S¸ch míi sè 11/2014


§Þa danh Th¨ng Long Hµ Néitải về 0.49 Mb.
trang2/3
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích0.49 Mb.
1   2   3
§Þa danh Th¨ng Long Hµ Néi/ Lam Khª, Kh¸nh Minh . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 312 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8625, Vv 8626/ VNCVANHOA / Mfn: 7023

Tõ kho¸ : §Þa danh; LÞch sö ®Þa danh; Danh lam th¾ng c¶nh;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam
Hái ®¸p vÒ 36 phè cæ Hµ Néi/ Hoµng H¶i, Hoµng Anh . - H. : Q§ND, 2010 . - 208 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8597, Vv 8598/ VNCVANHOA / Mfn: 7036

Tõ kho¸ : §Þa danh; LÞch sö ®Þa danh; Phè; Tªn phè;

Phè cæ; Hái ®¸p; Hµ Néi; ViÖt Nam


Ký sù ®Þa chÝ Hµ Néi/ Giang Qu©n . - H. : Q§ND, 2010 . - 496 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8546, Vv 8547/ VNCVANHOA / Mfn: 7061

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Þa danh; §Þa danh lÞch sö;

KÝ sù; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


Nghiªn cøu lÞch sö nh©n lo¹i/ Arnold J. Toynbee; ViÖt Th­ d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 573 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903202, LSS0903203,

LSS1400169/ TVKHXHHCM / Mfn: 6862Tõ kho¸ : Nh©n lo¹i häc; LÞch sö nh©n lo¹i;

LÞch sö v¨n minh; ThÕ giíi


36 phè cæ Hµ Néi/ Lam Khª, Kh¸nh Linh b.s. . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 195 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8550, Vv 8551/ VNCVANHOA / Mfn: 7058

Tõ kho¸ : §Þa danh; LÞch sö ®Þa danh; Phè; Tªn phè;

Phè cæ; Hµ Néi; ViÖt Nam


Phè ph­êng Hµ Néi x­a/ Hoµng §¹o Thóy . - Tb. lÇn 3 . - H. : Q§ND, 2010 . - 178 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8581, Vv 8582/ VNCVANHOA / Mfn: 7044

Tõ kho¸ : §Þa danh; LÞch sö ®Þa danh; LÞch sö ph¸t triÓn;

Phè ph­êng; Hµ Néi; ViÖt Nam


Thµnh cæ Ch¨mpa - Nh÷ng dÊu Ên cña thêi gian/ Ng« V¨n Doanh . - H.: ThÕ giíi, 2011 . - 317 tr.

Ký hiÖu kho : VB4712, VB4729/ VDNA / Mfn: 7183

Tõ kho¸ : §Þa danh lÞch sö; LÞch sö v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö;

§« thÞ cæ; Thµnh cæ; Champa; ViÖt Nam


Thuèc d©n gian cæ truyÒn ch÷a c¸c bÖnh ë khÝ quan/ H¶i Ngäc b.s. . - H.: Thanh niªn, 2010 . - 119 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8687, Vv 8688/ VNCVANHOA / Mfn: 6993

Tõ kho¸ : Y häc; Y häc cæ truyÒn; Bµi thuèc d©n gian;

BÖnh khÝ qu¶n; ViÖt Nam; Trung QuècTõ ®iÓn ®Þa danh lÞch sö - v¨n ho¸ thÕ giíi vµ ViÖt Nam: Gi¶n l­îc / Phïng Ngäc §Ünh, Phïng Ngäc Kiªn . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2006 . - 525 tr.

Ký hiÖu kho : T§ 249/ BTDTHVN / Mfn: 7064

Tõ kho¸ : §Þa danh; §Þa danh lÞch sö; §Þa danh v¨n ho¸;

Tõ ®iÓn ®Þa danh; ViÖt Nam; ThÕ giíi


Tõ ®iÓn ®Þa danh Sµi Gßn - Thµnh phè Hå ChÝ Minh/ Lª Trung Hoa ch.b.; NguyÔn §×nh T­ b.s. . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 720 tr.

Ký hiÖu kho : T§ 363/ BTDTHVN / Mfn: 7069

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; §Þa danh; Tõ ®iÓn ®Þa danh;

Thµnh phè Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


Tõ ®iÓn ®­êng phè Hµ Néi/ NguyÔn ViÕt Chøc ch.b. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 1067 tr.

Ký hiÖu kho : T§ 369/ BTDTHVN / Mfn: 7073

Tõ kho¸ : §Þa danh; §­êng phè; Tõ ®iÓn;

Tõ ®iÓn ®­êng phè; Hµ Néi; ViÖt Nam


Tõ ®iÓn tõ nguyªn ®Þa danh ViÖt Nam. Q. 1 / Lª Trung Hoa . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2013 . - 595 tr.

Ký hiÖu kho : T§ 370/ BTDTHVN / Mfn: 7072

Tõ kho¸ : §Þa danh; Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn ®Þa danh;

Tõ nguyªn; ViÖt Nam


Tõ ®iÓn tõ nguyªn ®Þa danh ViÖt Nam. Q. 2 / Lª Trung Hoa . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2013 . - 705 tr.

Ký hiÖu kho : T§ 371/ BTDTHVN / Mfn: 7074

Tõ kho¸ : §Þa danh; Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn ®Þa danh;

Tõ nguyªn; ViÖt Nam


T­¬ng lai hËu nh©n lo¹i: HËu qu¶ cña c¸ch m¹ng c«ng nghÖ sinh häc / Francis Fukuyama; Hµ H¶i Ch©u d. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2014 . - 327 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1400166/ TVKHXHHCM / Mfn: 6865

Tõ kho¸ : C«ng nghÖ sinh häc; §¹o ®øc sinh häc;

BiÕn ®æi x· héi; Loµi ng­êi


Kinh tÕ
An Upland Community in Transition: Institutional Innovations for Sustainable Development in Rural Philippines/ Agnes C. Rola . - Pasir Panjang : ISEAS, 2011 . - 235 p.

Ký hiÖu kho : LV3700/ VDNA / Mfn: 7144

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; Kinh tÕ vïng cao;

Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn;

Philippines
Beyond the Myth: Indian Business Communities in Singapore/ Jayati Bhattacharya . - Pasir Panjang : ISEAS, 2011 . - 370 p.

Ký hiÖu kho : LB1394/ VDNA / Mfn: 7129

Tõ kho¸ : Kinh tÕ doanh nghiÖp; Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ;

Kinh tÕ th­¬ng m¹i; Héi nhËp kinh tÕ quèc;

Ên §é; Singapore
Harnessing Production Networks: Impacts and Policy Implications from Thailand's Manufacturing Industries / Aekapol Chongvilaivan . - Pasir Panjang : ISEAS, 2011 . - 134 p.

Ký hiÖu kho : LB1396/ VDNA / Mfn: 7160

Tõ kho¸ : Kinh tÕ c«ng nghiÖp; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch c«ng nghiÖp; M¹ng l­íi s¶n xuÊt;

Kinh tÕ lao ®éng; Th¸i Lan
India-Vietnam Strategic Partnership: Exploring Vistas for Expanded Cooperation/ Vijay Sakhuja ed. . - Pasir Panjang : ISEAS, 2011 . - 202 p.

Ký hiÖu kho : LV3714/ VDNA / Mfn: 7158

Tõ kho¸ : Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ; Hîp t¸c quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; ChiÕn l­îc ph¸t triÓn;

Ên §é; ViÖt Nam
Labour in Vietnam/ Anita Chan . - Pasir Panjang : ISEAS, 2011 . - 346 p.

Ký hiÖu kho : LV3708/ VDNA / Mfn: 7152

Tõ kho¸ : Kinh tÕ lao ®éng; Lùc l­îng lao ®éng;

ThÞ tr­êng lao ®éng; ViÖt Nam
Poverty and Global Recession in Southeast Asia/ Aris Ananta, Richard Barichello ed. . - Pasir Panjang : ISEAS, 2012 . - 432 p.

Ký hiÖu kho : LV3704/ VDNA / Mfn: 7148

Tõ kho¸ : Khñng ho¶ng kinh tÕ; Khñng ho¶ng tµi chÝnh;

NghÌo ®ãi; An ninh l­¬ng thùc; §«ng Nam ¸


The Challenge of Energy Security in the 21st Century: Trends of Significance / Hooman Peimani . - Pasir Panjang : ISEAS, 2011 . - 178 p.

Ký hiÖu kho : LV3709/ VDNA / Mfn: 7153

Tõ kho¸ : N¨ng l­îng; An ninh n¨ng l­îng;

ChÝnh s¸ch n¨ng l­îng; Xu h­íng ph¸t triÓn;

ThÕ kØ 21; Ch©u ¸; ThÕ giíi
The Indonesian Economy: Entering a New Era/ Aris Ananta, Muljana Soekarni, Sjamsul Arifin . - Pasir Panjang : ISEAS, 2011 . - 427 p.

Ký hiÖu kho : LV3706/ VDNA / Mfn: 7150

Tõ kho¸ : Kinh tÕ tµi chÝnh; TiÒn tÖ; ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Héi nhËp kinh tÕ; Indonesia


The U.S.-Singapore Free Trade Agreement: An American Perspective on Power, Trade, and Security in the Asia Pacific/ Eul-Soo Pang . - Pasir Panjang : ISEAS, 2011 . - 305 p.

Ký hiÖu kho : LV3710/ VDNA / Mfn: 7154

Tõ kho¸ : Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ; ChiÕn l­îc ph¸t triÓn;

HiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i tù do; FTA; Mü; Singapore


Vietnam textiles and garments 2012. - H. : [k.nxb.], 2012 . - 42 p.

Ký hiÖu kho : LSS1400142/ TVKHXHHCM / Mfn: 6852

Tõ kho¸ : Kinh tÕ th­¬ng m¹i; XuÊt khÈu; Hµng dÖt may;

Hµng may mÆc; 2012; ViÖt Nam


Bµ RÞa - Vòng Tµu 20 n¨m ph¸t triÓn vµ héi nhËp = Ba Ria - Vung Tau 20 Years development and integration / ñy ban nh©n d©n tØnh Bµ RÞa - Vòng Tµu . - H. : C«ng th­¬ng, 201? . - 254 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1400135/ TVKHXHHCM / Mfn: 6846

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn x· héi; Thµnh tùu;

Héi nhËp kinh tÕ; Bµ RÞa Vòng Tµu; ViÖt Nam


CÈm nang xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ ViÖt Nam - Ch©u Phi/ Bé C«ng th­¬ng . - H. : C«ng th­¬ng, 2013 . - 242 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1400148/ TVKHXHHCM / Mfn: 6855

Tõ kho¸ : Kinh tÕ th­¬ng m¹i; XuÊt khÈu; NhËp khÈu;

Hµng ho¸; ViÖt Nam; Ch©u Phi


ChÝnh s¸ch th­¬ng m¹i nh»m ph¸t triÓn bÒn v÷ng ë ViÖt Nam thêi kú 2011-2020/ Lª Danh VÜnh ch.b. . - H. : C«ng th­¬ng, 2012 . - 370 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1400141/ TVKHXHHCM / Mfn: 6851

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ChÝnh s¸ch th­¬ng m¹i;

Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng;

Bµi viÕt; 2011-2020; ViÖt Nam
Doanh nghiÖp ViÖt Nam: Héi nhËp vµ nh÷ng vÊn ®Ò m«i tr­êng / Bïi H÷u §¹o, §Æng Xu©n Hoan, NguyÔn Minh Ph­¬ng, NguyÔn Kh¸nh Quyªn b.s. . H. : C«ng th­¬ng, 2010 . - 355 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1400139/ TVKHXHHCM / Mfn: 6836

Tõ kho¸ : Doanh nghiÖp; Kinh tÕ doanh nghiÖp;

Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; M«i tr­êng ; ViÖt Nam


Doanh nh©n ViÖt Nam - Nhµ qu¶n lý tµi ba/ Thêi b¸o Doanh nh©n . - H. : C«ng th­¬ng, 2013 . - 98 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1400140/ TVKHXHHCM / Mfn: 6850

Tõ kho¸ : Doanh nh©n; Qu¶n lÝ kinh tÕ; Qu¶n trÞ doanh nghiÖp;

Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; ViÖt Nam


Giíi thiÖu thÞ tr­êng Thæ NhÜ Kú/ Bé C«ng th­¬ng . - H. : C«ng th­¬ng, 2013 . - 200 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1400149/ TVKHXHHCM / Mfn: 6854

Tõ kho¸ : ThÞ tr­êng; Kinh tÕ thÞ tr­êng; Ngo¹i th­¬ng;

ChÝnh s¸ch th­¬ng m¹i; Hîp t¸c quèc tÕ;

ViÖt Nam; Thæ NhÜ Kú
Hîp t¸c kinh tÕ ViÖt Nam víi ASEAN vµ ASEAN më réng/ Bïi H÷u §¹o, NguyÔn Kh¸nh QuyÒn b.s. . - H. : C«ng th­¬ng, 2010 . - 302 tr.

Th­ môc: Tr. 300Ký hiÖu kho : LSS1400133/ TVKHXHHCM / Mfn: 6844

Tõ kho¸ : Quan hÖ qèc tÕ; Hîp t¸c quèc tÕ;

Hîp t¸c kinh tÕ; ASEAN; §«ng Nam ¸
H­íng tíi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn ®¹i ë ViÖt Nam/ NguyÔn V¨n Nam ch.b. . - H. : C«ng th­¬ng, 2010 . - 263 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1400132/ TVKHXHHCM / Mfn: 6843

Tõ kho¸ : C¶i c¸ch kinh tÕ; Kinh tÕ thÞ tr­êng;

Ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

ViÖt Nam
Kinh tÕ thÕ giíi khñng ho¶ng vµ ®iÒu chØnh/ Vâ §¹i L­îc . - H. : KHXH, 2011 . - 207 tr.

Ký hiÖu kho : VB4695, VB4696/ VDNA / Mfn: 7168

Tõ kho¸ : Chñ nghÜa t­ b¶n; Chñ nghÜa x· héi;

Khñng ho¶ng tµi chÝnh; T×nh h×nh kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ;

ViÖt Nam; ThÕ giíi


Kinh tÕ t­ nh©n vµ vai trß ®éng lùc t¨ng tr­ëng. S¸ch chuyªn kh¶o/ Vò Hïng C­êng ch.b. . - H. : KHXH, 2011 . - 310 tr.

Ký hiÖu kho : VB4711/ VDNA / Mfn: 7182

Tõ kho¸ : Khoa häc c«ng nghÖ; X· héi ho¸;

Ho¹t ®éng khoa häc c«ng nghÖ; ViÖt Nam


Made in Japan: Akio Morita and Sony: §ét ph¸ chÊt l­îng kiÕn t¹o t­¬ng lai / Akio Morita, Edwin M. Reingold, Mitsuko Shimomura; Alpha Books d. . - Tb. lÇn 2 . - H. : Lao ®éng X· héi, 2013 . - 595 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1400163/ TVKHXHHCM / Mfn: 6868

Tõ kho¸ : Kinh tÕ c«ng nghiÖp; C«ng nghiÖp ®iÖn tö;

Qu¶n lÝ kinh tÕ; Kinh doanh; NhËt B¶n; ThÕ giíi


Mét sè vÊn ®Ò kinh tÕ vÜ m« trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ giai ®o¹n 2011 - 2020/ Lª Danh VÜnh ch.b. . - H. : [k.nxb.], 2011 . - 376 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1400130/ TVKHXHHCM / Mfn: 6841

Tõ kho¸ : Qu¶n lÝ kinh tÕ; Th­¬ng m¹i; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Kinh tÕ vÜ m«; 2011-2020;

ViÖt Nam
Mét t­ duy kh¸c vÒ kinh tÕ vµ x· héi ViÖt Nam/ Alan Phan . - H. : Lao ®éng X· héi, 2011 . - 183 tr.

Ký hiÖu kho : VB4697/ VDNA / Mfn: 7169

Tõ kho¸ : Doanh nghiÖp; Kinh tÕ thÞ tr­êng; Chøng kho¸n;

ThÞ tr­êng chøng kho¸n; ViÖt Nam


NghÞch lý Ên §é: BÊt chÊp thÇn th¸nh Ên §é trçi dËy = In spite of the gods/ Edward Luce; Lª Thanh Léc d. . - H. : Tri thøc, 2013 . - 362 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1400172/ TVKHXHHCM / Mfn: 6860

Tõ kho¸ : T×nh h×nh néi bé; ChÝnh s¸ch ®èi néi;

Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

T×nh h×nh kinh tÕ; §êi sèng x· héi; Ên §é
Niªn gi¸m thèng kª ngµnh c«ng th­¬ng 2006 - 2010/ Bé C«ng Th­¬ng, Vô KÕ ho¹ch . - H. : [k.nxb.], 201? . - 218 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1400147/ TVKHXHHCM / Mfn: 6840

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

C«ng nghiÖp; Th­¬ng m¹i; Sè liÖu thèng kª;

2006-2010; ViÖt Nam; Niªn gi¸m thèng kª
Ph¸t triÓn kinh tÕ tri thøc g¾n víi qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ë ViÖt Nam/ §Æng H÷u ch.b.; §inh Quang Ty, Hå Ngäc LuËt b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 379 tr.

Ký hiÖu kho : VB4714/ VDNA / Mfn: 7185

Tõ kho¸ : Kinh tÕ tri thøc; Ph¸t triÓn kinh tÕ tri thøc;

C«ng nghiÖp ho¸; HiÖn ®¹i ho¸; Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn;

ViÖt Nam
S¬ l­îc lÞch sö ngµnh C«ng Th­¬ng ViÖt Nam tõ C¸ch m¹ng th¸ng t¸m ®Õn nay (8/1945 - 2011) / Bé C«ng th­¬ng . - H. : C«ng th­¬ng, 2011 . - 433 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1400137/ TVKHXHHCM / Mfn: 6848

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; Ngµnh c«ng th­¬ng;

1945-2011; ViÖt Nam


Së h÷u t­ nh©n vµ kinh tÕ t­ nh©n ë ViÖt Nam hiÖn nay: Mét sè nhËn thøc lý luËn vµ thùc tiÔn. S¸ch tham kh¶o/ L­¬ng Minh Cõ, Vò V¨n Th­- H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 271 tr.

Ký hiÖu kho : VB4699/ VDNA / Mfn: 7171

Tõ kho¸ : Kinh tÕ t­ nh©n; Së h÷u t­ nh©n; Kinh tÕ thÞ tr­êng;

Ph¸t triÓn kinh tÕ t­ nh©n; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn;

ViÖt Nam
Sù ph¸t triÓn vïng d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam sau héi nhËp: Bé s¸ch héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ / Lª Ngäc Th¾ng b.s. . - H. : C«ng th­¬ng, 2010 . - 224 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1400143/ TVKHXHHCM / Mfn: 6853

Tõ kho¸ : Héi nhËp quèc tÕ; Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi;

§Þnh h­íng ph¸t triÓn; D©n téc thiÓu sè; ViÖt Nam


T¨ng c­êng n¨ng lùc tham gia cña hµng n«ng s¶n vµo chuçi gi¸ trÞ toµn cÇu trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay ë ViÖt Nam/ §inh V¨n Thµnh ch.b. . - H. : C«ng th­¬ng, 2010 . - 374 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1400134/ TVKHXHHCM / Mfn: 6845

Tõ kho¸ : Kinh tÕ n«ng nghiÖp; Ph¶ttiÓn kinh tÕ n«ng nghiÖp;

Hµng n«ng s¶n; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ViÖt Nam


ThÕ giíi ph¼ng: tãm l­îc lÞch sö thÕ giíi thÕ kû 21. S¸ch tham kh¶o = The World is flat - a briefhistory of the twenty-first century / Thomas L. Friedman . - In lÇn 15, b¶n ®· cËp nhËt vµ bæ sung . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2013 . - 720 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1400170/ TVKHXHHCM / Mfn: 6859

Tõ kho¸ : LÞch sö tãm l­îc; Toµn cÇu ho¸; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; ThÕ kØ 21; ThÕ giíi


ThÕ giíi: Mét thËp niªn nh×n l¹i. S¸ch tham kh¶o/ Lª ThÕ MÉu . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 482 tr.

Ký hiÖu kho : VB4709/ VDNA / Mfn: 7180

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; T×nh h×nh kinh tÕ;

Sù kiÖn kinh tÕ; Sù kiÖn chÝnh trÞ; ThÕ kØ 21;

Khñng ho¶ng kinh tÕ; Xung ®ét chÝnh trÞ; ThÕ giíi
Vïng kinh tÕ träng ®iÓm miÒn Trung: thµnh tùu 15 n¨m thµnh lËp vµ 5 n¨m gia nhËp WTO = The central key economic region-achievements of 15 years of establshment and 5 years of WTO interation / C«ng ty TruyÒn th«ng - Th­¬ng m¹i - DÞch vô NhÞp CÇu ViÖt . - TP. Hå ChÝ Minh : Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 201? . - 518 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1400138/ TVKHXHHCM / Mfn: 6849

Tõ kho¸ : Vïng kinh tÕ träng ®iÓm; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

MiÒn Trung; ViÖt Nam
LÞch sö

Hanoi: Traces of the Old Days. - H. : Ph­¬ng §«ng, 2010 . - 200 p.

Ký hiÖu kho : LV3717/ VDNA / Mfn: 7165

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

S¸ch ¶nh; Hµ Néi; ViÖt Nam


Life Behind the Front Line. - H. : Lao ®éng, 2010 . - 200 p.

Ký hiÖu kho : LV3716/ VDNA / Mfn: 7164

Tõ kho¸ : LÞch sö chiÕn tranh; Kh¸ng chiÕn chèng Mü;

1964-1975; ViÖt Nam


State and Society in Modern Rangoon/ Donald M. Seekins . - Lond. : Routledge, 2010 . - 252 p.

Ký hiÖu kho : LV3693/ VDNA / Mfn: 7137

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; §êi sèng chÝnh trÞ;

§êi sèng x· héi; Nhµ n­íc; HiÖn ®¹i;

Thµnh phè Rangoon; Myanmar
B¾c Trung Bé - vïng ®Êt, con ng­êi. - H. : Q§ND, 2010 . - 248 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8651, Vv 8652/ VNCVANHOA / Mfn: 7011

Tõ kho¸ : §iÒu kiÖn tù nhiªn; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

LÞch sö v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö; Phong tôc tËp qu¸n;

LÔ héi; B¾c Trung Bé; MiÒn Trung; ViÖt Nam
36 chî Th¨ng Long - Hµ Néi/ Lam Khª, Kh¸nh Linh s.t., t.ch. . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 107 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8591, Vv 8592/ VNCVANHOA / Mfn: 7039

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; LÞch sö ®Þa danh;

Chî; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


ChÝnh s¸ch t«n gi¸o thêi Tù §øc (1848 - 1883) / NguyÔn Ngäc Quúnh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 363 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8565, Vv 8566/ VNCVANHOA / Mfn: 7050

Tõ kho¸ : LÞch sö t«n gi¸o; ChÝnh s¸ch t«n gi¸o; 1848-1883;

§êi sèng t«n gi¸o; Thêi Tù §øc; ViÖt nam


Cæ tÝch vµ th¾ng c¶nh Hµ Néi/ Do·n KÕ ThiÖn . - Tb. lÇn 1 . - H. : Q§ND, 2010 . - 211 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8553, Vv 8554/ VNCVANHOA / Mfn: 7056

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö;

Danh lam th¾ng c¶nh; Sù kiÖn lÞch sö;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam
9 danh nh©n thµnh Th¨ng Long (1010 - 1789). - H. : Q§ND, 2010 . - 203 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8631, Vv 8632/ VNCVANHOA / Mfn: 7021

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Danh nh©n; Cuéc ®êi; Sù nghiÖp;

1010-1789; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


110 di s¶n v¨n minh næi bËt cña loµi ng­êi/ Mªnh M«ng s.t., b.s. . - H. : Thanh niªn, 2008 . - 299 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8705, Vv 8706/ VNCVANHOA / Mfn: 6984

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n minh;

Di s¶n v¨n minh; ThÕ giíi


36 ®×nh, ®Òn, chïa Hµ Néi/ Quèc V¨n t.ch., b.s. . - H. : Thanh niªn, 2010 . 123 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8549/ VNCVANHOA / Mfn: 7059

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Di tÝch v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö;

§×nh; §Òn; Chïa; Hµ Néi; ViÖt Nam


§«ng Nam Bé - vïng ®Êt, con ng­êi. - H. : Q§ND, 2010 . - 216 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8657, Vv 8658/ VNCVANHOA / Mfn: 7008

Tõ kho¸ : §iÒu kiÖn tù nhiªn; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

LÞch sö v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n ho¸ truyÒn thèng; LÔ héi; §«ng Nam Bé;

MiÒn Nam; ViÖt Nam


§Þa danh Th¨ng Long Hµ Néi/ Lam Khª, Kh¸nh Minh . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 312 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8625, Vv 8626/ VNCVANHOA / Mfn: 7023

Tõ kho¸ : §Þa danh; LÞch sö ®Þa danh; Danh lam th¾ng c¶nh;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


§ång b»ng s«ng Cöu Long vïng ®Êt con ng­êi. - H. : Q§ND, 2010 . - 226 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8661, Vv 8662/ VNCVANHOA / Mfn: 7006

Tõ kho¸ : §iÒu kiÖn tù nhiªn; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

LÞch sö v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n ho¸ truyÒn thèng; §ång b»ng S«ng Cöu Long;

MiÒn Nam; ViÖt Nam


§ång b»ng s«ng Hång - vïng ®Êt, con ng­êi. - H. : Q§ND, 2010 . - 236 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8659, Vv 8660/ VNCVANHOA / Mfn: 7007

Tõ kho¸ : §iÒu kiÖn tù nhiªn; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

LÞch sö v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n ho¸ truyÒn thèng; LÔ héi;

§ång b»ng S«ng Hång; MiÒn B¾c; ViÖt Nam


§ång Kh¸nh, Kh¶i §Þnh chÝnh yÕu/ Quèc sö qu¸n triÒu NguyÔn; NguyÔn V¨n Nguyªn d. . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 530 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8669, Vv 8670/ VNCVANHOA / Mfn: 7002

Tõ kho¸ : Sù kiÖn lÞch sö; Nguån sö liÖu;

Nhµ NguyÔn; 1885-1888; 1916-1923; ViÖt Nam


HÖ thèng di tÝch Nho häc ViÖt Nam vµ c¸c v¨n miÕu tiªu biÓu ë B¾c Bé/ D­¬ng V¨n S¸u . - H. : Th«ng tin vµ truyÒn th«ng, 2014 . - 294 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6382, Vv 6383/ BTDTHVN / Mfn: 7078

Tõ kho¸ : Di tÝch lÞch sö; Di tÝch v¨n ho¸; Di tÝch Nho häc;

V¨n miÕu; MiÒn B¾c; ViÖt Nam


Hái ®¸p vÒ 36 phè cæ Hµ Néi/ Hoµng H¶i, Hoµng Anh . - H. : Q§ND, 2010 . - 208 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8597, Vv 8598/ VNCVANHOA / Mfn: 7036

Tõ kho¸ : §Þa danh; LÞch sö ®Þa danh; Phè; Tªn phè;

Phè cæ; Hái ®¸p; Hµ Néi; ViÖt Nam


Hái ®¸p vÒ di tÝch lÞch sö Hµ Néi/ NguyÔn Xu©n Nhiªn, §Ëu Xu©n LuËn, Lª ThÞ Nga Ph­¬ng s.t., b.s. . - H. : Q§ND, 2010 . - 166 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8583, Vv 8584/ VNCVANHOA / Mfn: 7043

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Di tÝch v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö;

Hái ®¸p; Hµ Néi; ViÖt Nam


Kªnh nhµ Lª - LÞch sö vµ huyÒn tho¹i/ §µo Tam TØnh . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 354 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8695, Vv 8696/ VNCVANHOA / Mfn: 6989

Tõ kho¸ : Giao th«ng ®­êng thñy; Kªnh r¹ch; Kªnh ®µo;

S«ng ngßi; Nhµ Lª; Trung ®¹i; ViÖt Nam


Ký sù ®Þa chÝ Hµ Néi/ Giang Qu©n . - H. : Q§ND, 2010 . - 496 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8546, Vv 8547/ VNCVANHOA / Mfn: 7061

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Þa danh; §Þa danh lÞch sö; KÝ sù;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


36 linh tÝch Th¨ng Long - Hµ Néi/ Hoµng Kh«i gi.th., t.ch. . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 190 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8589, Vv 8590/ VNCVANHOA / Mfn: 7040

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö; Di tÝch v¨n ho¸;

Linh tÝch; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


LÞch sö ViÖt Nam. T. 8 : Tõ n¨m 1919 ®Õn n¨m 1930 / T¹ ThÞ Thóy ch.b.; Ng« V¨n Hßa, Vò Huy Phóc b.s. . - H. : KHXH, 2013 . - 606 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1400126, LSS1400125,

LSS1400124/ TVKHXHHCM / Mfn: 6834Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch thuéc ®Þa; §êi sèng kinh tÕ; V¨n ho¸;

Phong trµo yªu n­íc; Tæ chøc c¸ch m¹ng;

1919-1930; ViÖt Nam
LÞch sö ViÖt Nam. T. 10 : Tõ n¨m 1945 ®Õn n¨m 1950 / §inh ThÞ Thu Cóc ch.b.; §ç ThÞ NguyÖt Quang, §inh Quang H¶i b.s. . - H. : KHXH, 2013 . - 623 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1400127, LSS1400128,

LSS1400129/ TVKHXHHCM / Mfn: 6835Tõ kho¸ : Kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p; ChÝnh quyÒn c¸ch m¹ng;

X©y dùng lùc l­îng vò trang; 1945-1950; ViÖt Nam


5000 n¨m lÞch sö vµ v¨n ho¸ Ên §é: L­îc kh¶o / Anjana Mothar Chandra; HuyÒn Trang b.d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 216 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8693, Vv 8694/ VNCVANHOA / Mfn: 6990

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; LÞch sö ph¸t triÓn; Sù kiÖn lÞch sö;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; V¨n häc nghÖ thuËt; Cæ ®¹i;

Ph¸t minh khoa häc; Trung ®¹i; HiÖn ®¹i; Ên §é
Nam Trung Bé - vïng ®Êt, con ng­êi. - H. : Q§ND, 2010 . - 256 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8653, Vv 8654/ VNCVANHOA / Mfn: 7010

Tõ kho¸ : §iÒu kiÖn tù nhiªn; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

LÞch sö v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö; Phong tôc tËp qu¸n;

LÔ héi; Nam Trung Bé; MiÒn Trung; ViÖt Nam
Nghiªn cøu lÞch sö nh©n lo¹i/ Arnold J. Toynbee; ViÖt Th­ d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 573 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903202, LSS0903203,

LSS1400169/ TVKHXHHCM / Mfn: 6862Tõ kho¸ : Nh©n lo¹i häc; LÞch sö nh©n lo¹i; LÞch sö v¨n minh;

ThÕ giíi
Ng­êi Ch¨m x­a vµ nay/ NguyÔn Duy Hinh . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa; ViÖn V¨n ho¸, 2010 . - 582 tr.Ký hiÖu kho : Vv 8562, Vv 8563/ VNCVANHOA / Mfn: 7052

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; B¶n s¾c v¨n ho¸; Sù kiÖn lÞch sö;

Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi; TÝn ng­ìng;

D©n téc Ch¨m; Cæ ®¹i; HiÖn ®¹i; ViÖt Nam
Nhµ v¨n ho¸ Tr­êng Chinh (1907 - 1988): Kû yÕu Héi th¶o khoa häc nh©n kû niÖm 100 n¨m ngµy sinh cña cè Tæng BÝ th­ Tr­êng Chinh . - H. : ViÖn V¨n ho¸ Th«ng tin, 2007 . - 352 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8797/ VNCVANHOA / Mfn: 6940

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ chÝnh trÞ; §¶ng Céng s¶n;

Tæng BÝ th­; Nhµ v¨n ho¸; 1907-1988; Kû yÕu;

Héi th¶o; Tr­êng Chinh; ViÖt Nam
Nh©n kiÖt Th¨ng Long Hµ Néi/ Lam Khª, Kh¸nh Minh s.t., b.s. . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 163 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8691, Vv 8692/ VNCVANHOA / Mfn: 6991

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Danh nh©n v¨n ho¸; Nhµ th¬;

Nhµ v¨n; T­íng lÜnh; Th¨ng Long; Hµ Néi;

ViÖt Nam
Nh÷ng g­¬ng mÆt chÝnh trÞ næi tiÕng thÕ giíi/ Anh C«i, Tïng V©n b.s. . - H. : C«ng an nh©n d©n, 2010 . - 219 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8699, Vv 8700/ VNCVANHOA / Mfn: 6987

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ chÝnh trÞ; TiÓu sö;

Cuéc ®êi; Sù nghiÖp; HiÖn ®¹i; ThÕ giíi


Nh÷ng nÒn v¨n ho¸ lín cña nh©n lo¹i/ TrÇn M¹nh Th­êng b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 495 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8677, Vv 8678/ VNCVANHOA / Mfn: 6998

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; LÞch sö ph¸t triÓn;

V¨n minh; Cæ ®¹i; ThÕ giíi


Nh÷ng nhµ ho¹t ®éng x· héi næi tiÕng thÕ giíi/ LÔ NghÜa, Lª Minh Toµn b.s. . - H. : C«ng an nh©n d©n, 2010 . - 231 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8697, Vv 8698/ VNCVANHOA / Mfn: 6988

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ ho¹t ®éng x· héi;

TiÓu sö; Cuéc ®êi; Sù nghiÖp; ThÕ giíi


36 phè cæ Hµ Néi/ Lam Khª, Kh¸nh Linh b.s. . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 195 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8550, Vv 8551/ VNCVANHOA / Mfn: 7058

Tõ kho¸ : §Þa danh; LÞch sö ®Þa danh; Phè;

Tªn phè; Phè cæ; Hµ Néi; ViÖt Nam
Phè ph­êng Hµ Néi x­a/ Hoµng §¹o Thóy . - Tb. lÇn 3 . - H. : Q§ND, 2010 . - 178 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8581, Vv 8582/ VNCVANHOA / Mfn: 7044

Tõ kho¸ : §Þa danh; LÞch sö ®Þa danh; LÞch sö ph¸t triÓn;

Phè ph­êng; Hµ Néi; ViÖt Nam


Sæ tay tõ ng÷ lÞch sö: Quan chÕ / Ph¹m V¨n H¶o ch.b.; Vâ Xu©n QuÕ, TrÇn §×nh VÜnh, Lª V¨n T­êng b.s. . - H. : KHXH, 2008 . - 286 tr.

Ký hiÖu kho : T§ 253, T§ 254/ BTDTHVN / Mfn: 7066

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ng÷ lÞch sö; Gi¶i thÝch;

TiÕng ViÖt; ViÖt Nam


T©y Ban Nha, ba ngµn n¨m lÞch sö/ Antonio DomÝnguez Ortiz . - H. : ThÕ giíi, 2009 . - 501 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8807/ VNCVANHOA / Mfn: 6934

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; LÞch sö v¨n ho¸; T«n gi¸o;

Bèi c¶nh chÝnh trÞ; T©y Ban Nha


T©y Nguyªn - vïng ®Êt, con ng­êi. - H. : Q§ND, 2010 . - 238 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8655, Vv 8656/ VNCVANHOA / Mfn: 7009

Tõ kho¸ : §iÒu kiÖn tù nhiªn; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

LÞch sö v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö; Phong tôc tËp qu¸n;

LÔ héi; T©y Nguyªn; ViÖt Nam
Thµnh cæ Ch¨mpa - Nh÷ng dÊu Ên cña thêi gian/ Ng« V¨n Doanh . - H.: ThÕ giíi, 2011 . - 317 tr.

Ký hiÖu kho : VB4712, VB4729/ VDNA / Mfn: 7183

Tõ kho¸ : §Þa danh lÞch sö; LÞch sö v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö;

§« thÞ cæ; Thµnh cæ; Champa; ViÖt Nam


Th¨ng Long - Hµ Néi lÞch sö 1000 n¨m/ NguyÔn V¨n T©n b.s. . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 498 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8607, Vv 8608/ VNCVANHOA / Mfn: 7032

Tõ kho¸ : §Þa danh lÞch sö; LÞch sö ph¸t triÓn; Sù kiÖn lÞch sö;

LÞch sö v¨n ho¸; 1010-2010; Th¨ng Long; Hµ Néi;

ViÖt Nam
Th¨ng Long - Hµ Néi ngh×n n¨m truyÒn thèng vµ thanh lÞch/ Giang Qu©n . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 406 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8613, Vv 8614/ VNCVANHOA / Mfn: 7029

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng; V¨n minh;

Phong tôc tËp qu¸n; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


Th¨ng Long - §«ng Kinh - Hµ Néi, quª h­¬ng vµ n¬i héi tô nh©n tµi/ §Æng Duy Phóc . - In lÇn 3 . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 255 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8577, Vv 8578/ VNCVANHOA / Mfn: 7045

Tõ kho¸ : Sù kiÖn lÞch sö; Nh©n vËt lÞch sö; NghÒ truyÒn thèng;

Lµng nghÒ; Phè nghÒ; LÞch sö ph¸t triÓn;

Th¨ng Long; §«ng Kinh; Hµ Néi; ViÖt Nam
Th¨ng Long thÕ kû 17 ®Õn thÕ kû 19 qua t­ liÖu ng­êi n­íc ngoµi. - H. : Q§ND, 2010 . - 500 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8619, Vv 8620/ VNCVANHOA / Mfn: 7026

Tõ kho¸ : §êi sèng kinh tÕ x· héi; ChÕ ®é chÝnh trÞ;

§êi sèng tinh thÇn; TÝn ng­ìng; Phong tôc tËp qu¸n;

T­ liÖu lÞch sö; ThÕ kØ 17-19; Th¨ng Long; Hµ Néi;

ViÖt Nam
Th¨ng Long trung t©m v¨n hiÕn vµ trÝ tuÖ ViÖt Nam/ NguyÔn Vinh Phóc, Vò Khiªu . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 270 tr.Ký hiÖu kho : Vv 8623, Vv 8624/ VNCVANHOA / Mfn: 7024

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; TruyÒn thèng v¨n ho¸;

Ph¸t triÓn v¨n ho¸; V¨n hiÕn; B¶n s¾c v¨n ho¸;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam
ThÕ giíi ph¼ng: tãm l­îc lÞch sö thÕ giíi thÕ kû 21. S¸ch tham kh¶o = The World is flat - a briefhistory of the twenty-first century / Thomas L. Friedman . - In lÇn 15, b¶n ®· cËp nhËt vµ bæ sung . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2013 . - 720 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1400170/ TVKHXHHCM / Mfn: 6859

Tõ kho¸ : LÞch sö tãm l­îc; Toµn cÇu ho¸; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; ThÕ kØ 21; ThÕ giíi


Thñ ®« ngµn n¨m tuæi n¬i héi tô vµ lan táa tinh hoa v¨n ho¸ ViÖt Nam/ NguyÔn Vinh Phóc . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 328 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8621, Vv 8622/ VNCVANHOA / Mfn: 7025

Tõ kho¸ : §Êt n­íc häc; §iÒu kiÖn tù nhiªn; LÞch sö ph¸t triÓn;

Di tÝch lÞch sö; Danh lam th¾ng c¶nh;

§êi sèng kinh tÕ; V¨n ho¸ x· héi; LÔ héi;

Hµ Néi; ViÖt NamT×m hiÓu lÞch sö c¸c n­íc §«ng Nam ¸ - ASEAN: Tr­íc C«ng nguyªn ®Õn thÕ kû XX / NguyÔn V¨n Nam b.s. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2008 . - 483 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1400162/ TVKHXHHCM / Mfn: 6869

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; Gi¶i phãng d©n téc;

Tr­íc c«ng nguyªn; ThÕ kØ 20;

§«ng Nam ¸; ASEAN
TrÇn V¨n Giµu tæng tËp. T. 3 : Sù ph¸t triÓn cña t­ t­ëng ë ViÖt Nam tõ thÕ kû XIX ®Õn c¸ch m¹ng th¸ng T¸m / TrÇn V¨n Giµu . - H. : Q§ND, 2008 . - 1471 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1400102/ TVKHXHHCM / Mfn: 6833

Tõ kho¸ : LÞch sö t­ t­ëng; T­ t­ëng triÕt häc;

T­ t­ëng x· héi; T­ t­ëng chÝnh trÞ;

1900-1945; ViÖt Nam
V¨n ho¸ Hµ Néi t×m tßi vµ suy nghÜ/ §Ëu Xu©n LuËn, NguyÔn Ph­¬ng Chi, Lª Nga Ph­¬ng s.t., b.s. . - H. : Q§ND, 2010 . - 200 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8601, Vv 8602/ VNCVANHOA / Mfn: 7034

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Di tÝch lÞch sö; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

Phong tôc tËp qu¸n; Hµ Néi; ViÖt Nam
NghÖ thuËt
Theatre in Japan: Theatre yearbook 2014 . - Tokyo : ITI/ UNESCO, 2014- 144 p.

Ký hiÖu kho : LSS1400153/ TVKHXHHCM / Mfn: 6873

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt móa; Móa rèi; TruyÒn thèng;

HiÖn ®¹i; NhËt B¶n; Theatre yearbook


¢m nh¹c d©n gian d©n téc Th¸i ë NghÖ An/ D­¬ng Hång Tõ . - NghÖ An: Nxb. NghÖ An, 2006 . - 315 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8559, Vv 8560/ VNCVANHOA / Mfn: 7053

Tõ kho¸ : ¢m nh¹c d©n gian; NghÖ thuËt d©n gian;

D©n téc Th¸i; TØnh NghÖ An; ViÖt Nam
C¸c lÔ héi vïng biÓn miÒn Trung/ TrÇn Hång s.t.,b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2014 . - 411 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1400221, LSS1400278/ TVKHXHHCM /

Mfn: 6907Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; ¢m nh¹c d©n gian;

Bµi h¸t; MiÒn Trung; ViÖt Nam


C¸c lÔ héi vïng biÓn miÒn Trung/ TrÇn Hång s.t., b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2014 . - 411 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6428/ BTDTHVN / Mfn: 7122

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; LÔ héi;

¢m nh¹c d©n gian; Bµi h¸t; MiÒn Trung; ViÖt Nam


C©y ®µn then: Ng­êi Tµy vµ bµi h¸t d©n gian / Hoµng TriÒu ¢n s.t., gi.th. . H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2013 . - 259 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6389/ BTDTHVN / Mfn: 7086

LSS1400264, LSS1400223/ TVKHXHHCM /

Mfn: 6911

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Bµi h¸t Then; NghÖ thuËt d©n gian; D©n téc Tµy;

ViÖt Nam
H¸t VÝ §óm cña ng­êi M­êng ë M­êng Bi (T©n L¹c- Hßa B×nh) / KiÒu Trung S¬n ch.b.; KiÒu ThÞ BÝch Thñy b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2014 . 155 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1400217, LSS1400260/ TVKHXHHCM /

Mfn: 6906

Vv 6419/ BTDTHVN / Mfn: 7113

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

¢m nh¹c d©n gian; H¸t vÝ ®óm; Ng­êi M­êng;

M­êng Bi; Xãm ¶i; X· Phong Phó; HuyÖn T©n L¹c;

TØnh Hßa B×nh; ViÖt Nam


H¸t ®è vµ h¸t ®èi trong sinh ho¹t hß h¸t d©n gian ng­êi ViÖt/ TriÒu Nguyªn . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2013 . - 425 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6394/ BTDTHVN / Mfn: 7091

LSS1400270, LSS1400205/ TVKHXHHCM /

Mfn: 6928

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

¢m nh¹c d©n gian; H¸t ®è; H¸t ®èi; ViÖt Nam
Lµn ®iÖu h¸t reo ë Nho L©m/ §Æng Quang LiÔn . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2014 . - 167 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6430/ BTDTHVN / Mfn: 7124

LSS1400272, LSS1400215/ TVKHXHHCM /

Mfn: 6904

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

¢m nh¹c d©n gian; Bµi h¸t; H¸t reo; Lµng Nho L©m;

TØnh NghÖ An; ViÖt Nam
Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu khoa häc v¨n ho¸ nghÖ thuËt/ Lª Ngäc Canh .- H. : KHXH, 2009 . - 206 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8910/ VNCVANHOA / Mfn: 6932

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu nghÖ thuËt; Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu;

Nghiªn cøu khoa häc; V¨n ho¸ nghÖ thuËt


Then chóc thä cña ng­êi Tµy/ NguyÔn ThÞ Yªn ch.b. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2009 . - 372 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8791/ VNCVANHOA / Mfn: 6944

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; ¢m nh¹c d©n gian;

Then; H¸t Then; D©n téc Tµy; ViÖt Nam


Then Tµy §¨m/ Ph¹m TuÊt s.t. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2006 . - 328 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8801/ VNCVANHOA / Mfn: 6938

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng d©n gian; Nghi lÔ;

¢m nh¹c d©n gian; H¸t Then; D©n téc Tµy;

Ng­êi Tµy §¨m; TØnh Yªn B¸i; ViÖt Nam
Vµi nÐt vÒ v¨n ho¸ d©n gian cña ng­êi Khmer/ NguyÔn Anh §éng s.t., b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2014 . - 359 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1400222, LSS1400269/ TVKHXHHCM /

Mfn: 6912

Vv 6426/ BTDTHVN / Mfn: 7120

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; T«n gi¸o;

V¨n häc d©n gian; NghÖ thuËt d©n gian;

NghÖ thuËt diÔn x­íng; Nh¹c cô; §iÖu móa;

Bµi h¸t; D©n téc Khmer; ViÖt Nam


Ng«n ng÷ häc

B¶ng tra ch÷ N«m d©n téc Dao/ Hoµng Hùu . - H. : KHXH, 2012 . - 271 tr.

Ký hiÖu kho : T§ 366, T§ 367/ BTDTHVN / Mfn: 7070

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Ch÷ N«m; B¶ng tra ch÷ N«m
Di s¶n cña Hå Chñ tÞch vÒ ng«n ng÷/ ViÖn Ng«n ng÷ häc . - H. : KHXH, 2010 . - 251 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8639, Vv 8640/ VNCVANHOA / Mfn: 7017

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu ng«n ng÷; Nghiªn cøu v¨n häc;

Phong c¸ch ng«n ng÷; V¨n phong;

Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam
1   2   3


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương