S¸ch míi sè 11/2012tải về 0.69 Mb.
trang5/6
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích0.69 Mb.
1   2   3   4   5   6
§¸nh ®­êng t×m hoa: Ch©n dung v¨n häc, vµ vÊn ®Ò v¨n ch­¬ng - nghÖ thuËt / NguyÔn ThÞ Minh Th¸i . - TP. Hå ChÝ Minh : V¨n ho¸ V¨n nghÖ, 2010 . - 327 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001130/ TVKHXHHCM / Mfn: 99837

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n häc; Nghiªn cøu v¨n häc; Phª b×nh v¨n häc;

Nhµ v¨n; HiÖn ®¹i; ViÖt Nam


§¹o lµm ng­êi trong tôc ng÷ ca dao ViÖt Nam/ NguyÔn NghÜa D©n . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 334 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33096/ VVANHOC / Mfn: 99659

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

Tôc ng÷; Ca dao; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

§¹o lµm ng­êi; ViÖt Nam
§¹o MÉu ViÖt Nam/ Ng« §øc ThÞnh . - H. : T«n gi¸o, 2010 . - 815 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001205/ TVKHXHHCM / Mfn: 99872

Tõ kho¸ : §¹o MÉu; Nghi lÔ; Thê cóng; V¨n häc d©n gian;

V¨n chÇu; TruyÖn th¬; ViÖt Nam


§ång dao vµ ca dao cho trÎ em/ NguyÔn NghÜa D©n s.t., t.ch. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 541 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5473/ BTDTHVN / Mfn: 99754

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

§ång dao; Ca dao; ViÖt Nam


§øc PhËt, nµng Savitri vµ t«i: TiÓu thuyÕt / Hå Anh Th¸i . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 531 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1000876/ TVKHXHHCM / Mfn: 99782

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; ViÖt Nam
§­êng ngµn dÆm: Th¬ (Kû niÖm 100 n¨m ngµy sinh 10/10/1911 - 10/10/2011)/ Lª §øc Thä . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2011 . - 275 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33127/ VVANHOC / Mfn: 99670

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Th¬; ViÖt Nam
Gi¶ng ®­êng yªu dÊu: TiÓu thuyÕt / Mai Anh TuÊn . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2010 . - 149 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1000887/ TVKHXHHCM / Mfn: 99812

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; ViÖt Nam
GiÊc m¬ bªn gèc vó s÷a: TruyÖn dµi / NguyÔn ThÞ M¹nh Hµ . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2010 . - 197 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1000889/ TVKHXHHCM / Mfn: 99810

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn dµi; ViÖt Nam
Giíi thiÖu c¸c dÞ b¶n vÒ ThÊt thñ kinh ®«/ T«n ThÊt B×nh s.t., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 558 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33037/ VVANHOC / Mfn: 99637

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; VÌ;

H¸t vÌ; TØnh Thõa Thiªn HuÕ; ViÖt Nam


Hµ Néi vµ t«i/ §oµn Tö DiÔn . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2010 . - 381 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001174, LSS1001345/TVKHXHHCM/ Mfn: 99914

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; V¨n xu«i; Bót kÝ; ViÖt Nam
H¸t quan lµng cña ng­êi Tµy Khao/ Ma Ngäc H­íng s.t., b.d. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 323 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5430, Vv 5431/ BTDTHVN / Mfn: 99714

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; V¨n häc d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; H¸t Quan lµng;

D©n téc Tµy; Ng­êi Tµy Khao; TØnh Hµ Giang;

ViÖt Nam
Hå Xu©n H­¬ng hoµi niÖm phån thùc: Nh÷ng m¬ méng nghÖ thuËt / §ç Lai Thóy . - In lÇn 2, cã chØnh söa . - H. : V¨n häc, 2010 . - 359 tr.Ký hiÖu kho : LSS1001161/ TVKHXHHCM / Mfn: 99915

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu t¸c gia; Nghiªn cøu t¸c phÈm;

Phª b×nh v¨n häc; §Æc ®iÓm nghÖ thuËt; Trung ®¹i;

Gi¸ trÞ nghÖ thuËt; Hå Xu©n H­¬ng; ViÖt Nam
H¬amon Bia Br©u: Sö thi song ng÷ Ba Na - ViÖt / Vò Ngäc B×nh, NguyÔn Quang TuÖ, V¨n C«ng Hïng,... s.t., d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 279 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33107/ VVANHOC / Mfn: 99684

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; D©n téc Ba Na; ViÖt Nam


HuyÒn tho¹i 10 c« g¸i Ng· ba §ång Léc - Nh÷ng ng­êi con bÊt tö/ NguyÔn §øc C­êng, Ph¹m Lan H­¬ng, Anh Minh b.s. . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 506 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11735/ VTTKHXH / Mfn: 99961

Tõ kho¸ : §Þa danh lÞch sö; Di tÝch lÞch sö;

Kh¸ng chiÕn chèng Mü; Thanh niªn xung phong;

T¸c phÈm v¨n häc; Th¬; V¨n xu«i; Håi kÝ;

Ng· ba §ång Léc; TØnh Hµ TÜnh; ViÖt Nam


HuyÒn tho¹i chiÕn khu § anh hïng/ NguyÔn §øc C­êng, Ph¹m Lan H­¬ng, NguyÔn ThÞ Nguyªn b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 498 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11723/ VTTKHXH / Mfn: 99949

Tõ kho¸ : ChiÕn khu §; T¸c phÈm v¨n häc; Bµi viÕt; Håi kÝ;

KÝ sù; Th¬; Kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p;

Kh¸ng chiÕn chèng Mü; ViÖt Nam
KÓ chuyÖn tªn lµng ViÖt/ NguyÔn Täa . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 189 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33066/ VVANHOC / Mfn: 99691

Tõ kho¸ : Tªn lµng; Tªn x·; Nguån gèc tªn;

ChuyÖn kÓ; Sù tÝch; ViÖt Nam


Kh¶o luËn vÒ tôc ng÷ ng­êi ViÖt/ TriÒu Nguyªn . - H. : KHXH, 2010 . - 405 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5467/ BTDTHVN / Mfn: 99748

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Tôc ng÷; ViÖt Nam


LÔ Vun hoa/ TriÖu ThÞ Mai . - H. : D©n trÝ, 2011 . - 242 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33023/ VVANHOC / Mfn: 99631

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt d©n gian; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Tôc lÖ; Nghi lÔ; Phong tôc tËp qu¸n; V¨n häc d©n gian;

D©n téc Nïng; ViÖt Nam
L­în B¸ch Gi¶o/ Ma Ngäc H­íng . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 177 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33109/ VVANHOC / Mfn: 99677

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Th¬; D©n téc Tµy; TØnh Hµ Giang; ViÖt Nam


L­în Then ë miÒn §«ng Cao B»ng/ TriÖu ThÞ Mai . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 421 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33093/ VVANHOC / Mfn: 99662

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; H¸t l­în;

H¸t then; D©n téc Tµy; TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam


M¹nh Phó T­: TuyÓn tËp v¨n xu«i . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 667 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1000874/ TVKHXHHCM / Mfn: 99808

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; TruyÖn ng¾n;

TuyÓn tËp; 1913-1959; ViÖt Nam


MÊy kho¶nh kh¾c - Mét cuéc ®êi: KÓ chuyÖn vÒ Puskin - TuyÓn th¬ tr÷ t×nh / Thóy Toµn . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 214 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001507/ TVKHXHHCM / Mfn: 99893

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Th¬; TuyÓn tËp;

Nhµ th¬; Puskin; Nga


M¬ mµng trªn m¹ng: TuyÓn truyÖn ng¾n hay b¸o V¨n nghÖ . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2010 . - 549 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1000875/ TVKHXHHCM / Mfn: 99807

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; TuyÓn tËp; ViÖt Nam
M­êng B«n huyÒn tho¹i: Qua mo vµ d©n ca Th¸i / Qu¸n Vi Miªn . - H. : Lao ®éng, 2010 . - 308 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33089/ VVANHOC / Mfn: 99648

Tõ kho¸ : TÝn ng­ìng d©n gian; V¨n ho¸ d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; D©n ca; Mo;

D©n téc Th¸i; TØnh NghÖ An; ViÖt Nam
NghÖ thuËt ch¬i ch÷ trong ca dao vµ b×nh gi¶i ca dao/ TriÒu Nguyªn . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 430 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33038/ VVANHOC / Mfn: 99635

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian; NghÖ thuËt ch¬i ch÷;

B×nh gi¶i; Ca dao; ViÖt Nam
Ngät ngµo lêi quª xø NÉu/ Ng« Sao Kim s.t., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 421 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33084/ VVANHOC / Mfn: 99654

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

NghÖ thuËt d©n gian; Ca dao; Hß khoan;

TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam


Nh÷ng bµi ca ®¸m c­íi ng­êi M­êng Thanh Ho¸/ Cao S¬n H¶i s.t., b.d., gi.th.- H. : Lao ®éng, 2011 . - 317 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33087/ VVANHOC / Mfn: 99646

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ; H«n lÔ; V¨n häc d©n gian;

Bµi h¸t; D©n téc M­êng; TØnh Thanh Hãa; ViÖt Nam


Nh÷ng chiÕn sÜ c¸ch m¹ng v­ît ngôc tï C«n §¶o. - H. : Lao ®éng, 2012 . - 499 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11731/ VTTKHXH / Mfn: 99957

Tõ kho¸ : §Êu tranh c¸ch m¹ng; ChiÕn sÜ yªu n­íc;

ChiÕn sÜ c¸ch m¹ng; Kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p;

Kh¸ng chiÕn chèng Mü; T¸c phÈm v¨n häc; Bµi viÕt;

Håi kÝ; Th¬; Nhµ tï C«n §¶o; ViÖt Nam


Nh÷ng s¸ng t¸c v¨n häc cña c¸c thiÒn s­ thêi Lý - TrÇn/ ThÝch Gi¸c Toµn . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2010 . - 255 tr.

Tµi liÖu tham kh¶o: tr. 251 - 255Ký hiÖu kho : LSS1001194/ TVKHXHHCM / Mfn: 99903

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n häc; Nghiªn cøu v¨n häc;

S¸ng t¸c v¨n häc; Nhµ Lý; Nhµ TrÇn; ViÖt Nam


Nãi th¬, nãi vÌ, th¬ r¬i Nam Bé/ L­ NhÊt Vò, Lª Giang, Lª Anh Trung s.t., b.s., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 550 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33075/ VVANHOC / Mfn: 99683

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; NghÖ thuËt d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Th¬; VÌ;

MiÒn Nam; ViÖt Nam
Phan Kh«i viÕt vµ dÞch Lç TÊn/ L¹i Nguyªn ¢n s.t. . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2007 . 515 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001085/ TVKHXHHCM / Mfn: 99865

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; Bµi b¸o;

TuyÓn tËp; Nhµ v¨n; Lç TÊn; Trung Quèc


PhÆt phoßng = QuÊn quýt / Hoµng ThÞ CÊp s.t., d. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 154 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5461/ BTDTHVN / Mfn: 99742

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Th¬; D©n téc Tµy; ViÖt Nam


Phong tôc tang lÔ cña ng­êi Th¸i ®en x­a kia/ L­êng V­¬ng Trung . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 165 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33091/ VVANHOC / Mfn: 99645

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Tang lÔ; Nghi lÔ; Bµi tÕ;

Bµi th¬ cóng thÇn; Ng­êi Th¸i ®en;

TØnh S¬n La; ViÖt Nam
Qu¶ bÇu vµng/ Tr­¬ng Bi, Y W¬n . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 257 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33033/ VVANHOC / Mfn: 99629

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn cæ tÝch; T©y Nguyªn; MiÒn Trung; ViÖt Nam


Sinh ho¹t v¨n ho¸ d©n gian cæ truyÒn lµng biÓn C¶nh D­¬ng/ TrÇn Hoµng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 231 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5449/ BTDTHVN / Mfn: 99730

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Tôc ng÷; Ca dao; VÌ;

TruyÖn kÓ; Lµng C¶nh D­¬ng; TØnh Qu¶ng B×nh;

ViÖt Nam
Sö thi T©y Nguyªn víi cuéc sèng ®­¬ng ®¹i/ Phan §¨ng NhËt, Chu Xu©n Giao ch.b. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 343 tr.Ký hiÖu kho : Vv 33102/ VVANHOC / Mfn: 99653

Tõ kho¸ : §êi sèng x· héi; V¨n ho¸ tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian; Sö thi;

D©n téc Ba Na; D©n téc M¬ N«ng; D©n téc £ §ª;

T©y Nguyªn; MiÒn Trung; ViÖt Nam


Sù nghiÖp v¨n th¬ Hå ChÝ Minh/ Hµ Minh §øc . - H. : KHXH, 2010 . - 691 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11743/ VTTKHXH / Mfn: 99969

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; Nghiªn cøu t¸c gia;

Nghiªn cøu t¸c phÈm; V¨n xu«i; Th¬;

Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam
T¸c phÈm §Æng Hµnh vµ Bµn §¹i Héi: TruyÖn th¬ cña ng­êi Dao ë Thanh Ho¸ = T»ng s'hÞ thªnh piÒn t¹ui / TrÇn TrÝ Dâi, TriÖu Phóc Xu©n, TriÖu TrÞ Nga . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 189 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5462/ BTDTHVN / Mfn: 99743

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn th¬; D©n téc Dao; TØnh Thanh Ho¸; ViÖt Nam


T¹m tró: TËp truyÖn ng¾n / §ç Duy . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2010 . - 120 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1000885/ TVKHXHHCM / Mfn: 99788

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
T¹o S«ng Ca - nµng Si C¸y/ L­êng ThÞ §¹i . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 161 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5458/ BTDTHVN / Mfn: 99739

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn cæ tÝch; TruyÖn th¬; D©n téc Th¸i; ViÖt Nam
Thµnh ng÷, tôc ng÷ d©n téc Th¸i/ Phan KiÕn Giang, Lß V¨n P¸nh s.t., d. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 327 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5424, Vv 5425/ BTDTHVN / Mfn: 99711

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Thµnh ng÷; Tôc ng÷; D©n téc Th¸i; ViÖt Nam


Th¨ng Long thi v¨n tuyÓn/ Bïi H¹nh CÈn b.d. . - H. : V¨n häc, 2010 . - 323 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001131/ TVKHXHHCM / Mfn: 99836

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Th¬; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam
Thi ph¸p truyÖn cæ tÝch thÇn kú ng­êi ViÖt/ NguyÔn Xu©n §øc . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 159 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33076/ VVANHOC / Mfn: 99680

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

TruyÖn cæ tÝch; ViÖt Nam


ThiÕu S¬n nghÖ thuËt vµ nh©n sinh/ Quang H­ng s.t., t.ch. . - H. : Gi¸o dôc, 2008 . - 444 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001117/ TVKHXHHCM / Mfn: 99867

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu t¸c gia; Nhµ v¨n; ThiÕu s¬n; HiÖn ®¹i;

Phª b×nh v¨n häc; Nghiªn cøu v¨n häc;

T¸c phÈm v¨n häc; Håi kÝ; ViÖt Nam
Thuª bao quý kh¸ch: TruyÖn võa / H­¬ng ThÞ . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2010 . - 110 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1000883/ TVKHXHHCM / Mfn: 99785

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn võa; ViÖt Nam
T×m hiÓu vÒ ®ång dao ng­êi ViÖt/ TriÒu Nguyªn . - H. : KHXH, 2010 . - 380 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5466/ BTDTHVN / Mfn: 99747

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

§ång dao; ViÖt Nam


TÝnh d©n téc vµ tÝnh hiÖn ®¹i trong v¨n häc, nghÖ thuËt ViÖt Nam hiÖn nay/ Héi ®ång Lý luËn, phª b×nh v¨n häc, nghÖ thuËt Trung ­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 639 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5257/ BTDTHVN / Mfn: 99703

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; Nghiªn cøu nghÖ thuËt;

TÝnh d©n téc; TÝnh hiÖn ®¹i; ViÖt Nam


Tæng tËp v¨n häc d©n gian xø HuÕ. T. 1 : ThÇn tho¹i, truyÒn thuyÕt, truyÖn cæ tÝch, truyÖn ngô ng«n / TriÒu Nguyªn . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 420 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32982/ VVANHOC / Mfn: 99623

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

ThÇn tho¹i; TruyÒn thuyÕt; TruyÖn cæ tÝch;

TruyÖn ngô ng«n; Tæng tËp; TØnh Thõa Thiªn HuÕ;

ViÖt Nam
Tæng tËp v¨n häc d©n gian xø HuÕ. T. 4 : Tôc ng÷ / TriÒu Nguyªn . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 565 tr.Ký hiÖu kho : Vv 33070/ VVANHOC / Mfn: 99663

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Tôc ng÷;

Tæng tËp; TØnh Thõa Thiªn HuÕ; ViÖt Nam


Tæng tËp v¨n häc d©n gian xø HuÕ. T. 5 : Ca dao / TriÒu Nguyªn . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 1119 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33071/ VVANHOC / Mfn: 99664

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Ca dao;

Tæng tËp; TØnh Thõa Thiªn HuÕ; ViÖt Nam


Trß diÔn d©n gian vïng §«ng S¬n/ TrÇn ThÞ Liªn . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 231 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33115/ VVANHOC / Mfn: 99666

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt d©n gian; DiÔn x­íng; Trß diÔn;

V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

HuyÖn §«ng S¬n; TØnh Thanh Hãa; ViÖt Nam
Trêi vÉn n¾ng suèt ®ªm: TuyÓn truyÖn ng¾n hay b¸o V¨n nghÖ 2010 . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2010 . - 316 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001189/ TVKHXHHCM / Mfn: 99912

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; TuyÓn tËp; ViÖt Nam
TruyÖn cæ Pac«/ TrÇn NguyÔn Kh¸nh Phong, Ta D­r T­ s.t., b.s. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 300 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33124, Vv 33125/ VVANHOC / Mfn: 99695

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; TruyÖn cæ tÝch;

D©n téc Pac«; HuyÖn A L­íi; TØnh Thõa Thiªn HuÕ;

ViÖt Nam
TruyÖn cæ Raglai/ Chamaliaq Riya TiÎng, TrÇn Kiªm Hoµng . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 296 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5455/ BTDTHVN / Mfn: 99736

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn cæ tÝch; D©n téc M­êng; ViÖt NamTruyÖn d©n gian d©n téc M­êng. T. 1 : V¨n xu«i / Bïi ThiÖn s.t., b.s. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 289 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5456/ BTDTHVN / Mfn: 99737

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn cæ tÝch; D©n téc M­êng; ViÖt Nam


TruyÖn d©n gian d©n téc M­êng. T. 2 : TruyÖn th¬ / Bïi ThiÖn s.t., b.s. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 307 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5457/ BTDTHVN / Mfn: 99738

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn cæ tÝch; D©n téc M­êng; ViÖt Nam


TruyÖn kÓ d©n gian c¸c téc ng­êi Nam §¶o/ Phan Xu©n ViÖn . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 782 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33026/ VVANHOC / Mfn: 99627

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; ThÇn tho¹i; TruyÒn thuyÕt;

TruyÖn cæ tÝch; TruyÖn c­êi; D©n téc thiÓu sè;

Téc ng­êi Nam §¶o; ViÖt Nam


TruyÖn kÓ d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè NghÖ An/ Qu¸n Vi Miªn s.t., d., b.s. .- H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 669 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5460/ BTDTHVN / Mfn: 99741

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn cæ tÝch; D©n téc thiÓu sè; ViÖt Nam


TruyÖn ng¾n hay: Nh÷ng truyÖn ng¾n ®­îc gi¶i / Quý ThÓ . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 267 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1000867/ TVKHXHHCM / Mfn: 99794

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
TruyÖn ng¾n hay 2009 - 2010/ NguyÔn Thanh B×nh t.ch . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 339 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1000822/ TVKHXHHCM / Mfn: 99779

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n;

2009; 2010; ViÖt Nam


TruyÖn ng¾n tuyÓn chän/ Gabriel Garcia M¸rquez; NguyÔn Trung §øc d. . - H.: V¨n häc, 2007 . - 755 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001087/ TVKHXHHCM / Mfn: 99866

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; Mü


TruyÖn ngô ng«n ViÖt Nam: Chän läc vµ b×nh gi¶i / TriÒu Nguyªn . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 462 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5459/ BTDTHVN / Mfn: 99740

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn ngô ng«n; ViÖt Nam


Tôc ng÷ - c©u ®è vµ trß ch¬i trÎ em M­êng/ Bïi ThiÖn s.t., b.d., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 425 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5470/ BTDTHVN / Mfn: 99751

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Tôc ng÷;

C©u ®è; Trß ch¬i d©n gian; D©n téc M­êng; ViÖt Nam


Tôc ng÷ ca dao trong mét sè s¸ch H¸n N«m: S¾p xÕp theo vÇn ch÷ c¸i tõ A - Z/ TrÇn §øc C¸c s.t., b.d., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 277 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33077/ VVANHOC / Mfn: 99679

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Ca dao; Tôc ng÷; ViÖt Nam


Tôc ng÷, ca dao vÒ quan hÖ gia ®×nh/ Ph¹m ViÖt Long . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 483 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5471/ BTDTHVN / Mfn: 99752

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Tôc ng÷; Ca dao; ViÖt Nam


Tø b×nh thùc lôc thêi chóa TrÞnh: B×nh T©y thùc lôc. B×nh H­ng thùc lôc. B×nh Ninh thùc lôc. B×nh Nam thùc lôc / §inh Kh¾c Thu©n ch.b. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 402 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001077, LSS1001078/TVKHXHHCM/ Mfn: 99825

Tõ kho¸ : Tø b×nh thùc lôc; B×nh T©y thùc lôc; B×nh H­ng thùc lôc;

B×nh Ninh thùc lôc; B×nh Nam thùc lôc; T­ liÖu lÞch sö;

ChÝnh quyÒn phong kiÕn; Khëi nghÜa n«ng d©n;

Th¬ ch÷ H¸n; Th¬ ch÷ N«m; ThÕ kØ 16-1820 truyÖn ng¾n ®Æc s¾c vïng cao/ NguyÔn Th¸i Anh t.ch. . - H. : Thanh niªn, 2009 . - 263 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1000891/ TVKHXHHCM / Mfn: 99809

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
V¨n ch­¬ng l©m nguy/ Tzvetan Todorov; TrÇn HuyÒn S©m, §an Thanh d.; TrÇn ThiÖn §¹o h.®. . - H. : V¨n häc, 2010 . - 95 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32992/ VVANHOC / Mfn: 99626

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; LÝ luËn v¨n häc;

Phª b×nh v¨n häc; ViÖt Nam; ThÕ giíiV¨n ho¸ d©n gian Gia §«ng B¾c Ninh/ Chu Quang Trø . - H. : Lao ®éng, 2010- 230 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33099, Vv 33101/ VVANHOC / Mfn: 99656

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

TÝn ng­ìng; §Òn; Chïa; LÔ héi; V¨n häc d©n gian;

TruyÒn thuyÕt; Th¬ ca d©n gian; X· Gia §«ng;

HuyÖn ThuËn Thµnh; TØnh B¾c Ninh; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian huyÖn Qu¶ng Ninh: TØnh Qu¶ng B×nh / §ç Duy V¨n s.t., b.s., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 359 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33063/ VVANHOC / Mfn: 99692

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; V¨n ho¸ vËt chÊt;

V¨n ho¸ tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n häc d©n gian; HuyÖn Qu¶ng Ninh;

TØnh Qu¶ng B×nh; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian lµng Xu©n NÎo/ V¨n Duy . - H. : KHXH, 2011 . - 130 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33027/ VVANHOC / Mfn: 99634

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ;

TÝn ng­ìng; §êi sèng kinh tÕ; V¨n häc d©n gian;

Lµng Xu©n NÎo; X· H­ng §¹o; HuyÖn Tø Kú;

TØnh H¶i D­¬ng; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian Qu¶ng B×nh. T. 4 : V¨n häc d©n gian / NguyÔn Tó . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 319 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5448/ BTDTHVN / Mfn: 99729

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TØnh Qu¶ng B×nh; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian xø NghÖ. T. 12 : VÌ phong tôc, tËp qu¸n trong lµng x· / Ninh ViÕt Giao . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 589 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 37072/ VVANHOC / Mfn: 99687

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

VÌ; TØnh NghÖ An; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian xø NghÖ. T. 15 : VÌ yªu n­íc vµ c¸ch m¹ng / Ninh ViÕt Giao- H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 639 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33064/ VVANHOC / Mfn: 99690

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

VÌ; H¸t vÌ; TØnh NghÖ An; ViÖt Nam


V¨n ho¸ mÉu hÖ qua sö thi £ §ª/ TuyÕt Nhung Bu«n Kr«ng . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 413 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5428, Vv 5429/ BTDTHVN / Mfn: 99713

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian; V¨n häc d©n gian;

V¨n ho¸ mÉu hÖ; Sö thi; D©n téc £ §ª; ViÖt Nam


V¨n häc d©n gian Ch©u §èc/ NguyÔn Ngäc Quang ch.b. . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 914 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5454/ BTDTHVN / Mfn: 99735

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; TØnh Ch©u §èc; ViÖt Nam


V¨n häc d©n gian s«ng CÇu/ NguyÔn §Þnh . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 245 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33119/ VVANHOC / Mfn: 99696

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Tôc ng÷;

TruyÖn cæ tÝch; VÌ; Ca dao; D©n ca; HuyÖn S«ng CÇu;

TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam
1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương