÖn ng¾n; ThÕ giíi


Gi¸ trÞ cña ®¹o ®øc Nho gi¸o trong thêi ®¹i ngµy nay/ TÇn T¹i §«ng ch.b.; Lª TÞnh d. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2014 . - 412 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6379/ BTDTHVN / Mfn: 7077

Tõ kho¸ : Nho gi¸o; T­ t­ëng Nho gi¸o; Häc thuyÕt Nho gi¸o;

§¹o ®øc Nho gi¸o; Cæ ®¹i; Trung Quèc


Häc thuyÕt tÝnh thiÖn cña M¹nh Tö víi viÖc gi¸o dôc ®¹o ®øc ë n­íc ta hiÖn nay/ Ph¹m §×nh §¹t . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 255 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8564/ VNCVANHOA / Mfn: 7051

Tõ kho¸ : T­ t­ëng triÕt häc; Häc thuyÕt triÕt häc;

Häc thuyÕt tÝnh thiÖn; Gi¸o dôc ®¹o ®øc;

B¶n tÝnh con ng­êi; M¹nh Tö; Trung Quèc
LÞch sö triÕt häc Trung Quèc. Q. 1 : Thêi ®¹i tö häc / Phïng H÷u Lan; Lª Anh Minh d. . - H. : KHXH, 2013 . - 559 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1400164/ TVKHXHHCM / Mfn: 6867

Tõ kho¸ : LÞch sö triÕt häc; T­ t­ëng triÕt häc;

Cæ ®¹i; Trung Quèc


MËt m· t©m linh/ TÊt Thôc MÉn; NguyÔn Trang d. . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . 431 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8679, Vv 8680/ VNCVANHOA / Mfn: 6997

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ tinh thÇn; V¨n ho¸ t©m linh;

T©m lý häc c¸ nh©n


7 trß ch¬i t©m linh/ TÊt Thôc MÉn . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 291 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8675, Vv 8676/ VNCVANHOA / Mfn: 6999

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ tinh thÇn; V¨n ho¸ t©m linh;

T©m lý häc c¸ nh©n; KÜ n¨ng sèng


TrÇn V¨n Giµu tæng tËp. T. 3 : Sù ph¸t triÓn cña t­ t­ëng ë ViÖt Nam tõ thÕ kû XIX ®Õn c¸ch m¹ng th¸ng T¸m / TrÇn V¨n Giµu . - H. : Q§ND, 2008 . - 1471 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1400102/ TVKHXHHCM / Mfn: 6833

Tõ kho¸ : LÞch sö t­ t­ëng; T­ t­ëng triÕt häc;

T­ t­ëng x· héi; T­ t­ëng chÝnh trÞ;

1900-1945; ViÖt Nam
TrÝ tuÖ ph­¬ng §«ng ngµn n¨m/ TrÇn Giang S¬n . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2008 . - 629 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8701, Vv 8702/ VNCVANHOA / Mfn: 6986

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n ho¸; TrÝ tuÖ; T­ duy; Ph­¬ng §«ng
Tõ L·o - Trang ®Õn §¹o gi¸o/ Lª Xu©n Vò . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 383 tr.

Ký hiÖu kho : VB4713/ VDNA / Mfn: 7184

Tõ kho¸ : §¹o gi¸o; T­ t­ëng triÕt häc; Häc thuyÕt;

§¹o ®øc kinh; Cæ ®¹i; Trung Quèc


v¨n hãa. Khoa häc. Gi¸o dôc

Early Interactions between South and Southeast Asia: Reflections on Cross-Cultural Exchange / Pierre-Yves Manguin, A. Mani, Geoff Wade ed.- Pasir Panjang : ISEAS, 2011 . - 514 p.

Ký hiÖu kho : LV3707/ VDNA / Mfn: 7151

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; §êi sèng v¨n ho¸;

Giao l­u v¨n ho¸; ¶nh h­ëng v¨n ho¸;

Ên §é; §«ng Nam ¸
Higher Education in Southeast Asian: Blurring Borders, Changing Balance/ Anthony Welch . - Lond. : Routledge, 2011 . - 195 p.

Ký hiÖu kho : LV3688/ VDNA / Mfn: 7132

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc ®¹i häc; HÖ thèng gi¸o dôc;

ChÝnh s¸ch gi¸o dôc; Toµn cÇu ho¸; §«ng Nam ¸


Islam and Popular Culture in Indonesia and Malaysia/ Andrew N. Weintraub . - Lond. : Routledge, 2011 . - 259 p.

Ký hiÖu kho : LV3692/ VDNA / Mfn: 7136

Tõ kho¸ : Håi gi¸o; §¹o Håi; §êi sèng t«n gi¸o;

V¨n ho¸ ®¹i chóng; Indonesia; Malaysia


Politics and the Media in Twenty-First Century Indonesia: Decade of Democracy/ Krishna Sen, David T. Hill ed. . - Lond. : Routledge, 2011 . - 204 p.

Ký hiÖu kho : LV3689/ VDNA / Mfn: 7133

Tõ kho¸ : Ph­¬ng tiÖn truyÒn thèng; Vai trß x· héi;

T×nh h×nh chÝnh trÞ; ChÕ ®é d©n chñ;

ThÕ kØ 21; Indonesia
The Cham diaspora in Southeast Asia: Social integration and transnational networks: The case of Cambodia / Yekti Maunati, Betti Rosita Sari ed. . - 1st ed. . - Jakarta : LIPI Press, 2013 . - xv, 189 p.

Ký hiÖu kho : LSS1400161/ TVKHXHHCM / Mfn: 6857

Tõ kho¸ : §êi sèng x· héi; Ph¸t triÓn v¨n ho¸; Héi nhËp;

Céng ®ång d©n téc; Céng ®ång ng­êi Ch¨m;

Campuchia; §«ng Nam ¸
The Media, Cultural Control and Government in Singapore/ Terence Lee . - Lond. : Routledge, 2010 . - 198 p.

Ký hiÖu kho : LV3690/ VDNA / Mfn: 7134

Tõ kho¸ : Qu¶n lÝ v¨n ho¸; TruyÒn th«ng;

ChÝnh s¸ch truyÒn th«ng; ChÝnh s¸ch v¨n ho¸;

Singapore
B¾c Trung Bé - vïng ®Êt, con ng­êi. - H. : Q§ND, 2010 . - 248 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8651, Vv 8652/ VNCVANHOA / Mfn: 7011

Tõ kho¸ : §iÒu kiÖn tù nhiªn; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

LÞch sö v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö; Phong tôc tËp qu¸n;

LÔ héi; B¾c Trung Bé; MiÒn Trung; ViÖt Nam
C¸c vÞ tæ nghÒ/ Ph¹m Khang b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 163 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8707, Vv 8708/ VNCVANHOA / Mfn: 6983

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; NghÒ truyÒn thèng;

NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng; Tæ nghÒ; ViÖt Nam


Cæ tÝch vµ th¾ng c¶nh Hµ Néi/ Do·n KÕ ThiÖn . - Tb. lÇn 1 . - H. : Q§ND, 2010 . - 211 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8553, Vv 8554/ VNCVANHOA / Mfn: 7056

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö;

Danh lam th¾ng c¶nh; Sù kiÖn lÞch sö;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam

110 di s¶n v¨n minh næi bËt cña loµi ng­êi/ Mªnh M«ng s.t., b.s. . - H. : Thanh niªn, 2008 . - 299 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8705, Vv 8706/ VNCVANHOA / Mfn: 6984

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n minh;

Di s¶n v¨n minh; ThÕ giíi


Dßng ch¶y v¨n ho¸ ViÖt Nam/ N.I. Niculin; Hå SÜ VÞnh, NguyÔn H÷u S¬n t.ch. . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 656 tr.

Ký hiÖu kho : Vv8671, Vv 8672/ VNCVANHOA / Mfn: 7001

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n ho¸; Nghiªn cøu v¨n häc;

Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian; Phª b×nh v¨n häc;

ViÖt Nam
36 ®×nh, ®Òn, chïa Hµ Néi/ Quèc V¨n t.ch., b.s. . - H. : Thanh niªn, 2010 . 123 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8549/ VNCVANHOA / Mfn: 7059

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Di tÝch v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö;

§×nh; §Òn; Chïa; Hµ Néi; ViÖt Nam


§¸ vµ ng­êi: Tøc lµ ®¸ trong ®êi sèng v¨n ho¸ d©n gian ë Phó Yªn / TrÇn SÜ HuÖ . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 207 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8567, Vv 8568/ VNCVANHOA / Mfn: 7049

Tõ kho¸ : §¸; §êi sèng v¨n ho¸; V¨n ho¸ vËt chÊt;

V¨n ho¸ tinh thÇn; V¨n ho¸ d©n gian;

Phong tôc tËp qu¸n; TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam
§Æc tr­ng v¨n ho¸ d©n téc cña ng«n ng÷ vµ t­ duy/ NguyÔn §øc Tån . - Tb. cã chØnh lý vµ bæ sung . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 636 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8569, Vv 8570/ VNCVANHOA / Mfn: 7048

Tõ kho¸ : Ng«n ng÷; T­ duy; V¨n ho¸ d©n téc;

§Æc tr­ng v¨n ho¸ d©n téc


§Èy m¹nh x· héi ho¸ c¸c ho¹t ®éng khoa häc - c«ng nghÖ ë ViÖt Nam/ §inh Träng ThÞnh, NguyÔn Minh Phong . - H. : Tµi chÝnh, 2011 . - 363 tr.

Ký hiÖu kho : VB4710/ VDNA / Mfn: 7181

Tõ kho¸ : Khoa häc c«ng nghÖ; X· héi ho¸;

Ho¹t ®éng khoa häc c«ng nghÖ; ViÖt Nam


§«ng Nam Bé - vïng ®Êt, con ng­êi. - H. : Q§ND, 2010 . - 216 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8657, Vv 8658/ VNCVANHOA / Mfn: 7008

Tõ kho¸ : §iÒu kiÖn tù nhiªn; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

LÞch sö v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n ho¸ truyÒn thèng; LÔ héi; §«ng Nam Bé;

MiÒn Nam; ViÖt Nam


§ång b»ng s«ng Cöu Long vïng ®Êt con ng­êi. - H. : Q§ND, 2010 . - 226 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8661, Vv 8662/ VNCVANHOA / Mfn: 7006

Tõ kho¸ : §iÒu kiÖn tù nhiªn; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

LÞch sö v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n ho¸ truyÒn thèng; §ång b»ng S«ng Cöu Long;

MiÒn Nam; ViÖt Nam


§ång b»ng s«ng Hång - vïng ®Êt, con ng­êi. - H. : Q§ND, 2010 . - 236 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8659, Vv 8660/ VNCVANHOA / Mfn: 7007

Tõ kho¸ : §iÒu kiÖn tù nhiªn; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

LÞch sö v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n ho¸ truyÒn thèng; LÔ héi;

§ång b»ng S«ng Hång; MiÒn B¾c; ViÖt Nam


Gi¶i th­ëng EurÐka lÇn XV 2013: Kû yÕu khoa häc gi¶i th­ëng EurÐka lÇn XV 2013 / §¹i häc Më thµnh phè Hå ChÝ Minh, §¹i häc Quèc gia thµnh phè Hå ChÝ Minh, Trung t©m Ph¸t triÓn khoa häc vµ C«ng nghÖ trÎ . - [k.®.]: [k.nxb.], 2013 . - 421 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1400160/ TVKHXHHCM / Mfn: 6870

Tõ kho¸ : Gi¶i th­ëng; Gi¶i th­ëng khoa häc;

KØ yÕu khoa häc; 2013; Kû yÕu khoa häc


Gi¸o dôc nh©n b¶n/ NguyÔn H÷u TuÊn . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 203 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8573, Vv 8574/ VNCVANHOA / Mfn: 7046

Tõ kho¸ : C«ng gi¸o; Gi¸o dôc con ng­êi;

HuÊn luyÖn tu ®øc; Gi¸o dôc nh©n b¶nHµ Néi v¨n ho¸ vµ phong tôc/ Lý Kh¾c Cung . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 518 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8615, Vv 8616/ VNCVANHOA / Mfn: 7028

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

V¨n ho¸ t©m linh; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; NghÖ thuËt Èm thùc; LÔ héi;

Trang phôc; Hµ Néi; ViÖt Nam


HÖ thèng di tÝch Nho häc ViÖt Nam vµ c¸c v¨n miÕu tiªu biÓu ë B¾c Bé/ D­¬ng V¨n S¸u . - H. : Th«ng tin vµ truyÒn th«ng, 2014 . - 294 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6382, Vv 6383/ BTDTHVN / Mfn: 7078

Tõ kho¸ : Di tÝch lÞch sö; Di tÝch v¨n ho¸; Di tÝch Nho häc;

V¨n miÕu; MiÒn B¾c; ViÖt Nam


Hái ®¸p vÒ di tÝch lÞch sö Hµ Néi/ NguyÔn Xu©n Nhiªn, §Ëu Xu©n LuËn, Lª ThÞ Nga Ph­¬ng s.t., b.s. . - H. : Q§ND, 2010 . - 166 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8583, Vv 8584/ VNCVANHOA / Mfn: 7043

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Di tÝch v¨n ho¸;

Di tÝch lÞch sö; Hái ®¸p; Hµ Néi; ViÖt Nam


36 linh tÝch Th¨ng Long - Hµ Néi/ Hoµng Kh«i gi.th., t.ch. . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 190 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8589, Vv 8590/ VNCVANHOA / Mfn: 7040

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö; Di tÝch v¨n ho¸;

Linh tÝch; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


Lµng cæ truyÒn VÜnh Phóc/ Xu©n Mai . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2014 . - 183 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1400196, LSS1400263/ TVKHXHHCM /

Mfn: 6880

Vv 6422/ BTDTHVN / Mfn: 7116

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Lµng cæ truyÒn;

Phong tôc tËp qu¸n; Di tÝch v¨n ho¸; H­¬ng ­íc;

Quy ­íc v¨n ho¸; TØnh VÜnh Phóc; ViÖt Nam
350 mÈu chuyÖn vÒ phÐp xö thÕ - HiÕu vµ nghÜa/ TrÇn Mªnh M«ng s.t., b.s. . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 352 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8685, Vv 8686/ VNCVANHOA / Mfn: 6994

Tõ kho¸ : X· héi häc giao tiÕp; V¨n ho¸ øng xö;

KÜ n¨ng giao tiÕp; PhÐp xö thÕ; HiÕu nghÜa


350 mÈu chuyÖn vÒ phÐp xö thÕ - T«n s­ träng ®¹o/ TrÇn Mªnh M«ng s.t., b.s. . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 367 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8683, Vv 8684/ VNCVANHOA / Mfn: 6995

Tõ kho¸ : X· héi häc giao tiÕp; V¨n ho¸ øng xö;

KÜ n¨ng giao tiÕp; PhÐp xö thÕ; T«n s­ träng ®¹o


MËt m· t©m linh/ TÊt Thôc MÉn; NguyÔn Trang d. . - H. : Thêi ®¹i, 2010 - 431 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8679, Vv 8680/ VNCVANHOA / Mfn: 6997

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ tinh thÇn; V¨n ho¸ t©m linh;

T©m lý häc c¸ nh©n


Mo M­êng. T. 3 / Bïi V¨n Nîi . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2013 . - 549 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6396/ BTDTHVN / Mfn: 7075

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ; Tang lÔ;

D©n téc M­êng; TØnh Hßa B×nh; ViÖt Nam
5000 n¨m lÞch sö vµ v¨n ho¸ Ên §é: L­îc kh¶o / Anjana Mothar Chandra; HuyÒn Trang b.d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 216 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8693, Vv 8694/ VNCVANHOA / Mfn: 6990

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; LÞch sö ph¸t triÓn; Sù kiÖn lÞch sö;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; V¨n häc nghÖ thuËt;

Ph¸t minh khoa häc; Cæ ®¹i; Trung ®¹i; HiÖn ®¹i;

Ên §é
Nam Trung Bé - vïng ®Êt, con ng­êi. - H. : Q§ND, 2010 . - 256 tr.Ký hiÖu kho : Vv 8653, Vv 8654/ VNCVANHOA / Mfn: 7010

Tõ kho¸ : §iÒu kiÖn tù nhiªn; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

LÞch sö v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö; Phong tôc tËp qu¸n;

LÔ héi; Nam Trung Bé; MiÒn Trung; ViÖt Nam
NÐt v¨n ho¸ thanh lÞch cña ng­êi Hµ Néi/ Hoµng §¹o Thóy . - H. : Q§ND, 2010 . - 238 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8585, Vv 8586/ VNCVANHOA / Mfn: 7042

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; §êi sèng v¨n ho¸;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; V¨n ho¸ vËt chÊt;

V¨n ho¸ tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n; Th¨ng Long;

Hµ Néi; ViÖt NamNghÒ ch¹m kh¾c ®¸, nghÒ ch¹m kh¾c gç, nghÒ lµm trèng cæ truyÒn ViÖt Nam: B¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc ViÖt Nam / Bïi V¨n V­îng . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 206 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8721, Vv 8722/ VNCVANHOA / Mfn: 6976

Tõ kho¸ : NghÒ ch¹m kh¾c ®¸; NghÒ ch¹m kh¾c gç;

NghÒ lµm trèng; Lµng nghÒ truyÒn thèng;

NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

ViÖt Nam
NghÒ dÖt, nghÒ thªu cæ truyÒn ViÖt Nam: B¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc ViÖt Nam / Bïi V¨n V­îng . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 188 tr.Ký hiÖu kho : Vv 8713, Vv 8714/ VNCVANHOA / Mfn: 6980

Tõ kho¸ : NghÒ dÖt; NghÒ thªu; Lµng nghÒ truyÒn thèng;

V¨n ho¸ truyÒn thèng; NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng; ViÖt Nam


NghÒ ®óc ®ång, nghÒ s¬n ViÖt Nam: B¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc ViÖt Nam / Bïi V¨n V­îng . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 211 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8717, Vv 8718/ VNCVANHOA / Mfn: 6978

Tõ kho¸ : NghÒ ®óc ®ång; NghÒ s¬n; Lµng nghÒ truyÒn thèng;

NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

ViÖt Nam
NghÒ giÊy dã, tranh d©n gian ViÖt Nam: B¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc ViÖt Nam / Bïi V¨n V­îng . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 162 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8709, Vv 8710/ VNCVANHOA / Mfn: 6982

Tõ kho¸ : NghÒ giÊy dã; NghÒ tranh d©n gian;

Lµng nghÒ truyÒn thèng; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng; ViÖt Nam
NghÒ gèm cæ truyÒn ViÖt Nam: B¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc ViÖt Nam / Bïi V¨n V­îng . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 211 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8715, Vv 8716/ VNCVANHOA / Mfn: 6979

Tõ kho¸ : NghÒ gèm; Lµng nghÒ truyÒn thèng;

NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Gèm; KÜ thuËt s¶n xuÊt gèm; ViÖt Nam

NghÒ kim hoµn, ngäc, s¶n xuÊt vµng truyÒn thèng, kinh doanh ®å cæ ViÖt Nam: B¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc ViÖt Nam / Bïi V¨n V­îng . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 212 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8711, Vv 8712/ VNCVANHOA / Mfn: 6981

Tõ kho¸ : NghÒ kim hoµn; Vµng; Ngäc; §å cæ; Bu«n ®å cæ;

NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

ViÖt Nam
NghÒ m©y tre ®an, nghÒ dÖt chiÕu, dÖt th¶m, lµm qu¹t giÊy cæ truyÒn ViÖt Nam: B¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc ViÖt Nam / Bïi V¨n V­îng . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 148 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8719, Vv 8720/ VNCVANHOA / Mfn: 6977

Tõ kho¸ : NghÒ m©y tre ®an; NghÒ dÖt chiÕu; NghÒ dÖt th¶m;

NghÒ lµm qu¹t giÊy; Lµng nghÒ truyÒn thèng;

NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

ViÖt Nam
Ng­êi Ch¨m x­a vµ nay/ NguyÔn Duy Hinh . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa; ViÖn V¨n ho¸, 2010 . - 582 tr.Ký hiÖu kho : Vv 8562, Vv 8563/ VNCVANHOA / Mfn: 7052

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; B¶n s¾c v¨n ho¸; Sù kiÖn lÞch sö;

Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi; TÝn ng­ìng;

D©n téc Ch¨m; Cæ ®¹i; HiÖn ®¹i; ViÖt Nam
Nhµ v¨n ho¸ Tr­êng Chinh (1907 - 1988): Kû yÕu Héi th¶o khoa häc nh©n kû niÖm 100 n¨m ngµy sinh cña cè Tæng BÝ th­ Tr­êng Chinh . - H. : ViÖn V¨n ho¸ Th«ng tin, 2007 . - 352 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8797/ VNCVANHOA / Mfn: 6940

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ chÝnh trÞ; §¶ng Céng s¶n;

Tæng BÝ th­; Nhµ v¨n ho¸; 1907-1988; Kû yÕu;

Héi th¶o; Tr­êng Chinh; ViÖt Nam
Nh÷ng nÒn v¨n ho¸ lín cña nh©n lo¹i/ TrÇn M¹nh Th­êng b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 495 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8677, Vv 8678/ VNCVANHOA / Mfn: 6998

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; LÞch sö ph¸t triÓn;

V¨n minh; Cæ ®¹i; ThÕ giíiPhñ Qu¶ Cung trong hÖ thèng §¹o MÉu ViÖt Nam/ Ng« §øc ThÞnh ch.b.; Hoµng V¨n §¾c, NguyÔn ThÞ Yªn, Chu Xu©n Giao b.s. . - H. : T«n gi¸o, 2010 . - 367 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8806/ VNCVANHOA / Mfn: 6935

Tõ kho¸ : §¹o MÉu; V¨n ho¸ tinh thÇn; LÞch sö v¨n ho¸;

Phñ NÊp; Phñ Qu¶ng Cung; X· Yªn §ång;

HuyÖn ý Yªn; TØnh Nam §Þnh; ViÖt Nam
7 trß ch¬i t©m linh/ TÊt Thôc MÉn . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 291 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8675, Vv 8676/ VNCVANHOA / Mfn: 6999

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ tinh thÇn; V¨n ho¸ t©m linh;

T©m lý häc c¸ nh©n; KÜ n¨ng sèng


T©y Ban Nha, ba ngµn n¨m lÞch sö/ Antonio DomÝnguez Ortiz . - H. : ThÕ giíi, 2009 . - 501 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8807/ VNCVANHOA / Mfn: 6934

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; LÞch sö v¨n ho¸; T«n gi¸o;

Bèi c¶nh chÝnh trÞ; T©y Ban Nha


T©y Nguyªn - vïng ®Êt, con ng­êi. - H. : Q§ND, 2010 . - 238 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8655, Vv 8656/ VNCVANHOA / Mfn: 7009

Tõ kho¸ : §iÒu kiÖn tù nhiªn; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

LÞch sö v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö; Phong tôc tËp qu¸n;

LÔ héi; T©y Nguyªn; ViÖt Nam
Thµnh cæ Ch¨mpa - Nh÷ng dÊu Ên cña thêi gian/ Ng« V¨n Doanh . - H.: ThÕ giíi, 2011 . - 317 tr.

Ký hiÖu kho : VB4712, VB4729/ VDNA / Mfn: 7183

Tõ kho¸ : §Þa danh lÞch sö; LÞch sö v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö;

§« thÞ cæ; Thµnh cæ; Champa; ViÖt Nam


Th¨ng Long - Hµ Néi lÞch sö 1000 n¨m/ NguyÔn V¨n T©n b.s. . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 498 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8607, Vv 8608/ VNCVANHOA / Mfn: 7032

Tõ kho¸ : §Þa danh lÞch sö; LÞch sö ph¸t triÓn; Sù kiÖn lÞch sö;

LÞch sö v¨n ho¸; 1010-2010; Th¨ng Long; Hµ Néi;

ViÖt Nam


Th¨ng Long - Hµ Néi ngh×n n¨m truyÒn thèng vµ thanh lÞch/ Giang Qu©n . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 406 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8613, Vv 8614/ VNCVANHOA / Mfn: 7029

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng; V¨n minh;

Phong tôc tËp qu¸n; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


Th¨ng Long trung t©m v¨n hiÕn vµ trÝ tuÖ ViÖt Nam/ NguyÔn Vinh Phóc, Vò Khiªu . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 270 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8623, Vv 8624/ VNCVANHOA / Mfn: 7024

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; TruyÒn thèng v¨n ho¸;

Ph¸t triÓn v¨n ho¸; V¨n hiÕn; B¶n s¾c v¨n ho¸;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam
TiÕp cËn v¨n ho¸/ TrÇn Lª S¸ng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 329 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8723, Vv8724/ VNCVANHOA / Mfn: 6975

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Nghiªn cøu v¨n ho¸; ViÖt Nam
Toµn cÇu ho¸ v¨n ho¸ ®Þa ph­¬ng vµ ph¸t triÓn: C¸ch tiÕp cËn nh©n häc/ §¹i häc Quèc gia TP. Hå ChÝ Minh . - TP. Hå ChÝ Minh : §¹i häc Quèc gia TP. Hå ChÝ Minh, 2014 . - 241 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1400157/ TVKHXHHCM / Mfn: 6876

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn v¨n ho¸; X©y dùng v¨n ho¸;

V¨n ho¸ b¶n ®Þa; Toµn cÇu ho¸; Ch©u ¸


TrÝ tuÖ ph­¬ng §«ng ngµn n¨m/ TrÇn Giang S¬n . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2008 . - 629 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8701, Vv 8702/ VNCVANHOA / Mfn: 6986

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n ho¸; TrÝ tuÖ; T­ duy; Ph­¬ng §«ng
Tõ ®iÓn v¨n ho¸ cæ truyÒn d©n téc Tµy/ Hoµng QuyÕt ch.b. . - H. : Thanh niªn, 2012 . - 260 tr.

Ký hiÖu kho : T§ 365/ BTDTHVN / Mfn: 7071

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Phong tôc tËp qu¸n; D©n téc Tµy; ViÖt Nam


V¨n ho¸ b¶n M­êng ViÖt Nam/ Vò Ngäc Kh¸nh . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 514 tr.

Ký hiÖu kho : VB4706/ VDNA / Mfn: 7177

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian;

Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; LÔ héi;

D©n téc M­êng; ViÖt Nam
V¨n ho¸ gia ®×nh ng­êi Hµ Néi/ Giang Qu©n . - H. : Q§ND, 2010 . - 254 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8587, Vv 8588/ VNCVANHOA / Mfn: 7041

Tõ kho¸ : Gia ®×nh; §êi sèng gia ®×nh; V¨n ho¸ gia ®×nh;

V¨n ho¸ gia ®×nh; Hµ Néi; ViÖt Nam


V¨n ho¸ Hµ Néi t×m tßi vµ suy nghÉm/ TrÇn Quèc V­îng . - H. : Q§ND, 2010 . - 241 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8603, Vv 8604/ VNCVANHOA / Mfn: 7033

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

B¶n s¾c v¨n ho¸; §êi sèng kinh tÕ x· héi; Èm thùc;

Lµng nghÒ; NghÒ thñ c«ng; Hµ Néi; ViÖt Nam
V¨n ho¸ Hµ Néi t×m tßi vµ suy nghÜ/ §Ëu Xu©n LuËn, NguyÔn Ph­¬ng Chi, Lª Nga Ph­¬ng s.t., b.s. . - H. : Q§ND, 2010 . - 200 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8601, Vv 8602/ VNCVANHOA / Mfn: 7034

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Di tÝch lÞch sö; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

Phong tôc tËp qu¸n; Hµ Néi; ViÖt Nam
V¨n ho¸ h­¬ng - Tôc d©ng h­¬ng vµ nghi lÔ thê cóng/ Gia Léc . - H. : Thêi ®¹i, 2009 . - 198 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8663, Vv 8664/ VNCVANHOA / Mfn: 7005

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n;

Tôc d©ng h­¬ng; Nghi lÔ thê cóng; ViÖt Nam


V¨n ho¸ ng­êi ViÖt vïng T©y Nam bé: Kh¶o cøu / TrÇn Ngäc Thªm ch.b.. - In lÇn 2, cã söa ch÷a bæ sung . - TP. Hå ChÝ Minh : V¨n ho¸ V¨n nghÖ, 2013 . - 900 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1400171/ TVKHXHHCM / Mfn: 6861

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n ho¸; LÞch sö v¨n ho¸;

§Æc tr­ng v¨n ho¸; V¨n ho¸ nhËn thøc;

V¨n ho¸ tæ chøc; V¨n ho¸ øng xö; Ng­êi ViÖt;

T©y Nam Bé; MiÒn Nam; ViÖt Nam


V¨n ho¸ truyÒn thèng d©n téc S¸n D×u ë Tuyªn Quang/ NguyÔn Ngäc Thanh ch.b. . - H. : KHXH, 2011 . - 383 tr.

Ký hiÖu kho : VB4705/ VDNA / Mfn: 7176

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ vËt chÊt;

V¨n ho¸ tinh thÇn; V¨n ho¸ d©n gian;

D©n téc S¸n D×u; TØnh Tuyªn Quang; ViÖt Nam


V¨n ho¸ ViÖt Nam trong m¾t mét ng­êi/ BÝch Ngäc, Minh Th¶o s.t. . - H.: V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 247 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8673, Vv 8674/ VNCVANHOA / Mfn: 7000

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n ho¸; Nhµ nghiªn cøu v¨n ho¸;

Quan ®iÓm v¨n ho¸; HiÖn ®¹i; Vò Ngäc Kh¸nh;

ViÖt Nam
V¨n ho¸ øng xö Hå ChÝ Minh/ Cao H¶i YÕn b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 251 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8635, Vv 8636/ VNCVANHOA / Mfn: 7019

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; §¹o ®øc Hå ChÝ Minh;

V¨n ho¸ øng xö; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


V¨n häc

C©u ®è c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam/ TrÇn ThÞ An ch.b.; TrÇn ThÞ An, Vò Quang Dòng b.s. . - H. : KHXH, 2013 . - 741 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1400224, LSS1400271/ TVKHXHHCM /

Mfn: 6913

Vv 6400/ BTDTHVN / Mfn: 7095

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc;

C©u ®è; ViÖt Nam


C©y ®µn then: Ng­êi Tµy vµ bµi h¸t d©n gian / Hoµng TriÒu ¢n s.t., gi.th. . H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2013 . - 259 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6389/ BTDTHVN / Mfn: 7086

LSS1400264, LSS1400223/ TVKHXHHCM /

Mfn: 6911

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Bµi h¸t Then; NghÖ thuËt d©n gian; D©n téc Tµy;

ViÖt Nam
D· sö Th¨ng Long - Hµ Néi/ Tr­êng Khang . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 228 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8599, Vv 8600/ VNCVANHOA / Mfn: 7035

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn d· sö; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt NamDi s¶n cña Hå Chñ tÞch vÒ ng«n ng÷/ ViÖn Ng«n ng÷ häc . - H. : KHXH, 2010 . - 251 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8639, Vv 8640/ VNCVANHOA / Mfn: 7017

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu ng«n ng÷; Nghiªn cøu v¨n häc;

Phong c¸ch ng«n ng÷; V¨n phong;

Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam
D¨m Trao, D¨m Rao: Anh em D¨m Trao, D¨m Rao / Tr­¬ng Bi, Knay W¬n . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2013 . - 639 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1400253, LSS1400208/ TVKHXHHCM /

Mfn: 6925

Vv 6391/ BTDTHVN / Mfn: 7088

Tõ kho¸ : D©n téc £®ª; V¨n häc d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Sö thi;

D©n téc £ §ª; ViÖt Nam
Dßng ch¶y v¨n ho¸ ViÖt Nam/ N.I. Niculin; Hå SÜ VÞnh, NguyÔn H÷u S¬n t.ch. . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 656 tr.

Ký hiÖu kho : Vv8671, Vv 8672/ VNCVANHOA / Mfn: 7001

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n ho¸; Nghiªn cøu v¨n häc;

Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian; Phª b×nh v¨n häc;

ViÖt Nam
Gi¸ trÞ cña con ng­êi: Dï khã kh¨n còng ph¶i c­êi / H¶i YÕn b.s. . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 414 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8665, Vv 8666/ VNCVANHOA / Mfn: 7004

Tõ kho¸ : T©m lÝ häc c¸ nh©n; Con ng­êi; NghÖ thuËt sèng;

Kinh nghiÖm sèng; TruyÖn ng¾n; ThÕ giíi


Giµ lµng vµ tr­êng ca - Sö thi trong v¨n ho¸ T©y Nguyªn/ Linh Nga Niª Kdam . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2014 . - 347 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6418/ BTDTHVN / Mfn: 7108

LSS1400267, LSS1400212/ TVKHXHHCM /

Mfn: 6923

Tõ kho¸ : ChÕ ®é x· héi; Giµ lµng; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

Tr­êng ca; Sö thi; T©y Nguyªn; ViÖt Nam
Gi¶i h¹n/ Lß Vò V©n . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2013 . - 606 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6392/ BTDTHVN / Mfn: 7089

LSS1400204, LSS1400254/ TVKHXHHCM /

Mfn: 6918

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; Nghi lÔ d©n gian;

LÔ gi¶i h¹n; Bµi cóng; D©n téc Th¸i; ViÖt Nam


H¸t ®è vµ h¸t ®èi trong sinh ho¹t hß h¸t d©n gian ng­êi ViÖt/ TriÒu Nguyªn . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2013 . - 425 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6394/ BTDTHVN / Mfn: 7091

LSS1400270, LSS1400205/ TVKHXHHCM /

Mfn: 6928

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

¢m nh¹c d©n gian; H¸t ®è; H¸t ®èi; ViÖt Nam


H¸t vÝ ®óm cña ng­êi M­êng ë M­êng Bi: T©n L¹c - Hoµ B×nh / KiÒu Trung S¬n ch.b.; KiÒu ThÞ BÝch Thuû b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2014 . 155 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6419/ BTDTHVN / Mfn: 7113

LSS1400217, LSS1400260/ TVKHXHHCM /

Mfn: 6906

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

¢m nh¹c d©n gian; H¸t vÝ ®óm; Ng­êi M­êng Bi;

M­êng Bi; Xãm ¶i; X· Phong Phó; HuyÖn T©n L¹c;

TØnh Hoµ B×nh; ViÖt Nam


Heo Ph­¬n: D©n ca Nïng An / TriÖu ThÞ Mai . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2013 . - 519 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1400214, LSS1400277/ TVKHXHHCM /

Mfn: 6915

Vv 6393/ BTDTHVN / Mfn: 7090

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

D©n ca; Ng­êi Nïng An; TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam


HuyÒn tho¹i mÑ vµ tÝn ng­ìng phån thùc trong v¨n ho¸ d©n gian ViÖt Nam/ TrÇn Gia Linh . - H. : Thêi ®¹i, 2013 . - 242 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6385/ BTDTHVN / Mfn: 7082

LSS1400213, LSS1400252/ TVKHXHHCM /

Mfn: 6922

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian; H×nh t­îng mÑ;

TÝn ng­ìng phån thùc; LÔ héi; ViÖt Nam
KhÐo d­ n­íc m¾t/ Minh H¹nh . - H. : V¨n häc, 2011 . - 210 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8913, Vv 8914/ VNCVANHOA / Mfn: 6931

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Th¬; ViÖt Nam
Ký sù ®Þa chÝ Hµ Néi/ Giang Qu©n . - H. : Q§ND, 2010 . - 496 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8546, Vv 8547/ VNCVANHOA / Mfn: 7061

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Þa danh; §Þa danh lÞch sö;

KÝ sù; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


Lµn ®iÖu h¸t reo ë Nho L©m/ §Æng Quang LiÔn . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2014 . - 167 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6430/ BTDTHVN / Mfn: 7124

LSS1400272, LSS1400215/ TVKHXHHCM /

Mfn: 6904

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

¢m nh¹c d©n gian; Bµi h¸t; H¸t reo; Lµng Nho L©m;

TØnh NghÖ An; ViÖt Nam
Lêi ng­êi x­a/ Sö V¨n Ngäc . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2013 . - 311 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6390/ BTDTHVN / Mfn: 7087

LSS1400199, LSS1400261/ TVKHXHHCM /

Mfn: 6883

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Gi¸o dôc nh©n c¸ch;

Gi¸o dôc ®¹o ®øc; Thµnh ng÷; Tôc ng÷;

D©n téc Ch¨m; TØnh Ninh ThuËn; TØnh B×nh ThuËn;

MiÒn Trung; ViÖt Nam


Mo M­êng. T. 3 / Bïi V¨n Nîi . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2013 . - 549 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1400251, LSS1400220/ TVKHXHHCM /

Mfn: 6910Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ; Tang lÔ;

D©n téc M­êng; TØnh Hßa B×nh; ViÖt Nam
Phóc ¤ng tù truyÖn: Håi ký cña Fukuzawa Yukichi (1835-1901)- Nhµ c¶i c¸ch chÝnh trÞ x· héi, ng­êi lµm nªn cuéc c¸ch m¹ng Minh TrÞ ë NhËt B¶n / Fukuzawang Yukichi; Ph¹m Thu Giang d. . - H. : Thanh niªn, 2013 . - 527 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1400165/ TVKHXHHCM / Mfn: 6866

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Håi kÝ; Nhµ chÝnh trÞ;

Fukuzawa Yukichi; NhËt B¶nSö thi Akayet Ch¨m/ Inrasara . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2013 . - 829 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1400226, LSS1400247/ TVKHXHHCM /

Mfn: 6929

Vv 6398/ BTDTHVN / Mfn: 7093

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; D©n téc Ch¨m; ViÖt Nam


Sö thi £ §ª. Q. 1 / §ç Hång Kú ch.b.; §ç Hång Kú, Y'K« Nie b.s. . - H. : KHXH, 2014 . - 542 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1400187, LSS1400230/ TVKHXHHCM /

Mfn: 6896

Vv 6413/ BTDTHVN / Mfn: 7100

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; D©n téc £ §ª; ViÖt Nam


Sö thi £ §ª. Q. 2 / §ç Hång Kú ch.b.; §ç Hång Kú, Y'K« Nie b.s. . - H. : KHXH, 2014 . - 539 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1400231, LSS1400188/ TVKHXHHCM /

Mfn: 6893

Vv 6414/ BTDTHVN / Mfn: 7109

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; D©n téc £ §ª; ViÖt Nam


Sö thi £ §ª. Q. 3 / §ç Hång Kú ch.b.; §ç Hång Kú, Y'K« Nie b.s. . - H. : KHXH, 2014 . - 373 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1400232, LSS1400189/ TVKHXHHCM /

Mfn: 6898

Vv 6415/ BTDTHVN / Mfn: 7110

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; D©n téc £ §ª; ViÖt Nam


Sö thi £ §ª. Q. 4 / §ç Hång Kú ch.b.; §ç Hång Kú, Y'K« Nie b.s. . - H. : KHXH, 2014 . - 403 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1400190, LSS1400233/ TVKHXHHCM /

Mfn: 6899

Vv 6416/ BTDTHVN / Mfn: 7111

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; D©n téc £ §ª; ViÖt NamSö thi M­êng. Q. 2 / Phan §¨ng NhËt ch.b. . - H. : KHXH, 2013 . - 541tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6397/ BTDTHVN / Mfn: 7081

LSS1400219, LSS1400279/ TVKHXHHCM /

Mfn: 6926

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; D©n téc M­êng; ViÖt Nam


Sö thi Th¸i/ Phan §¨ng NhËt ch.b. . - H. : KHXH, 2013 . - 421 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6399/ BTDTHVN / Mfn: 7094

LSS1400276, LSS1400203/ TVKHXHHCM /

Mfn: 6927

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; D©n téc Th¸i; ViÖt Nam


Sö thi thÇn tho¹i M­êng/ Tr­¬ng SÜ Hïng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2014 . - 359 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6417/ BTDTHVN / Mfn: 7112

LSS1400207, LSS1400266/ TVKHXHHCM /

Mfn: 6917

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; D©n téc M­êng; ViÖt Nam


Th¸i §×nh Lan vµ t¸c phÈm H¶i Nam t¹p trø/ TrÇn Ých Nguyªn; Ng« §øc Thä d. . - H. : Lao ®éng; Trung t©m V¨n ho¸ Ng«n ng÷ §«ng T©y, 2009 . - 292 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8792/ VNCVANHOA / Mfn: 6943

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Ghi chÐp v¨n häc;

Nghiªn cøu t¸c gia; §µi Loan


Thµnh ng÷ M­êng/ Cao S¬n H¶i . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2013 . - 215 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1400262, LSS1400225/ TVKHXHHCM /

Mfn: 6909Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Thµnh ng÷; D©n téc M­êng; ViÖt Nam


Thµnh ng÷ M­êng/ Cao S¬n H¶i . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2013 . - 215 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6395/ BTDTHVN / Mfn: 7092

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Thµnh ng÷; D©n téc M­êng; ViÖt Nam
Then chóc thä cña ng­êi Tµy/ NguyÔn ThÞ Yªn ch.b. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2009 . - 372 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8791/ VNCVANHOA / Mfn: 6944

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; ¢m nh¹c d©n gian; Then;

H¸t Then; D©n téc Tµy; ViÖt Nam


Th¬ - Thi ph¸p vµ ch©n dung/ §Æng TiÕn . - In lÇn 2 . - H. : Phô n÷, 2009- 475 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8681, Vv 8682/ VNCVANHOA / Mfn: 6996

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; Nghiªn cøu t¸c gia;

Nghiªn cøu t¸c phÈm; Th¬; Nhµ th¬;

Thi ph¸p; ViÖt Nam
Tinh hoa v¨n häc d©n gian ng­êi ViÖt. Q. 1 : Ca dao / NguyÔn Xu©n KÝnh ch.b.; NguyÔn Xu©n KÝnh, Phan Lan H­¬ng b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 142 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8749, Vv 8750/ VNCVANHOA / Mfn: 6965

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Ca dao;

Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam


Tinh hoa v¨n häc d©n gian ng­êi ViÖt. Q. 2 : Ca dao / NguyÔn Xu©n KÝnh ch.b.; NguyÔn Xu©n KÝnh, Phan Lan H­¬ng b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 250 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8751, Vv 8752/ VNCVANHOA / Mfn: 6964

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Ca dao;

Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam


Tinh hoa v¨n häc d©n gian ng­êi ViÖt. Q. 3 : Ca dao / NguyÔn Xu©n KÝnh ch.b.; NguyÔn Xu©n KÝnh, Phan Lan H­¬ng b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 148 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8753, Vv 8754/ VNCVANHOA / Mfn: 6963

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Ca dao;

Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam


Tinh hoa v¨n häc d©n gian ng­êi ViÖt. Q. 4 : Ca dao / NguyÔn Xu©n KÝnh ch.b.; NguyÔn Xu©n KÝnh, Phan Lan H­¬ng b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 224 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8755, Vv 8756/ VNCVANHOA / Mfn: 6962

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Ca dao;

Ng­êi ViÖt; ViÖt NamTinh hoa v¨n häc d©n gian ng­êi ViÖt. Q. 5 : Ca dao / NguyÔn Xu©n KÝnh ch.b.; NguyÔn Xu©n KÝnh, Phan Lan H­¬ng b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 218 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8757, Vv 8758/ VNCVANHOA / Mfn: 6961

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Ca dao;

Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam


Tinh hoa v¨n häc d©n gian ng­êi ViÖt. Q. 6 : Ca dao / NguyÔn Xu©n KÝnh ch.b.; NguyÔn Xu©n KÝnh, Phan Lan H­¬ng b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 352 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8759, Vv 8760/ VNCVANHOA / Mfn: 6960

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Ca dao;

Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam


Tinh hoa v¨n häc d©n gian ng­êi ViÖt. Q. 7 : Ca dao / NguyÔn Xu©n KÝnh ch.b.; NguyÔn Xu©n KÝnh, Phan Lan H­¬ng b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 126 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8761, Vv 8762/ VNCVANHOA / Mfn: 6959

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Ca dao;

Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam


Tinh hoa v¨n häc d©n gian ng­êi ViÖt. Q. 8 : Ca dao / NguyÔn Xu©n KÝnh ch.b.; NguyÔn Xu©n KÝnh, Phan Lan H­¬ng b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 248 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8763, Vv 8764/ VNCVANHOA / Mfn: 6958

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Ca dao;

Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam


Tinh hoa v¨n häc d©n gian ng­êi ViÖt. Q. 9 : Ca dao / NguyÔn Xu©n KÝnh ch.b.; NguyÔn Xu©n KÝnh, Phan Lan H­¬ng b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 232 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8765, Vv 8766/ VNCVANHOA / Mfn: 6957

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Ca dao;

Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam


Tinh hoa v¨n häc d©n gian ng­êi ViÖt. Q. 1 : C©u ®è / TrÇn §øc Ng«n b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 242 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8785, Vv 8786/ VNCVANHOA / Mfn: 6947

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; C©u ®è;

Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam


Tinh hoa v¨n häc d©n gian ng­êi ViÖt. Q. 2 : C©u ®è / TrÇn §øc Ng«n b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 230 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8787, Vv 8788/ VNCVANHOA / Mfn: 6946

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; C©u ®è;

Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam


Tinh hoa v¨n häc d©n gian ng­êi ViÖt. Q. 3 : C©u ®è / TrÇn §øc Ng«n b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 182 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8789, Vv 8790/ VNCVANHOA / Mfn: 6945

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; C©u ®è;

Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam


Tinh hoa v¨n häc d©n gian ng­êi ViÖt. Q. 1 : TruyÖn ngô ng«n / NguyÔn Xu©n KÝnh ch.b.; NguyÔn Xu©n KÝnh, Vò Quang Dòng, Phan ThÞ Hoa Lý b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 216 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8745, Vv 8746/ VNCVANHOA / Mfn: 6967

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; TruyÖn ngô ng«n;

Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam


Tinh hoa v¨n häc d©n gian ng­êi ViÖt. Q. 2 : TruyÖn ngô ng«n / NguyÔn Xu©n KÝnh ch.b.; NguyÔn Xu©n KÝnh, Vò Quang Dòng, Phan ThÞ Hoa Lý b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 286 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8747, Vv 8748/ VNCVANHOA / Mfn: 6966

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; TruyÖn ngô ng«n;

Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam


Tinh hoa v¨n häc d©n gian ng­êi ViÖt. Q. 1 : Tôc ng÷ / NguyÔn Xu©n KÝnh ch.b.; NguyÔn Xu©n KÝnh, Phan Lan H­¬ng b.s. . - H. : KHXH, 2009 . 214 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8777, Vv 8778/ VNCVANHOA / Mfn: 6951

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Tôc ng÷;

Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam


Tinh hoa v¨n häc d©n gian ng­êi ViÖt. Q. 2 : Tôc ng÷ / NguyÔn Xu©n KÝnh ch.b.; NguyÔn Xu©n KÝnh, Phan Lan H­¬ng b.s. . - H. : KHXH, 2009 . 206 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8779, Vv 8780/ VNCVANHOA / Mfn: 6950

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Tôc ng÷;

Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam


Tinh hoa v¨n häc d©n gian ng­êi ViÖt. Q. 3 : Tôc ng÷ / NguyÔn Xu©n KÝnh ch.b.; NguyÔn Xu©n KÝnh, Phan Lan H­¬ng b.s. . - H. : KHXH, 2009 . 282 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8781, Vv 8782/ VNCVANHOA / Mfn: 6949

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Tôc ng÷;

Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam


Tinh hoa v¨n häc d©n gian ng­êi ViÖt. Q. 4 : Tôc ng÷ / NguyÔn Xu©n KÝnh ch.b.; NguyÔn Xu©n KÝnh, Phan Lan H­¬ng b.s. . - H. : KHXH, 2009 . 294 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8783, Vv 8784/ VNCVANHOA / Mfn: 6948

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Tôc ng÷;

Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam


Tinh hoa v¨n häc d©n gian ng­êi ViÖt. Q. 1 : VÌ / Vò Tè H¶o b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 284tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8739, Vv 8740/ VNCVANHOA / Mfn: 6970

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; VÌ;

Ng­êi ViÖt; ViÖt NamTinh hoa v¨n häc d©n gian ng­êi ViÖt. Q. 2 : VÌ / Vò Tè H¶o b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 274tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8741, Vv 8742/ VNCVANHOA / Mfn: 6969

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; VÌ;

Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam


Tinh hoa v¨n häc d©n gian ng­êi ViÖt. Q. 3 : VÌ / Vò Tè H¶o b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 343 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8743, Vv 8744/ VNCVANHOA / Mfn: 6968

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; VÌ;

Ng­êi ViÖt; ViÖt NamTruyÒn thuyÕt d©n gian ng­êi ViÖt. Q.1 / KiÒu Thu Ho¹ch ch.b.; KiÒu Thu Ho¹ch, TrÇn ThÞ An, Mai Ngäc Hång b.s. . - H. : KHXH, 2014 . - 435 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1400241, LSS1400181/ TVKHXHHCM /

Mfn: 6888

Vv 6407/ BTDTHVN / Mfn: 7098

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÒn thuyÕt; ViÖt Nam
TruyÒn thuyÕt d©n gian ng­êi ViÖt. Q. 2 / KiÒu Thu Ho¹ch ch.b.; KiÒu Thu Ho¹ch, TrÇn ThÞ An, Mai Ngäc Hång b.s. . - H. : KHXH, 2014 . - 399 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1400182, LSS1400242/ TVKHXHHCM /

Mfn: 6890

Vv 6408/ BTDTHVN / Mfn: 7103

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T©c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÒn thuyÕt; ViÖt Nam; TruyÒn thuyÕt d©n gian


TruyÒn thuyÕt d©n gian ng­êi ViÖt. Q. 3 / KiÒu Thu Ho¹ch ch.b.; KiÒu Thu Ho¹ch, TrÇn ThÞ An, Mai Ngäc Hång b.s. . - H. : KHXH, 2014 . - 401 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1400243, LSS1400183/ TVKHXHHCM /

Mfn: 6892

Vv 6409/ BTDTHVN / Mfn: 7104

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÒn thuyÕt; ViÖt Nam


TruyÒn thuyÕt d©n gian ng­êi ViÖt. Q. 4 / KiÒu Thu Ho¹ch ch.b.; KiÒu Thu Ho¹ch, TrÇn ThÞ An, Mai Ngäc Hång b.s. . - H. : KHXH, 2014 . - 399 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1400244, LSS1400184/ TVKHXHHCM /

Mfn: 6894

Vv 6410/ BTDTHVN / Mfn: 7105

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÒn thuyÕt; ViÖt Nam


TruyÒn thuyÕt d©n gian ng­êi ViÖt. Q. 5 / KiÒu Thu Ho¹ch ch.b.; KiÒu Thu Ho¹ch, TrÇn ThÞ An, Mai Ngäc Hång b.s. . - H. : KHXH, 2014 . - 487 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1400185, LSS1400245/ TVKHXHHCM /

Mfn: 6897

Vv 6411/ BTDTHVN / Mfn: 7106

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÒn thuyÕt; ViÖt Nam


TruyÒn thuyÕt d©n gian ng­êi ViÖt. Q. 6 / KiÒu Thu Ho¹ch ch.b.; KiÒu Thu Ho¹ch, TrÇn ThÞ An, Mai Ngäc Hång b.s. . - H. : KHXH, 2014 . - 467 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1400246, LSS1400186/ TVKHXHHCM /

Mfn: 6900

Vv 6412/ BTDTHVN / Mfn: 7107

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÒn thuyÕt; ViÖt Nam
TruyÒn thuyÕt d©n gian ng­êi ViÖt. Q. 1 / KiÒu Thu Ho¹ch ch.b.; KiÒu Thu Ho¹ch, TrÇn ThÞ An, Mai Ngäc Hång b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 264 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8768, Vv 8767/ VNCVANHOA / Mfn: 6956

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v­¨n häc d©n gian; TruyÒn thuyÕt;

Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam


TruyÒn thuyÕt d©n gian ng­êi ViÖt. Q. 2 / KiÒu Thu Ho¹ch ch.b.; KiÒu Thu Ho¹ch, TrÇn ThÞ An, Mai Ngäc Hång b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 282 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8769, Vv 8770/ VNCVANHOA / Mfn: 6955

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; TruyÒn thuyÕt;

Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam


TruyÒn thuyÕt d©n gian ng­êi ViÖt. Q. 3 / KiÒu Thu Ho¹ch ch.b.; KiÒu Thu Ho¹ch, TrÇn ThÞ An, Mai Ngäc Hång b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 198 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8771, Vv 8772/ VNCVANHOA / Mfn: 6954

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; TruyÒn thuyÕt;

Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam


TruyÒn thuyÕt d©n gian ng­êi ViÖt. Q. 4 / KiÒu Thu Ho¹ch ch.b.; KiÒu Thu Ho¹ch, TrÇn ThÞ An, Mai Ngäc Hång b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 254 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8773, Vv 8774/ VNCVANHOA / Mfn: 6953

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; TruyÒn thuyÕt;

Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam


TruyÒn thuyÕt d©n gian ng­êi ViÖt. Q. 5 / KiÒu Thu Ho¹ch ch.b.; KiÒu Thu Ho¹ch, TrÇn ThÞ An, Mai Ngäc Hång b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 270 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8775, Vv 8776/ VNCVANHOA / Mfn: 6952

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; TruyÒn thuyÕt;

Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam


TruyÖn cæ Pa c«/ TrÇn NguyÔn Kh¸nh Phong, Ta D­r T­ s.t., b.s. . - HuÕ : Nxb. ThuËn Ho¸, 2010 . - 284 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8808, Vv 8809/ VNCVANHOA / Mfn: 6933

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn cæ tÝch; D©n téc Pac«; TØnh Thõa Thiªn HuÕ;

ViÖt Nam
TruyÖn cæ Tµ-¤i/ Lª ThÞ Quúnh T­êng s.t., b.s. . - H. : Gi¸o dôc ViÖt Nam, 2009 . - 151 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8799, Vv 8798/ VNCVANHOA / Mfn: 6939

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn cæ tÝch; D©n téc Tµ ¤i; ViÖt Nam


TruyÖn cæ tÝch loµi vËt vµ sinh ho¹t/ NguyÔn ThÞ HuÕ ch.b.; NguyÔn ThÞ HuÕ, TrÇn ThÞ An b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 264 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8737, Vv 8738/ VNCVANHOA / Mfn: 6971

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; TruyÖn cæ tÝch loµi vËt;

TruyÖn cæ tÝch sinh ho¹t; Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam


TruyÖn c­êi. Q. 1 / NguyÔn ChÝ BÒn ch.b.; NguyÔn ChÝ BÒn, Ph¹m Lan Oanh b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 306 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8725, Vv 8726/ VNCVANHOA / Mfn: 6974

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; TruyÖn c­êi;

Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam


TruyÖn c­êi. Q. 2 / NguyÔn ChÝ BÒn ch.b.; NguyÔn ChÝ BÒn, Ph¹m Lan Oanh b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 286 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8727, Vv 8728/ VNCVANHOA / Mfn: 6973

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; TruyÖn c­êi;

Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam


TruyÖn c­êi. Q. 3 / NguyÔn ChÝ BÒn ch.b.; NguyÔn ChÝ BÒn, Ph¹m Lan Oanh b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 242 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8729, Vv 8730/ VNCVANHOA / Mfn: 6972

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; TruyÖn c­êi;

Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam


TruyÖn c­êi d©n gian ng­êi ViÖt. Q. 1 / NguyÔn ChÝ BÒn ch.b.; NguyÔn ChÝ BÒn, Ph¹m Lan Oanh b.s. . - H. : KHXH, 2014 . - 441 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1400191, LSS1400227/ TVKHXHHCM /

Mfn: 6901

Vv 6404/ BTDTHVN / Mfn: 7097

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn c­êi; ViÖt Nam


TruyÖn c­êi d©n gian ng­êi ViÖt. Q. 2 / NguyÔn ChÝ BÒn ch.b.; NguyÔn ChÝ BÒn, Ph¹m Lan Oanh b.s. . - H. : KHXH, 2014 . - 419 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1400192, LSS1400228/ TVKHXHHCM /

Mfn: 6902

Vv 6405/ BTDTHVN / Mfn: 7080

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn c­êi; ViÖt Nam
TruyÖn c­êi d©n gian ng­êi ViÖt. Q. 3 / NguyÔn ChÝ BÒn ch.b.; NguyÔn ChÝ BÒn, Ph¹m Lan Oanh b.s. . - H. : KHXH, 2014 . - 407tr.

Ký hiÖu kho : LSS1400193, LSS1400229/ TVKHXHHCM /

Mfn: 6903

Vv 6406/ BTDTHVN / Mfn: 7102

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn c­êi; ViÖt Nam


Tôc ng÷ c¸c d©n téc thiÓu sè Viªt Nam. Q. 1 / TrÇn ThÞ An ch.b.; Vò Quang Dòng b.s. . - H. : KHXH, 2014 . - 595 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1400174, LSS1400234/ TVKHXHHCM /

Mfn: 6878

Vv 6401/ BTDTHVN / Mfn: 7096

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Tôc ng÷; D©n téc thiÓu sè ; ViÖt Nam


Tôc ng÷ c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. Q. 2 / TrÇn ThÞ An ch.b.; Vò Quang Dòng b.s. . - H. : KHXH, 2013 . - 599 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1400175, LSS1400235/ TVKHXHHCM /

Mfn: 6879

Vv 6402/ BTDTHVN / Mfn: 7099

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Tôc ng÷; D©n téc thiÓu sè; ViÖt Nam


Tôc ng÷ c¸c d©n téc Viªt Nam. Q. 3 / TrÇn ThÞ An ch.b.; TrÇn ThÞ An, Vò Quang Dòng b.s. . - H. : KHXH, 2013 . - 786 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1400236, LSS1400176/ TVKHXHHCM /

Mfn: 6895

Vv 6403/ BTDTHVN / Mfn: 7101

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Tôc ng÷; ViÖt Nam


36 vÞ thÇn Hµ Néi/ Hoµng Kh«i b.s. . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 247 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8593, Vv 8594/ VNCVANHOA / Mfn: 7038

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ tinh thÇn; TÝn ng­ìng d©n gian;

V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

ThÇn tÝch; Giai tho¹i; Th¨ng Long; Hµ Néi;

ViÖt Nam
V¨n häc d©n gian c¸c d©n téc Ýt ng­êi ë Thõa Thiªn HuÕ: Song ng÷ ViÖt- Ta ¤i, ViÖt - C¬ Tu. Q. 2 / Kª Söu ch.b.; TrÇn NguyÔn Kh¸nh Phong, TriÒu Nguyªn b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2013 . - 597 tr.Ký hiÖu kho : Vv 6386/ BTDTHVN / Mfn: 7083

LSS1400202, LSS1400250/ TVKHXHHCM /

Mfn: 6920

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn cæ tÝch; Tôc ng÷; Ca dao; D©n téc Ta ¤i;

D©n téc C¬ Tu; TØnh Thõa Thiªn HuÕ; ViÖt Nam
X· héi häc

Climate change and development/ Thomas Tanner, Leo Horn-Phathanothai . - Lond., N.Y. : Routledge, 2014 . - xxiii, 367 p.

Includes bibliographical references (p. [332]-356)and index (p. [357]-367)Ký hiÖu kho : LSS1400152/ TVKHXHHCM / Mfn: 6872

Tõ kho¸ : X· héi häc m«i tr­êng; BiÕn ®æi khÝ hËu;

B¶o vÖ m«i tr­êng; Ph¸t triÓn x· héi; ThÕ giíi


Ending Forced Labour in Myanmar: Engaging a Pariah Regime/ Richard Horsey . - Lond. : Routledge, 2011 . - 241 p.

Ký hiÖu kho : LV3696/ VDNA / Mfn: 7140

Tõ kho¸ : Lao ®éng; Lao ®éng c­ìng bøc; Myanmar
Environmental Cooperation in Southeast Asia: ASEAN's Regime for Transboundary Haze Pollution/ Paruedee Nguitragool . - Lond. : Routledge, 2011 . - 191 p.

Ký hiÖu kho : LV3687/ VDNA / Mfn: 7131

Tõ kho¸ : M«i tr­êng; ¤ nhiÔm m«i tr­êng; ¤ nhiÔm;

Khãi bôi; B¶o vÖ m«i tr­êng; ASEAN; §«ng Nam ¸


Hearts of Resilience: Singapore's Community Engagement Programme/ Asad-ul Iqbal Latif . - Pasir Panjang : ISEAS, 2011 . - 92 p.

Ký hiÖu kho : LB1398/ VDNA / Mfn: 7162

Tõ kho¸ : Quan hÖ x· héi; M¹ng l­íi x· héi;

Quan hÖ céng ®ång; Ph¸t triÓn céng ®ång; Singapore
Poverty and Global Recession in Southeast Asia/ Aris Ananta, Richard Barichello ed. . - Pasir Panjang : ISEAS, 2012 . - 432 p.

Ký hiÖu kho : LV3704/ VDNA / Mfn: 7148

Tõ kho¸ : Khñng ho¶ng kinh tÕ; Khñng ho¶ng tµi chÝnh;

NghÌo ®ãi; An ninh l­¬ng thùc; §«ng Nam ¸


Reconfiguring families in contemporary Vietnam/ Magali Barbieri, Daniele Belanger . - Stanford, Calif : Stanford University Press, 2009 . - xiv, 444 p.

Ký hiÖu kho : LSS1400155/ TVKHXHHCM / Mfn: 6874

Tõ kho¸ : Gia ®×nh; X· héi häc gia ®×nh;

BiÕn ®æi gia ®×nh; ViÖt Nam


Reshaping the Global Risk Environment: Impact of Climate Change on Taiwan's Overall Security / Tai-Jen George, Tzong-Ho Bau . - Taipei : Cross-Strait Interflow Prospect Foundation, 2010 . - 298 p.

Ký hiÖu kho : LV3718/ VDNA / Mfn: 7166

Tõ kho¸ : M«i tr­êng; ¤ nhiÔm m«i tr­êng;

ChÝnh s¸ch m«i tr­êng; BiÕn ®æi khÝ hËu; §µi Loan


State and laid-off workers in reform China: the silence and collective action of the retrenched / Yongshun Cai . - Lond., N.Y. : Routledge, 2006 .- x, 193 p.

Ký hiÖu kho : LSS1400151/ TVKHXHHCM / Mfn: 6871

Tõ kho¸ : X· héi häc lao ®éng; ViÖc lµm; Kinh tÕ lao ®éng;

Nguån nh©n lùc; ChÝnh s¸ch khoa häc; Trung Quèc


Welfare and wellbeing: Richard titmuss's contribution to social policy / Pete Alcock, Howard Glennerster, Ann Oakley, Adrian Sinfield ed. . - Bristol : The Policy Pree, 2001 . - vi, 249 p.

Ký hiÖu kho : LSS1400156/ TVKHXHHCM / Mfn: 6875

Tõ kho¸ : Phóc lîi x· héi; An sinh x· héi; ChÝnh s¸ch x· héi;

D©n sè; BÊt b×nh ®¼ng; NghÌo ®ãi


Bµ RÞa - Vòng Tµu 20 n¨m ph¸t triÓn vµ héi nhËp = Ba Ria - Vung Tau 20 Years development and integration / ñy ban nh©n d©n tØnh Bµ RÞa - Vòng Tµu . - H. : C«ng th­¬ng, 201? . - 254 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1400135/ TVKHXHHCM / Mfn: 6846

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn x· héi; Thµnh tùu;

Héi nhËp kinh tÕ; Bµ RÞa Vòng Tµu; ViÖt Nam


Doanh nghiÖp ViÖt Nam: Héi nhËp vµ nh÷ng vÊn ®Ò m«i tr­êng / Bïi H÷u §¹o, §Æng Xu©n Hoan, NguyÔn Minh Ph­¬ng, NguyÔn Kh¸nh Quyªn b.s. . H. : C«ng th­¬ng, 2010 . - 355 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1400139/ TVKHXHHCM / Mfn: 6836

Tõ kho¸ : Doanh nghiÖp; Kinh tÕ doanh nghiÖp;

Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; M«i tr­êng ; ViÖt Nam


§Èy m¹nh x· héi ho¸ c¸c ho¹t ®éng khoa häc - c«ng nghÖ ë ViÖt Nam/ §inh Träng ThÞnh, NguyÔn Minh Phong . - H. : Tµi chÝnh, 2011 . - 363 tr.

Ký hiÖu kho : VB4710/ VDNA / Mfn: 7181

Tõ kho¸ : Khoa häc c«ng nghÖ; X· héi ho¸;

Ho¹t ®éng khoa häc c«ng nghÖ; ViÖt Nam


§øc tin trong ®êi sèng x· héi/ NguyÔn Anh Dòng, TrÇn Duy Nam . - H. : T«n gi¸o, 2009 . - 214 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8667, Vv 8668/ VNCVANHOA / Mfn: 7003

Tõ kho¸ : X· héi häc t«n gi¸o; §êi sèng t«n gi¸o;

§êi sèng x· héi; §øc tin


NÕp sèng ng­êi Hµ Néi tõ truyÒn thèng cña Thñ ®« Th¨ng Long/ NguyÔn ViÕt Chøc ch.b. . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 227 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8617, Vv 8618/ VNCVANHOA / Mfn: 7027

Tõ kho¸ : §êi sèng x· héi; NÕp sèng; Phong tôc tËp qu¸n;

Nghi lÔ; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


NÕp sèng thÞ d©n ë Thµnh phè Hå ChÝ Minh/ NguyÔn Sü Nång, §inh Ph­¬ng Duy . - TP. Hå ChÝ Minh : Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2014 . - 142 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1400159, LSS1400158/ TVKHXHHCM /

Mfn: 6877Tõ kho¸ : Lèi sèng; NÕp sèng; X©y dùng lèi sèng;

ThÞ d©n; Thµnh phè Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


NghÖ thuËt øng xö cña ng­êi ViÖt/ Ph¹m Minh Th¶o . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 182 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8689, Vv 8690/ VNCVANHOA / Mfn: 6992

Tõ kho¸ : X· héi häc giao tiÕp; TruyÒn thèng øng xö;

øng xö c¸ nh©n; øng xö gia ®×nh;

øng xö céng ®ång; øng xö ngo¹i giao;

NghÖ thuËt øng xö; Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam


Nh÷ng khÝa c¹nh d©n téc - t«n gi¸o - v¨n ho¸ trong tam gi¸c ph¸t triÓn ViÖt Nam - Lµo - Campuchia / Ph¹m §øc Thµnh, Vò C«ng Quý ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 636 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8571, Vv 8572/ VNCVANHOA / Mfn: 7047

Tõ kho¸ : Tam gi¸c ph¸t triÓn; Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi;

§êi sèng v¨n ho¸ x· héi; Téc ng­êi; T«n gi¸o;

§Æc tr­ng v¨n ho¸; ViÖt Nam; Lµo; Campuchia
350 mÈu chuyÖn vÒ phÐp xö thÕ - HiÕu vµ nghÜa/ TrÇn Mªnh M«ng s.t., b.s. . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 352 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8685, Vv 8686/ VNCVANHOA / Mfn: 6994

Tõ kho¸ : X· héi häc giao tiÕp; V¨n ho¸ øng xö;

KÜ n¨ng giao tiÕp; PhÐp xö thÕ; HiÕu nghÜa


350 mÈu chuyÖn vÒ phÐp xö thÕ - T«n s­ träng ®¹o/ TrÇn Mªnh M«ng s.t., b.s. . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 367 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8683, Vv 8684/ VNCVANHOA / Mfn: 6995

Tõ kho¸ : X· héi häc giao tiÕp; V¨n ho¸ øng xö;

KÜ n¨ng giao tiÕp; PhÐp xö thÕ; T«n s­ träng ®¹o


Ph¸t triÓn bÒn v÷ng kinh tÕ - x· héi c¸c thµnh phè theo h­íng hiÖn ®¹i/ ViÖn Nghiªn cøu ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi Hµ Néi . - H. : ChÝnh trÞ Quèc gia Sù thËt, 2012 . - 346 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1400146/ TVKHXHHCM / Mfn: 6839

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; Hµ Néi;

Thµnh phè Hå ChÝ Minh; Thµnh phè §µ N½ng;

Thµnh phè CÇn Th¬; ViÖt Nam


Phô n÷ ViÖt Nam trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc/ Bé C«ng th­¬ng . - H. : C«ng th­¬ng, 2010 . - 280 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1400136/ TVKHXHHCM / Mfn: 6847

Tõ kho¸ : Phô n÷; X· héi häc phô n÷; Vai trß x· héi; ViÖt Nam
Th¸ch thøc vÒ m«i tr­êng víi c¸c doanh nghiÖp trong th­¬ng m¹i quèc tÕ/ T« Hoµi Nam, Bïi H÷u §¹o, Ph¹m H¶i Tïng, Hoµng Thanh Tïng b.s. . - H. : C«ng th­¬ng, 2011 . - 338 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1400144/ TVKHXHHCM / Mfn: 6837

Tõ kho¸ : M«i tr­êng ; ¤ nhiÔm m«i tr­êng; LuËt m«i tr­êng;

Doanh nghiÖp; Th­¬ng m¹i quèc tÕ; ThÕ giíi


Th¶m häa toµn cÇu/ Bill McGuire; TrÇn H¶i Hµ d. . - H. : Tri thøc, 2011 . - 221 tr.

Ký hiÖu kho : VB4716/ VDNA / Mfn: 7187

Tõ kho¸ : M«i tr­êng; ¶nh h­ëng m«i tr­êng;

BiÕn ®æi khÝ hËu; HiÖu øng nhµ kÝnh; ThÕ giíi


Tõ n«ng th«n ra thµnh phè: T¸c ®éng kinh tÕ - x· héi cña di c­ ë ViÖt Nam/ Lª B¹ch D­¬ng, NguyÔn Thanh Liªm ch.b. . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 168 tr.

Ký hiÖu kho : VB4715/ VDNA / Mfn: 7186

Tõ kho¸ : Di c­; Di d©n; N«ng th«n; Thµnh phè;

Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; ViÖt Nam


V¨n ho¸ gia ®×nh ng­êi Hµ Néi/ Giang Qu©n . - H. : Q§ND, 2010 . - 254 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8587, Vv 8588/ VNCVANHOA / Mfn: 7041

Tõ kho¸ : Gia ®×nh; §êi sèng gia ®×nh; V¨n ho¸ gia ®×nh;

V¨n ho¸ gia ®×nh; Hµ Néi; ViÖt Nam
ViÖn Hµn l©m Khoa häc x· héi ViÖt Nam 09/12/14


tải về 0.49 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương