S¸ch míi sè 11/2012tải về 0.69 Mb.
trang4/6
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích0.69 Mb.
1   2   3   4   5   6
§¹o MÉu ViÖt Nam/ Ng« §øc ThÞnh . - H. : T«n gi¸o, 2010 . - 815 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001205/ TVKHXHHCM / Mfn: 99872

Tõ kho¸ : §¹o MÉu; Nghi lÔ; Thê cóng; V¨n häc d©n gian;

V¨n chÇu; TruyÖn th¬; ViÖt Nam


§¹o PhËt vµ dßng sö ViÖt/ §øc NhuËn . - H. : Ph­¬ng §«ng, 2009 . - 751 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001105/ TVKHXHHCM / Mfn: 99851

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; LÞch sö PhËt gi¸o; ViÖt Nam
L·nh ®¹o tØnh thøc: §¹t Lai L¹t Ma/ Laurens Van Den Muyzenberg; Ph¸p minh TrÞnh §øc Minh d. . - H. : Ph­¬ng §«ng, 2011 . - 252 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2476/ VCONNGUOI / Mfn: 99562

Tõ kho¸ : Kinh doanh; Qu¶n trÞ kinh doanh; §¹o PhËt;

PhËt gi¸o; Gi¸o lÝ ®¹o PhËt; Kinh doanh


Nghiªn cøu t«n gi¸o nh©n vËt vµ sù kiÖn/ §ç Quang H­ng . - TP. Hå ChÝ Minh: Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2010 . - 498 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001147/ TVKHXHHCM / Mfn: 99835

Tõ kho¸ : Quan ®iÓm t«n gi¸o; Nghiªn cøu t«n gi¸o;

§êi sèng t«n gi¸o; Sù kiÖn t«n gi¸o;

§¹o PhËt; C«ng gi¸o; ViÖt Nam
Nghiªn cøu t­ t­ëng Nho gia ViÖt Nam tõ h­íng tiÕp cËn liªn ngµnh = Confucian Thoughts in Vietnam : Studies from an Interdisciplinary Perspective / TrÞnh Kh¾c M¹nh ch.b.; Phan V¨n C¸c, Chu TuyÕt Lan b.s. . - H. : ThÕ giíi, 2009. - 858 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001115, LSS1001116/TVKHXHHCM/ Mfn: 99863

Tõ kho¸ : Nho gi¸o; LÞch sö Nho gi¸o; T­ t­ëng Nho gi¸o;

¶nh h­ëng Nho gi¸o; §êi sèng x· héi; Cæ ®¹i;

Trung ®¹i; HiÖn ®¹i; ViÖt Nam
Nho gi¸o ë ViÖt Nam: Kû yÕu héi th¶o quèc tÕ / TrÞnh Kh¾c M¹nh, Phan V¨n C¸c . - H. : KHXH, 2006 . - 527 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001183, LSS1001199/TVKHXHHCM/ Mfn: 99910

Tõ kho¸ : Nho gi¸o; T­ t­ëng Nho gi¸o; ¶nh h­ëng Nho gi¸o;

KØ yÕu; Héi th¶o; ViÖt Nam


Nh÷ng chuyÖn vÒ thÕ giíi t©m linh/ TrÇn Ngäc L©n s.t., b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 261 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2456/ VCONNGUOI / Mfn: 99582

Tõ kho¸ : HiÖn t­îng ngo¹i c¶m; T×m mé liÖt sÜ;

ThÕ giíi; ViÖt Nam


Nh÷ng nÒn t¶ng ®øc tin Kit«. T. 1 : Nh©n häc Kit« / Karl Rahner; Phaol« NguyÔn LuËt Khoa d. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 293 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5252, Vv 5253/ BTDTHVN / Mfn: 99701

Tõ kho¸ : §¹o Kit«; Nghiªn cøu con ng­êi; TriÕt häc con ng­êi
Nh÷ng t­ t­ëng lín tõ nh÷ng t¸c phÈm vÜ ®¹i/ Mortimer J. Adler; Ph¹m Viªm Ph­¬ng, Mai S¬n d., ch.gi. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2006 . - 293 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001185/ TVKHXHHCM / Mfn: 99907

Tõ kho¸ : LÞch sö t­ t­ëng; T­ t­ëng x· héi; T­ t­ëng triÕt häc;

T­ t­ëng t«n gi¸o; Ph­¬ng T©y


PhËt gi¸o ®êi Lý: Chµo mõng héi th¶o Ho»ng ph¸p toµn quèc n¨m 2010 t¹i Kiªn Giang. T. 1 / ViÖn nghiªn cøu PhËt häc ViÖt Nam . - H. : T«n gi¸o, 2010 . - 327 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001166/ TVKHXHHCM / Mfn: 99918

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; LÞch sö ®¹o PhËt;

Trung ®¹i; ViÖt Nam


Sù thËt kh«ng thÓ thay ®æi/ David Richo; V¨n NguyÔn d. . - H. : Nxb. Ph­¬ng §«ng, 2011 . - 261 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2473/ VCONNGUOI / Mfn: 99565

Tõ kho¸ : T©m lÝ häc c¸ nh©n; Thµnh c«ng; BÝ quyÕt thµnh c«ng;

PhËt gi¸o; §¹o PhËt; Gi¸o lÝ ®¹o PhËt
T¸i sinh ë ph­¬ng T©y: C©u chuyÖn lu©n håi cña nh÷ng vÞ cao t¨ng / Vickimackenzie; Hoµng ThÞ Quúnh Hoa d. . - H. : Nxb. Ph­¬ng §«ng, 2010 . - 365 tr.

Ký hiÖu kho : Vv2467/ VCONNGUOI / Mfn: 99572

Tõ kho¸ : Khoa häc t©m linh; Lu©n håi; T¸i sinh;

ThiÒn; T©m lÝ häc c¸ nh©n; Ph­¬ng T©y


T©m b×nh an: T¸c gi¶ cña 30 ngµy thiÒn qu¸n, kinh nghiÖm thiÒn qu¸n / Jeseph Goldstein . - H. : Nxb. Ph­¬ng §«ng, 2011 . - 104 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 1269/ VCONNGUOI / Mfn: 99588

Tõ kho¸ : ThiÒn; ThiÒn qu¸n; Kinh nghiÖm thiÒn qu¸n
Theo ch©n ®¹o s­ T©y T¹ng/ Lama Ole Nydahl; T©m HuÖ, NguyÔn ThÞ Tó Oanh d. . - H. : Nxb. Ph­¬ng §«ng, 2011 . - 331 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2472/ VCONNGUOI / Mfn: 99566

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; §¹o s­; T©y T¹ng; Trung Quèc
ThÕ giíi PhËt gi¸o: Ph­¬ng diÖn lÞch sö v¨n ho¸ vµ minh triÕt / §iÒn §¨ng Nhiªn; ThÝch Ngé Thµnh d. . - TP. Hå ChÝ Minh : V¨n ho¸ Sµi Gßn, 2009 . - 287 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001112/ TVKHXHHCM / Mfn: 99870

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; §¹o PhËt; LÞch sö PhËt gi¸o;

Gi¸o lÝ ®¹o PhËt; S¸ch kinh; NghÖ thuËt PhËt gi¸o


ThiÒn vµ kh«ng gian minh triÕt/ V¨n Qu©n . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 148 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 1303/ VCONNGUOI / Mfn: 99594

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; §¹o PhËt; ThiÒn; Minh triÕt;

T­ t­ëng triÕt häc; ViÖt Nam


T×m hiÓu tÝn ng­ìng t«n gi¸o, phong tôc tËp qu¸n vµ lÔ héi t«n gi¸o ViÖt Nam: Hái ®¸p ph¸p luËt vÒ tÝn ng­ìng t«n gi¸o ViÖt Nam / Thu HuyÒn, ¸i Ph­¬ng s.t., t.ch. . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 463 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11732/ VTTKHXH / Mfn: 99958

Tõ kho¸ : TÝn ng­ìng; V¨n ho¸ tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n ho¸ truyÒn thèng; LÔ héi; ViÖt Nam


T«n gi¸o trong ®êi sèng v¨n ho¸ §«ng Nam ¸/ Tr­¬ng Sü Hïng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin: ViÖn V¨n ho¸, 2010 . - 372 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001533, LSS1001534/TVKHXHHCM/ Mfn: 99878

Tõ kho¸ : §êi sèng t«n gi¸o; §¹o PhËt; PhËt gi¸o; Håi gi¸o;

C«ng gi¸o; Ên §é gi¸o; §êi sèng v¨n ho¸; §«ng Nam ¸
V¨n ho¸, tÝn ng­ìng vµ thùc hµnh t«n gi¸o ng­êi ViÖt. T. 1 / LÐopold CadiÌre; §ç Trinh HuÖ d. . - HuÕ : Nxb. ThuËn ho¸, 2010 . - 298 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001089/ TVKHXHHCM / Mfn: 99846

Tõ kho¸ : §êi sèng t«n gi¸o; V¨n ho¸; TÝn ng­ìng; Nghi lÔ;

§¹o Khæng; §¹o L·o; §¹o PhËt; ViÖt Nam


V¨n ho¸, tÝn ng­ìng vµ thùc hµnh t«n gi¸o ng­êi ViÖt. T. 2 / LÐopold CadiÌre; §ç Trinh HuÖ d. . - HuÕ : Nxb. ThuËn ho¸, 2010 . - 346 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001090/ TVKHXHHCM / Mfn: 99847

Tõ kho¸ : §êi sèng t«n gi¸o; V¨n ho¸; TÝn ng­ìng;

Nghi lÔ; Phong tôc tËp qu¸n; ViÖt Nam


V¨n ho¸, tÝn ng­ìng vµ thùc hµnh t«n gi¸o ng­êi ViÖt. T. 3 / LÐopold CadiÌre; §ç Trinh HuÖ d. . - HuÕ : Nxb. ThuËn ho¸, 2010 . - 258 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001091/ TVKHXHHCM / Mfn: 99848

Tõ kho¸ : §êi sèng t«n gi¸o; V¨n ho¸; TÝn ng­ìng;

TriÕt lý d©n gian; Qui luËt t­ duy; ViÖt Nam


ViÖc phông thê S¬n Tinh ë Hµ T©y b¶n chÊt vµ nguån gèc/ Lª ThÞ HiÒn . - H.: KHXH, 2010 . - 314 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5486/ BTDTHVN / Mfn: 99767

Tõ kho¸ : TÝn ng­ìng; Thê cóng; V¨n ho¸ tinh thÇn;

Hµ Néi; ViÖt Nam


X¸ lîi cña ®øc PhËt/ Tham Weng Yew; ThÝch N÷ Giíi H­¬ng d. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2007 . - 52 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001086/ TVKHXHHCM / Mfn: 99843

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; §øc PhËt; X¸ lîi; §êi sèng t«n gi¸o
TriÕt häc. Logic häc. ®¹o ®øc häc. MÜ häc. T©m lÝ häc

C¸ch nghÜ ®Ó thµnh c«ng = Think and Grow Rich / Napoleon Hill; ViÖt Ph­¬ng d. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2010 . - 399 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001167, LSS1001168/TVKHXHHCM/ Mfn: 99917

Tõ kho¸ : T©m lÝ häc c¸ nh©n; TriÕt lÝ thµnh c«ng;

BÝ quyÕt thµnh c«ng; BÝ quyÕt kinh doanh;

NghÖ thuËt kinh doanh
Cèng hiÕn tr­êng cöu: Ph­¬ng ph¸p t­ duy, lËp kÕ ho¹ch vµ hµnh ®éng ®Ó ®¹t ®­îc nh÷ng ®iÒu cã ý nghÜa / Tad Waddington; Mai H­¬ng d.; TrÇn Vò Nh©n h.®. . - H. : §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n, 2010 . - 187 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001136, LSS1001137/TVKHXHHCM/ Mfn: 99850

Tõ kho¸ : T­ duy; Ph­¬ng ph¸p t­ duy; Qu¸ tr×nh nhËn thøc

Dïng ng­êi b»ng trÝ tuÖ/ NguyÔn An . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 471 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2462/ VCONNGUOI / Mfn: 99576

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu con ng­êi; TriÕt häc con ng­êi;

NghÖ thuËt dïng ng­êi


315 ®¹o lý gióp b¹n thµnh c«ng: LËp chÝ, tr­ëng thµnh, xö thÕ, qu¶n lý kinh doanh / ViÖt Anh b.s. . - TP. Hå ChÝ Minh : TP. Hå ChÝ Minh, 2011 . - 447 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2475/ VCONNGUOI / Mfn: 99563

Tõ kho¸ : T©m lÝ häc c¸ nh©n; §¹o lÝ; BÝ quyÕt thµnh c«ng
§¹o ®øc trong kinh tÕ: C¸c c¬ së triÕt häc cña chñ nghÜa tù do / Francisco Vergara; NguyÔn §«n Ph­íc d. . - H. : Tri thøc, 2010 . - 262 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001531, LSS1001532/TVKHXHHCM/ Mfn: 99891

Tõ kho¸ : §¹o ®øc; Häc thuyÕt ®¹o ®øc; Tù do;

Chñ nghÜa tù do; T­ t­ëng triÕt häc


Giµu tõ ®æi míi: HÖ thèng t¹o nªn thµnh c«ng cña nhµ ph¸t minh vÜ ®¹i nhÊt n­íc Mü - Thomas Edison / Michael J. Gelb, Sarah M. Caldicott; §inh Nga d.; Chung Quý h.®. . - H. : §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n, 2010 . - 325 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001096/ TVKHXHHCM / Mfn: 99869

Tõ kho¸ : Nhµ khoa häc; T©m lÝ c¸ nh©n; Thµnh c«ng;

BÝ quyÕt thµnh c«ng; Thomas Edison; Mü


Kh¶o l­îc Adam Smith/ Eamonn Butler; Ph¹m Nguyªn Tr­êng d. . - H. : Tri thøc, 2010 . - 138 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001162, LSS1001158/TVKHXHHCM/ Mfn: 99826

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; T­ t­ëng kinh tÕ; T­ t­ëng triÕt häc;

CËn ®¹i; Adam Smith; Scotland; Anh


7 lo¹i h×nh th«ng minh: NhËn biÕt vµ ph¸t triÓn tµi n¨ng tiÒm Èn = Seven kinds of Smart / Thomas Armstrong, M¹nh H¶i, Thu HiÒn d.; Alpha Books h.®. . - In lÇn 2, cã söa ch÷a . - H. : Lao ®éng X· héi, 2010 . - 335 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001188/ TVKHXHHCM / Mfn: 99913

Tõ kho¸ : Con ng­êi; TrÝ tuÖ; TrÝ th«ng minh
LuËn bµn minh triÕt vµ minh triÕt ViÖt/ Hoµng Ngäc HiÕn . - H. : Tri thøc, 2011 . - 151 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 1314/ VCONNGUOI / Mfn: 99556

Tõ kho¸ : Minh triÕt; T­ t­ëng triÕt häc; ViÖt Nam
Nghiªn cøu t©m lý/ NguyÔn Kh¾c ViÖn . - TP. Hå ChÝ Minh : V¨n ho¸ Sµi Gßn, 2010 . - 562 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001121/ TVKHXHHCM / Mfn: 99827

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu t©m lÝ; T©m lÝ häc løa tuæi;

T©m lÝ häc trÎ em


Nhu cÇu, ®Þnh h­íng vµ ®µo t¹o t©m lý häc ®­êng t¹i ViÖt Nam: Kû yÕu héi th¶o khoa häc quèc tÕ. Hµ Néi, 3 - 4 th¸ng 8 n¨m 2009 = Needs, Direction and Training of School Psychology in Vietnam . - H. : [k.nxb.], 2009 . - 546 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11722/ VTTKHXH / Mfn: 99948

Tõ kho¸ : T©m lÝ häc ®­êng; B¹o lùc häc ®­êng;

Häc sinh trung häc; T©m lÝ gi¸o dôc;

Nghiªn cøu t©m lÝ; ViÖt Nam
Nh÷ng chuyÖn vÒ thÕ giíi t©m linh/ TrÇn Ngäc L©n s.t., b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 261 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2456/ VCONNGUOI / Mfn: 99582

Tõ kho¸ : HiÖn t­îng ngo¹i c¶m; T×m mé liÖt sÜ;

ThÕ giíi; ViÖt Nam


Nh÷ng nÒn t¶ng ®øc tin Kit«. T. 1 : Nh©n häc Kit« / Karl Rahner; Phaol« NguyÔn LuËt Khoa d. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 293 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5252, Vv 5253/ BTDTHVN / Mfn: 99701

Tõ kho¸ : §¹o Kit«; Nghiªn cøu con ng­êi; TriÕt häc con ng­êi
Nh÷ng nguyªn t¾c thµnh c«ng: V­¬n tíi ®Ønh cao tõ xuÊt ph¸t ®iÓm hiÖn t¹i = The Success Principles / Jack Canfield; Mai H­êng d.; Chung Quý h.®. . - In lÇn 2 . - H. : Tri thøc, 2010 . - 558 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001118/ TVKHXHHCM / Mfn: 99871

Tõ kho¸ : T©m lÝ c¸ nh©n; Thµnh c«ng;

Nguyªn t¾c thµnh c«ng; BÝ quyÕt thµnh c«ng


Nh÷ng t­ t­ëng lín tõ nh÷ng t¸c phÈm vÜ ®¹i/ Mortimer J. Adler; Ph¹m Viªm Ph­¬ng, Mai S¬n d., ch.gi. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2006 . - 293 tr.

Phô lôc: tr. 345 - 387Ký hiÖu kho : LSS1001185/ TVKHXHHCM / Mfn: 99907

Tõ kho¸ : LÞch sö t­ t­ëng; T­ t­ëng x· héi; T­ t­ëng triÕt häc;

T­ t­ëng t«n gi¸o; Ph­¬ng T©y


Nh÷ng vÊn ®Ò t©m lý häc s¸ng t¹o/ Ph¹m Thµnh NghÞ . - H. : §¹i häc S­ ph¹m Hµ Néi, 2011 . - 216 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1998/ VCONNGUOI / Mfn: 99561

Tõ kho¸ : T©m lÝ häc; T©m lÝ häc s¸ng t¹o;

Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu


Phong th¸i cña bËc thÇy thuyÕt phôc = The art of getting what you want. / Dave Lakhani . - H. : Lao ®éng X· héi, 2011 . - 241 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1307/ VCONNGUOI / Mfn: 99589

Tõ kho¸ : T©m lÝ häc giao tiÕp; ThuyÕt phôc;

NghÖ thuËt thuyÕt phôc; KÜ n¨ng thuyÕt phôc


Schopenhauer nhµ gi¸o dôc/ Friedrich Nietzsche; M¹nh T­êng, Tè Liªn d. . - H. : V¨n häc, 2006 . - 165 tr.

DÞch tõ b¶n tiÕng Ph¸p: Schopenhauer, Le ÐducateurKý hiÖu kho : LSS1001190/ TVKHXHHCM / Mfn: 99861

Tõ kho¸ : Quan ®iÓm triÕt häc; T­ t­ëng triÕt häc;

TriÕt häc gi¸o dôc; Nhµ triÕt häc; Schopenhauer; §øc


Sèng hiÖu n¨ng víi t­ duy lµnh m¹nh/ Feter Linh; Pham Quang §Þnh d. . - §ång Nai : Nxb. §ång Nai, 2010 . - 222 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 1305/ VCONNGUOI / Mfn: 99592

Tõ kho¸ : T­ duy; TriÕt lý sèng; T©m lÝ häc c¸ nh©n;

Thµnh c«ng; BÝ quyÕt thµnh c«ng


Sù thËt kh«ng thÓ thay ®æi/ David Richo; V¨n NguyÔn d. . - H. : Nxb. Ph­¬ng §«ng, 2011 . - 261 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2473/ VCONNGUOI / Mfn: 99565

Tõ kho¸ : T©m lÝ häc c¸ nh©n; Thµnh c«ng; BÝ quyÕt thµnh c«ng;

PhËt gi¸o; §¹o PhËt; Gi¸o lÝ ®¹o PhËt


Søc m¹nh cña sù t×nh cê/ Davicho; Lª T­êng V©n d. . - H. : Nxb. Ph­¬ng §«ng, 2011 . - 279 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2474/ VCONNGUOI / Mfn: 99564

Tõ kho¸ : X· héi häc con ng­êi; T©m lÝ häc c¸ nh©n;

Qu¸ tr×nh t©m lÝ


T¸i sinh ë ph­¬ng T©y: C©u chuyÖn lu©n håi cña nh÷ng vÞ cao t¨ng / Vickimackenzie; Hoµng ThÞ Quúnh Hoa d. . - H. : Nxb. Ph­¬ng §«ng, 2010 . - 365 tr.

Ký hiÖu kho : Vv2467/ VCONNGUOI / Mfn: 99572

Tõ kho¸ : Khoa häc t©m linh; Lu©n håi; T¸i sinh;

ThiÒn; T©m lÝ häc c¸ nh©n; Ph­¬ng T©y


T©m lý häc lao ®éng/ L­¬ng V¨n óc . - H. : §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n Hµ Néi, 2011 . - 391 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2470/ VCONNGUOI / Mfn: 99568

Tõ kho¸ : T©m lÝ häc lao ®éng; Qu¸ tr×nh t©m lÝ;

Qu¸ tr×nh lao ®éng


T©m tr¹ng cña ng­êi míi vÒ h­u/ TrÇn Hoµng ThÞ DiÔm Ngäc . - TP. Hå ChÝ Minh : §¹i häc Quèc gia TP. Hå ChÝ Minh, 2011 . - 241 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2536/ VCONNGUOI / Mfn: 99601

Tõ kho¸ : T©m lÝ häc c¸ nh©n; T©m lÝ häc tuæi giµ;

Ng­êi vÒ h­u; Nghiªn cøu t©m lÝThiÒn vµ kh«ng gian minh triÕt/ V¨n Qu©n . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 148 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 1303/ VCONNGUOI / Mfn: 99594

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; §¹o PhËt; ThiÒn; Minh triÕt;

T­ t­ëng triÕt häc; ViÖt Nam


T«i tµi giái b¹n còng thÕ/ Adam Khoo; TrÇn §¨ng Khoa, U«ng Xu©n Y d. . - H.: Phô n÷, 2010 . - 104 tr., 25cm

Ký hiÖu kho : LSS1001134/ TVKHXHHCM / Mfn: 99829

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; T©m lÝ häc gi¸o dôc; T©m lÝ häc c¸ nh©n;

Ph­¬ng ph¸p häc tËp; Kh¶ n¨ng tiÒm Èn


TrÝ th«ng minh thùc dông 5 phót mçi ngµy ®Ó thay ®æi cuéc sèng/ Harvey Deutschendorf . - H. : Lao ®éng X· héi, 2011 . - 341 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 1306/ VCONNGUOI / Mfn: 99590

Tõ kho¸ : TriÕt häc con ng­êi; T©m lÝ häc c¸ nh©n; TrÝ th«ng minh;

ThÕ giíi néi t©m; TrÝ tuÖ xóc c¶m


T­ duy ®ét ph¸: 7 nguyªn t¾c gi¶i quyÕt vÊn ®Ò mét c¸ch s¸ng t¹o vµ tèi ­u = Breakthough Thinking / Shozo Hibio, Gerald Nadler; V­¬ng Long, Ph­¬ng Trµ d.; Ph¹m Xu©n Mai h.®. . - H. : Nxb. TrÎ, 2009 . - 415 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001101/ TVKHXHHCM / Mfn: 99823

Tõ kho¸ : T©m lÝ c¸ nh©n; T­ duy; Ph­¬ng ph¸p t­ duy;

T­ duy triÕt häc; BÝ quyÕt thµnh c«ng


V¨n ho¸, tÝn ng­ìng vµ thùc hµnh t«n gi¸o ng­êi ViÖt. T. 3 / LÐopold CadiÌre; §ç Trinh HuÖ d. . - HuÕ : Nxb. ThuËn ho¸, 2010 . - 258 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001091/ TVKHXHHCM / Mfn: 99848

Tõ kho¸ : §êi sèng t«n gi¸o; V¨n ho¸; TÝn ng­ìng;

TriÕt lý d©n gian; Qui luËt t­ duy; ViÖt Nam


V¨n ho¸ vµ v¨n ho¸ häc ®­êng/ NguyÔn Kh¾c Hïng ch.b. . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 494 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2521/ VCONNGUOI / Mfn: 99607

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ häc ®­êng; T©m lÝ häc giao tiÕp;

V¨n ho¸ giao tiÕp; Gi¸o dôc hµnh vi giao tiÕp; ViÖt NamV¨n hãa. Khoa häc. Gi¸o dôc

Investir dans la diversitÐ culturelle et le dialogue interculturel: Rapport mondial de l'UNESCO / UNESCO . - P. : UNESCO, 2010 . - 426 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29379/ VTTKHXH / Mfn: 99935

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; §a d¹ng v¨n ho¸; B¸o c¸o;

Liªn hîp quèc; ThÕ giíi


TÐmoins de l'Histoire: Recueil de textes et documents relatifs au retour des objets culturels / Lyndel V. Prott . - P. : UNESCO, 2011 . - 462 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29382/ VTTKHXH / Mfn: 99938

Tõ kho¸ : Di s¶n v¨n ho¸; B¶o tån di s¶n v¨n ho¸;

LuËt di s¶n; ThÕ giíi


Vers une Ðcole inclusive et une amÐlioration de l'apprentissage: SynthÌse des rÐsultats d'Ðtudes de cas menÐes dans diffÐrents pays / R. Govinda . - P. : UNESCO, 2009 . - 49 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29370, Lv 29371/ VTTKHXH / Mfn: 99927

Tõ kho¸ : Ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc; Tr­êng häc; C¶i c¸ch gi¸o dôc;

KÕt qu¶ nghiªn cøu; ThÕ giíi


Vivre la Chine µ ma facon/ Lisa Carducci . - Beijing : Langues ÐtrangÌres, 2007. - 291 p.

Ký hiÖu kho : Lb 23069/ VTTKHXH / Mfn: 99944

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

§êi sèng x· héi; Trung Quèc


An Giang ®«i nÐt v¨n ho¸ ®Æc tr­ng vïng ®Êt b¸n s¬n ®Þa/ NguyÔn H÷u HiÖp b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 359 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5450/ BTDTHVN / Mfn: 99731

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; §Æc tr­ng v¨n ho¸; V¨n ho¸ vËt chÊt;

V¨n ho¸ tinh thÇn; TØnh An Giang; ViÖt Nam


Ên t­îng ngµn n¨m Th¨ng Long - Hµ Néi/ Bïi ViÖt Mü . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . 495 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1000777, LSS1000778/TVKHXHHCM/ Mfn: 99778

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; LÞch sö v¨n ho¸; V¨n hiÕn;

Di tÝch lÞch sö; Gi¸ trÞ v¨n ho¸; Di s¶n v¨n ho¸;

LÔ héi; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam
500 c©u hái - ®¸p lÞch sö v¨n ho¸ ViÖt Nam/ Hµ NguyÔn, Phïng Nguyªn b.s. . - In lÇn 2 . - H. : Th«ng tÊn, 2010 . - 466 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001201/ TVKHXHHCM / Mfn: 99830

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Nh©n vËt lÞch sö;

Sù kiÖn lÞch sö; Hái ®¸p; ViÖt Nam


C¸c nÒn v¨n ho¸ thÕ giíi. T. 1 : Ph­¬ng §«ng / §Æng H÷u Toµn, TrÇn Nguyªn ViÖt, §ç Minh Hîp,... . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2011 . - 415 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 1315/ VCONNGUOI / Mfn: 99555

Tõ kho¸ : V¨n minh; V¨n ho¸; LÞch sö v¨n ho¸; LÞch sö v¨n minh;

Trung Quèc; Ên §é; ¶ RËp; Ph­¬ng §«ng


C¸i vµ c¸ch/ Hå Ngäc §¹i . - H. : Lao ®éng X· héi, 2006 . - 614 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 1295/ VCONNGUOI / Mfn: 99591

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; Ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc; Ph­¬ng tiÖn gi¸o dôc;

ChÊt l­îng gi¸o dôc; Môc ®Ých gi¸o dôc; ViÖt Nam


C¶ng thÞ N­íc MÆn vµ v¨n ho¸ cæ truyÒn/ NguyÔn Xu©n Nh©n . - H. : KHXH, 2010 . - 231 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5436/ BTDTHVN / Mfn: 99717

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; LÞch sö ph¸t triÓn;

V¨n ho¸ truyÒn thèng; §êi sèng kinh tÕ;

§êi sèng x· héi; C¶ng thÞ N­íc MÆn;

TØnh B×nh §Þnh; ViÖt Nam


Ch÷ sè hay lÞch sö mét ph¸t minh vÜ ®¹i = Les chiffres ou I'histoire d'une grande invention / Georges Ifrah; TrÇn ThÞ Ch©u Hoµn, NguyÔn Ngäc TuÊn d. . - H. : Tri thøc, 2010 . - 366 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001073, LSS1001074/TVKHXHHCM/ Mfn: 99824

Tõ kho¸ : Ph¸t minh khoa häc; LÞch sö khoa häc; Ch÷ sè;

Con sè; LÞch sö ch÷ sè; Ph¸t minh ch÷ sè


Céng hßa nh©n d©n Trung Hoa 60 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 307 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001509/ TVKHXHHCM / Mfn: 99879

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; T×nh h×nh chÝnh trÞ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi;

Trung Quèc
DÊu tÝch V¨n ho¸ HuÕ/ Bïi Minh §øc . - HuÕ : Nxb. ThuËn ho¸, 2010 . - 434 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001268, LSS1001269/TVKHXHHCM/ Mfn: 99896

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; TruyÒn thèng v¨n ho¸; B¶n s¾c v¨n ho¸;

TØnh Thõa Thiªn HuÕ; ViÖt Nam


D­íi ch©n nói T¶n, mét vïng v¨n ho¸ d©n gian/ §oµn C«ng Ho¹t . - H. : KHXH, 2010 . - 277 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5437/ BTDTHVN / Mfn: 99718

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÒn thuyÕt; Giai tho¹i; Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi;

HuyÖn Ba V×; Hµ Néi; ViÖt Nam
§¸ trong ®êi sèng v¨n ho¸ d©n gian ë Phó Yªn/ TrÇn SÜ HuÖ . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 219 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33081/ VVANHOC / Mfn: 99668

Tõ kho¸ : §¸; §êi sèng v¨n ho¸; V¨n ho¸ vËt chÊt;

V¨n ho¸ tinh thÇn; V¨n ho¸ d©n gian;

Phong tôc tËp qu¸n; TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam

§Þa danh B¹c Liªu/ Hå Xu©n Tuyªn . - H. : D©n trÝ, 2011 . - 196 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33032/ VVANHOC / Mfn: 99632

Tõ kho¸ : §Þa danh; Nghiªn cøu ®Þa danh; §Æc tr­ng v¨n ho¸;

TØnh B¹c Liªu; ViÖt Nam


§äc s¸ch nh­ mét nghÖ thuËt/ Mortimer J. Adler, Charles Van Doren; H¶i Nhi d. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2010 . - 332 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001098/ TVKHXHHCM / Mfn: 99862

Tõ kho¸ : §äc s¸ch; KÜ n¨ng ®äc s¸ch; Phu¬ng ph¸p ®äc s¸ch
§éc ®¸o Èm thùc Th¨ng Long - Hµ Néi/ NguyÔn Nh· ch.b. . - H. : Th«ng tÊn, 2010 . - 188 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001207, LSS1001208/TVKHXHHCM/ Mfn: 99920

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ Èm thùc; Èm thùc;

Mãn ¨n truyÒn thèng; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


Giµu tõ ®æi míi: HÖ thèng t¹o nªn thµnh c«ng cña nhµ ph¸t minh vÜ ®¹i nhÊt n­íc Mü - Thomas Edison / Michael J. Gelb, Sarah M. Caldicott; §inh Nga d.; Chung Quý h.®. . - H. : §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n, 2010 . - 325 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001096/ TVKHXHHCM / Mfn: 99869

Tõ kho¸ : Nhµ khoa häc; T©m lÝ c¸ nh©n; Thµnh c«ng;

BÝ quyÕt thµnh c«ng; Thomas Edison; Mü


Hµ Néi cña t«i/ H÷u Ngäc . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 466 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001503/ TVKHXHHCM / Mfn: 99877

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Ghi chÐp v¨n häc; T¶n v¨n;

§êi sèng v¨n ho¸; Hµ Néi; ViÖt Nam


Hån quª xø V¹n/ Vâ Khoa Ch©u, NguyÔn ViÕt Trung . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 310 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5487/ BTDTHVN / Mfn: 99768

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; §Êt n­íc con ng­êi;

Phong tôc tËp qu¸n; NghÒ truyÒn thèng; TÝn ng­ìng;

LÔ héi; HuyÖn V¹n Ninh; TØnh Kh¸nh Hßa; ViÖt Nam
Héi Th¸nh Giãng = Les fªtes de Thanh Giong / Gustave Dumoutier, NguyÔn V¨n Huyªn . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 227 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5412/ BTDTHVN / Mfn: 99704

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi; V¨n ho¸ tinh thÇn;

Héi Th¸nh Giãng; ViÖt Nam
HuÕ víi ®êi sèng v¨n ho¸ gia téc/ Lª NguyÔn L­u . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 348 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5451/ BTDTHVN / Mfn: 99732

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ dßng hä; §êi sèng v¨n ho¸; HuÕ; ViÖt Nam
Khoa b¶ng NghÖ An, Hµ TÜnh, Qu¶ng B×nh qua tµi liÖu Méc b¶n triÒu NguyÔn/ Ph¹m ThÞ HuÖ ch.b.; NguyÔn Xu©n Hoµi, Ph¹m ThÞ YÕn, Bïi ThÞ Mai, ... b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 601 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11719/ VTTKHXH / Mfn: 99945

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; LÞch sö gi¸o dôc; Nhµ Khoa b¶ng;

Méc b¶n triÒu NguyÔn; Tµi liÖu kh¾c gç; Nhµ NguyÔn;

TØnh NghÖ An; TØnh Hµ TÜnh; TØnh Qu¶ng B×nh;

MiÒn Trung; ViÖt Nam


Khoa b¶ng Trung bé vµ Nam bé qua tµi liÖu Méc b¶n triÒu NguyÔn/ Ph¹m ThÞ HuÖ ch.b.; NguyÔn Xu©n Hoµi, Ph¹m ThÞ YÕn, Bïi ThÞ Mai, ... b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 951 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11720/ VTTKHXH / Mfn: 99946

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; LÞch sö gi¸o dôc; Nhµ Khoa b¶ng;

Méc b¶n triÒu NguyÔn; Tµi liÖu kh¾c gç; Nhµ NguyÔn;

MiÒn Trung; MiÒn Nam; ViÖt Nam
Kh«ng gian v¨n ho¸ nhµ cæ Héi An/ TrÇn ¸nh . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 280 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5452/ BTDTHVN / Mfn: 99733

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; Kh«ng gian v¨n ho¸; Nhµ cæ;

Thµnh phè Héi An; TØnh Qu¶ng Nam; ViÖt Nam


Kü n¨ng häc tËp siªu tèc thÕ kû XXI: KÕ ho¹ch s¸u b­íc ®Ó lµm chñ trÝ tuÖ cña b¹n / Colin Rose, Malcolm J. Nicholl; NguyÔn Thu Trang, NguyÔn Tè T©m d. . - In lÇn 2 . - H. : Tri thøc, 2009 . - 619 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001094/ TVKHXHHCM / Mfn: 99845

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; Ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc; KÜ n¨ng häc tËp;

Ph­¬ng ph¸p häc tËp; ThÕ kØ 21


Kü n¨ng lµm bµi viÕt ë §¹i häc = How to Write Essays and Assignments / Kathlee McMillan, Jonathan Weyers; Lª Huy L©m d. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2010 . - 327 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1000872, LSS1000873/TVKHXHHCM/ Mfn: 99781

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; Gi¸o dôc ®¹i häc; Kü n¨ng lµm bµi; ViÖt Nam
Lµng nghÒ truyÒn thèng Qu¶ng TrÞ/ Y Thi ch.b.; Thóy S©m, Thïy Liªn, Lª Thanh Tïng,... b.s. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 247 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33113/ VVANHOC / Mfn: 99672

Tõ kho¸ : Lµng nghÒ truyÒn thèng; NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng;

LÞch sö v¨n ho¸; TØnh Qu¶ng TrÞ; ViÖt NamLÔ héi truyÒn thèng tiªu biÓu ë H¶i Phßng/ TrÞnh Minh Hiªn ch.b. . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 271 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33067/ VVANHOC / Mfn: 99688

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; Phong tôc tËp qu¸n;

LÔ héi; H¶i Phßng; ViÖt Nam


LÔ tôc vßng ®êi 'Tr¨m n¨m trong câi ng­êi ta'/ TrÇn SÜ HuÖ . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 171 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33108/ VVANHOC / Mfn: 99675

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n;

Nghi lÔ; TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam


LuËn bµn minh triÕt vµ minh triÕt ViÖt/ Hoµng Ngäc HiÕn . - H. : Tri thøc, 2011 . - 151 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 1314/ VCONNGUOI / Mfn: 99556

Tõ kho¸ : Minh triÕt; T­ t­ëng triÕt häc;

V¨n ho¸ øng xö; ViÖt Nam


Méc b¶n triÒu NguyÔn: §Ò môc tæng quan . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 1109 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001206/ TVKHXHHCM / Mfn: 99874

Tõ kho¸ : Méc b¶n triÒu NguyÔn; Tµi liÖu kh¾c gç;

C«ng t¸c l­u tr÷; Nhµ NguyÔn; ViÖt Nam


Mçi ®øa trÎ mét c¸ch häc: §i t×m phong c¸ch häc tËp cña con b¹n / Cynthia Ulrich Tobias . - H. : Lao ®éng X· héi, 2011 . - 227 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 1305/ VCONNGUOI / Mfn: 99593

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; Gi¸o dôc trÎ em; Ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc trÎ em
1000 nh©n vËt lÞch sö v¨n ho¸ Th¨ng Long Hµ Néi/ Hµ Duy BiÓn; NguyÔn Thõa Hû h.®. . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2010 . - 463 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001119/ TVKHXHHCM / Mfn: 99832

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Danh nh©n v¨n ho¸;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


NghÒ vµ lµng nghÒ truyÒn thèng ë Nam §Þnh. - H. : Lao ®éng, 2010 . - 266 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32983/ VVANHOC / Mfn: 99624

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; LÞch sö v¨n ho¸; Lµng nghÒ;

NghÒ truyÒn thèng; TØnh Nam §Þnh; ViÖt Nam


Nghiªn cøu v¨n ho¸ vµ con ng­êi ViÖt Nam hiÖn nay: S¸ch tham kh¶o / D­¬ng Phó HiÖp ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 223 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001535, LSS1001536/TVKHXHHCM/ Mfn: 99892

Tõ kho¸ : Con ng­êi; Nghiªn cøu con ng­êi; Nghiªn cøu v¨n ho¸;

Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu; ViÖt Nam


Ngµn n¨m lÞch sö v¨n ho¸ Th¨ng Long Hµ Néi: Hái vµ ®¸p / NguyÔn H¶i KÕ ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 678 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001274/ TVKHXHHCM / Mfn: 99886

Tõ kho¸ : §Êt n­íc häc; §Þa lÝ tù nhiªn; LÞch sö v¨n ho¸;

Sù kiÖn lÞch sö; Hái ®¸p; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


Ng«n ng÷ v¨n ho¸ Th¨ng Long - Hµ Néi 1000 n¨m/ Liªn hiÖp c¸c héi Khoa häc kü thuËt Hµ Néi . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2010 . - 315 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001113, LSS1001114/TVKHXHHCM/ Mfn: 99852

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Ng«n ng÷ v¨n ho¸; Ng÷ ©m häc;

TiÕng Hµ Néi; Hµ Néi; ViÖt Nam


Nh©n c¸ch doanh nh©n vµ v¨n ho¸ kinh doanh ë ViÖt Nam trong thêi kú ®æi míi, héi nhËp quèc tÕ/ Phïng Xu©n Nh¹ ch.b. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 303 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11762/ VTTKHXH / Mfn: 99988

Tõ kho¸ : Doanh nh©n; Nh©n c¸ch doanh nh©n;

V¨n ho¸ kinh doanh; V¨n ho¸ doanh nh©n; ViÖt Nam


NhËn thøc vÒ miÒn Trung ViÖt Nam: Hµnh tr×nh 10 n¨m tiÕp cËn / ViÖn V¨n ho¸ NghÖ thuËt ViÖt Nam . - HuÕ : Nxb. ThuËn Ho¸, 2009 . - 296 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001178, LSS1001179/TVKHXHHCM/ Mfn: 99909

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Nghiªn cøu v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n téc;

Phong tôc tËp qu¸n; Tôc thê cóng; Héi th¶o;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; MiÒn Trung; ViÖt Nam
Nh÷ng lµng cæ tiªu biÓu ë Thanh Ho¸/ Hoµng TuÊn Phæ . - H. : D©n trÝ, 2010 .- 386 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5492/ BTDTHVN / Mfn: 99773

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; LÞch sö v¨n ho¸; Lµng cæ;

§Þa danh v¨n ho¸; TØnh Thanh Hãa; ViÖt Nam


Nh÷ng lµng v¨n ho¸, v¨n nghÖ d©n gian ®Æc s¾c ë tØnh Phó Thä/ §oµn H¶i H­ng ch.b.; TrÇn V¨n Thôc, NguyÔn Phi Nga b.s. . - H. : KHXH, 2011 . - 674 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33083/ VVANHOC / Mfn: 99650

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

V¨n nghÖ d©n gian; Lµng v¨n ho¸; LÔ héi;

Phong tôc tËp qu¸n; Lµng nghÒ truyÒn thèng;

V¨n ho¸ Èm thùc; TØnh Phó Thä; ViÖt Nam


Ph¸t triÓn v¨n ho¸ trong thêi kú ®æi míi/ §inh Xu©n Dòng . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 299 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001520, LSS1001521/TVKHXHHCM/ Mfn: 99889

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; Ph¸t triÓn v¨n ho¸; V¨n häc nghÖ thuËt;

V¨n ho¸ tinh thÇn; ChÝnh s¸ch v¨n ho¸; ViÖt NamPhong trµo Duy T©n víi sù chuyÓn biÕn cña v¨n ho¸ ViÖt Nam ®Çu thÕ kØ XX/ §ç ThÞ Minh Thóy, NguyÔn Hång S¬n ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa; ViÖn V¨n ho¸, 2010 . - 413 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001512, LSS1001513/TVKHXHHCM/ Mfn: 99883

Tõ kho¸ : Phong trµo Duy T©n; §æi míi t­ duy; V¨n ho¸ t­ t­ëng;

LÞch sö v¨n ho¸; ThÕ kØ 20; ViÖt Nam


Quan ®iÓm cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam vÒ v¨n ho¸ v¨n nghÖ - nh÷ng mèc ph¸t triÓn/ §inh Xu©n Dòng . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2011 . - 235 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 1303/ VCONNGUOI / Mfn: 99595

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; §¶ng Céng s¶n;

§­êng lèi v¨n ho¸ v¨n nghÖ; ChÝnh s¸ch v¨n ho¸;

ViÖt Nam
Sèc” v¨n ho¸/ NguyÔn ThÞ Ngäc H¶i . - H. : Phô n÷, 2010 . - 259 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1000871/ TVKHXHHCM / Mfn: 99795

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; Kh¸c biÖt v¨n ho¸;

øng xö v¨n ho¸; Bµi viÕt; ViÖt Nam


ThÇn ®ång næi tiÕng thÕ giíi/ NguyÔn Ph­¬ng Chi, NguyÔn ThÞ Ngäc Thµnh . - H. : Q§ND, 2011 . - 187 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2455/ VCONNGUOI / Mfn: 99583

Tõ kho¸ : Khoa häc; ThÇn ®ång khoa häc;

Ph¸t minh khoa häc; Kh¶ n¨ng ®Æc biÖt; ThÕ giíi


ThuËn Ho¸ - Phó Xu©n - Thõa Thiªn HuÕ - 700 n¨m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn/ Héi Khoa häc lÞch sö tØnh Thõa Thiªn HuÕ . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010. - 591 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001518/ TVKHXHHCM / Mfn: 99890

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; LÞch sö v¨n ho¸; Ph¸t triÓn v¨n ho¸;

Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; Héi th¶o; KØ yÕu; 1306-2010;

TØnh Thõa Thiªn HuÕ; MiÒn Trung; ViÖt Nam
T×m hiÓu v¨n ho¸ d©n gian ë lµng Ngäc Tr×/ NguyÔn Quang Kh¶i . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 207 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33078/ VVANHOC / Mfn: 99678

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng x· héi; V¨n ho¸ tinh thÇn; Lµng Ngäc Tr×;

X· B×nh §Þnh; HuyÖn L­¬ng Tµi; TØnh B¾c Ninh;

ViÖt Nam
T×m l¹i nÒn v¨n minh Hy L¹p cæ ®¹i/ T« Méng Vi; NguyÔn Kim D©n b.d. . - H.: Lao ®éng, 2010 . - 415 tr.Ký hiÖu kho : Vv 5246, Vv 5247/ BTDTHVN / Mfn: 99698

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; LÞch sö v¨n ho¸; V¨n minh; Cæ ®¹i; Hy L¹p

T«i nghÜ vµ lµm gi¸o dôc nh­ thÕ/ Hå Ngäc §¹i . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 47 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 1308, / VCONNGUOI / Mfn: 99585

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; Nghiªn cøu gi¸o dôc;

Ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc; ViÖt Nam


T«i tµi giái b¹n còng thÕ/ Adam Khoo; TrÇn §¨ng Khoa, U«ng Xu©n Y d. . - H.: Phô n÷, 2010 . - 104 tr., 25cm

Ký hiÖu kho : LSS1001134/ TVKHXHHCM / Mfn: 99829

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; T©m lÝ häc gi¸o dôc; T©m lÝ häc c¸ nh©n;

Ph­¬ng ph¸p häc tËp; Kh¶ n¨ng tiÒm Èn


T«n gi¸o trong ®êi sèng v¨n ho¸ §«ng Nam ¸/ Tr­¬ng Sü Hïng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin: ViÖn V¨n ho¸, 2010 . - 372 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001533, LSS1001534/TVKHXHHCM/ Mfn: 99878

Tõ kho¸ : §êi sèng t«n gi¸o; §¹o PhËt; PhËt gi¸o; Håi gi¸o;

C«ng gi¸o; Ên §é gi¸o; §êi sèng v¨n ho¸; §«ng Nam ¸


Trß ch¬i d©n gian ë An Giang/ NguyÔn H÷u HiÖp . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 230 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33111/ VVANHOC / Mfn: 99671

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n; Trß ch¬i;

Trß ch¬i d©n gian; TØnh An Giang; ViÖt Nam


Trß diÔn d©n gian vïng §«ng S¬n/ TrÇn ThÞ Liªn . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 231 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33115/ VVANHOC / Mfn: 99666

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt d©n gian; DiÔn x­íng; Trß diÔn;

V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

HuyÖn §«ng S¬n; TØnh Thanh Hãa; ViÖt Nam
V¨n bia Quèc Tö Gi¸m Th¨ng Long - Hµ Néi/ §ç V¨n Ninh b.s. . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 599 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5250, Vv 5251/ BTDTHVN / Mfn: 99700

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; V¨n bia; Bia tiÕn sÜ; Di tÝch lÞch sö;

Di tÝch v¨n ho¸; V¨n MiÕu Quèc Tö Gi¸m;

Hµ Néi; ViÖt Nam
V¨n ho¸ Èm thùc ng­êi Th¸i §en M­êng Lß/ Hoµng ThÞ H¹nh . - H. : KHXH, 2010 . - 175 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5440/ BTDTHVN / Mfn: 99721

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; V¨n ho¸ Èm thùc; Èm thùc;

Phong tôc tËp qu¸n; Ng­êi Th¸i §en; M­êng Lß;

ThÞ x· NghÜa Lé; HuyÖn V¨n ChÊn; TØnh Yªn B¸i;

ViÖt Nam
V¨n ho¸ Èm thùc Th¸i B×nh/ Ph¹m Minh §øc b.s., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 257 tr.Ký hiÖu kho : Vv 33068/ VVANHOC / Mfn: 99694

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Èm thùc; V¨n ho¸ Èm thùc;

Mãn ¨n; TØnh Th¸i B×nh; ViÖt Nam


V¨n ho¸ Èm thùc ViÖt Nam: Nh×n tõ lý luËn vµ thùc tiÔn / TrÇn Quèc V­îng, NguyÔn ThÞ B¶y . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa: ViÖn v¨n ho¸, 2010 . - 265 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1000894, LSS1000895/TVKHXHHCM/ Mfn: 99799

Tõ kho¸ : Èm thùc; V¨n ho¸ Èm thùc;

Phong tôc tËp qu¸n; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian d©n téc Ta - ¤ih, huyÖn A L­íi, Thõa Thiªn HuÕ/ NguyÔn ThÞ Söu, TrÇn Hoµng . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 324 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5453/ BTDTHVN / Mfn: 99734

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; V¨n ho¸ vËt chÊt;

V¨n ho¸ tinh thÇn; D©n téc Tµ ¤i; HuyÖn A L­íi;

TØnh Thõa Thiªn HuÕ; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian Gia §«ng B¾c Ninh/ Chu Quang Trø . - H. : Lao ®éng, 2010- 230 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33099, Vv 33101/ VVANHOC / Mfn: 99656

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

TÝn ng­ìng; §Òn; Chïa; LÔ héi; V¨n häc d©n gian;

TruyÒn thuyÕt; Th¬ ca d©n gian; X· Gia §«ng;

HuyÖn ThuËn Thµnh; TØnh B¾c Ninh; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian huyÖn Qu¶ng Ninh: TØnh Qu¶ng B×nh / §ç Duy V¨n s.t., b.s., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 359 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33063/ VVANHOC / Mfn: 99692

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; V¨n ho¸ vËt chÊt;

V¨n ho¸ tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n häc d©n gian; HuyÖn Qu¶ng Ninh;

TØnh Qu¶ng B×nh; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian lµng Xu©n NÎo/ V¨n Duy . - H. : KHXH, 2011 . - 130 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33027/ VVANHOC / Mfn: 99634

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ;

TÝn ng­ìng; §êi sèng kinh tÕ; V¨n häc d©n gian;

Lµng Xu©n NÎo; X· H­ng §¹o; HuyÖn Tø Kú;

TØnh H¶i D­¬ng; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian mét sè d©n téc thiÓu sè huyÖn Yªn LËp, tØnh Phó Thä/ D­¬ng Huy ThiÖn, §oµn H¶i H­ng, TrÇn Quang Minh . - H. : KHXH, 2010 . - 251 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5438/ BTDTHVN / Mfn: 99719

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian;

D©n téc thiÓu sè; HuyÖn Yªn LËp;

TØnh Phó Thä; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian Qu¶ng B×nh. T. 2 : Lêi ¨n tiÕng nãi / NguyÔn Tó . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 453 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5446/ BTDTHVN / Mfn: 99727

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n ho¸ øng xö; Giao tiÕp x· héi; TØnh Qu¶ng B×nh;

ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian Qu¶ng B×nh. T. 3 : Phong tôc tËp qu¸n / NguyÔn Tó . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 341 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5447/ BTDTHVN / Mfn: 99728

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; §Þa danh lÞch sö
V¨n ho¸ dßng hä Bïi (th«n Bïi §«ng - Lµng Gi¸p NhÞ - ThÞnh LiÖt - Hoµng Mai - Hµ Néi): LuËn v¨n th¹c sÜ / Lª ThÞ Thu Hµ . - H. : [k.nxb.], 2011 . - 102 tr.

Ký hiÖu kho : TL 573/ VCONNGUOI / Mfn: 99598

Tõ kho¸ : LuËn v¨n; LuËn v¨n th¹c sÜ; Nghiªn cøu dßng hä;

Dßng hä Bïi; V¨n ho¸ dßng hä; Hµ Néi; ViÖt Nam


V¨n ho¸ gia ®×nh ng­êi Hµ Néi/ Giang Qu©n . - H. : Q§ND, 2010 . - 254 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1000898/ TVKHXHHCM / Mfn: 99796

Tõ kho¸ : X· héi häc gia ®×nh; Gia ®×nh v¨n ho¸;

V¨n ho¸ gia ®×nh; Hµ Néi; ViÖt Nam


V¨n ho¸ Hµ Néi t×m tßi vµ suy ngÉm/ TrÇn Quèc V­îng . - H. : Q§ND, 2010 . 241 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1000896, LSS1000897/TVKHXHHCM/ Mfn: 99798

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng; B¶n s¾c v¨n ho¸;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; Èm thùc; Lµng nghÒ;

NghÒ thñ c«ng; Hµ Néi; ViÖt Nam
V¨n ho¸ Raglai/ Phan Quèc Anh . - H. : KHXH, 2010 . - 341 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5439/ BTDTHVN / Mfn: 99720

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ d©n téc; V¨n ho¸ d©n gian;

TÝn ng­ìng; V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn;

D©n téc Raglai; MiÒn Trung; ViÖt Nam
V¨n ho¸ truyÒn thèng cña ng­êi Nïng An: X· Phóc Sen, huyÖn Qu¶ng Uyªn, tØnh Cao B»ng / NguyÔn ThÞ Yªn, Hoµng ThÞ NhuËn . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 267 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33086/ VVANHOC / Mfn: 99647

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

§êi sèng v¨n ho¸; Ng­êi Nïng An; X· Phóc Sen;

HuyÖn Qu¶ng Yªn; TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam


V¨n ho¸ ViÖt Nam: Trong bèi c¶nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ / NguyÔn ChÝ BÒn ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 378 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001489, LSS1001490/TVKHXHHCM/ Mfn: 99922

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Giao l­u v¨n ho¸; Héi nhËp v¨n ho¸;

HiÖn tr¹ng v¨n ho¸; Ph¸t triÓn v¨n ho¸;

Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; ViÖt Nam
V¨n ho¸ ViÖt Nam trong m¾t mét ng­êi. - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 247 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1000899, LSS1000900/TVKHXHHCM/ Mfn: 99797

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Nghiªn cøu v¨n ho¸;

B¶n s¾c v¨n ho¸; ViÖt Nam


V¨n ho¸ vµ v¨n ho¸ häc ®­êng/ NguyÔn Kh¾c Hïng ch.b. . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 494 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2521/ VCONNGUOI / Mfn: 99607

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ häc ®­êng; T©m lÝ häc giao tiÕp;

V¨n ho¸ giao tiÕp; Gi¸o dôc hµnh vi giao tiÕp; ViÖt Nam


V¨n ho¸ Xinh - mun/ TrÇn B×nh . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 241 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5444/ BTDTHVN / Mfn: 99725

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn;

Ng­êi Xinh mun; MiÒn B¾c; ViÖt Nam
V¨n ho¸ xø Qu¶ng - mét gãc nh×n/ Vâ V¨n Hße, Hå TÊn TuÊn, L­u Anh R« . - H. : Lao ®éng, 2010 . - 389 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33103/ VVANHOC / Mfn: 99681

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Phong tôc tËp qu¸n; Di tÝch v¨n ho¸; V¨n häc d©n gian;

TØnh Qu¶ng Nam; ViÖt Nam
X· héi vµ nÒn v¨n ho¸ Mü/ TrÇn KiÕt Hïng ch.b.; Ph¹m ThÕ Ch©u b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2007 . - 321 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001146/ TVKHXHHCM / Mfn: 99855

Tõ kho¸ : ChÕ ®é chÝnh trÞ; V¨n ho¸; X· héi;

§Êt n­íc con ng­êi; Phong tôc tËp qu¸n; MüX©y dùng nÒn v¨n ho¸ tiªn tiÕn ë Trung Quèc/ §ç TiÕn S©m ch.b.; NguyÔn Thu Ph­¬ng, Chö BÝch Thu, Ph¹m Hång YÕn b.s. . - H. : KHXH, 2010 . - 215 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001508/ TVKHXHHCM / Mfn: 99880

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; X©y dùng v¨n ho¸; ChÝnh s¸ch v¨n ho¸;

Qu¶n lÝ v¨n ho¸; Trung Quèc


XuÊt nhËp khÈu dÞch vô gi¸o dôc ®¹i häc cña ViÖt Nam/ Hoµng V¨n Ch©u . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2011 . - 219 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2514/ VCONNGUOI / Mfn: 99605

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; Gi¸o dôc ®¹i häc;

DÞch vô gi¸o dôc ®¹i häc; ViÖt Nam


Xung ®ét v¨n ho¸ vµ ®Êu tranh v¨n ho¸: S¸ch tham kh¶o / NguyÔn ChÝ T×nh . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 706 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11747/ VTTKHXH / Mfn: 99973

Tõ kho¸ : LÝ luËn v¨n ho¸; Nghiªn cøu v¨n ho¸; B¶n s¾c v¨n ho¸;

Xung ®ét v¨n ho¸; §Êu tranh v¨n ho¸; Toµn cÇu ho¸


YÕu tè biÓn trÇm tÝch trong v¨n ho¸ Raglai/ TrÇn Kiªm Hoµng, Chamaliaq Riya TiÎng ch.b. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 297 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5443/ BTDTHVN / Mfn: 99724

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Phong tôc tËp qu¸n; V¨n häc d©n gian;

D©n téc Raglai; ViÖt Nam

V¨n häc

nh h­ëng cña th¬ ca d©n gian trong th¬ ViÖt Nam hiÖn ®¹i: Th¬ c¸ch m¹ng vµ kh¸ng chiÕn 1945 - 1975 / NguyÔn §øc H¹nh . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 300 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33100/ VVANHOC / Mfn: 99655

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; V¨n häc d©n gian; Th¬;

Th¬ c¸ch m¹ng; Th¬ kh¸ng chiÕn; ViÖt Nam


BiÓn: TiÓu thuyÕt / Tr­¬ng Anh Quèc . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2010 . - 284 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1000877/ TVKHXHHCM / Mfn: 99780

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; ViÖt Nam
BiÓu tr­ng trong ca dao Nam Bé/ TrÇn V¨n Nam . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 240 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5475/ BTDTHVN / Mfn: 99756

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

BiÓu tr­ng; Ca dao; MiÒn Nam; ViÖt Nam


B·o t¸p triÒu TrÇn: TiÓu thuyÕt lÞch sö. T. 1 : B·o t¸p cung ®×nh / Hoµng Quèc H¶i . - H. : Phô n÷, 2011 . - 383 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32994/ VVANHOC / Mfn: 99638

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt;

TiÓu thuyÕt lÞch sö; ViÖt Nam


B·o t¸p TriÒu TrÇn: TiÓu thuyÕt lÞch sö. T. 2 : §uæi qu©n M«ng Th¸t / Hoµng Quèc H¶i . - H. : Phô n÷, 2011 . - 399 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32999/ VVANHOC / Mfn: 99639

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt;

TiÓu thuyÕt lÞch sö; ViÖt Nam


B·o t¸p TriÒu TrÇn: TiÓu thuyÕt lÞch sö. T. 3 : Th¨ng Long næi giËn / Hoµng Quèc H¶i . - H. : Phô n÷, 2011 . - 623 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33003/ VVANHOC / Mfn: 99640

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt;

TiÓu thuyÕt lÞch sö; ViÖt Nam


B·o t¸p TriÒu TrÇn: TiÓu thuyÕt lÞch sö. T. 4 : HuyÕt chiÕn B¹ch §»ng / Hoµng Quèc H¶i . - H. : Phô n÷, 2011 . - 591 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33008/ VVANHOC / Mfn: 99641

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt;

TiÓu thuyÕt lÞch sö; ViÖt Nam


B·o t¸p TriÒu TrÇn: TiÓu thuyÕt lÞch sö. T. 5 : HuyÒn Tr©n c«ng chóa / Hoµng Quèc H¶i . - H. : Phô n÷, 2011 . - 351 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33014/ VVANHOC / Mfn: 99642

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt;

TiÓu thuyÕt lÞch sö; ViÖt Nam


B·o t¸p TriÒu TrÇn: TiÓu thuyÕt lÞch sö. T. 6 : V­¬ng TriÒu sôp ®æ / Hoµng Quèc H¶i . - H. : Phô n÷, 2011 . - 575 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33019/ VVANHOC / Mfn: 99643

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt;

TiÓu thuyÕt lÞch sö; ViÖt Nam


B­íc vµo thÕ giíi Håi gi¸o/ V.S. Naipaul; NguyÔn V¨n L©m d. . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 639 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2459/ VCONNGUOI / Mfn: 99579

Tõ kho¸ : §¹o Håi; Håi gi¸o; TiÓu thuyÕt; Ch©u ¸

1000 c©u h¸t ®­a em ë Long An/ TrÞnh Hïng s.t. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 233 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5474/ BTDTHVN / Mfn: 99755

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

H¸t ®ång dao; TØnh Long An; ViÖt Nam


Ca dao d©n ca trªn vïng ®Êt Phó Yªn/ NguyÔn Xu©n §µm . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 341 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33025/ VVANHOC / Mfn: 99633

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

Ca dao; D©n ca; TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam


Ca dao ViÖt Nam 1945-1975/ NguyÔn NghÜa D©n s.t., t.ch., ch.th. . - H. : KHXH, 2010 . - 261 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5465/ BTDTHVN / Mfn: 99746

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

Ca dao; 1945-1975; ViÖt Nam


Chó chã nh×n thÊy g× vµ nh÷ng cuéc phiªu l­u kh¸c/ Malcolm Gladwell; DiÖu Ngäc, d. . - H. : ThÕ giíi, 2010 . - 499 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001160/ TVKHXHHCM / Mfn: 99902

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu luËn; Mü
ChuyÖn vui th­êng ngµy/ NguyÔn Quang Kh¶i b.s. . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 177 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33116/ VVANHOC / Mfn: 99693

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn c­êi; MiÒn B¾c; ViÖt Nam


C« ®¬n trªn m¹ng/ Janusz L. Wis'niewski; NguyÔn ThÞ Thanh Th­ d. . - In lÇn 9. - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2010 . - 534 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001165/ TVKHXHHCM / Mfn: 99916

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; Ba Lan
C¬i MasrÜh vµ Máq Vila: Akhµt jucar Raglai / Chamaliaq Riya TiÎng, TrÇn Kiªm Hoµng . - H. : KHXH, 2010 . - 291 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5463/ BTDTHVN / Mfn: 99744

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; D©n téc Raglai; MiÒn Trung; ViÖt Nam


D©n ca M­êng: PhÇn tiÕng M­êng / Bïi ThiÖn s.t., b.d. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 858 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5469/ BTDTHVN / Mfn: 99750

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

D©n ca; D©n téc M­êng; ViÖt Nam


D©n ca M­êng: PhÇn tiÕng ViÖt / Bïi ThiÖn s.t., b.d. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 991 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5468/ BTDTHVN / Mfn: 99749

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

D©n ca; D©n téc M­êng; ViÖt Nam


D©n ca Th¸i vïng T©y B¾c - ViÖt Nam/ NguyÔn V¨n Hßa . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 183 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33090/ VVANHOC / Mfn: 99651

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; D©n ca; D©n téc Th¸i;

T©y B¾c; ViÖt Nam
D­íi ch©n nói T¶n, mét vïng v¨n ho¸ d©n gian/ §oµn C«ng Ho¹t . - H. : KHXH, 2010 . - 277 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5437/ BTDTHVN / Mfn: 99718

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÒn thuyÕt; Giai tho¹i; Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi;

HuyÖn Ba V×; Hµ Néi; ViÖt Nam
1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương