S¸ch míi sè 11/2012tải về 0.69 Mb.
trang2/6
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích0.69 Mb.
1   2   3   4   5   6
§Þa chÝ lµng Thæ Ngo¹/ §ç Duy V¨n . - H. : KHXH, 2010 . - 417 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5489/ BTDTHVN / Mfn: 99770

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; LÞch sö ph¸t triÓn; Phong tôc tËp qu¸n;

TÝn ng­ìng; §êi sèng x· héi; V¨n ho¸ d©n gian;

Lµng Thæ Ngäa; HuyÖn Qu¶ng Tr¹ch; TØnh Qu¶ng B×nh;

ViÖt Nam
§Þa chÝ x· Hång ViÖt huyÖn Hßa An - tØnh Cao B»ng/ TriÒu ¢n . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 337 tr.Ký hiÖu kho : Vv 33082/ VVANHOC / Mfn: 99667

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; Ph¸t triÓn kinh tÕ; V¨n ho¸;

Khoa häc; Gi¸o dôc; §Þa chÝ; X· Hång ViÖt;

HuyÖn Hßa An; TØnh Qu¶ng B×nh; ViÖt Nam

§Þa danh B¹c Liªu/ Hå Xu©n Tuyªn . - H. : D©n trÝ, 2011 . - 196 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33032/ VVANHOC / Mfn: 99632

Tõ kho¸ : §Þa danh; Nghiªn cøu ®Þa danh;

§Æc tr­ng v¨n ho¸; TØnh B¹c Liªu; ViÖt Nam


§Þa danh Kh¸nh Hoµ x­a vµ nay/ Ng« V¨n Doanh . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 627 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5491/ BTDTHVN / Mfn: 99772

Tõ kho¸ : §Þa danh; §Þa chÝ; LÞch sö ®Þa danh;

TØnh Kh¸nh Hßa; ViÖt Nam


§Þa danh ë tØnh Ninh B×nh/ §ç Danh, Hoµng Linh . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 879 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33097/ VVANHOC / Mfn: 99658

Tõ kho¸ : §Þa danh; Nghiªn cøu ®Þa danh;

§Þa danh lÞch sö; TØnh Ninh B×nh; ViÖt Nam


§Þa danh ViÖt Nam/ Lª Trung Hoa . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 247 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33085/ VVANHOC / Mfn: 99652

Tõ kho¸ : §Þa danh; Nghiªn cøu ®Þa danh; §Þa danh häc; ViÖt Nam
§­êng phè Hµ Néi mang tªn danh nh©n ViÖt Nam: CÈm nang du lÞch thñ ®« / NguyÔn V¨n Th¶o b.s. . - H. : Lao ®éng, 2010 . - 735 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1000780/ TVKHXHHCM / Mfn: 99791

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §­êng phè; LÞch sö ®­êng phè;

Nh©n vËt lÞch sö; Danh nh©n; Hµ Néi; ViÖt Nam


Mét sè yÕu tè t¸c ®éng cña m«i tr­êng biÓn ®Õn c¬ cÊu bÖnh tËt ®Æc thï vïng biÓn, ®¶o vµ ven biÓn ViÖt Nam/ §ç Ngäc TÊn, NguyÔn Kh¾c Lùc, Ph¹m Hång Qu©n . - H. : Bé Y tÕ, 2010 . - 96 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2081/ VCONNGUOI / Mfn: 99619

Tõ kho¸ : M«i tr­êng; M«i tr­êng biÓn; Y tÕ;

C¬ cÊu bÖnh tËt; YÕu tè t¸c ®éng; ViÖt Nam


QuyÒn con ng­êi: TiÕp cËn ®a ngµnh vµ liªn ngµnh khoa häc x· héi / Vâ Kh¸nh Vinh ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 399 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1000752/ TVKHXHHCM / Mfn: 99814

Tõ kho¸ : Con ng­êi; QuyÒn con ng­êi; LÝ luËn;

Nghiªn cøu quyÒn con ng­êi; Khoa häc x· héi;

Khoa häc nh©n v¨n; ViÖt Nam; ThÕ giíi
Sæ tay ®Þa danh Kiªn Giang/ Anh §éng . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010- 340 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5490/ BTDTHVN / Mfn: 99771

Tõ kho¸ : §Þa danh; VÞ trÝ ®Þa lÝ; TØnh Kiªn Giang; ViÖt Nam
Kinh tÕ

Evaluation of South - North Economic Cooperation and Task for Success/ Young -Yoon Kim . - Korea. : Institute for National Unification, 2005 . - 76 p.

Ký hiÖu kho : Lv 0790/ VCONNGUOI / Mfn: 99613

Tõ kho¸ : Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

Hîp t¸c kinh tÕ; TriÒu Tiªn; Hµn Quèc


North Korea's Market Economy society from below/ Jae Jean Suh . - Korea. : Institute for National Unification, 2005 . - 74 p.

Ký hiÖu kho : Lv 0789/ VCONNGUOI / Mfn: 99612

Tõ kho¸ : Kinh tÕ thÞ tr­êng; C¬ cÊu kinh tÕ;

Ph¸t triÓn kinh tÕ; TriÒu Tiªn


Strategies for Development of a North Korean special Economic zone though attracting foreign investment/ Kang-Teeg Lim, Sung-Hoon Lim . - Korea. : Institute for National Unification, 2005 . - 60 p.

Ký hiÖu kho : Lv 0792/ VCONNGUOI / Mfn: 99615

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; ChiÕn l­îc kinh tÕ; Hîp t¸c kinh tÕ;

§Çu t­ n­íc ngoµi; Kinh tÕ vïng; TriÒu Tiªn; Hµn Quèc


35 n¨m thµnh tùu kinh tÕ ViÖt Nam vµ doanh nhiÖp, doanh nh©n trong thêi ®æi míi. - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 428 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1000784, LSS1000785/TVKHXHHCM/ Mfn: 99790

Tõ kho¸ : LÞch sö kinh tÕ; Ph¸t triÓn kinh tÕ; Thµnh tùu kinh tÕ;

Doanh nghiÖp; Doanh nh©n; §æi míi kinh tÕ;

1975-2010; ViÖt Nam
ChiÕn l­îc kinh doanh quèc tÕ: Thùc tiÔn cña ViÖt Nam, ch©u ¸ vµ thÕ giíi / Vò Anh Dòng ch.b. . - H. : Khoa häc vµ Kü thuËt, 2012 . - 440 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11745/ VTTKHXH / Mfn: 99971

Tõ kho¸ : Toµn cÇu ho¸; Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ;

ChiÕn l­îc kinh doanh; M«i tr­êng ph¸p lÝ;

Doanh nghiÖp; ViÖt Nam; Ch©u ¸; ThÕ giíi
ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn bÒn v÷ng c¸c vïng kinh tÕ träng ®iÓm ë ViÖt Nam/ NguyÔn V¨n Nam, Ng« Th¾ng Lîi ch.b. . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2010- 325 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1000936, LSS1000937/TVKHXHHCM/ Mfn: 99819

Tõ kho¸ : Vïng kinh tÕ träng ®iÓm; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn;

Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; ViÖt Nam
Céng hßa nh©n d©n Trung Hoa 60 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 307 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001509/ TVKHXHHCM / Mfn: 99879

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; T×nh h×nh chÝnh trÞ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi;

Trung Quèc
Cuéc sèng ë Hµ Néi thêi bao cÊp 1975 - 1986. - H. : ThÕ giíi, 2007 . - 119 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001064/ TVKHXHHCM / Mfn: 99818

Tõ kho¸ : §êi sèng kinh tÕ; §êi sèng x· héi;

Thêi bao cÊp; 1975-1986; Hµ Néi; ViÖt Nam


DÉn d¾t sù thay ®æi = Leading change / John P. Kotter; Vò Th¸i Hµ, Lª B¶o Lu©n, Bïi Thu Hµ d. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2010 . - 255 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001142, LSS1001143/TVKHXHHCM/ Mfn: 99854

Tõ kho¸ : Doanh nghiÖp; Kinh tÕ doanh nghiÖp;

Qu¶n lÝ doanh nghiÖp; KÜ n¨ng l·nh ®¹o;

BÝ quyÕt thµnh c«ng
G¾n kÕt t¨ng tr­ëng kinh tÕ vµ tiÕn bé, c«ng b»ng x· héi/ TrÇn NguyÔn Tuyªn. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 390 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001510, LSS1001511/TVKHXHHCM/ Mfn: 99882

Tõ kho¸ : T¨ng tr­ëng kinh tÕ; TiÕn bé x· héi; C«ng b»ng x· héi;

Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn x· héi; ViÖt Nam


Kh¶o l­îc Adam Smith/ Eamonn Butler; Ph¹m Nguyªn Tr­êng d. . - H. : Tri thøc, 2010 . - 138 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001162, LSS1001158/TVKHXHHCM/ Mfn: 99826

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; T­ t­ëng kinh tÕ; T­ t­ëng triÕt häc;

CËn ®¹i; Adam Smith; Scotland; Anh


Kinh tÕ m«i tr­êng/ §oµn ThÞ Lan Ph­¬ng . - §µ N½ng. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2011 . - 228 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2074/ VCONNGUOI / Mfn: 99618

Tõ kho¸ : Kinh tÕ m«i tr­êng; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

Tµi nguyªn thiªn nhiªn; Qu¶n lÝ m«i tr­êng


Kinh tÕ thÞ tr­êng khi ViÖt Nam trë thµnh quèc gia cã thu nhËp trung b×nh: B¸o c¸o Ph¸t triÓn ViÖt Nam 2012. B¸o c¸o chung cña c¸c Nhµ tµi trî t¹i Héi nghÞ Nhãm t­ vÊn c¸c nhµ Tµi trî cho ViÖt Nam . - Tb. lÇn 2 . - H. : [k.nxb.], 2011 . - 123 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11737/ VTTKHXH / Mfn: 99963

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Kinh tÕ thÞ tr­êng;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; B¸o c¸o; 2012; ViÖt Nam


Kinh tÕ t­ nh©n vµ vai trß ®éng lùc t¨ng tr­ëng/ Vò Hïng C­êng . - H. : KHXH, 2011 . - 310 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2511/ VCONNGUOI / Mfn: 99603

Tõ kho¸ : Kinh tÕ t­ nh©n; T¨ng tr­ëng kinh tÕ;

Gi¶i ph¸p t¨ng tr­ëng kinh tÕ; ViÖt Nam


Kinh tÕ ViÖt Nam: Th¨ng trÇm vµ ®ét ph¸ / Ph¹m Minh ChÝnh, V­¬ng Qu©n Hoµng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 554 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001152/ TVKHXHHCM / Mfn: 99839

Tõ kho¸ : LÞch sö kinh tÕ; Ph©n tÝch kinh tÕ; HÖ thèng tµi chÝnh;

TiÒn tÖ; BiÕn ®éng kinh tÕ; Thµnh tùu kinh tÕ; ViÖt Nam


Kinh tÕ ViÖt Nam 2003: S¸ch tham kh¶o / ViÖn Nghiªn cøu Qu¶n lý kinh tÕ Trung ­¬ng . - H. : [k.nxb.], 2004 . - 88 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11736/ VTTKHXH / Mfn: 99962

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; T¨ng tr­ëng kinh tÕ;

Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; TriÓn väng kinh tÕ;

2003; ViÖt Nam
L·nh ®¹o tØnh thøc: §¹t Lai L¹t Ma/ Laurens Van Den Muyzenberg; Ph¸p minh TrÞnh §øc Minh d. . - H. : Ph­¬ng §«ng, 2011 . - 252 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2476/ VCONNGUOI / Mfn: 99562

Tõ kho¸ : Kinh doanh; Qu¶n trÞ kinh doanh; §¹o PhËt;

PhËt gi¸o; Gi¸o lÝ ®¹o PhËt; Kinh doanh


LÞch sö tiÒn tÖ ViÖt Nam: S¬ truy vµ l­îc kh¶o = An initial researching into Vietnamese numismatics / NguyÔn Anh Huy . - TP. Hå ChÝ Minh : V¨n ho¸ Sµi Gßn, 2010 . - 390 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001184/ TVKHXHHCM / Mfn: 99908

Tõ kho¸ : TiÒn tÖ; TiÒn cæ; LÞch sö tiÒn tÖ; Nghiªn cøu tiÒn cæ;

Cæ ®¹i; Trung ®¹i; HiÖn ®¹i; ViÖt Nam


N©ng cao søc c¹nh tranh hµng dÖt may cña ViÖt Nam trªn thÞ tr­êng Hoa Kú/ NguyÔn ThÞ Tó . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 253 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001373/ TVKHXHHCM / Mfn: 99895

Tõ kho¸ : Kinh tÕ th­¬ng m¹i; Hîp t¸c kinh tÕ;

Kinh tÕ c«ng nghiÖp; C«ng nghiÖp dÖt may;

Hµng dÖt may; ViÖt Nam; Mü
Nh©n c¸ch doanh nh©n vµ v¨n ho¸ kinh doanh ë ViÖt Nam trong thêi kú ®æi míi, héi nhËp quèc tÕ/ Phïng Xu©n Nh¹ ch.b. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 303 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11762/ VTTKHXH / Mfn: 99988

Tõ kho¸ : Doanh nh©n; Nh©n c¸ch doanh nh©n;

V¨n ho¸ kinh doanh; V¨n ho¸ doanh nh©n; ViÖt Nam


N«ng nghiÖp, n«ng th«n, n«ng d©n ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ®Êt n­íc theo h­íng hiÖn ®¹i/ NguyÔn Danh S¬n ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 306 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1000956, LSS1000957/TVKHXHHCM/ Mfn: 99800

Tõ kho¸ : N«ng th«n; X· héi häc n«ng th«n; N«ng nghiÖp;

Kinh tÕ n«ng nghiÖp; N«ng d©n; ViÖt Nam


PR lý luËn vµ øng dông: ChiÕn l­îc PR chÝnh phñ, doanh nghiÖp vµ tæ chøc phi chÝnh phñ / §inh ThÞ Thóy H»ng ch.b. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2010 . - 364 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001092, LSS1001093/TVKHXHHCM/ Mfn: 99864

Tõ kho¸ : Quan hÖ c«ng chóng; PR; Qu¶n lÝ ho¹t ®éng;

Ho¹t ®éng PR; ChÝnh phñ; Doanh nghiÖp;

Tæ chøc phi chÝnh phñ
Siªu kinh tÕ häc hµi h­íc: Sù gi¶m nhiÖt toµn cÇu, nh÷ng c« g¸i b¸n hoa yªu n­íc vµ v× sao nh÷ng kÎ ®¸nh bom liÒu chÕt nªn mua b¶o hiÓm nh©n thä / Steven D. Levitt, Stephen J. Dubner; NguyÔn Kim Ngäc, §µo ThÞ H­¬ng Lan d. . - H. : ThÕ giíi, 2010 . - 303 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001187/ TVKHXHHCM / Mfn: 99904

Tõ kho¸ : Kinh tÕ häc; Nguyªn lÝ kinh tÕ; HiÖn t­îng x· héi
T¨ng tr­ëng kinh tÕ vµ tiÕn bé, c«ng t¸c x· héi ë ViÖt Nam: S¸ch chuyªn kh¶o / Hoµng §øc Th©n, §inh Quang Ty ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 439 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001270, LSS1001271/TVKHXHHCM/ Mfn: 99885

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; T¨ng tr­ëng kinh tÕ; TiÕn bé x· héi;

C«ng b»ng x· héi; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch x· héi; ViÖt Nam
Thùc tr¹ng ph¸t triÓn T©y Nguyªn vµ mét sè vÊn ®Ò ph¸t triÓn bÒn v÷ng/ Bïi Minh §¹o . - H. : KHXH, 2011 . - 298 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2517/ VCONNGUOI / Mfn: 99602

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn x· héi; §êi sèng v¨n ho¸;

§êi sèng t«n gi¸o; T©y Nguyªn; ViÖt Nam


T­ duy ASEAN: Thay ®æi t­ duy Marketing h­íng tíi céng ®ång ASEAN n¨m 2015 / Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, Hooi Den Huan; L©m §Æng Cam Th¶o d. . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 286 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001192, LSS1001193/TVKHXHHCM/ Mfn: 99911

Tõ kho¸ : Kinh tÕ th­¬ng m¹i; Kinh tÕ thÞ tr­êng; 2015;

Ho¹t ®éng Marketing; ChiÕn l­îc Marketing; ASEAN


T­ duy kinh tÕ ViÖt Nam 1975 - 1989: NhËt ký thêi bao cÊp / §Æng Phong . - Tb. cã bæ sung . - H. : Tri thøc, 2009 . - 474 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001200/ TVKHXHHCM / Mfn: 99859

Tõ kho¸ : LÞch sö kinh tÕ; Khñng ho¶ng kinh tÕ; T­ duy kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; 1975-1989; ViÖt Nam


T­ liÖu kinh tÕ - x· héi chän läc tõ kÕt qu¶ ®iÒu tra quy m« lín 2000 - 2010 = Major Socio-economic Information Obtained from the Large Scale Surveys in Period 2000 - 2010 / Tæng côc Thèng kª . - H. : [k.nxb.], 2011 . - 832 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11758/ VTTKHXH / Mfn: 99984

Tõ kho¸ : Thèng kª; Thèng kª kinh tÕ; Thèng kª x· héi;

KÕt qu¶ ®iÒu tra; Sè liÖu thèng kª; 2000 - 2010;

ViÖt Nam
Tõ tèt ®Õn vÜ ®¹i: T¹i sao mét sè c«ng ty ®¹t b­íc nh¶y vät cßn c¸c c«ng ty kh¸c th× kh«ng? / Jim Collins; TrÇn ThÞ Ng©n TuyÕn d. . - In lÇn 5 . - H. : Nxb. TrÎ, 2010 . - 441 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001095/ TVKHXHHCM / Mfn: 99844

Tõ kho¸ : Doanh nghiÖp; Kinh tÕ doanh nghiÖp;

Qu¶n trÞ doanh nghiÖp; ChiÕn l­îc qu¶n lÝ


VÊn ®Ò giao ®Êt, giao rõng vµ ®Þnh canh, ®Þnh c­ vïng ®ång bµo c¸c d©n téc thiÓu sè ë T©y Nguyªn/ NguyÔn V¨n Nam ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010- 127 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1000967, LSS1000968/TVKHXHHCM/ Mfn: 99792

Tõ kho¸ : §Êt ®ai; Sö dông ®Êt ®ai; §Þnh canh; §Þnh c­;

D©n téc thiÓu sè; T©y Nguyªn; MiÒn Trung; ViÖt Nam


ViÖc lµm cña n«ng d©n trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ vïng ®ång b»ng s«ng Hång ®Õn n¨m 2020/ TrÇn ThÞ Minh Ngäc ch.b.; TrÇn Minh YÕn, Lª Anh Vò, NguyÔn Tè Quyªn b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 357 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001522, LSS1001523/TVKHXHHCM/ Mfn: 99888

Tõ kho¸ : ViÖc lµm; N«ng d©n; C«ng nghiÖp ho¸; HiÖn ®¹i ho¸;

ThÞ tr­êng lao ®éng; §ång b»ng s«ng Hång; MiÒn B¾c;

ViÖt Nam
LÞch sö
Ên t­îng ngµn n¨m Th¨ng Long - Hµ Néi/ Bïi ViÖt Mü . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . 495 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1000777, LSS1000778/TVKHXHHCM/ Mfn: 99778

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; LÞch sö v¨n ho¸; V¨n hiÕn;

Di tÝch lÞch sö; Gi¸ trÞ v¨n ho¸; Di s¶n v¨n ho¸; LÔ héi;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam

500 c©u hái - ®¸p lÞch sö v¨n ho¸ ViÖt Nam/ Hµ NguyÔn, Phïng Nguyªn b.s. . - In lÇn 2 . - H. : Th«ng tÊn, 2010 . - 466 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001201/ TVKHXHHCM / Mfn: 99830

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Nh©n vËt lÞch sö;

Sù kiÖn lÞch sö; Hái ®¸p; ViÖt Nam


C¸c nÒn v¨n ho¸ thÕ giíi. T. 1 : Ph­¬ng §«ng / §Æng H÷u Toµn, TrÇn Nguyªn ViÖt, §ç Minh Hîp,... . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2011 . - 415 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 1315/ VCONNGUOI / Mfn: 99555

Tõ kho¸ : V¨n minh; V¨n ho¸; LÞch sö v¨n ho¸; LÞch sö v¨n minh;

Trung Quèc; Ên §é; ¶ RËp; Ph­¬ng §«ng


C¶ng thÞ N­íc MÆn vµ v¨n ho¸ cæ truyÒn/ NguyÔn Xu©n Nh©n . - H. : KHXH, 2010 . - 231 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5436/ BTDTHVN / Mfn: 99717

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; LÞch sö ph¸t triÓn;

V¨n ho¸ truyÒn thèng; §êi sèng kinh tÕ;

§êi sèng x· héi; C¶ng thÞ N­íc MÆn;

TØnh B×nh §Þnh; ViÖt Nam


ChiÕn sÜ ®Æc c«ng vµ biÖt ®éng thµnh: Nh÷ng chiÕn c«ng oanh liÖt . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 247 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001244/ TVKHXHHCM / Mfn: 99897

Tõ kho¸ : LÞch sö chiÕn tranh; Kh¸ng chiÕn chèng Mü;

NghÖ thuËt qu©n sù; §Æc c«ng; BiÖt ®éng thµnh;

ViÖt Nam
ChÝnh s¸ch t«n gi¸o thêi Tù §øc (1848-1883) / NguyÔn Ngäc Quúnh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 363 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5248, Vv 5249/ BTDTHVN / Mfn: 99699

Tõ kho¸ : T«n gi¸o; LÞch sö t«n gi¸o; ChÝnh s¸ch t«n gi¸o;

1848-1883; ViÖt Nam


Chñ tÞch Hå ChÝ Minh vµ nh÷ng t¸c phÈm mang tÝnh lÞch sö. T. 1 : Cuéc ®êi ho¹t ®éng c¸ch m¹ng cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh / Quang To¶n, NguyÔn Xu©n Tr­êng, TrÇn C«ng Hoµ, ... b.s. . - H. : ChÝnh trÞ Hµnh chÝnh, 2012 . - 491 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11725/ VTTKHXH / Mfn: 99951

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Chñ tÞch n­íc; Cuéc ®êi;

Sù nghiÖp c¸ch m¹ng; Ho¹t ®éng c¸ch m¹ng;

Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam
Chung mét bãng cê: VÒ MÆt trËn D©n téc gi¶i phãng miÒn Nam ViÖt Nam / TrÇn B¹ch §»ng ch.b. . - Xb. lÇn 2 . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 1232 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11721/ VTTKHXH / Mfn: 99947

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Kh¸ng chiÕn chèng Mü;

MÆt trËn D©n téc gi¶i phãng miÒn Nam; MiÒn Nam;

ViÖt Nam
Cuéc sèng ë Hµ Néi thêi bao cÊp 1975 - 1986. - H. : ThÕ giíi, 2007 . - 119 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001064/ TVKHXHHCM / Mfn: 99818

Tõ kho¸ : §êi sèng kinh tÕ; §êi sèng x· héi; Thêi bao cÊp;

1975-1986; Hµ Néi; ViÖt Nam


D©n téc trong lÞch sö vµ thêi ®¹i ngµy nay/ TrÇn H÷u TiÕn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 362 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11741/ VTTKHXH / Mfn: 99967

Tõ kho¸ : D©n téc; Nghiªn cøu d©n téc; ChÝnh s¸ch d©n téc;

Trung ®¹i; CËn ®¹i; HiÖn ®¹i; ViÖt Nam


§¹i ViÖt sö ký toµn th­: B¶n in Néi c¸c quan b¶n. Méc b¶n kh¾c n¨m ChÝnh Hßa thø 18 (1697). T. 1 / Phan Huy Lª kh¶o cøu.; Ng« §øc Thä d.; Hµ V¨n TÊn h.®. . - Tb. . - H. : KHXH., 2011 . - 358 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11727/ VTTKHXH / Mfn: 99953

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; Biªn niªn sö; Cæ ®¹i;

Trung ®¹i; ViÖt Nam


§¹i ViÖt sö ký toµn th­: B¶n in Néi c¸c quan b¶n. Méc b¶n kh¾c n¨m ChÝnh Hßa thø 18 (1697). T. 2 / Hoµng V¨n L©u d., ch.th.; Hµ V¨n TÊn h.®; . - Tb. . - H.: KHXH., 2011 . - 522 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11728/ VTTKHXH / Mfn: 99954

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; Biªn niªn sö; Cæ ®¹i;

Trung ®¹i; ViÖt Nam


§¹i ViÖt sö ký toµn th­: B¶n in Néi c¸c quan b¶n. Méc b¶n kh¾c n¨m ChÝnh Hßa thø 18 (1697). T. 3 / Hoµng V¨n L©u, Ng« ThÕ Long d., ch.th.; Hµ V¨n TÊn h.®. . - Tb. . - H. : KHXH., 2011 . - 482 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11729/ VTTKHXH / Mfn: 99955

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; Biªn niªn sö; Cæ ®¹i;

Trung ®¹i; ViÖt Nam


§¹i ViÖt sö ký toµn th­: B¶n in Néi c¸c quan b¶n. Méc b¶n kh¾c n¨m ChÝnh Hßa thø 18 (1697). T. 4 : Nguyªn v¨n ch÷ H¸n b¶n in Néi c¸c quan b¶n . - Tb. . - H. : KHXH., 2011 . - 674 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11730/ VTTKHXH / Mfn: 99956

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; Biªn niªn sö; Cæ ®¹i;

Trung ®¹i; ViÖt Nam§Þa chÝ lµng Thæ Ngo¹/ §ç Duy V¨n . - H. : KHXH, 2010 . - 417 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5489/ BTDTHVN / Mfn: 99770

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; LÞch sö ph¸t triÓn; Phong tôc tËp qu¸n;

TÝn ng­ìng; §êi sèng x· héi; V¨n ho¸ d©n gian;

Lµng Thæ Ngäa; HuyÖn Qu¶ng Tr¹ch; TØnh Qu¶ng B×nh;

ViÖt Nam
§Þa danh ë tØnh Ninh B×nh/ §ç Danh, Hoµng Linh . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 879 tr.Ký hiÖu kho : Vv 33097/ VVANHOC / Mfn: 99658

Tõ kho¸ : §Þa danh; Nghiªn cøu ®Þa danh;

§Þa danh lÞch sö; TØnh Ninh B×nh; ViÖt Nam


§å sø kÝ kiÓu ViÖt Nam thêi Lª TrÞnh (1553 - 1788) = Vietnam Custom - made Porcelains during the Le Trinh Dynasty (1533 - 1788)/ TrÇn §×nh S¬n . - H. : V¨n nghÖ, 2010 . - 313 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001210/ TVKHXHHCM / Mfn: 99873

Tõ kho¸ : §å sø; §å sø kÝ kiÓu; Nhµ Lª TrÞnh;

1553-1788; ViÖt Nam


§ång chÝ Vâ ChÝ C«ng ng­êi chiÕn sÜ c¸ch m¹ng kiªn c­êng, nhµ l·nh ®¹o xuÊt s¾c. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 735 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11742/ VTTKHXH / Mfn: 99968

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ c¸ch m¹ng; Nhµ chÝnh trÞ;

Cuéc ®êi; Sù nghiÖp c¸ch m¹ng; HiÖn ®¹i; Vâ ChÝ C«ng;

ViÖt Nam
HuyÒn tho¹i 10 c« g¸i Ng· ba §ång Léc - Nh÷ng ng­êi con bÊt tö/ NguyÔn §øc C­êng, Ph¹m Lan H­¬ng, Anh Minh b.s. . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 506 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11735/ VTTKHXH / Mfn: 99961

Tõ kho¸ : §Þa danh lÞch sö; Di tÝch lÞch sö;

Kh¸ng chiÕn chèng Mü; Thanh niªn xung phong;

T¸c phÈm v¨n häc; Th¬; V¨n xu«i; Håi kÝ;

Ng· ba §ång Léc; TØnh Hµ TÜnh; ViÖt Nam


HuyÒn tho¹i chiÕn khu § anh hïng/ NguyÔn §øc C­êng, Ph¹m Lan H­¬ng, NguyÔn ThÞ Nguyªn b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 498 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11723/ VTTKHXH / Mfn: 99949

Tõ kho¸ : ChiÕn khu §; T¸c phÈm v¨n häc; Bµi viÕt; Håi kÝ;

KÝ sù; Th¬; Kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p;

Kh¸ng chiÕn chèng Mü; ViÖt Nam

HuyÒn tho¹i vÒ nh÷ng anh hïng thêi ®¹i Hå ChÝ Minh. T. 1 / NguyÔn §øc C­êng, Ph¹m Lan H­¬ng, Anh Minh b.s. . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 491 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11724/ VTTKHXH / Mfn: 99950

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Anh hïng; Anh hïng lao ®éng;

Anh hïng l­c l­îng vò trang nh©n d©n; HiÖn ®¹i;

ViÖt Nam
Kh¶o l­îc Adam Smith/ Eamonn Butler; Ph¹m Nguyªn Tr­êng d. . - H. : Tri thøc, 2010 . - 138 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001162, LSS1001158/TVKHXHHCM/ Mfn: 99826

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; T­ t­ëng kinh tÕ; T­ t­ëng triÕt häc;

CËn ®¹i; Adam Smith; Scotland; Anh


Khoa b¶ng NghÖ An, Hµ TÜnh, Qu¶ng B×nh qua tµi liÖu Méc b¶n triÒu NguyÔn/ Ph¹m ThÞ HuÖ ch.b.; NguyÔn Xu©n Hoµi, Ph¹m ThÞ YÕn, Bïi ThÞ Mai, ... b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 601 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11719/ VTTKHXH / Mfn: 99945

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; LÞch sö gi¸o dôc; Nhµ Khoa b¶ng;

Méc b¶n triÒu NguyÔn; Tµi liÖu kh¾c gç; Nhµ NguyÔn;

TØnh NghÖ An; TØnh Hµ TÜnh; TØnh Qu¶ng B×nh;

MiÒn Trung; ViÖt Nam


Khoa b¶ng Trung bé vµ Nam bé qua tµi liÖu Méc b¶n triÒu NguyÔn/ Ph¹m ThÞ HuÖ ch.b.; NguyÔn Xu©n Hoµi, Ph¹m ThÞ YÕn, Bïi ThÞ Mai, ... b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 951 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11720/ VTTKHXH / Mfn: 99946

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; LÞch sö gi¸o dôc; Nhµ Khoa b¶ng;

Méc b¶n triÒu NguyÔn; Tµi liÖu kh¾c gç; Nhµ NguyÔn;

MiÒn Trung; MiÒn Nam; ViÖt Nam
Kingfisher B¸ch khoa th­ lÞch sö/ NguyÔn §øc TÜnh, Ng« Minh Ch©u d. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 478 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001209/ TVKHXHHCM / Mfn: 99921

Tõ kho¸ : B¸ch khoa toµn th­; Sù kiÖn lÞch sö;

§Þa danh lÞch sö; S¸ch ¶nh; ThÕ giíi


LÞch sö chiÕn tranh/ Geoffrey Parker; Lª Thµnh d. . - In lÇn 2 . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2006 . - 469 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001177/ TVKHXHHCM / Mfn: 99906

Tõ kho¸ : ChiÕn tranh; LÞch sö chiÕn tranh; NghÖ thuËt qu©n sù;

Cæ ®¹i; HiÖn ®¹i; ThÕ giíiLÞch sö ph¸t triÓn §«ng Nam ¸: Tõ h×nh thµnh ®Õn hiÖn ®¹i / Mary Somers Heidhues; Huúnh Kim Oanh, Ph¹m Viªm Ph­¬ng b.d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2007 . - 254 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001097/ TVKHXHHCM / Mfn: 99840

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; TruyÒn thèng v¨n ho¸;

TÝn ng­ìng; Phong tôc tËp qu¸n; ChÕ ®é x· héi;

ChÕ ®é chÝnh trÞ; §«ng Nam ¸
LÞch sö, sù kiÖn, nh©n vËt vïng ®Êt Th¨ng Long - Hµ Néi/ NguyÔn BÝch Hµ . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 254 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1000868/ TVKHXHHCM / Mfn: 99786

Tõ kho¸ : LÞch sö h×nh thµnh; Nh©n vËt lÞch sö; Sù kiÖn lÞch sö;

T­ liÖu lÞch sö; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


LÞch sö tiÒn tÖ ViÖt Nam: S¬ truy vµ l­îc kh¶o = An initial researching into Vietnamese numismatics / NguyÔn Anh Huy . - TP. Hå ChÝ Minh : V¨n ho¸ Sµi Gßn, 2010 . - 390 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001184/ TVKHXHHCM / Mfn: 99908

Tõ kho¸ : TiÒn tÖ; TiÒn cæ; LÞch sö tiÒn tÖ; Nghiªn cøu tiÒn cæ;

Cæ ®¹i; Trung ®¹i; HiÖn ®¹i; ViÖt Nam


MiÒn Nam - 21 n¨m kh¸ng chiÕn chèng Mü: Hå s¬ vÒ cuéc kh¸ng chiÕn cña qu©n d©n miÒn Nam / NguyÔn Ngäc Mai, NguyÔn §øc Minh, NguyÔn Minh Giang, ... t.ch., b.s. . - H. : ChÝnh trÞ Hµnh chÝnh, 2012 . - 462 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11734/ VTTKHXH / Mfn: 99960

Tõ kho¸ : LÞch sö chiÕn tranh; NghÖ thuËt qu©n sù; 1954-1975;

Kh¸ng chiÕn chèng Mü; MiÒn Nam; ViÖt Nam


Méc b¶n triÒu NguyÔn: §Ò môc tæng quan . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 1109 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001206/ TVKHXHHCM / Mfn: 99874

Tõ kho¸ : Méc b¶n triÒu NguyÔn; Tµi liÖu kh¾c gç;

C«ng t¸c l­u tr÷; Nhµ NguyÔn; ViÖt Nam


1000 nh©n vËt lÞch sö v¨n ho¸ Th¨ng Long Hµ Néi/ Hµ Duy BiÓn; NguyÔn Thõa Hû h.®. . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2010 . - 463 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001119/ TVKHXHHCM / Mfn: 99832

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Danh nh©n v¨n ho¸;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


Ngµn n¨m lÞch sö v¨n ho¸ Th¨ng Long Hµ Néi: Hái vµ ®¸p / NguyÔn H¶i KÕ ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 678 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001274/ TVKHXHHCM / Mfn: 99886

Tõ kho¸ : §Êt n­íc häc; §Þa lÝ tù nhiªn; LÞch sö v¨n ho¸;

Sù kiÖn lÞch sö; Hái ®¸p; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


Nh÷ng chiÕn sÜ c¸ch m¹ng v­ît ngôc tï C«n §¶o. - H. : Lao ®éng, 2012 . - 499 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11731/ VTTKHXH / Mfn: 99957

Tõ kho¸ : §Êu tranh c¸ch m¹ng; ChiÕn sÜ yªu n­íc;

ChiÕn sÜ c¸ch m¹ng; Kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p;

Kh¸ng chiÕn chèng Mü; T¸c phÈm v¨n häc; Bµi viÕt;

Håi kÝ; Th¬; Nhµ tï C«n §¶o; ViÖt Nam


Néi c¸c TrÇn Träng Kim: B¶n chÊt, vai trß vµ vÞ trÝ lÞch sö = The Tran Trong Kim's Cabinet - Nature, Historic Role and Position / Ph¹m Hång Tung . - Xb. lÇn 2, cã söa ch÷a bæ sung . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 379 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1000955/ TVKHXHHCM / Mfn: 99803

Tõ kho¸ : ChÕ ®é chÝnh trÞ; Bé m¸y chÝnh quyÒn;

HiÖn ®¹i; 1945; TrÇn Träng Kim; ViÖt Nam


Ph¹m Hïng - ng­êi céng s¶n trung kiªn, nhµ l·nh ®¹o cã uy tÝn lín. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 855 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11757/ VTTKHXH / Mfn: 99983

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ chÝnh trÞ; Nhµ c¸ch m¹ng;

Chñ tÞch Héi ®ång Bé tr­ëng; Bµi viÕt; HiÖn ®¹i;

Ph¹m Hïng; ViÖt Nam
Phong trµo Duy T©n víi sù chuyÓn biÕn cña v¨n ho¸ ViÖt Nam ®Çu thÕ kØ XX/ §ç ThÞ Minh Thóy, NguyÔn Hång S¬n ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa; ViÖn V¨n ho¸, 2010 . - 413 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001512, LSS1001513/TVKHXHHCM/ Mfn: 99883

Tõ kho¸ : Phong trµo Duy T©n; §æi míi t­ duy; V¨n ho¸ t­ t­ëng;

LÞch sö v¨n ho¸; ThÕ kØ 20; ViÖt Nam


Th¶m h¹i cña mét “BÇy diÒu h©u”: VÒ c¸c tæng thèng Mü trong chiÕn tranh ViÖt Nam / NguyÔn Ph­¬ng Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 600 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001288, LSS1001289/TVKHXHHCM/ Mfn: 99900

Tõ kho¸ : Nhµ chÝnh trÞ; Tæng thèng; ChiÕn tranh;

ChiÕn tranh x©m l­îc; ¢m m­u chÝnh trÞ;

Thñ ®o¹n chÝnh trÞ; HiÖn ®¹i; Mü; ViÖt Nam
Th¨ng Long thÕ kû 17 ®Õn thÕ kû 19 qua t­ liÖu ng­êi n­íc ngoµi/ Chu Xu©n Giao ch.b., NguyÔn ThÞ L­¬ng b.s. . - H. : Q§ND, 2010 . - 500 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001191/ TVKHXHHCM / Mfn: 99868

Tõ kho¸ : §êi sèng kinh tÕ; §êi sèng x· héi; ChÕ ®é chÝnh trÞ;

§êi sèng tinh thÇn; TÝn ng­ìng; Phong tôc tËp qu¸n;

T­ liÖu lÞch sö; ThÕ kØ 17-19; Th¨ng Long; Hµ Néi;

ViÖt NamThuËn Ho¸ - Phó Xu©n - Thõa Thiªn HuÕ - 700 n¨m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn/ Héi Khoa häc lÞch sö tØnh Thõa Thiªn HuÕ . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010. - 591 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001518/ TVKHXHHCM / Mfn: 99890

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; LÞch sö v¨n ho¸; Ph¸t triÓn v¨n ho¸;

Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; Héi th¶o; KØ yÕu; 1306-2010;

TØnh Thõa Thiªn HuÕ; MiÒn Trung; ViÖt Nam
Tï nh©n C«n §¶o 1940-1945. T. 1 / Bïi V¨n To¶n . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 1218 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001061/ TVKHXHHCM / Mfn: 99816

Tõ kho¸ : ChÕ ®é cai trÞ; Chñ nghÜa thùc d©n; Nhµ tï;

Tï nh©n; 1940-1945; C«n §¶o; ViÖt Nam


Tø b×nh thùc lôc thêi chóa TrÞnh: B×nh T©y thùc lôc. B×nh H­ng thùc lôc. B×nh Ninh thùc lôc. B×nh Nam thùc lôc / §inh Kh¾c Thu©n ch.b. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 402 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001077, LSS1001078/TVKHXHHCM/ Mfn: 99825

Tõ kho¸ : Tø b×nh thùc lôc; B×nh T©y thùc lôc; B×nh H­ng thùc lôc;

B×nh Ninh thùc lôc; B×nh Nam thùc lôc;

ChÝnh quyÒn phong kiÕn; Khëi nghÜa n«ng d©n;

Th¬ ch÷ H¸n; Th¬ ch÷ N«m; ThÕ kØ 16-18;

T­ liÖu lÞch sö
10 vÞ hoµng ®Õ ViÖt Nam tiªu biÓu/ §Æng ViÖt Thñy . - H : Q§ND, 2011 . - 342 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2533/ VCONNGUOI / Mfn: 99600

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Vua; Trung ®¹i;

CËn ®¹i; ViÖt Nam


V¨n ho¸ dßng hä Bïi (th«n Bïi §«ng - Lµng Gi¸p NhÞ - ThÞnh LiÖt - Hoµng Mai - Hµ Néi): LuËn v¨n th¹c sÜ / Lª ThÞ Thu Hµ . - H. : [k.nxb.], 2011 . - 102 tr.

Ký hiÖu kho : TL 573/ VCONNGUOI / Mfn: 99598

Tõ kho¸ : LuËn v¨n; LuËn v¨n th¹c sÜ; Nghiªn cøu dßng hä;

Dßng hä Bïi; V¨n ho¸ dßng hä; Hµ Néi; ViÖt Nam


VÒ ®¹i th¾ng mïa Xu©n n¨m 1975: Qua tµi liÖu cña chÝnh quyÒn Sµi Gßn. S¸ch tham kh¶o / Côc V¨n th­ vµ L­u tr÷ Nhµ n­íc . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 356 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1000995/ TVKHXHHCM / Mfn: 99822

Tõ kho¸ : LÞch sö chiÕn tranh; NghÖ thuËt qu©n sù;

ChiÕn dÞch Hå ChÝ Minh; ChÝnh quyÒn Sµi Gßn;

MiÒn Nam; ViÖt Nam

X· héi vµ nÒn v¨n ho¸ Mü/ TrÇn KiÕt Hïng ch.b.; Ph¹m ThÕ Ch©u b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2007 . - 321 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001146/ TVKHXHHCM / Mfn: 99855

Tõ kho¸ : ChÕ ®é chÝnh trÞ; V¨n ho¸; X· héi; §Êt n­íc con ng­êi;

Phong tôc tËp qu¸n; MüNghÖ thuËt
Aux sources des musiques du monde: Musiques de tradition orale / Charles Duvelle . - P. : UNESCO, 2010 . - 192 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29381/ VTTKHXH / Mfn: 99937

Tõ kho¸ : ¢m nh¹c; Nghiªn cøu ©m nh¹c; ¢m nh¹c d©n gian;

Nh¹c h¬i; S¸ch ¶nh; Ch©u Phi; Ch©u ¸; Ch©u §¹i D­¬ng


¢m nh¹c d©n gian cña ng­êi Bè Y/ TrÇn Quèc ViÖt . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 139 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5418, Vv 5419/ BTDTHVN / Mfn: 99708

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt d©n gian; V¨n ho¸ tinh thÇn;

¢m nh¹c d©n gian; D©n téc Bè Y; ViÖt Nam

1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương