S¸ch míi sè 11/2014tải về 0.49 Mb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích0.49 Mb.
#21542
  1   2   3

Th«ng b¸o s¸ch míi nhËp Sè 11/2014


S¸ch míi sè 11/2014


ChÝnh trÞ

An Upland Community in Transition: Institutional Innovations for Sustainable Development in Rural Philippines/ Agnes C. Rola . - Pasir Panjang : ISEAS, 2011 . - 235 p.

Ký hiÖu kho : LV3700/ VDNA / Mfn: 7144

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; Kinh tÕ vïng cao;

Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn;

Philippines
Cambodia's Neoliberal Order: Violence, Authoritarianism, and the Contestation of Public Space/ Simon Springer . - Lond. : Routledge, 2010- 206 p.

Ký hiÖu kho : LV3695/ VDNA / Mfn: 7139

Tõ kho¸ : Xung ®ét chÝnh trÞ; Xung ®ét x· héi; D©n chñ;

Chñ nghÜa tù do kiÓu míi; Campuchia


Decentralization and Adat Revivalsim in Indonesia: The Politics of Becoming Indigenous / Adam D. Tyson . - Lond. : Routledge, 2010 . - 210 p.

Ký hiÖu kho : LV3691/ VDNA / Mfn: 7135

Tõ kho¸ : QuyÒn lùc chÝnh trÞ; Ph©n c«ng quyÒn lùc;

§êi sèng x· héi; Phong tôc tËp qu¸n;

Ng­êi b¶n ®Þa; Indonesia
Domination and Contestation: Muslim Bumiputera Politics in Sarawak/ Faisal S. Hazis . - Pasir Panjang : ISEAS, 2011 . - 345 p.

Ký hiÖu kho : LV3705/ VDNA / Mfn: 7149

Tõ kho¸ : Håi gi¸o; §¹o Håi; §êi sèng t«n gi¸o;

§êi sèng chÝnh trÞ; Sarawak; Malaysia


Ethnic Politics in Burma: States of Conflict/ Ashley South . - Lond. : Routledge, 2009 . - 277 p.

Ký hiÖu kho : LV3694/ VDNA / Mfn: 7138

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; Xung ®ét chÝnh trÞ;

Xung ®ét vò trang; Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn; Myanmar


Harnessing Production Networks: Impacts and Policy Implications from Thailand's Manufacturing Industries / Aekapol Chongvilaivan . - Pasir Panjang : ISEAS, 2011 . - 134 p.

Ký hiÖu kho : LB1396/ VDNA / Mfn: 7160

Tõ kho¸ : Kinh tÕ c«ng nghiÖp; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch c«ng nghiÖp; M¹ng l­íi s¶n xuÊt;

Kinh tÕ lao ®éng; Th¸i Lan
In the Name of Pauk-Phaw: Myanmar's China Policy Since 1948/ Maung Aung Myoe . - Pasir Panjang : ISEAS, 2011 . - 237 p.

Ký hiÖu kho : LV3711/ VDNA / Mfn: 7155

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

LÞch sö ngo¹i giao; 1948-2010;

Trung Quèc; Myanmar
India-Vietnam Strategic Partnership: Exploring Vistas for Expanded Cooperation/ Vijay Sakhuja ed. . - Pasir Panjang : ISEAS, 2011 . - 202 p.

Ký hiÖu kho : LV3714/ VDNA / Mfn: 7158

Tõ kho¸ : Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ; Hîp t¸c quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; ChiÕn l­îc ph¸t triÓn;

Ên §é; ViÖt Nam
Minorities at Large: New Approaches to Minority Ethnicity in Vietnam/ Philip Taylor . - Pasir Panjang : ISEAS, 2011 . - 295 p.

Ký hiÖu kho : LV3703/ VDNA / Mfn: 7147

Tõ kho¸ : D©n téc; D©n téc thiÓu sè; Nghiªn cøu d©n téc;

ChÝnh s¸ch d©n téc; ViÖt Nam


Politics and the Media in Twenty-First Century Indonesia: Decade of Democracy/ Krishna Sen, David T. Hill ed. . - Lond. : Routledge, 2011 . - 204 p.

Ký hiÖu kho : LV3689/ VDNA / Mfn: 7133

Tõ kho¸ : Ph­¬ng tiÖn truyÒn thèng; Vai trß x· héi;

T×nh h×nh chÝnh trÞ; ChÕ ®é d©n chñ;

ThÕ kØ 21; Indonesia
Southeast Asia and the Rise of Chinese and Indian Naval Power: Between Rising Naval Powers/ Sam Bateman, Joshua Ho . - Lond. : Routledge, 2010 . - 255 p.

Ký hiÖu kho : LV3697/ VDNA / Mfn: 7141

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; Hîp t¸c quèc tÕ;

Søc m¹nh qu©n sù; H¶i qu©n;

§«ng Nam ¸; Ên §é; Trung Quèc
Southeast Asian Affairs 2011/ Daljit Singh . - Pasir Panjang : ISEAS, 2011. - 363 p.

Ký hiÖu kho : LV3715/ VDNA / Mfn: 7163

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; Hîp t¸c khu vùc;

T×nh h×nh chÝnh trÞ; An ninh; 2011;

ASEAN; §«ng Nam ¸
Southeast Asian Regionalism: New Zealand Perspectives/ Nicholas Tarling . - Pasir Panjang : ISEAS, 2011 . - 107 p.

Ký hiÖu kho : LB1397/ VDNA / Mfn: 7161

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

Chñ nghÜa khu vùc; Quan ®iÓm chÝnh trÞ;

§«ng Nam ¸
State and laid-off workers in reform China: the silence and collective action of the retrenched / Yongshun Cai . - Lond., N.Y. : Routledge, 2006 .- x, 193 p.

Ký hiÖu kho : LSS1400151/ TVKHXHHCM / Mfn: 6871

Tõ kho¸ : X· héi häc lao ®éng; ViÖc lµm; Kinh tÕ lao ®éng;

Nguån nh©n lùc; ChÝnh s¸ch khoa häc; Trung Quèc


State and Society in Modern Rangoon/ Donald M. Seekins . - Lond. : Routledge, 2010 . - 252 p.

Ký hiÖu kho : LV3693/ VDNA / Mfn: 7137

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; §êi sèng chÝnh trÞ;

§êi sèng x· héi; Nhµ n­íc; HiÖn ®¹i;

Thµnh phè Rangoon; Myanmar
The Challenge of Energy Security in the 21st Century: Trends of Significance / Hooman Peimani . - Pasir Panjang : ISEAS, 2011 . - 178 p.

Ký hiÖu kho : LV3709/ VDNA / Mfn: 7153

Tõ kho¸ : N¨ng l­îng; An ninh n¨ng l­îng;

ChÝnh s¸ch n¨ng l­îng; Xu h­íng ph¸t triÓn;

ThÕ kØ 21; Ch©u ¸; ThÕ giíi

The Indonesian Economy: Entering a New Era/ Aris Ananta, Muljana Soekarni, Sjamsul Arifin . - Pasir Panjang : ISEAS, 2011 . - 427 p.

Ký hiÖu kho : LV3706/ VDNA / Mfn: 7150

Tõ kho¸ : Kinh tÕ tµi chÝnh; TiÒn tÖ; ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Héi nhËp kinh tÕ; Indonesia


The Politics of Religion in South and Southeast Asia/ Ishtiaq Ahmed . - Lond. : Routledge, 2011 . - 268 p.

Ký hiÖu kho : LV3686/ VDNA / Mfn: 7130

Tõ kho¸ : Vai trß t«n gi¸o; §êi sèng chÝnh trÞ;

§êi sèng x· héi; D©n chñ; Nh©n quyÒn;

Nam ¸; §«ng Nam ¸
The U.S. - Singapore Free Trade Agreement: An American Perspective on Power, Trade, and Security in the Asia Pacific/ Eul-Soo Pang . - Pasir Panjang : ISEAS, 2011 . - 305 p.

Ký hiÖu kho : LV3710/ VDNA / Mfn: 7154

Tõ kho¸ : Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ; FTA;

HiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i tù do; ChiÕn l­îc ph¸t triÓn;

Mü; Singapore
Two Decades of India's Look East Policy: Partnership for Peace, Progress and Prosperity/ Amar Nath Ram ed. . - New Dehli : Manohar, 2012 . - 257 p.

Ký hiÖu kho : LV3719/ VDNA / Mfn: 7167

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; Hîp t¸c quèc tÕ;

LÞch sö ngo¹i giao; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

1990-2010; Ên §é; §«n Nam ¸
ChÝnh s¸ch th­¬ng m¹i nh»m ph¸t triÓn bÒn v÷ng ë ViÖt Nam thêi kú 2011-2020/ Lª Danh VÜnh ch.b. . - H. : C«ng th­¬ng, 2012 . - 370 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1400141/ TVKHXHHCM / Mfn: 6851

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ChÝnh s¸ch th­¬ng m¹i;

Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng;

Bµi viÕt; 2011-2020; ViÖt Nam
Giíi thiÖu thÞ tr­êng Thæ NhÜ Kú/ Bé C«ng th­¬ng . - H. : C«ng th­¬ng, 2013 . - 200 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1400149/ TVKHXHHCM / Mfn: 6854

Tõ kho¸ : ThÞ tr­êng; Kinh tÕ thÞ tr­êng; Ngo¹i th­¬ng;

ChÝnh s¸ch th­¬ng m¹i; Hîp t¸c quèc tÕ;

ViÖt Nam; Thæ NhÜ Kú
Hîp t¸c kinh tÕ ViÖt Nam víi ASEAN vµ ASEAN më réng/ Bïi H÷u §¹o, NguyÔn Kh¸nh QuyÒn b.s. . - H. : C«ng th­¬ng, 2010 . - 302 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1400133/ TVKHXHHCM / Mfn: 6844

Tõ kho¸ : Quan hÖ qèc tÕ; Hîp t¸c quèc tÕ;

Hîp t¸c kinh tÕ; ASEAN; §«ng Nam ¸


H­íng tíi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn ®¹i ë ViÖt Nam/ NguyÔn V¨n Nam ch.b. . - H. : C«ng th­¬ng, 2010 . - 263 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1400132/ TVKHXHHCM / Mfn: 6843

Tõ kho¸ : C¶i c¸ch kinh tÕ; Kinh tÕ thÞ tr­êng;

Ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

ViÖt Nam
Kinh tÕ thÕ giíi khñng ho¶ng vµ ®iÒu chØnh/ Vâ §¹i L­îc . - H. : KHXH, 2011 . - 207 tr.

Ký hiÖu kho : VB4695, VB4696/ VDNA / Mfn: 7168

Tõ kho¸ : Chñ nghÜa t­ b¶n; Chñ nghÜa x· héi;

Khñng ho¶ng tµi chÝnh; T×nh h×nh kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ;

ViÖt Nam; ThÕ giíi


Kinh tÕ t­ nh©n vµ vai trß ®éng lùc t¨ng tr­ëng. S¸ch chuyªn kh¶o/ Vò Hïng C­êng ch.b. . - H. : KHXH, 2011 . - 310 tr.

Ký hiÖu kho : VB4711/ VDNA / Mfn: 7182

Tõ kho¸ : Khoa häc c«ng nghÖ; X· héi ho¸;

Ho¹t ®éng khoa häc c«ng nghÖ; ViÖt Nam


NghÞch lý Ên §é: BÊt chÊp thÇn th¸nh Ên §é trçi dËy = In spite of the gods/ Edward Luce; Lª Thanh Léc d. . - H. : Tri thøc, 2013 . - 362 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1400172/ TVKHXHHCM / Mfn: 6860

Tõ kho¸ : T×nh h×nh néi bé; ChÝnh s¸ch ®èi néi;

Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

T×nh h×nh kinh tÕ; §êi sèng x· héi; Ên §é
Ngo¹i giao Céng hßa nh©n d©n Trung Hoa hai m­¬i n¨m ®Çu thÕ kû XXI/ Lª V¨n Mü ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2011 . - 315tr.

Ký hiÖu kho : VB4702, VB4703/ VDNA / Mfn: 7174

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; Ngo¹i giao;

C«ng t¸c ngo¹i giao; ThÕ kØ 21; Trung Quèc;

ThÕ giíi
Nhµ v¨n ho¸ Tr­êng Chinh (1907 - 1988): Kû yÕu Héi th¶o khoa häc nh©n kû niÖm 100 n¨m ngµy sinh cña cè Tæng BÝ th­ Tr­êng Chinh . - H. : ViÖn V¨n ho¸ Th«ng tin, 2007 . - 352 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8797/ VNCVANHOA / Mfn: 6940

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ chÝnh trÞ; §¶ng Céng s¶n;

Tæng BÝ th­; Nhµ v¨n ho¸; 1907-1988; Kû yÕu;

Héi th¶o; Tr­êng Chinh; ViÖt Nam
Nh÷ng g­¬ng mÆt chÝnh trÞ næi tiÕng thÕ giíi/ Anh C«i, Tïng V©n b.s. . - H. : C«ng an nh©n d©n, 2010 . - 219 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8699, Vv 8700/ VNCVANHOA / Mfn: 6987

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ chÝnh trÞ; TiÓu sö;

Cuéc ®êi; Sù nghiÖp; HiÖn ®¹i; ThÕ giíi


Ph¸t triÓn bÒn v÷ng kinh tÕ - x· héi c¸c thµnh phè theo h­íng hiÖn ®¹i/ ViÖn Nghiªn cøu ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi Hµ Néi . - H. : ChÝnh trÞ Quèc gia Sù thËt, 2012 . - 346 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1400146/ TVKHXHHCM / Mfn: 6839

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; Hµ Néi;

Thµnh phè Hå ChÝ Minh; Thµnh phè §µ N½ng;

Thµnh phè CÇn Th¬; ViÖt Nam


Phong trµo kh«ng liªn kÕt trong bèi c¶nh toµn cÇu ho¸ vµ héi nhËp quèc tÕ/ NguyÔn ThÞ Thóy Hµ . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 255 tr.

Ký hiÖu kho : VB4701/ VDNA / Mfn: 7173

Tõ kho¸ : Tæ chøc quèc tÕ; Quan hÖ quèc tÕ;

Phong trµo kh«ng liªn kÕt; ThÕ giíi


Phóc ¤ng tù truyÖn: Håi ký cña Fukuzawa Yukichi (1835-1901)- Nhµ c¶i c¸ch chÝnh trÞ x· héi, ng­êi lµm nªn cuéc c¸ch m¹ng Minh TrÞ ë NhËt B¶n / Fukuzawang Yukichi; Ph¹m Thu Giang d. . - H. : Thanh niªn, 2013 . - 527 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1400165/ TVKHXHHCM / Mfn: 6866

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Håi kÝ; Nhµ chÝnh trÞ;

Fukuzawa Yukichi; NhËt B¶n


QuyÒn lùc trong quan hÖ quèc tÕ: LÞch sö vµ vÊn ®Ò. S¸ch chuyªn kh¶o/ Hoµng Kh¾c Nam . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 279 tr.

Ký hiÖu kho : VB4704/ VDNA / Mfn: 7175

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; QuyÒn lùc chÝnh trÞ; ThÕ giíi


Së h÷u t­ nh©n vµ kinh tÕ t­ nh©n ë ViÖt Nam hiÖn nay: Mét sè nhËn thøc lý luËn vµ thùc tiÔn. S¸ch tham kh¶o/ L­¬ng Minh Cõ, Vò V¨n Th­- H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 271 tr.

Ký hiÖu kho : VB4699/ VDNA / Mfn: 7171

Tõ kho¸ : Kinh tÕ t­ nh©n; Së h÷u t­ nh©n; Kinh tÕ thÞ tr­êng;

Ph¸t triÓn kinh tÕ t­ nh©n; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn;

ViÖt Nam
T¨ng c­êng n¨ng lùc tham gia cña hµng n«ng s¶n vµo chuçi gi¸ trÞ toµn cÇu trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay ë ViÖt Nam/ §inh V¨n Thµnh ch.b. . - H. : C«ng th­¬ng, 2010 . - 374 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1400134/ TVKHXHHCM / Mfn: 6845

Tõ kho¸ : Kinh tÕ n«ng nghiÖp; Ph¶ttiÓn kinh tÕ n«ng nghiÖp;

Hµng n«ng s¶n; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ViÖt Nam


ThÕ giíi ph¼ng: tãm l­îc lÞch sö thÕ giíi thÕ kû 21. S¸ch tham kh¶o = The World is flat - a briefhistory of the twenty-first century / Thomas L. Friedman . - In lÇn 15, b¶n ®· cËp nhËt vµ bæ sung . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2013 . - 720 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1400170/ TVKHXHHCM / Mfn: 6859

Tõ kho¸ : LÞch sö tãm l­îc; Toµn cÇu ho¸; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; ThÕ kØ 21; ThÕ giíi


ThÕ giíi: Mét thËp niªn nh×n l¹i. S¸ch tham kh¶o/ Lª ThÕ MÉu . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 482 tr.

Ký hiÖu kho : VB4709/ VDNA / Mfn: 7180

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; T×nh h×nh kinh tÕ;

Sù kiÖn kinh tÕ; Sù kiÖn chÝnh trÞ;

Khñng ho¶ng kinh tÕ; Xung ®ét chÝnh trÞ;

ThÕ kØ 21; ThÕ giíi


TriÕt lý ph¸t triÓn trªn c¬ së Chñ nghÜa M¸c - Lªnin phï hîp víi ViÖt Nam ngµy nay/ NguyÔn Thanh TuÊn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 403 tr.

Ký hiÖu kho : VB4707/ VDNA / Mfn: 7178

Tõ kho¸ : Chñ nghÜa M¸c Lªnin; TriÕt lÝ ph¸t triÓn;

Chñ nghÜa x· héi; ViÖt NamVïng kinh tÕ träng ®iÓm miÒn Trung: thµnh tùu 15 n¨m thµnh lËp vµ 5 n¨m gia nhËp WTO = The central key economic region-achievements of 15 years of establshment and 5 years of WTO interation / C«ng ty TruyÒn th«ng - Th­¬ng m¹i - DÞch vô NhÞp CÇu ViÖt . - TP. Hå ChÝ Minh : Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 201? . - 518 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1400138/ TVKHXHHCM / Mfn: 6849

Tõ kho¸ : Vïng kinh tÕ träng ®iÓm; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

MiÒn Trung; ViÖt Nam
Chñ nghÜa m¸c lªnin

B¶n lÜnh v¨n ho¸ minh triÕt Hå ChÝ Minh/ Bïi §×nh Phong . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 338 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8641, Vv 8642/ VNCVANHOA / Mfn: 7016

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; B¶n lÜnh v¨n ho¸;

§¹o ®øc Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


Chñ nghÜa nh©n v¨n Hå ChÝ Minh trong lßng d©n téc ViÖt Nam: S¸ch t¸i b¶n cã thay ®æi tªn s¸ch vµ bæ sung lêi b¹t / Thµnh Duy . - H. : KHXH, 2010 . - 343 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8645, Vv 8646/ VNCVANHOA / Mfn: 7014

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; Chñ nghÜa nh©n v¨n;

Chñ nghÜa nh©n v¨n Hå ChÝ Minh; Con ng­êi;

B¶n chÊt con ng­êi; ViÖt Nam
Di s¶n cña Hå Chñ tÞch vÒ ng«n ng÷/ ViÖn Ng«n ng÷ häc . - H. : KHXH, 2010 . - 251 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8639, Vv 8640/ VNCVANHOA / Mfn: 7017

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu ng«n ng÷; Nghiªn cøu v¨n häc;

Phong c¸ch ng«n ng÷; V¨n phong;

Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam
Gi¸ trÞ nh©n v¨n cña di chóc Hå ChÝ Minh: Kû yÕu Héi th¶o khoa häc / B¶o tµng Hå ChÝ Minh, Tr­êng §¹i häc Khoa häc X· héi vµ Nh©n v¨n . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 266 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8649, Vv 8650/ VNCVANHOA / Mfn: 7012

Tõ kho¸ : Chñ tÞch n­íc; Di chóc; Gi¸ trÞ nh©n v¨n;

Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


Gi¸ trÞ thêi ®¹i cña v¨n ho¸ Hå ChÝ Minh/ Bïi Kim Hång, §ç Hoµng Linh, V¨n Thanh Mai,... . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 351 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8643, Vv 8644/ VNCVANHOA / Mfn: 7015

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; §¹o ®øc Hå ChÝ MInh;

V¨n ho¸ ®¹o ®øc; ViÖt Nam


Hå ChÝ Minh vµ b¶n di chóc tr­êng tån lÞch sö/ B¶o tµng Hå ChÝ Minh, Tr­êng §¹i häc Khoa häc X· héi vµ Nh©n v¨n . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 283 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8647, Vv 8648/ VNCVANHOA / Mfn: 7013

Tõ kho¸ : Chñ tÞch n­íc; Di chóc; Nghiªn cøu di chóc;

Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


Hå ChÝ Minh vÒ mèi quan hÖ gi÷a con ng­êi vµ v¨n ho¸: T­ t­ëng Hå ChÝ Minh ph­¬ng ph¸p lËn nghiªn cøu con ng­êi / Ph¹m Minh H¹c, Ph¹m Thµnh NghÞ, TrÞnh ThÞ Kim Ngäc ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 251 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8637, Vv 8638/ VNCVANHOA / Mfn: 7018

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; V¨n ho¸; Con ng­êi;

Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


V¨n ho¸ øng xö Hå ChÝ Minh/ Cao H¶i YÕn b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 251 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8635, Vv 8636/ VNCVANHOA / Mfn: 7019

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; §¹o ®øc Hå ChÝ Minh;

V¨n ho¸ øng xö; Hå ChÝ Minh; ViÖt NamD©n téc häc

Minorities at Large: New Approaches to Minority Ethnicity in Vietnam/ Philip Taylor . - Pasir Panjang : ISEAS, 2011 . - 295 p.

Ký hiÖu kho : LV3703/ VDNA / Mfn: 7147

Tõ kho¸ : D©n téc; D©n téc thiÓu sè; Nghiªn cøu d©n téc;

ChÝnh s¸ch d©n téc; ViÖt Nam


The Cham diaspora in Southeast Asia: Social integration and transnational networks: The case of Cambodia / Yekti Maunati, Betti Rosita Sari ed. . - 1st ed. . - Jakarta : LIPI Press, 2013 . - xv, 189 p.

Ký hiÖu kho : LSS1400161/ TVKHXHHCM / Mfn: 6857

Tõ kho¸ : §êi sèng x· héi; Ph¸t triÓn v¨n ho¸; Héi nhËp;

Céng ®ång d©n téc; Céng ®ång ng­êi Ch¨m;

Campuchia; §«ng Nam ¸

nh h­ëng cña PhËt gi¸o ®èi víi ®êi sèng tinh thÇn ë x· héi NhËt B¶n/ NguyÔn ThÞ Thóy Anh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 243 tr.

Ký hiÖu kho : VB4700/ VDNA / Mfn: 7172

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; §¹o PhËt; §êi sèng tinh thÇn; NhËt B¶n
¢m nh¹c d©n gian d©n téc Th¸i ë NghÖ An/ D­¬ng Hång Tõ . - NghÖ An: Nxb. NghÖ An, 2006 . - 315 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8559, Vv 8560/ VNCVANHOA / Mfn: 7053

Tõ kho¸ : ¢m nh¹c d©n gian; NghÖ thuËt d©n gian;

D©n téc Th¸i; TØnh NghÖ An; ViÖt Nam


B¾c Trung Bé - vïng ®Êt, con ng­êi. - H. : Q§ND, 2010 . - 248 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8651, Vv 8652/ VNCVANHOA / Mfn: 7011

Tõ kho¸ : §iÒu kiÖn tù nhiªn; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

LÞch sö v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö; Phong tôc tËp qu¸n;

LÔ héi; B¾c Trung Bé; MiÒn Trung; ViÖt Nam
Bé s­u tËp ng­ cô néi ®Þa vïng §ång b»ng s«ng Cöu Long/ NguyÔn NguyÔn Du, Claire SmallWood, NguyÔn V¨n H¶o . - TP. Hå ChÝ Minh : [k.nxb.], 2006 . - 352 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2001/ BTDTHVN / Mfn: 7079

Tõ kho¸ : Thuû s¶n; Ng­ cô; §¸nh b¾t;

§ång b»ng s«ng Cöu Long; ViÖt Nam


36 chî Th¨ng Long - Hµ Néi/ Lam Khª, Kh¸nh Linh s.t., t.ch. . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 107 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8591, Vv 8592/ VNCVANHOA / Mfn: 7039

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; LÞch sö ®Þa danh; Chî;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


C¸c lÔ héi vïng biÓn miÒn Trung/ TrÇn Hång s.t.,b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2014 . - 411 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1400221, LSS1400278/ TVKHXHHCM /

Mfn: 6907

Vv 6428/ BTDTHVN / Mfn: 7122

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; ¢m nh¹c d©n gian;

Bµi h¸t; MiÒn Trung; ViÖt Nam


C¸c vÞ tæ nghÒ/ Ph¹m Khang b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 163 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8707, Vv 8708/ VNCVANHOA / Mfn: 6983

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; NghÒ truyÒn thèng;

NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng; Tæ nghÒ; ViÖt Nam


§¸ vµ ng­êi: Tøc lµ ®¸ trong ®êi sèng v¨n ho¸ d©n gian ë Phó Yªn / TrÇn SÜ HuÖ . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 207 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8567, Vv 8568/ VNCVANHOA / Mfn: 7049

Tõ kho¸ : §¸; §êi sèng v¨n ho¸; V¨n ho¸ vËt chÊt;

V¨n ho¸ tinh thÇn; V¨n ho¸ d©n gian;

Phong tôc tËp qu¸n; TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam
§«ng Nam Bé - vïng ®Êt, con ng­êi. - H. : Q§ND, 2010 . - 216 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8657, Vv 8658/ VNCVANHOA / Mfn: 7008

Tõ kho¸ : §iÒu kiÖn tù nhiªn; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

LÞch sö v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n ho¸ truyÒn thèng; LÔ héi; §«ng Nam Bé;

MiÒn Nam; ViÖt Nam


§ång b»ng s«ng Cöu Long vïng ®Êt con ng­êi. - H. : Q§ND, 2010 . - 226 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8661, Vv 8662/ VNCVANHOA / Mfn: 7006

Tõ kho¸ : §iÒu kiÖn tù nhiªn; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

LÞch sö v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n ho¸ truyÒn thèng; §ång b»ng S«ng Cöu Long;

MiÒn Nam; ViÖt Nam


§ång b»ng s«ng Hång - vïng ®Êt, con ng­êi. - H. : Q§ND, 2010 . - 236 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8659, Vv 8660/ VNCVANHOA / Mfn: 7007

Tõ kho¸ : §iÒu kiÖn tù nhiªn; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

LÞch sö v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n ho¸ truyÒn thèng; LÔ héi; MiÒn B¾c;

§ång b»ng S«ng Hång; ViÖt Nam


Ghe bÇu Nam Trung Bé vµ ghe xuång Nam Bé/ NguyÔn Thanh Lîi . - H.: V¨n ho¸ Th«ng tin, 2014 . - 207 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1400274, LSS1400195/ TVKHXHHCM /

Mfn: 6881

Vv 6425/ BTDTHVN / Mfn: 7119

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Giao th«ng ®­êng thñy;

Ghe bÇu; §êi sèng v¨n ho¸; MiÒn Trung;

MiÒn Nam; ViÖt Nam

Giµ lµng vµ tr­êng ca - Sö thi trong v¨n ho¸ T©y Nguyªn/ Linh Nga Niª Kdam . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2014 . - 347 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1400267, LSS1400212/ TVKHXHHCM /

Mfn: 6923

Vv 6418/ BTDTHVN / Mfn: 7108

Tõ kho¸ : ChÕ ®é x· héi; Giµ lµng; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

Tr­êng ca; Sö thi; T©y Nguyªn; ViÖt Nam
Gi¶i h¹n/ Lß Vò V©n . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2013 . - 606 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6392/ BTDTHVN / Mfn: 7089

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; Nghi lÔ d©n gian;

LÔ gi¶i h¹n; Bµi cóng; D©n téc Th¸i; ViÖt Nam


Gi¶i n¹n/ Lß Vò V©n . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2013 . - 606 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1400204, LSS1400254/ TVKHXHHCM /

Mfn: 6918Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; Nghi lÔ d©n gian;

LÔ gi¶i n¹n; Bµi cóng; D©n téc Th¸i; ViÖt Nam


GiÕng n­íc, hå n­íc vµ ®Çm ph¸ trong sinh ho¹t ®êi th­êng vµ trong t©m thøc d©n gian ng­êi d©n Qu¶ng B×nh/ NguyÔn V¨n T¨ng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2014 . - 187 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1400218, LSS1400273/ TVKHXHHCM /

Mfn: 6908

Vv 6424/ BTDTHVN / Mfn: 7118

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng x· héi; §Çm ph¸;

GiÕng n­íc; TØnh Qu¶ng B×nh; ViÖt Nam


Hµ Néi v¨n ho¸ vµ phong tôc/ Lý Kh¾c Cung . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 518 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8615, Vv 8616/ VNCVANHOA / Mfn: 7028

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

V¨n ho¸ t©m linh; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; NghÖ thuËt Èm thùc;

LÔ héi; Trang phôc; Hµ Néi; ViÖt NamHai dÞ b¶n lÔ héi truyÒn thèng cæ kÝnh - ®éc ®¸o: ë hai nh¸nh Raglai nam vµ b¾c tØnh Ninh ThuËn = Bb©k Akoq Padai - Budhi At©u / H¶i Liªn . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2014 . - 213 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6427/ BTDTHVN / Mfn: 7121

LSS1400211, LSS1400275/ TVKHXHHCM /

Mfn: 6924

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ; LÔ héi; LÔ bá m¶;

LÔ ¨n ®Çu lóa; D©n téc Raglai; TØnh Ninh ThuËn;

ViÖt Nam
HuyÒn tho¹i mÑ vµ tÝn ng­ìng phån thùc trong v¨n ho¸ d©n gian ViÖt Nam/ TrÇn Gia Linh . - H. : Thêi ®¹i, 2013 . - 242 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6385/ BTDTHVN / Mfn: 7082

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian; H×nh t­îng mÑ;

TÝn ng­ìng phån thùc; LÔ héi; ViÖt Nam
Hái ®¸p vÒ c¸c lµng nghÒ truyÒn thèng Hµ Néi. - H. : Q§ND, 2010 . - 186 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8611, Vv 8612/ VNCVANHOA / Mfn: 7030

Tõ kho¸ : Lµng nghÒ; Lµng nghÒ truyÒn thèng; Phè nghÒ;

NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng; Hái ®¸p; Hµ Néi;

ViÖt Nam
Héi Th¸nh Giãng = Les Fªtes de Thanh Giong / NguyÔn V¨n Huyªn, Gustave Durnoutier . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 227 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8793/ VNCVANHOA / Mfn: 6942

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ tinh thÇn;

LÔ héi; Héi Th¸nh Giãng; ViÖt Nam


36 lµng nghÒ Th¨ng Long Hµ Néi/ Lam Khª, Kh¸nh Minh s.t., b.s. . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 163 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8633, Vv 8634/ VNCVANHOA / Mfn: 7020

Tõ kho¸ : Lµng nghÒ truyÒn thèng; Th¨ng Long;

NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng; Hµ Néi; ViÖt Nam


36 lÔ héi Th¨ng Long Hµ Néi/ Quèc V¨n t.ch., b.s. . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 126 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8609, Vv 8610/ VNCVANHOA / Mfn: 7031

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi; Th¨ng Long;

Hµ Néi; ViÖt Nam


Lµng cæ truyÒn VÜnh Phóc/ Xu©n Mai . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2014 . - 183 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1400196, LSS1400263/ TVKHXHHCM /

Mfn: 6880

Vv 6422/ BTDTHVN / Mfn: 7116

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Lµng cæ truyÒn; H­¬ng ­íc;

Phong tôc tËp qu¸n; Di tÝch v¨n ho¸;

Quy ­íc v¨n ho¸; ViÖt Nam
Lµng M­êng ë Hoµ B×nh/ Bïi Huy Väng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2014- 359 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6421/ BTDTHVN / Mfn: 7115

LSS1400268, LSS1400209/ TVKHXHHCM /

Mfn: 6919

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Nhµ san; CÊu tróc x· héi;

§êi sèng x· héi; D©n téc M­êng; Lµng Hoµ B×nh;

TØnh Hßa B×nh; ViÖt Nam
LÔ héi truyÒn thèng vïng ®Êt Tæ/ §Æng §×nh ThuËn ch.b.; Lª ThÞ Thoa, L­u ThÞ Ph¸t b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2014 . - 231 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6429/ BTDTHVN / Mfn: 7123

LSS1400210, LSS1400259/ TVKHXHHCM /

Mfn: 6921

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; Nghi lÔ d©n gian;

LÔ héi; TØnh Phó Thä; ViÖt Nam


LÔ tôc trong gia ®×nh ng­êi ViÖt/ Bïi Xu©n Mü . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 463 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8703, Vv 8704/ VNCVANHOA / Mfn: 6985

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; LÔ tôc; Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam
36 mãn ngon Hµ Néi/ Quèc V¨n t.ch. . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 191 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8552/ VNCVANHOA / Mfn: 7057

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ Èm thùc; Èm thùc; Èm thùc truyÒn thèng;

Mãn ¨n; Hµ Néi; ViÖt Nam


Mo M­êng. T. 3 / Bïi V¨n Nîi . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2013 . - 549 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6396/ BTDTHVN / Mfn: 7075

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ; Tang lÔ;

D©n téc M­êng; TØnh Hßa B×nh; ViÖt Nam
36 nghÖ nh©n Hµ Néi/ Quèc V¨n t.ch. . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 160 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8595, Vv 8596/ VNCVANHOA / Mfn: 7037

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Lµng nghÒ; NghÖ nh©n;

Lµng nghÒ truyÒn thèng; Hµ Néi;

NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng; ViÖt Nam
Nam Trung Bé - vïng ®Êt, con ng­êi. - H. : Q§ND, 2010 . - 256 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8653, Vv 8654/ VNCVANHOA / Mfn: 7010

Tõ kho¸ : §iÒu kiÖn tù nhiªn; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

LÞch sö v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö; Phong tôc tËp qu¸n;

LÔ héi; Nam Trung Bé; MiÒn Trung; ViÖt Nam
NÐt v¨n ho¸ thanh lÞch cña ng­êi Hµ Néi/ Hoµng §¹o Thóy . - H. : Q§ND, 2010 . - 238 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8585, Vv 8586/ VNCVANHOA / Mfn: 7042

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; §êi sèng v¨n ho¸;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; V¨n ho¸ vËt chÊt;

V¨n ho¸ tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n; Th¨ng Long;

Hµ Néi; ViÖt Nam


NÕp sèng ®¹o cña ng­êi C«ng gi¸o ViÖt Nam / NguyÔn Hång D­¬ng ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 531 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8555, Vv 8556/ VNCVANHOA / Mfn: 7055

Tõ kho¸ : §¹o Thiªn chóa; C«ng gi¸o; Gi¸o d©n;

Ng­êi C«ng gi¸o; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng t«n gi¸o; ViÖt Nam
NÕp sèng ng­êi Hµ Néi tõ truyÒn thèng cña Thñ ®« Th¨ng Long/ NguyÔn ViÕt Chøc ch.b. . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 227 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8617, Vv 8618/ VNCVANHOA / Mfn: 7027

Tõ kho¸ : §êi sèng x· héi; NÕp sèng; Phong tôc tËp qu¸n;

Nghi lÔ; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


NghÒ ch¹m kh¾c ®¸, nghÒ ch¹m kh¾c gç, nghÒ lµm trèng cæ truyÒn ViÖt Nam: B¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc ViÖt Nam / Bïi V¨n V­îng . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 206 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8721, Vv 8722/ VNCVANHOA / Mfn: 6976

Tõ kho¸ : NghÒ ch¹m kh¾c ®¸; NghÒ ch¹m kh¾c gç;

NghÒ lµm trèng; Lµng nghÒ truyÒn thèng;

NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

ViÖt Nam


NghÒ dÖt, nghÒ thªu cæ truyÒn ViÖt Nam: B¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc ViÖt Nam / Bïi V¨n V­îng . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 188 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8713, Vv 8714/ VNCVANHOA / Mfn: 6980

Tõ kho¸ : NghÒ dÖt; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Lµng nghÒ truyÒn thèng; NghÒ thªu;

NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng; ViÖt Nam
NghÒ ®óc ®ång, nghÒ s¬n ViÖt Nam: B¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc ViÖt Nam / Bïi V¨n V­îng . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 211 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8717, Vv 8718/ VNCVANHOA / Mfn: 6978

Tõ kho¸ : NghÒ ®óc ®ång; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng; NghÒ s¬n;

Lµng nghÒ truyÒn thèng; ViÖt Nam
NghÒ giÊy dã, tranh d©n gian ViÖt Nam: B¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc ViÖt Nam / Bïi V¨n V­îng . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 162 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8709, Vv 8710/ VNCVANHOA / Mfn: 6982

Tõ kho¸ : NghÒ giÊy dã; NghÒ tranh d©n gian;

Lµng nghÒ truyÒn thèng; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng; ViÖt Nam
NghÒ gèm cæ truyÒn ViÖt Nam: B¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc ViÖt Nam / Bïi V¨n V­îng . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 211 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8715, Vv 8716/ VNCVANHOA / Mfn: 6979

Tõ kho¸ : NghÒ gèm; Lµng nghÒ truyÒn thèng;

NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Gèm; KÜ thuËt s¶n xuÊt gèm; ViÖt Nam
NghÒ kim hoµn, ngäc, s¶n xuÊt vµng truyÒn thèng, kinh doanh ®å cæ ViÖt Nam: B¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc ViÖt Nam / Bïi V¨n V­îng . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 212 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8711, Vv 8712/ VNCVANHOA / Mfn: 6981

Tõ kho¸ : NghÒ kim hoµn; Vµng; Ngäc; §å cæ; Bu«n ®å cæ;

NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

ViÖt Nam

NghÒ m©y tre ®an, nghÒ dÖt chiÕu, dÖt th¶m, lµm qu¹t giÊy cæ truyÒn ViÖt Nam: B¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc ViÖt Nam / Bïi V¨n V­îng . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 148 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8719, Vv 8720/ VNCVANHOA / Mfn: 6977

Tõ kho¸ : NghÒ m©y tre ®an; NghÒ dÖt chiÕu; NghÒ dÖt th¶m;

NghÒ lµm qu¹t giÊy; Lµng nghÒ truyÒn thèng;

NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

ViÖt Nam
NghÒ vµ lµng nghÒ thñ c«ng ë Th¸i B×nh/ NguyÔn Thanh . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2014 . - 274 tr.Ký hiÖu kho : Vv 6423/ BTDTHVN / Mfn: 7117

LSS1400206, LSS1400258/ TVKHXHHCM /

Mfn: 6916

Tõ kho¸ : NghÒ truyÒn thèng; Lµng nghÒ truyÒn thèng;

NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng; TØnh Th¸i B×nh;

ViÖt Nam
NghÖ nh©n lµng nghÒ Th¨ng Long Hµ Néi/ NguyÔn Thä S¬n . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 226 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8629, Vv 8630/ VNCVANHOA / Mfn: 7022

Tõ kho¸ : Lµng nghÒ; Lµng nghÒ truyÒn thèng;

NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng; NghÖ nh©n;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam
NghÖ thuËt ch¹m gç vµ t¹c t­îng §ång b»ng s«ng Hång/ Tr­¬ng Duy BÝch, Tr­¬ng Minh H»ng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2013 . - 403 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6388/ BTDTHVN / Mfn: 7085

LSS1400256, LSS1400197/ TVKHXHHCM /

Mfn: 6885

Tõ kho¸ : NghÒ thñ c«ng; NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng;

NghÒ ch¹m gç; NghÒ t¹c t­îng;

§ång b»ng s«ng Hång; MiÒn B¾c; ViÖt Nam
NghÖ thuËt øng xö cña ng­êi ViÖt/ Ph¹m Minh Th¶o . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 182 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8689, Vv 8690/ VNCVANHOA / Mfn: 6992

Tõ kho¸ : X· héi häc giao tiÕp; TruyÒn thèng øng xö;

øng xö c¸ nh©n; øng xö gia ®×nh;

øng xö céng ®ång; øng xö ngo¹i giao;

NghÖ thuËt øng xö; Ng­êi ViÖt; ViÖt NamNghi lÔ trong chu kú ®êi ng­êi cña ng­êi M­êng ë Hoµ B×nh/ NguyÔn ThÞ Song Hµ . - H. : KHXH, 2011 . - 354 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6380, Vv 6381/ BTDTHVN / Mfn: 7076

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng;

Nghi lÔ; H«n nh©n; Sinh ®Î; Tang lÔ;

D©n téc M­êng; TØnh Hoµ B×nh; ViÖt Nam
Ng­êi Ch¨m x­a vµ nay/ NguyÔn Duy Hinh . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa; ViÖn V¨n ho¸, 2010 . - 582 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8562, Vv 8563/ VNCVANHOA / Mfn: 7052

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; B¶n s¾c v¨n ho¸; Sù kiÖn lÞch sö;

Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi; TÝn ng­ìng;

D©n téc Ch¨m; Cæ ®¹i; HiÖn ®¹i; ViÖt Nam
Nhµ ë cña ng­êi Ch¨m Ninh ThuËn: TruyÒn thèng vµ biÕn ®æi/ Lª Duy §¹i ch.b.; Ph¹m V¨n D­¬ng, Vò Hång ThuËt, Phan Minh Phóc b.s. . - H. : KHXH, 2011 . - 263 tr.

Ký hiÖu kho : VB4698/ VDNA / Mfn: 7170

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Nhµ ë; Nhµ truyÒn thèng;

D©n téc Ch¨m; TØnh Ninh ThuËn; ViÖt Nam


Nh÷ng c«ng tr×nh nghiªn cøu d©n téc häc ë V©n Nam/ Lª ThÞ Ngäc BÝch, NguyÔn Minh §øc d. . - H. : ViÖn V¨n ho¸ th«ng tin; T¹p chÝ V¨n ho¸ nghÖ thuËt, 2007 . - 613 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8795/ VNCVANHOA / Mfn: 6941

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ vËt chÊt;

V¨n ho¸ tinh thÇn; D©n téc thiÓu sè;

C«ng tr×nh nghiªn cøu; TØnh V©n Nam; Trung Quèc
Nh÷ng khÝa c¹nh d©n téc - t«n gi¸o - v¨n ho¸ trong tam gi¸c ph¸t triÓn ViÖt Nam - Lµo - Campuchia / Ph¹m §øc Thµnh, Vò C«ng Quý ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 636 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8571, Vv 8572/ VNCVANHOA / Mfn: 7047

Tõ kho¸ : Tam gi¸c ph¸t triÓn; Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi;

§êi sèng v¨n ho¸ x· héi; Téc ng­êi; T«n gi¸o;

§Æc tr­ng v¨n ho¸; ViÖt Nam; Lµo; Campuchia

Phong tôc ®i hái vî ®¸m c­íi cæ truyÒn M­êng/ Bïi Huy Väng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2014 . - 339 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6420/ BTDTHVN / Mfn: 7114

LSS1400255, LSS1400194/ TVKHXHHCM /

Mfn: 6882

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ truyÒn thèng;

Tôc hái vî; H«n lÔ; D©n téc M­êng; HuyÖn L¹c S¬n;

TØnh Hoµ B×nh; ViÖt Nam
Phñ Qu¶ Cung trong hÖ thèng §¹o MÉu ViÖt Nam/ Ng« §øc ThÞnh ch.b.; Hoµng V¨n §¾c, NguyÔn ThÞ Yªn, Chu Xu©n Giao b.s. . - H. : T«n gi¸o, 2010 . - 367 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8806/ VNCVANHOA / Mfn: 6935

Tõ kho¸ : §¹o MÉu; V¨n ho¸ tinh thÇn; LÞch sö v¨n ho¸;

Phñ NÊp; Phñ Qu¶ng Cung; X· Yªn §ång;

HuyÖn ý Yªn; TØnh Nam §Þnh; ViÖt Nam
36 s¶n vËt Th¨ng Long - Hµ Néi / Lam Khª, Kh¸nh Linh s.t., b.s. . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 127 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8548/ VNCVANHOA / Mfn: 7060

Tõ kho¸ : Èm thùc; V¨n ho¸ Èm thùc; Èm thùc truyÒn thèng;

S¶n vËt; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


T©y Nguyªn - vïng ®Êt, con ng­êi. - H. : Q§ND, 2010 . - 238 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8655, Vv 8656/ VNCVANHOA / Mfn: 7009

Tõ kho¸ : §iÒu kiÖn tù nhiªn; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

LÞch sö v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö; Phong tôc tËp qu¸n;

LÔ héi; T©y Nguyªn; ViÖt Nam
Th¸ng B¶y ngµy r»m, x¸ téi vong nh©n, LÔ Vu Lan vµ LÔ cóng c« hån/ TrÇn ViÖt Ng÷ . - H. : Ban V¨n ho¸ Thµnh héi PhËt gi¸o Hµ Néi, 2010 . - 279 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8804, Vv 8805/ VNCVANHOA / Mfn: 6936

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; TÝn ng­ìng d©n gian;

Nghi lÔ t«n gi¸o; X¸ téi vong nh©n; LÔ Vu Lan;

LÔ cóng c« hån; ViÖt Nam

Th¨ng Long - §«ng Kinh - Hµ Néi, quª h­¬ng vµ n¬i héi tô nh©n tµi/ §Æng Duy Phóc . - In lÇn 3 . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 255 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8577, Vv 8578/ VNCVANHOA / Mfn: 7045

Tõ kho¸ : Sù kiÖn lÞch sö; Nh©n vËt lÞch sö; NghÒ truyÒn thèng;

Lµng nghÒ; Phè nghÒ; LÞch sö ph¸t triÓn;

Th¨ng Long; §«ng Kinh; Hµ Néi; ViÖt Nam
Th¨ng Long - Hµ Néi ngh×n n¨m truyÒn thèng vµ thanh lÞch/ Giang Qu©n . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 406 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8613, Vv 8614/ VNCVANHOA / Mfn: 7029

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng; V¨n minh;

Phong tôc tËp qu¸n; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


Th¨ng Long thÕ kû 17 ®Õn thÕ kû 19 qua t­ liÖu ng­êi n­íc ngoµi. - H. : Q§ND, 2010 . - 500 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8619, Vv 8620/ VNCVANHOA / Mfn: 7026

Tõ kho¸ : §êi sèng kinh tÕ x· héi; ChÕ ®é chÝnh trÞ;

§êi sèng tinh thÇn; TÝn ng­ìng; Phong tôc tËp qu¸n;

T­ liÖu lÞch sö; ThÕ kØ 17-19; Th¨ng Long; Hµ Néi;

ViÖt Nam
Then Tµy §¨m/ Ph¹m TuÊt s.t. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2006 . - 328 tr.Ký hiÖu kho : Vv 8801/ VNCVANHOA / Mfn: 6938

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng d©n gian; Nghi lÔ;

¢m nh¹c d©n gian; H¸t Then; D©n téc Tµy;

Ng­êi Tµy §¨m; TØnh Yªn B¸i; ViÖt Nam
Thñ ®« ngµn n¨m tuæi n¬i héi tô vµ lan táa tinh hoa v¨n ho¸ ViÖt Nam/ NguyÔn Vinh Phóc . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 328 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8621, Vv 8622/ VNCVANHOA / Mfn: 7025

Tõ kho¸ : §Êt n­íc häc; §iÒu kiÖn tù nhiªn; LÞch sö ph¸t triÓn;

Di tÝch lÞch sö; Danh lam th¾ng c¶nh;

§êi sèng kinh tÕ; V¨n ho¸ x· héi; LÔ héi;

Hµ Néi; ViÖt Nam


TÝn ng­ìng d©n gian Tµy - Nïng/ NguyÔn ThÞ Yªn . - H. : KHXH, 2009 . 719 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8802, Vv 8803/ VNCVANHOA / Mfn: 6937

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng d©n gian;

Nghi lÔ d©n gian; D©n téc Tµy; D©n téc Nïng;

ViÖt Nam
Trµng S¬n mét lµng v¨n ho¸ d©n gian phong phó/ Phan B¸ Hµm, NguyÔn T©m CÈn . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2014 . - 263 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6431/ BTDTHVN / Mfn: 7125

LSS1400200, LSS1400265/ TVKHXHHCM /

Mfn: 6884

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; LÔ héi; TÕt;

V¨n häc d©n gian; Lµng Trµng S¬n;

HuyÖn Yªn Thµnh; TØnh NghÖ An; ViÖt Nam
Tõ ®iÓn v¨n ho¸ cæ truyÒn d©n téc Tµy/ Hoµng QuyÕt ch.b. . - H. : Thanh niªn, 2012 . - 260 tr.

Ký hiÖu kho : T§ 365/ BTDTHVN / Mfn: 7071

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Phong tôc tËp qu¸n; D©n téc Tµy; ViÖt Nam


36 vÞ thÇn Hµ Néi/ Hoµng Kh«i b.s. . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 247 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8593, Vv 8594/ VNCVANHOA / Mfn: 7038

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ tinh thÇn; TÝn ng­ìng d©n gian;

V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

ThÇn tÝch; Giai tho¹i; Th¨ng Long; Hµ Néi;

ViÖt Nam
Vµi nÐt vÒ v¨n ho¸ d©n gian cña ng­êi Khmer/ NguyÔn Anh §éng s.t., b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2014 . - 359 tr.Ký hiÖu kho : Vv 6426/ BTDTHVN / Mfn: 7120

LSS1400222, LSS1400269/ TVKHXHHCM /

Mfn: 6912

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; T«n gi¸o;

V¨n häc d©n gian; NghÖ thuËt d©n gian; Nh¹c cô;

§iÖu móa; Bµi h¸t; D©n téc Kh¬ Me; Ng«n ng÷;

NghÖ thuËt diÔn x­íng; ViÖt Nam


V¨n ho¸ b¶n M­êng ViÖt Nam/ Vò Ngäc Kh¸nh . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 514 tr.

Ký hiÖu kho : VB4706/ VDNA / Mfn: 7177

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian;

Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; LÔ héi;

D©n téc M­êng; ViÖt Nam

V¨n ho¸ d©n gian d©n téc Co ë ViÖt Nam/ NguyÔn ThÞ Thuý . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2013 . - 366 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6387/ BTDTHVN / Mfn: 7084

LSS1400216, LSS1400257/ TVKHXHHCM /

Mfn: 6905

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ d©n gian;

V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn; Gi¸ trÞ v¨n ho¸;

B¶o tån v¨n ho¸; D©n téc Co; T©y Nguyªn;

MiÒn Trung; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian d©n téc Pµ ThÎn ë ViÖt Nam. Q. 1 / §Æng ThÞ Quang ch.b.; NguyÔn Ngäc Thanh, §inh Hång Th¬m, Vò ThÞ Trang b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2014 . - 359 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1400179, LSS1400239/ TVKHXHHCM /

Mfn: 6887

Vv 6433/ BTDTHVN / Mfn: 7127

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TrÝ thøc d©n gian;

NghÒ thñ c«ng; V¨n ho¸ Èm thùc; V¨n ho¸ d©n gian;

V¨n häc d©n gian; Ng­êi Pµ ThÎn; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian d©n téc Pµ ThÎn ë Viªt Nam. Q. 2 / §Æng ThÞ Quang ch.b.; NguyÔn Ngäc Thanh, §inh H«ng Th¬m, Vò ThÞ Trang b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2014 . - 403 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1400240, LSS1400180/ TVKHXHHCM /

Mfn: 6889

Vv 6434/ BTDTHVN / Mfn: 7128

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n ; V¨n ho¸ vËt chÊt;

V¨n ho¸ tinh thÇn; T«n gi¸o; TÝn ng­ìng;

Ng­êi Pµ ThÎn; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian ng­êi Cèng tØnh §iÖn Biªn. Q. 1 / Chu Thïy Liªn, §Æng ThÞ Oanh, L¹i Quang Trung . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2014 . - 447 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1400177, LSS1400237/ TVKHXHHCM /

Mfn: 6886Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng x· héi;

V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn;

NghÖ thuËt d©n gian; D©n téc Cèng;

TØnh §iÖn Biªn; ViÖt NamV¨n ho¸ d©n gian ng­êi Cèng tØnh §iÖn Biªn. Q. 2 / Chu Thïy Liªn, §Æng ThÞ Oanh, L¹i Quang Trung . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2014 . - 498 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1400238, LSS1400178/ TVKHXHHCM /

Mfn: 6891Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ vËt chÊt;

V¨n ho¸ tinh thÇn; TÝn ng­íng; T«n gi¸o;

D©n téc Cèng; TØnh §iÖn Biªn; ViÖt Nam
V¨n ho¸ Hµ Néi t×m tßi vµ suy nghÉ/ TrÇn Quèc V­îng . - H. : Q§ND, 2010 . - 241 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8603, Vv 8604/ VNCVANHOA / Mfn: 7033

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

B¶n s¾c v¨n ho¸; §êi sèng kinh tÕ x· héi; Èm thùc;

Lµng nghÒ; NghÒ thñ c«ng; Hµ Néi; ViÖt Nam
V¨n ho¸ Hµ Néi t×m tßi vµ suy nghÜ/ §Ëu Xu©n LuËn, NguyÔn Ph­¬ng Chi, Lª Nga Ph­¬ng s.t., b.s. . - H. : Q§ND, 2010 . - 200 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8601, Vv 8602/ VNCVANHOA / Mfn: 7034

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Di tÝch lÞch sö; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

Phong tôc tËp qu¸n; Hµ Néi; ViÖt Nam
V¨n ho¸ h­¬ng - Tôc d©ng h­¬ng vµ nghi lÔ thê cóng/ Gia Léc . - H. : Thêi ®¹i, 2009 . - 198 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8663, Vv 8664/ VNCVANHOA / Mfn: 7005

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n;

Tôc d©ng h­¬ng; Nghi lÔ thê cóng; ViÖt Nam


V¨n ho¸ ng­êi ViÖt vïng T©y Nam bé: Kh¶o cøu / TrÇn Ngäc Thªm ch.b.. - In lÇn 2, cã söa ch÷a bæ sung . - TP. Hå ChÝ Minh : V¨n ho¸ V¨n nghÖ, 2013 . - 900 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1400171/ TVKHXHHCM / Mfn: 6861

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n ho¸; LÞch sö v¨n ho¸;

§Æc tr­ng v¨n ho¸; V¨n ho¸ nhËn thøc;

V¨n ho¸ tæ chøc; V¨n ho¸ øng xö; Ng­êi ViÖt;

T©y Nam Bé; MiÒn Nam; ViÖt NamV¨n ho¸ r­îu cña ®ång bµo Tµy Nïng/ D­¬ng S¸ch, D­¬ng ThÞ §µo . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2014 . - 227 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6432/ BTDTHVN / Mfn: 7126

LSS1400248, LSS1400198/ TVKHXHHCM /

Mfn: 6930

Tõ kho¸ : §êi sèng v¨n ho¸; V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ r­îu;

Ng­êi Tµy Nïng; ViÖt Nam


V¨n ho¸ truyÒn thèng d©n téc S¸n D×u ë Tuyªn Quang/ NguyÔn Ngäc Thanh ch.b. . - H. : KHXH, 2011 . - 383 tr.

Ký hiÖu kho : VB4705/ VDNA / Mfn: 7176

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ vËt chÊt;

V¨n ho¸ tinh thÇn; V¨n ho¸ d©n gian;

D©n téc S¸n D×u; TØnh Tuyªn Quang; ViÖt Nam


Khoa häc tù nhiªn. khkt. Khcn. Y tÕ. ®Þa lÝ

Improving Health Sector Performance: Institutions, Motivations and Incentives: The Cambodia Dialogue/ Hossein Jalilian, Vicheth Sen . - Pasir Panjang : ISEAS, 2011 . - 430 p.

Ký hiÖu kho : LV3701/ VDNA / Mfn: 7145

Tõ kho¸ : Y tÕ; DÞch vô y tÕ; Ch¨m sãc søc kháe;

Bµi viÕt; Héi th¶o; Ch©u ¸; Campuchia


Zheng He's Art of Collaboration: Understanding the Legendary Chinese Admiral From a Management Perspective/ Hum Sin Hoon . - Pasir Panjang : ISEAS, 2012 . - 291 p.

Ký hiÖu kho : LB1395/ VDNA / Mfn: 7159

Tõ kho¸ : Nhµ th¸m hiÓm; Trung ®¹i; Zheng He; Trung Quèc


tải về 0.49 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương