S¸ch míi sè 11/2012tải về 0.69 Mb.
trang1/6
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích0.69 Mb.
#22977
  1   2   3   4   5   6

Th«ng b¸o s¸ch míi nhËp Sè 11/2012


S¸ch míi sè 11/2012


ChÝnh trÞ

Civil society in the making/ Dariusz Gawin, Piotr Glinski . - H. : [k.nxb.], 2006 . 377 tr.

Ký hiÖu kho : Ll 834/ VCONNGUOI / Mfn: 99560

Tõ kho¸ : X· héi; X· héi d©n sù; T×nh h×nh chÝnh trÞ;

V¨n ho¸ chÝnh trÞ; ThÕ giíi


Continuities and changes in the power structure and the role of party organizations under the Kim Jong Il's reign/ Hyeong -Jung Park, Kyo-Duk Lee . - Korea. : Institute for National Unification, 2005 . - 64 p.

Ký hiÖu kho : Lv 788/ VCONNGUOI / Mfn: 99611

Tõ kho¸ : HÖ thèng chÝnh trÞ; C¬ cÊu quyÒn lùc;

ThÓ chÕ chÝnh trÞ; §¶ng Céng s¶n; TriÒu Tiªn


Democracy in Bangladesh - 2006: A National Survey of the Bangladesh Electorate/ The Asia Foundation . - Jakarta. : The Asia Foundation, 2006 . - 154 p.

Ký hiÖu kho : Lv 0793/ VCONNGUOI / Mfn: 99616

Tõ kho¸ : T×nh h×nh néi bé; ChÝnh s¸ch ®èi néi;

D©n chñ; BÇu cö; §¶ng chÝnh trÞ; Bangladesh


Evaluation of South - North Economic Cooperation and Task for Success/ Young -Yoon Kim . - Korea. : Institute for National Unification, 2005 . - 76 p.

Ký hiÖu kho : Lv 0790/ VCONNGUOI / Mfn: 99613

Tõ kho¸ : Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

Hîp t¸c kinh tÕ; TriÒu Tiªn; Hµn Quèc


Human Development Report China 2007/08: access for all basic public services for 1.3 billion people/ UNDP China, China Institute for Reform and Development . - China. : UNDP, 2008 . - 195 p.

Ký hiÖu kho : Li 846/ VCONNGUOI / Mfn: 99609

Tõ kho¸ : Con ng­êi; Ph¸t triÓn con ng­êi; ChÝnh s¸ch x· héi;

ChØ sè ph¸t triÓn con ng­êi; 2007; 2008; Trung QuècPreparing for the future: Forword looking strategies to promote gender equity in Vietnam/ World Bank, United Nations Country team Vietnam . - Vietnam. : UNDP, 2005 . - 44 p.

Ký hiÖu kho : Li 845/ VCONNGUOI / Mfn: 99608

Tõ kho¸ : X· héi häc giíi; B×nh ®¼ng giíi;

ChÝnh s¸ch b×nh ®¼ng giíi; ViÖt Nam


Strategies for Development of a North Korean special Economic zone though attracting foreign investment/ Kang-Teeg Lim, Sung-Hoon Lim . - Korea. : Institute for National Unification, 2005 . - 60 p.

Ký hiÖu kho : Lv 0792/ VCONNGUOI / Mfn: 99615

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; ChiÕn l­îc kinh tÕ;

Hîp t¸c kinh tÕ; §Çu t­ n­íc ngoµi;

Kinh tÕ vïng; TriÒu Tiªn; Hµn Quèc
The DPRK famine of 1994-2000 existence and impact/ Suk Lee . - Korea. : Institute for National Unification, 2005 . - 57 p.

Ký hiÖu kho : Lv 787/ VCONNGUOI / Mfn: 99610

Tõ kho¸ : §êi sèng x· héi; T×nh h×nh néi bé; ChÝnh s¸ch ®èi néi;

N¹n ®ãi; Khñng ho¶ng l­¬ng thùc; TriÒu Tiªn


The food crisis and the changing roles and attitudes of North Korean women/ Lim Soon Hee . - Korea. : Institute for National Unification, 2005 . - 57 p.

Ký hiÖu kho : Lv 0791/ VCONNGUOI / Mfn: 99614

Tõ kho¸ : X· héi häc phô n÷; Vai trß phô n÷; ChÝnh s¸ch x· héi;

Khñng ho¶ng l­¬ng thùc; TriÒu Tiªn


Revue politique et parlementaire: Elections 2010 et crises: Les gouvernances en question . - P. : Sophora, 2010 . - 191p.

Ký hiÖu kho : Lv 29389/ VTTKHXH / Mfn: 99941

Tõ kho¸ : ChÝnh trÞ; NghÞ viÖn; T×nh h×nh chÝnh trÞ;

T¹p chÝ; 2010; ThÕ giíi; Ph¸p


ChiÕn l­îc kinh doanh quèc tÕ: Thùc tiÔn cña ViÖt Nam, Ch©u ¸ vµ thÕ giíi / Vò Anh Dòng ch.b. . - H. : Khoa häc vµ Kü thuËt, 2012 . - 440 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11745/ VTTKHXH / Mfn: 99971

Tõ kho¸ : Toµn cÇu ho¸; Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ;

ChiÕn l­îc kinh doanh; M«i tr­êng ph¸p lÝ;

Doanh nghiÖp; ViÖt Nam; Ch©u ¸; ThÕ giíi
ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn bÒn v÷ng c¸c vïng kinh tÕ träng ®iÓm ë ViÖt Nam/ NguyÔn V¨n Nam, Ng« Th¾ng Lîi ch.b. . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2010- 325 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1000936, LSS1000937/TVKHXHHCM/ Mfn: 99819

Tõ kho¸ : Vïng kinh tÕ träng ®iÓm; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn;

Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; ViÖt Nam
Chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc vÒ N«ng nghiÖp - N«ng d©n - N«ng th«n thêi kú 1997 - 2007. T. 1 : C¸c chñ tr­¬ng cña §¶ng vÒ N«ng nghiÖp

- N«ng d©n - N«ng th«n tõ §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VIII ®Õn nay / Hå Xu©n Hïng ch.b.; Ph¹m Quèc Doanh, TrÇn C«ng KhÝch, §Æng Kim S¬n b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 159 tr.Ký hiÖu kho : VL 2091/ VCONNGUOI / Mfn: 99621

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; Nhµ n­íc; V¨n kiÖn; NghÞ quyÕt;

Chñ tr­¬ng; ChÝnh s¸ch; N«ng nghiÖp; N«ng d©n;

N«ng th«n; 1997-2007; ViÖt Nam
Chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc vÒ N«ng nghiÖp - N«ng d©n - N«ng th«n thêi kú 1997 - 2007. T. 2 : Chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña ChÝnh phñ vÒ N«ng nghiÖp - N«ng d©n - N«ng th«n thêi kú 1997 - 2007 / Hå Xu©n Hïng ch.b.; Ph¹m Quèc Doanh, TrÇn C«ng KhÝch, §Æng Kim S¬n b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 1444 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2093/ VCONNGUOI / Mfn: 99617

Tõ kho¸ : Nhµ n­íc; ChÝnh phñ; Chñ tr­¬ng; ChÝnh s¸ch;

N«ng nghiÖp; N«ng d©n; N«ng th«n; 1997 - 2007;

ViÖt Nam
Chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc vÒ N«ng nghiÖp - N«ng d©n - N«ng th«n thêi kú 1997 - 2007. T. 3 : Chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña ChÝnh phñ vÒ N«ng nghiÖp - N«ng d©n - N«ng th«n thêi kú 1997 - 2007 / Hå Xu©n Hïng ch.b.; Ph¹m Quèc Doanh, TrÇn C«ng KhÝch, §Æng Kim S¬n b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 1108 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2092/ VCONNGUOI / Mfn: 99622

Tõ kho¸ : Chñ tr­¬ng; ChÝnh s¸ch; NghÞ ®Þnh; QuyÕt ®Þnh;

N«ng nghiÖp; N«ng d©n; N«ng th«n; 1997-2007;

ViÖt Nam
Chung mét bãng cê: VÒ MÆt trËn D©n téc gi¶i phãng miÒn Nam ViÖt Nam / TrÇn B¹ch §»ng ch.b. . - Xb. lÇn 2 . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 1232 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11721/ VTTKHXH / Mfn: 99947

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Kh¸ng chiÕn chèng Mü;

MÆt trËn D©n téc gi¶i phãng miÒn Nam; MiÒn Nam;

ViÖt Nam
C«ng t¸c t­ t­ëng: S¸ch tham kh¶o / §µo Duy Qu¸t ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 502 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001387/ TVKHXHHCM / Mfn: 99884

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; C«ng t¸c t­ t­ëng;

Gi¸o dôc t­ t­ëng; ViÖt Nam


Céng hßa nh©n d©n Trung Hoa 60 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 307 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001509/ TVKHXHHCM / Mfn: 99879

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; T×nh h×nh chÝnh trÞ; Trung Quèc;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi


D©n téc trong lÞch sö vµ thêi ®¹i ngµy nay/ TrÇn H÷u TiÕn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 362 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11741/ VTTKHXH / Mfn: 99967

Tõ kho¸ : D©n téc; Nghiªn cøu d©n téc; ChÝnh s¸ch d©n téc;

Trung ®¹i; CËn ®¹i; HiÖn ®¹i; ViÖt Nam


§Þnh h­íng chiÕn l­îc ®èi ngo¹i ViÖt Nam ®Õn 2020: S¸ch tham kh¶o / Ph¹m B×nh Minh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 239 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1000925, LSS1000926/TVKHXHHCM/ Mfn: 99783

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

ChiÕn l­îc ph¸t triÓn; 2020; ViÖt Nam


§ång chÝ Vâ ChÝ C«ng ng­êi chiÕn sÜ c¸ch m¹ng kiªn c­êng, nhµ l·nh ®¹o xuÊt s¾c. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 735 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11742/ VTTKHXH / Mfn: 99968

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ c¸ch m¹ng; Nhµ chÝnh trÞ;

Cuéc ®êi; Sù nghiÖp c¸ch m¹ng; HiÖn ®¹i;

Vâ ChÝ C«ng; ViÖt Nam
§­êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ ph¸p luËt nhµ n­íc vÒ b¸o chÝ vµ xuÊt b¶n. T. 1 : Tµi liÖu båi d­ìng chøc danh biªn tËp viªn, phãng viªn / Tr­êng §µo t¹o, Båi d­ìng qu¶n lý Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2011 . - 326 tr.

Ký hiÖu kho : L 2075V/ VCONNGUOI / Mfn: 99620

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; ChÝnh s¸ch ph¸p luËt;

LuËt b¸o chÝ; LuËt xuÊt b¶n; ViÖt Nam


Montreuil vµ ViÖt Nam - BiÓu t­îng cña t×nh h÷u nghÞ ViÖt - Ph¸p: S¸ch tham kh¶o = Montreuil et le Vietnam - Symbole de l'amitÐ franco-vietnamienne : Ouvrage rÐfÐrence / Joelle Cuvilliez, TrÞnh Ngäc Th¸i, Alain Ruscio, Gilbert Schoon b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 143 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11739/ VTTKHXH / Mfn: 99965

Tõ kho¸ : Quan hÖ ®èi ngo¹i; Hîp t¸c quèc tÕ;

Thµnh phè Montreuil; Ph¸p; ViÖt Nam


M·i m·i ®i theo con ®­êng Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· lùa chän/ NguyÔn V¨n Linh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 207 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1000970, LSS1000971/TVKHXHHCM/ Mfn: 99821

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¶ng l·nh ®¹o;

Con ®­êng c¸ch m¹ng; C«ng cuéc ®æi míi;

Bµi viÕt; Bµi ph¸t biÓu; ViÖt Nam
NhËn diÖn quyÒn lùc: Mét Chomsky kh«ng thÓ nµo thiÕu / Peter R. Mitchell, John Schoeffel; Hoµng V¨n V©n d.; §inh Hoµng Th¾ng h.®. . - H. : Tri thøc, 2012. - 576 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11761/ VTTKHXH / Mfn: 99987

Tõ kho¸ : T­ t­ëng chÝnh trÞ; QuyÒn lùc chÝnh trÞ;

Nhµ chÝnh trÞ; Noam Chomsky; Mü


Ph¹m Hïng - ng­êi céng s¶n trung kiªn, nhµ l·nh ®¹o cã uy tÝn lín. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 855 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11757/ VTTKHXH / Mfn: 99983

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ chÝnh trÞ; Nhµ c¸ch m¹ng;

Chñ tÞch Héi ®ång Bé tr­ëng; Bµi viÕt; HiÖn ®¹i;

Ph¹m Hïng; ViÖt Nam
Ph¸t triÓn nguån c¸n bé d©n téc thiÓu sè ë c¸c tØnh miÒn nói phÝa B¾c n­íc ta hiÖn nay/ L« Quèc To¶n . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 238 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2513/ VCONNGUOI / Mfn: 99606

Tõ kho¸ : C¸n bé; C«ng t¸c c¸n bé; Tæ chøc c¸n bé;

C¸n bé d©n téc thiÓu sè; Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn;

MiÒn B¾c; ViÖt Nam
Ph¸t triÓn v¨n ho¸ trong thêi kú ®æi míi/ §inh Xu©n Dòng . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 299 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001520, LSS1001521/TVKHXHHCM/ Mfn: 99889

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; Ph¸t triÓn v¨n ho¸; V¨n häc nghÖ thuËt;

V¨n ho¸ tinh thÇn; ChÝnh s¸ch v¨n ho¸; ViÖt Nam


Quan ®iÓm cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam vÒ v¨n ho¸ v¨n nghÖ - nh÷ng mèc ph¸t triÓn/ §inh Xu©n Dòng . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2011 . - 235 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 1303/ VCONNGUOI / Mfn: 99595

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; §¶ng Céng s¶n;

§­êng lèi v¨n ho¸ v¨n nghÖ; ChÝnh s¸ch v¨n ho¸;

ViÖt Nam
T¨ng tr­ëng kinh tÕ vµ tiÕn bé, c«ng t¸c x· héi ë ViÖt Nam: S¸ch chuyªn kh¶o / Hoµng §øc Th©n, §inh Quang Ty ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 439 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001270, LSS1001271/TVKHXHHCM/ Mfn: 99885

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; T¨ng tr­ëng kinh tÕ;

TiÕn bé x· héi; C«ng b»ng x· héi;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ChÝnh s¸ch x· héi; ViÖt Nam
Th¶m h¹i cña mét “BÇy diÒu h©u”: VÒ c¸c tæng thèng Mü trong chiÕn tranh ViÖt Nam / NguyÔn Ph­¬ng Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 600 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001288, LSS1001289/TVKHXHHCM/ Mfn: 99900

Tõ kho¸ : Nhµ chÝnh trÞ; Tæng thèng; ChiÕn tranh;

ChiÕn tranh x©m l­îc; ¢m m­u chÝnh trÞ;

Thñ ®o¹n chÝnh trÞ; HiÖn ®¹i; Mü; ViÖt Nam
Thµnh tùu trong x©y dùng vµ ph¸t triÓn v¨n ho¸ ViÖt Nam 25 n¨m ®æi míi: 1986 - 2010 / Ph¹m Duy §øc ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 590 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001354, LSS1000973,

LSS1000974/ TVKHXHHCM / Mfn: 99793Tõ kho¸ : V¨n ho¸; X· héi häc v¨n ho¸; Ph¸t triÓn v¨n ho¸;

ChÝnh s¸ch v¨n ho¸; X©y dùng v¨n ho¸;

ChiÕn l­îc v¨n ho¸; Bµi häc kinh nghiÖm;

1986-2010; ViÖt Nam


TriÕt häc chÝnh trÞ Montesquieu víi viÖc x©y dùng nhµ n­íc ph¸p quyÒn ViÖt Nam/ Lª TuÊn Huy . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2006 . - 309 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001169/ TVKHXHHCM / Mfn: 99919

Tõ kho¸ : T­ t­ëng chÝnh trÞ; TriÕt häc chÝnh trÞ;

Nhµ n­íc ph¸p quyÒn; X©y dùng nhµ n­íc ph¸p quyÒn;

X· héi chñ nghÜa
Trung Quèc víi viÖc x©y dùng nhµ n­íc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa/ §ç TiÕn S©m ch.b.; Ph¹m Ngäc Th¹ch, Chu Thïy Liªn, Bïi ThÞ Thu HiÒn b.s. . - H. : KHXH , 2008 . - 351 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2457/ VCONNGUOI / Mfn: 99581

Tõ kho¸ : Nhµ n­íc x· héi chñ nghÜa; Hoµn thiÖn ph¸p luËt;

C¶i c¸ch hµnh chÝnh; C¶i c¸ch t­ ph¸p; §¶ng Céng s¶n;

Ph­¬ng thøc l·nh ®¹o; Trung Quèc
T­ duy kinh tÕ ViÖt Nam 1975 - 1989: NhËt ký thêi bao cÊp / §Æng Phong . - Tb. cã bæ sung . - H. : Tri thøc, 2009 . - 474 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001200/ TVKHXHHCM / Mfn: 99859

Tõ kho¸ : LÞch sö kinh tÕ; Khñng ho¶ng kinh tÕ; T­ duy kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; 1975-1989; ViÖt NamV¨n kiÖn §¶ng vÒ chèng Mü, cøu n­íc. T. 2 : 1966 - 1975 / §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 903 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11755/ VTTKHXH / Mfn: 99981

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; V¨n kiÖn; NghÞ quyÕt;

ChØ thÞ; 1966 - 1975; ViÖt Nam


V¨n kiÖn Héi nghÞ lÇn thø 5 Ban ChÊp hµnh Trung ­¬ng khãa X/ §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2007 . - 214 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 1301/ VCONNGUOI / Mfn: 99596

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; Ban chÊp hµnh Trung ­¬ng; Khãa 10;

Héi nghÞ 5; V¨n kiÖn; Kho¸ X; ViÖt Nam


V¨n kiÖn Héi nghÞ lÇn thø 9 Ban chÊp hµnh Trung ­¬ng §¶ng khãa X/ §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 312 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 1299, Vb 1300/ VCONNGUOI / Mfn: 99597

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; Ban chÊp hµnh Trung ­¬ng;

Kho¸ 10; Héi nghÞ 9; V¨n kiÖn; ViÖt Nam


VÒ qu¸ tr×nh d©n chñ ho¸ x· héi chñ nghÜa ë ViÖt Nam hiÖn nay: S¸ch chuyªn kh¶o / Lª Minh Qu©n . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 354 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2515/ VCONNGUOI / Mfn: 99604

Tõ kho¸ : X· héi häc chÝnh trÞ; ChÕ ®é chÝnh trÞ; D©n chñ;

ChÕ ®é d©n chñ; D©n chñ ho¸; ViÖt Nam


X©y dùng nÒn v¨n ho¸ tiªn tiÕn ë Trung Quèc/ §ç TiÕn S©m ch.b.; NguyÔn Thu Ph­¬ng, Chö BÝch Thu, Ph¹m Hång YÕn b.s. . - H. : KHXH, 2010 . - 215 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001508/ TVKHXHHCM / Mfn: 99880

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; X©y dùng v¨n ho¸; ChÝnh s¸ch v¨n ho¸;

Qu¶n lÝ v¨n ho¸; Trung QuècChñ nghÜa m¸c lªnin

Chñ tÞch Hå ChÝ Minh vµ nh÷ng t¸c phÈm mang tÝnh lÞch sö. T. 1 : Cuéc ®êi ho¹t ®éng c¸ch m¹ng cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh / Quang To¶n, NguyÔn Xu©n Tr­êng, TrÇn C«ng Hoµ, ... b.s. . - H. : ChÝnh trÞ Hµnh chÝnh, 2012 . - 491 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11725/ VTTKHXH / Mfn: 99951

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Chñ tÞch n­íc; Cuéc ®êi;

Sù nghiÖp c¸ch m¹ng; Ho¹t ®éng c¸ch m¹ng;

Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam
Chñ tÞch Hå ChÝ Minh vµ nh÷ng t¸c phÈm mang tÝnh lÞch sö. T. 2 : Nh÷ng t¸c phÈm mang tÝnh lÞch sö / Quang To¶n, NguyÔn Xu©n Tr­êng, TrÇn C«ng Hoµ, ... b.s. . - H. : ChÝnh trÞ Hµnh chÝnh, 2012 . - 491 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11726/ VTTKHXH / Mfn: 99952

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; T¸c phÈm; Cuéc ®êi;

Sù nghiÖp c¸ch m¹ng; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ triÕt lý ph¸t triÓn trong t­ t­ëng Hå ChÝ Minh/ Thµnh Duy . - H. : KHXH, 2010 . - 365 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2460/ VCONNGUOI / Mfn: 99578

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; TriÕt lÝ ph¸t triÓn;

Chñ nghÜa x· héi; X©y dùng chñ nghÜa x· héi; ViÖt Nam


T­ t­ëng Hå ChÝ Minh vÒ b¶o vÖ an ninh, trËt tù/ NguyÔn §×nh TËp ch.b.; Tr­¬ng Nh­ C­¬ng, Ph¹m V¨n Minh, §ç TiÕn TriÓn b.s. . - H. : C«ng an nh©n d©n, 2005 . - 243 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11752/ VTTKHXH / Mfn: 99978

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; An ninh trËt tù;

Nghiªn cøu t­ t­ëng Hå ChÝ Minh; §oµn kÕt d©n téc;

B¶o vÖ an ninh trËt tù; Hå ChÝ Minh;

X©y dùng lùc l­îng c«ng an nh©n d©n; ViÖt Nam


D©n téc häc

Vivre la Chine µ ma facon/ Lisa Carducci . - Beijing : Langues ÐtrangÌres, 2007. - 291 p.

Ký hiÖu kho : Lb 23069/ VTTKHXH / Mfn: 99944

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

§êi sèng x· héi; Trung Quèc


¢m nh¹c d©n gian cña ng­êi Bè Y/ TrÇn Quèc ViÖt . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 139 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5418, Vv 5419/ BTDTHVN / Mfn: 99708

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt d©n gian; V¨n ho¸ tinh thÇn;

¢m nh¹c d©n gian; D©n téc Bè Y; ViÖt Nam


Ên t­îng ngµn n¨m Th¨ng Long - Hµ Néi/ Bïi ViÖt Mü . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . 495 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1000777, LSS1000778/TVKHXHHCM/ Mfn: 99778

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; LÞch sö v¨n ho¸; V¨n hiÕn;

Di tÝch lÞch sö; Gi¸ trÞ v¨n ho¸; Di s¶n v¨n ho¸;

LÔ héi; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam
C­ d©n Faifo - Héi An trong lÞch sö/ NguyÔn ChÝ Trung . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 379 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5488/ BTDTHVN / Mfn: 99769

Tõ kho¸ : §êi sèng x· héi; Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ vËt chÊt;

V¨n ho¸ tinh thÇn; Héi An; ViÖt Nam


D©n téc trong lÞch sö vµ thêi ®¹i ngµy nay/ TrÇn H÷u TiÕn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 362 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11741/ VTTKHXH / Mfn: 99967

Tõ kho¸ : D©n téc; Nghiªn cøu d©n téc; ChÝnh s¸ch d©n téc;

Trung ®¹i; CËn ®¹i; HiÖn ®¹i; ViÖt Nam


§¸ trong ®êi sèng v¨n ho¸ d©n gian ë Phó Yªn/ TrÇn SÜ HuÖ . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 219 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33081/ VVANHOC / Mfn: 99668

Tõ kho¸ : §¸; §êi sèng v¨n ho¸; V¨n ho¸ vËt chÊt;

V¨n ho¸ tinh thÇn; V¨n ho¸ d©n gian;

Phong tôc tËp qu¸n; TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam
§Þa chÝ lµng Thæ Ngo¹/ §ç Duy V¨n . - H. : KHXH, 2010 . - 417 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5489/ BTDTHVN / Mfn: 99770

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; LÞch sö ph¸t triÓn; Phong tôc tËp qu¸n;

TÝn ng­ìng; §êi sèng x· héi; V¨n ho¸ d©n gian;

Lµng Thæ Ngäa; HuyÖn Qu¶ng Tr¹ch; TØnh Qu¶ng B×nh;

ViÖt Nam
§éc ®¸o Èm thùc Th¨ng Long - Hµ Néi/ NguyÔn Nh· ch.b. . - H. : Th«ng tÊn, 2010 . - 188 tr.Ký hiÖu kho : LSS1001207, LSS1001208/TVKHXHHCM/ Mfn: 99920

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ Èm thùc; Èm thùc;

Mãn ¨n truyÒn thèng; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


H¸t quan lµng cña ng­êi Tµy Khao/ Ma Ngäc H­íng s.t., b.d. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 323 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5430, Vv 5431/ BTDTHVN / Mfn: 99714

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; V¨n häc d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; H¸t Quan lµng;

D©n téc Tµy; Ng­êi Tµy Khao; TØnh Hµ Giang;

ViÖt Nam
H¸t s¾c bïa/ TrÇn Hång . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 250 tr.Ký hiÖu kho : Vv 33079/ VVANHOC / Mfn: 99682

Tõ kho¸ : ¢m nh¹c d©n gian; NghÖ thuËt d©n gian;

MiÒn Trung; ViÖt NamH¸t xÈm/ TrÇn ViÖt Ng÷ . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 312 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33094/ VVANHOC / Mfn: 99661

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt d©n gian; H¸t xÈm; ViÖt Nam
Héi Th¸nh Giãng = Les fªtes de Thanh Giong / Gustave Dumoutier, NguyÔn V¨n Huyªn . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 227 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5412/ BTDTHVN / Mfn: 99704

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi; V¨n ho¸ tinh thÇn;

Héi Th¸nh Giãng; ViÖt Nam


H«n nh©n cña ng­êi Kh¬-mó/ TrÇn ThÞ Th¶o . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 187 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5432, Vv 5433/ BTDTHVN / Mfn: 99715

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn;

Nghi lÔ; H«n lÔ; D©n téc Kh¬ Mó; ViÖt Nam


Hån quª xø V¹n/ Vâ Khoa Ch©u, NguyÔn ViÕt Trung . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 310 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5487/ BTDTHVN / Mfn: 99768

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; §Êt n­íc con ng­êi;

Phong tôc tËp qu¸n; NghÒ truyÒn thèng; TÝn ng­ìng;

LÔ héi; HuyÖn V¹n Ninh; TØnh Kh¸nh Hßa; ViÖt Nam
Kh¶o cøu vÒ lÔ héi h¸t DËm QuyÓn S¬n/ Lª H÷u B¸ch . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 522 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5478/ BTDTHVN / Mfn: 99759

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi;

NghÖ thuËt d©n gian; H¸t DËm


Kh¾p Thèng §¼m: Kh¾p tiÔn ®­a ®¼m cña ng­êi Tµy. Song ng÷ Tµy - ViÖt / Hµ §×nh Tþ s.t., b.d. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 459 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5479/ BTDTHVN / Mfn: 99760

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n; Tang lÔ;

Nghi lÔ; Bµi h¸t; Khãc tiÔn ®­a; D©n téc Tµy;

TØnh Yªn B¸i; ViÖt Nam
Lµng nghÒ truyÒn thèng Qu¶ng TrÞ/ Y Thi ch.b.; Thóy S©m, Thïy Liªn, Lª Thanh Tïng,... b.s. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 247 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33113/ VVANHOC / Mfn: 99672

Tõ kho¸ : Lµng nghÒ truyÒn thèng; NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng;

LÞch sö v¨n ho¸; TØnh Qu¶ng TrÞ; ViÖt Nam
Lµng nghÒ vµ nh÷ng nghÒ thñ c«ng truyÒn thèng ë B¾c Giang/ NguyÔn Thu Minh, TrÇn V¨n L¹ng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 347 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5496/ BTDTHVN / Mfn: 99777

Tõ kho¸ : Lµng nghÒ truyÒn thèng; NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng;

TØnh B¾c Giang; ViÖt Nam


LÔ cÊp s¾c Pôt Tµy/ Cao ThÞ H¶i . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 447 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5426, Vv 5427/ BTDTHVN / Mfn: 99712

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng tinh thÇn;

LÔ cÊp s¾c; D©n téc Tµy; ViÖt Nam


LÔ c­íi ng­êi Pu N¶/ Lß V¨n ChiÕn s.t., b.d., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 163 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5420, Vv 5421/ BTDTHVN / Mfn: 99709

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ; H«n lÔ;

Ng­êi Pu N¶; ViÖt Nam


LÔ héi Dµng Then/ TriÒu ¢n s.t., d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 567 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33092/ VVANHOC / Mfn: 99644

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi; Nghi lÔ; TÝn ng­ìng;

¢m nh¹c d©n gian; D©n téc Tµy; MiÒn B¾c; ViÖt Nam


LÔ héi H»ng Nga/ TriÒu ¢n s.t., b.d., gi.th. . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 401 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5477/ BTDTHVN / Mfn: 99758

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi; D©n téc thiÓu sè; ViÖt Nam
LÔ héi truyÒn thèng tiªu biÓu ë H¶i Phßng/ TrÞnh Minh Hiªn ch.b. . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 271 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33067/ VVANHOC / Mfn: 99688

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; Phong tôc tËp qu¸n;

LÔ héi; H¶i Phßng; ViÖt Nam


LÔ héi vÒ n÷ thÇn cña ng­êi ViÖt/ NguyÔn Minh San . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 255 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33065/ VVANHOC / Mfn: 99689

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; Thê cóng;

LÔ héi; N÷ thÇn; Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam


LÔ tang cña ng­êi Raglai cùc Nam Trung Bé/ H¶i Liªn . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 142 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5485/ BTDTHVN / Mfn: 99766

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Tôc lÖ; Nghi lÔ;

Tang lÔ; D©n téc Raglai; MiÒn Nam; ViÖt NamLÔ tôc vßng ®êi “Tr¨m n¨m trong câi ng­êi ta”/ TrÇn SÜ HuÖ . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 171 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33108/ VVANHOC / Mfn: 99675

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n;

Nghi lÔ; TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam


LÔ Vun hoa/ TriÖu ThÞ Mai . - H. : D©n trÝ, 2011 . - 242 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33023/ VVANHOC / Mfn: 99631

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt d©n gian; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Tôc lÖ; Nghi lÔ; Phong tôc tËp qu¸n; V¨n häc d©n gian;

D©n téc Nïng; ViÖt Nam
LÞch sö ph¸t triÓn §«ng Nam ¸: Tõ h×nh thµnh ®Õn hiÖn ®¹i / Mary Somers Heidhues; Huúnh Kim Oanh, Ph¹m Viªm Ph­¬ng b.d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2007 . - 254 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001097/ TVKHXHHCM / Mfn: 99840

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; TruyÒn thèng v¨n ho¸;

TÝn ng­ìng; Phong tôc tËp qu¸n; ChÕ ®é x· héi;

ChÕ ®é chÝnh trÞ; §«ng Nam ¸
Mo cïa hÑc pó gi¸y Lµo Cai = Mo trong ®¸m tang ng­êi Gi¸y Lµo Cai / SÇn Ch¸ng . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 932 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5484/ BTDTHVN / Mfn: 99765

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Tang lÔ; Nghi lÔ; Mo; Mo tang lÔ;

D©n téc Gi¸y; TØnh Lµo Cai; ViÖt Nam


Mãn ¨n d©n d· cña ng­êi B¹c Liªu/ Hå Xu©n Tuyªn . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 142 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33105/ VVANHOC / Mfn: 99676

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; V¨n ho¸ Èm thùc;

Mãn ¨n; TØnh B¹c Liªu; ViÖt Nam


M­êng B«n huyÒn tho¹i: Qua mo vµ d©n ca Th¸i / Qu¸n Vi Miªn . - H. : Lao ®éng, 2010 . - 308 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33089/ VVANHOC / Mfn: 99648

Tõ kho¸ : TÝn ng­ìng d©n gian; V¨n ho¸ d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; D©n ca; Mo;

D©n téc Th¸i; TØnh NghÖ An; ViÖt Nam
NghÒ dÖt vµ trang phôc cæ truyÒn cña d©n téc C¬ Tu tØnh Qu¶ng Nam/ TrÇn TÊn VÞnh . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 234 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5493/ BTDTHVN / Mfn: 99774

Tõ kho¸ : NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng; NghÒ dÖt;

Trang phôc d©n téc; D©n téc C¬ Tu;

TØnh Qu¶ng Nam; ViÖt Nam
NghÒ dÖt v¶i cña ng­êi C¬-ho Chil/ Ngäc Lý HiÓn . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 120 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5494/ BTDTHVN / Mfn: 99775

Tõ kho¸ : NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng; NghÒ dÖt v¶i;

Ng­êi C¬-ho Chil; HuyÖn L¹c D­¬ng;

TØnh L©m §ång; ViÖt Nam
NghÒ rÌn Ph­¬ng Danh/ §inh B¸ Hßa . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 107 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33036/ VVANHOC / Mfn: 99636

Tõ kho¸ : Lµng nghÒ truyÒn thèng; NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng;

NghÒ rÌn; Phong tôc tËp qu¸n; Lµng Ph­¬ng Danh;

HuyÖn An Nh¬n; TØnh B×nh §Þnh; ViÖt Nam
NghÒ truyÒn thèng trªn ®Êt Phó Yªn/ Bïi T©n . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010- 378 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5495/ BTDTHVN / Mfn: 99776

Tõ kho¸ : NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng; NghÒ truyÒn thèng;

TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam


NghÒ vµ lµng nghÒ truyÒn thèng ë Nam §Þnh. - H. : Lao ®éng, 2010 . - 266 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32983/ VVANHOC / Mfn: 99624

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; LÞch sö v¨n ho¸; Lµng nghÒ;

NghÒ truyÒn thèng; TØnh Nam §Þnh; ViÖt Nam


Nghi lÔ - lÔ héi £ §ª/ Tr­¬ng Bi . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 263 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5422, Vv 5423/ BTDTHVN / Mfn: 99710

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ;

LÔ héi; D©n téc £ §ª; ViÖt Nam


Nghi lÔ vßng ®êi cña ng­êi Ch¨m Ahiªr ë Ninh ThuËn/ Phan Quèc Anh . - H.: §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 439 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5481/ BTDTHVN / Mfn: 99762

Tõ kho¸ : Nghi lÔ; Phong tôc tËp qu¸n; D©n téc Ch¨m;

Ng­êi Ch¨m Ahiªr; TØnh Ninh ThuËn; ViÖt Nam


Ng­êi Ch¨m x­a vµ nay/ NguyÔn Duy Hinh . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa; ViÖn V¨n ho¸, 2010 . - 582 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5244, Vv 5245/ BTDTHVN / Mfn: 99697

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ vËt chÊt;

V¨n ho¸ tinh thÇn; Ng­êi Ch¨m;

MiÒn Nam; ViÖt Nam


Ng­êi Hµ Nh× ë ViÖt Nam/ Vò Kh¸nh ch.b.; Hoµng Trung HiÕu d.; Kathy Shea h.®. . - H. : Th«ng tÊn, 2010 . - 167 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5413/ BTDTHVN / Mfn: 99705

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n;

LÔ héi; D©n téc Hµ Nh×; ViÖt Nam


Ng­êi ViÖt: Tªn d©n - Tªn n­íc - Ng÷ c¶nh - Ng÷ nghÜa / Hång Kim Linh . - H. : Ph­¬ng §«ng, 2010 . - 467 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001176/ TVKHXHHCM / Mfn: 99838

Tõ kho¸ : Ng«n ng÷; TiÕng ViÖt; Ng­êi ViÖt; Ng÷ nghÜa
Nhµ ë cña ng­êi Triªng ë ViÖt Nam/ Ph¹m V¨n Lîi . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 294 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5254, Vv 5255, Vv 5256/ BTDTHVN / Mfn: 99702

LSS1001515/ TVKHXHHCM / Mfn: 99881Tõ kho¸ : Nhµ ë; Phong tôc tËp qu¸n; Ng­êi Triªng;

D©n téc GiÎ Triªng; ViÖt Nam


Nh¹c khÝ cña téc ng­êi H'Rª ë Qu¶ng Ng·i/ NguyÔn ThÕ TruyÒn . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 175 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33080/ VVANHOC / Mfn: 99669

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt d©n gian; ¢m nh¹c d©n téc; Nh¹c khÝ;

Nh¹c khÝ d©n téc; D©n téc H'Rª; TØnh Qu¶ng Ng·i;

ViÖt Nam
NhËn thøc vÒ miÒn Trung ViÖt Nam: Hµnh tr×nh 10 n¨m tiÕp cËn / ViÖn V¨n ho¸ NghÖ thuËt ViÖt Nam . - HuÕ : Nxb. ThuËn Ho¸, 2009 . - 296 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001178, LSS1001179/TVKHXHHCM/ Mfn: 99909

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Nghiªn cøu v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n téc;

Phong tôc tËp qu¸n; Tôc thê cóng; Héi th¶o;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; MiÒn Trung; ViÖt Nam
Nh÷ng bµi ca ®¸m c­íi ng­êi M­êng Thanh Ho¸/ Cao S¬n H¶i s.t., b.d., gi.th.- H. : Lao ®éng, 2011 . - 317 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33087/ VVANHOC / Mfn: 99646

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ; H«n lÔ; V¨n häc d©n gian;

Bµi h¸t; D©n téc M­êng; TØnh Thanh Hãa; ViÖt Nam


Nh÷ng bµi l­în trèng trong tang lÔ cña téc ng­êi Tµy Tr¾ng: X· Xu©n Giang- huyÖn Quang B×nh - tØnh Hµ Giang / Hoµng ThÞ CÊp s.t., d. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 177 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5480/ BTDTHVN / Mfn: 99761

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n; Tang lÔ;

D©n téc Tµy; Ng­êi Tµy tr¾ng; X· Xu©n Giang;

HuyÖn Quang B×nh; TØnh Hµ Giang; ViÖt Nam
Nh÷ng lµng v¨n ho¸, v¨n nghÖ d©n gian ®Æc s¾c ë tØnh Phó Thä/ §oµn H¶i H­ng ch.b.; TrÇn V¨n Thôc, NguyÔn Phi Nga b.s. . - H. : KHXH, 2011 . - 674 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33083/ VVANHOC / Mfn: 99650

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

V¨n nghÖ d©n gian; Lµng v¨n ho¸; LÔ héi;

Phong tôc tËp qu¸n; Lµng nghÒ truyÒn thèng;

V¨n ho¸ Èm thùc; TØnh Phó Thä; ViÖt Nam


NÕp sèng céng ®ång ë Phó Yªn/ D­¬ng Th¸i Nh¬n . - H. : KHXH, 2011 . - 177 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33110/ VVANHOC / Mfn: 99673

Tõ kho¸ : D©n c­; C¬ cÊu x· héi; V¨n ho¸ vËt chÊt;

V¨n ho¸ tinh thÇn; Lèi sèng; Phong tôc tËp qu¸n;

TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam
Phong tôc lµm chay. TËp 1 : Tôc lµm chay B¶y Cê cña ng­êi M­êng (PhÇn do Mìi lµm chñ tÕ)/ Bïi Huy Väng . - H. : KHXH, 2011 . - 519 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33034/ VVANHOC / Mfn: 99628

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn nghÜa; Tôc lÖ; Tôc lµm chay;

Nghi lÔ; Lêi khÊn; D©n téc M­êng; ViÖt Nam


Phong tôc tang lÔ cña ng­êi Th¸i ®en x­a kia/ L­êng V­¬ng Trung . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 165 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33091/ VVANHOC / Mfn: 99645

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Tang lÔ; Nghi lÔ; Bµi tÕ;

Bµi th¬ cóng thÇn; Ng­êi Th¸i ®en; TØnh S¬n La;

ViÖt Nam
Sinh ho¹t v¨n ho¸ d©n gian cæ truyÒn lµng biÓn C¶nh D­¬ng/ TrÇn Hoµng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 231 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5449/ BTDTHVN / Mfn: 99730

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Tôc ng÷; Ca dao; VÌ;

TruyÖn kÓ; Lµng C¶nh D­¬ng; TØnh Qu¶ng B×nh;

ViÖt Nam
Sö thi T©y Nguyªn víi cuéc sèng ®­¬ng ®¹i/ Phan §¨ng NhËt, Chu Xu©n Giao ch.b. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 343 tr.Ký hiÖu kho : Vv 33102/ VVANHOC / Mfn: 99653

Tõ kho¸ : §êi sèng x· héi; V¨n ho¸ tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian; Sö thi;

D©n téc Ba Na; D©n téc M¬ N«ng; D©n téc £ §ª;

T©y Nguyªn; MiÒn Trung; ViÖt Nam
Tang lÔ cæ truyÒn ng­êi M­êng/ Bïi Huy Väng . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 530 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5482/ BTDTHVN / Mfn: 99763

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ tinh thÇn; Tang lÔ;

Nghi lÔ; D©n téc M­êng; ViÖt Nam


Tang lÔ cæ truyÒn ng­êi M­êng. Q. 2 / Bïi Huy Väng . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 271 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33088/ VVANHOC / Mfn: 99649

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ; Tang lÔ;

D©n téc M­êng; TØnh Thanh Hãa; ViÖt Nam


TËp tôc lÔ héi ®Êt Qu¶ng. T. 3 . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 860 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33069/ VVANHOC / Mfn: 99665

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

TÝn ng­ìng; LÔ héi; TØnh Qu¶ng Nam; ViÖt Nam


TÕ trêi, ®Êt, tiªn, tæ, m¹i nhµ xe d©n téc M­êng/ Bïi ThiÖn s.t., b.d., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 876 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5483/ BTDTHVN / Mfn: 99764

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ; LÔ tÕt;

D©n téc M­êng; ViÖt Nam


Th¨ng Long thÕ kû 17 ®Õn thÕ kû 19 qua t­ liÖu ng­êi n­íc ngoµi/ Chu Xu©n Giao ch.b., NguyÔn ThÞ L­¬ng b.s. . - H. : Q§ND, 2010 . - 500 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001191/ TVKHXHHCM / Mfn: 99868

Tõ kho¸ : §êi sèng kinh tÕ; §êi sèng x· héi; ChÕ ®é chÝnh trÞ;

§êi sèng tinh thÇn; TÝn ng­ìng; Phong tôc tËp qu¸n;

T­ liÖu lÞch sö; ThÕ kØ 17-19; Th¨ng Long; Hµ Néi;

ViÖt Nam
T×m hiÓu tÝn ng­ìng t«n gi¸o, phong tôc tËp qu¸n vµ lÔ héi t«n gi¸o ViÖt Nam: Hái ®¸p ph¸p luËt vÒ tÝn ng­ìng t«n gi¸o ViÖt Nam / Thu HuyÒn, ¸i Ph­¬ng s.t., t.ch. . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 463 tr.Ký hiÖu kho : Vv 11732/ VTTKHXH / Mfn: 99958

Tõ kho¸ : TÝn ng­ìng; V¨n ho¸ tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n ho¸ truyÒn thèng; LÔ héi; ViÖt Nam


T×m hiÓu v¨n ho¸ d©n gian ë lµng Ngäc Tr×/ NguyÔn Quang Kh¶i . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 207 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33078/ VVANHOC / Mfn: 99678

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng x· héi; V¨n ho¸ tinh thÇn; Lµng Ngäc Tr×;

X· B×nh §Þnh; HuyÖn L­¬ng Tµi; TØnh B¾c Ninh;

ViÖt Nam
TÝn ng­ìng linh hån cña ng­êi X¬ Teng/ Ph¹m ThÞ Trung . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 271 tr.Ký hiÖu kho : Vv 5416, Vv 5417/ BTDTHVN / Mfn: 99707

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; TÝn ng­ìng linh hån;

Nghi lÔ; D©n téc X¬ §¨ng; Ng­êi X¬ Teng; ViÖt Nam


TÝn ng­ìng thê Bµ Thiªn HËu ë Cµ Mau/ Ph¹m V¨n Tó . - H. : KHXH, 2011 .- 147 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33106/ VVANHOC / Mfn: 99674

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; Thê cóng;

Bµ Thiªn HËu; TØnh Cµ Mau; ViÖt Nam


Tæng tËp nghÒ vµ lµng nghÒ truyÒn thèng ViÖt Nam. T. 3 : NghÒ méc, ch¹m / Tr­¬ng Minh H»ng ch.b.; Vò Quang Dòng b.s. . - H. : KHXH, 2011 . - 855 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11749/ VTTKHXH / Mfn: 99975

Tõ kho¸ : NghÒ truyÒn thèng; NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng;

Lµng nghÒ truyÒn thèng; NghÒ méc; NghÒ ch¹m;

NghÒ kh¾c gç; NghÒ t¹c t­îng; NghÒ kh¶m trai;

Tæng tËp; ViÖt Nam


Trang phôc truyÒn thèng cña ng­êi Bih/ L­¬ng Thanh S¬n . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 159 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5414, Vv 5415/ BTDTHVN / Mfn: 99706

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ vËt chÊt; Trang phôc truyÒn thèng;

Ng­êi Bih; D©n téc £ §ª; ViÖt Nam


Tri thøc d©n gian vÒ n­íc cña ng­êi Th¸i ë §iÖn Biªn/ §Æng ThÞ Oanh . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 210 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33024/ VVANHOC / Mfn: 99630

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ tinh thÇn; TÝn ng­ìng; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng vËt chÊt; N­íc; D©n téc Th¸i; TØnh §iÖn Biªn;

ViÖt Nam
Trß ch¬i d©n gian ë An Giang/ NguyÔn H÷u HiÖp . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 230 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33111/ VVANHOC / Mfn: 99671

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n; Trß ch¬i;

Trß ch¬i d©n gian; TØnh An Giang; ViÖt Nam


Trß diÔn d©n gian vïng §«ng S¬n/ TrÇn ThÞ Liªn . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 231 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33115/ VVANHOC / Mfn: 99666

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt d©n gian; DiÔn x­íng; Trß diÔn;

V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

HuyÖn §«ng S¬n; TØnh Thanh Hãa; ViÖt Nam
V¨n ho¸ Èm thùc ng­êi Th¸i §en M­êng Lß/ Hoµng ThÞ H¹nh . - H. : KHXH, 2010 . - 175 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5440/ BTDTHVN / Mfn: 99721

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; V¨n ho¸ Èm thùc; Èm thùc;

Phong tôc tËp qu¸n; Ng­êi Th¸i §en; M­êng Lß;

ThÞ x· NghÜa Lé; HuyÖn V¨n ChÊn; TØnh Yªn B¸i;

ViÖt Nam
V¨n ho¸ Èm thùc Th¸i B×nh/ Ph¹m Minh §øc b.s., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 257 tr.Ký hiÖu kho : Vv 33068/ VVANHOC / Mfn: 99694

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Èm thùc; V¨n ho¸ Èm thùc;

Mãn ¨n; TØnh Th¸i B×nh; ViÖt Nam


V¨n ho¸ Èm thùc ViÖt Nam: Nh×n tõ lý luËn vµ thùc tiÔn / TrÇn Quèc V­îng, NguyÔn ThÞ B¶y . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa: ViÖn v¨n ho¸, 2010 . - 265 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1000894, LSS1000895/TVKHXHHCM/ Mfn: 99799

Tõ kho¸ : Èm thùc; V¨n ho¸ Èm thùc; Phong tôc tËp qu¸n;

ViÖt Nam
V¨n ho¸ cæ truyÒn ë huyÖn Anh S¬n/ NguyÔn Thanh Tïng . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 294 tr.Ký hiÖu kho : Vv 33098/ VVANHOC / Mfn: 99657

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; V¨n ho¸ vËt chÊt;

V¨n ho¸ tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n;

TÝn ng­ìng d©n gian; HuyÖn Anh S¬n;

TØnh NghÖ An; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè nh÷ng gi¸ trÞ ®Æc s¾c. T. 1 : Mét sè thµnh tè v¨n ho¸ d©n gian / Phan §¨ng NhËt . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 414 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33073/ VVANHOC / Mfn: 99685

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Nghiªn cøu v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian;

Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi; LuËt tôc; TÝn ng­ìng;

D©n téc thiÓu sè; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè nh÷ng gi¸ trÞ ®Æc s¾c. T. 3 : Sö thi / Phan §¨ng NhËt . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 672 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33074/ VVANHOC / Mfn: 99686

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; Sö thi;

Nghiªn cøu v¨n ho¸ d©n gian; Nghiªn cøu sö thi;

D©n téc thiÓu sè; ViÖt Nam

V¨n ho¸ d©n gian d©n téc Ta - ¤ih, huyÖn A L­íi, Thõa Thiªn HuÕ/ NguyÔn ThÞ Söu, TrÇn Hoµng . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 324 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5453/ BTDTHVN / Mfn: 99734

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; V¨n ho¸ vËt chÊt;

V¨n ho¸ tinh thÇn; D©n téc Tµ ¤i; HuyÖn A L­íi;

TØnh Thõa Thiªn HuÕ; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian Gia §«ng B¾c Ninh/ Chu Quang Trø . - H. : Lao ®éng, 2010- 230 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33099, Vv 33101/ VVANHOC / Mfn: 99656

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

TÝn ng­ìng; §Òn; Chïa; LÔ héi; V¨n häc d©n gian;

TruyÒn thuyÕt; Th¬ ca d©n gian; X· Gia §«ng;

HuyÖn ThuËn Thµnh; TØnh B¾c Ninh; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian huyÖn Qu¶ng Ninh: TØnh Qu¶ng B×nh / §ç Duy V¨n s.t., b.s., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 359 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33063/ VVANHOC / Mfn: 99692

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; V¨n ho¸ vËt chÊt;

V¨n ho¸ tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n häc d©n gian; HuyÖn Qu¶ng Ninh;

TØnh Qu¶ng B×nh; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian lµng Xu©n NÎo/ V¨n Duy . - H. : KHXH, 2011 . - 130 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33027/ VVANHOC / Mfn: 99634

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ;

TÝn ng­ìng; §êi sèng kinh tÕ; V¨n häc d©n gian;

Lµng Xu©n NÎo; X· H­ng §¹o; HuyÖn Tø Kú;

TØnh H¶i D­¬ng; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian M­êng/ Bïi ThiÖn s.t., b.d., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 701 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5441/ BTDTHVN / Mfn: 99722

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; V¨n ho¸ vËt chÊt;

V¨n ho¸ tinh thÇn; D©n téc M­êng; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian ng­êi Kh¸ng ë T©y B¾c/ TrÇn H÷u S¬n ch.b.; Bïi Quèc Kh¸nh, Ph¹m C«ng Hoan b.s. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 504 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5445/ BTDTHVN / Mfn: 99726

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn;

D©n téc Kh¸ng; T©y B¾c; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian Qu¶ng B×nh. T. 3 : Phong tôc tËp qu¸n / NguyÔn Tó . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 341 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5447/ BTDTHVN / Mfn: 99728

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; §Þa danh lÞch sö
V¨n ho¸ Hµ Néi t×m tßi vµ suy ngÉm/ TrÇn Quèc V­îng . - H. : Q§ND, 2010 .- 241 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1000896, LSS1000897/TVKHXHHCM/ Mfn: 99798

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng; B¶n s¾c v¨n ho¸;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; Èm thùc; Lµng nghÒ;

NghÒ thñ c«ng; Hµ Néi; ViÖt Nam
V¨n ho¸ lµng cña ng­êi Ba Na Kriªm/ Yang Danh . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 183 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5442/ BTDTHVN / Mfn: 99723

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn;

Ng­êi Ba Na Kriªm; D©n téc Ba Na; ViÖt Nam


V¨n ho¸ Raglai/ Phan Quèc Anh . - H. : KHXH, 2010 . - 341 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5439/ BTDTHVN / Mfn: 99720

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ d©n téc; V¨n ho¸ d©n gian;

TÝn ng­ìng; V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn;

D©n téc Raglai; MiÒn Trung; ViÖt Nam
V¨n ho¸, tÝn ng­ìng vµ thùc hµnh t«n gi¸o ng­êi ViÖt. T. 1 / LÐopold CadiÌre; §ç Trinh HuÖ d. . - HuÕ : Nxb. ThuËn ho¸, 2010 . - 298 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001089/ TVKHXHHCM / Mfn: 99846

Tõ kho¸ : §êi sèng t«n gi¸o; V¨n ho¸; TÝn ng­ìng; Nghi lÔ;

§¹o Khæng; §¹o L·o; §¹o PhËt; ViÖt Nam


V¨n ho¸, tÝn ng­ìng vµ thùc hµnh t«n gi¸o ng­êi ViÖt. T. 2 / LÐopold CadiÌre; §ç Trinh HuÖ d. . - HuÕ : Nxb. ThuËn ho¸, 2010 . - 346 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001090/ TVKHXHHCM / Mfn: 99847

Tõ kho¸ : §êi sèng t«n gi¸o; V¨n ho¸; TÝn ng­ìng;

Nghi lÔ; Phong tôc tËp qu¸n; ViÖt Nam


V¨n ho¸, tÝn ng­ìng vµ thùc hµnh t«n gi¸o ng­êi ViÖt. T. 3 / LÐopold CadiÌre; §ç Trinh HuÖ d. . - HuÕ : Nxb. ThuËn ho¸, 2010 . - 258 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001091/ TVKHXHHCM / Mfn: 99848

Tõ kho¸ : §êi sèng t«n gi¸o; V¨n ho¸; TÝn ng­ìng;

TriÕt lý d©n gian; Qui luËt t­ duy; ViÖt Nam


V¨n ho¸ téc ng­êi ch©u ¸/ Ph¹m Minh Th¶o, NguyÔn Kim Loan b.d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 607 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2468/ VCONNGUOI / Mfn: 99570

Tõ kho¸ : Nguån gèc d©n téc; Phong tô tËp qu¸n; TÝn ng­ìng;

§êi sèng v¨n ho¸; §êi sèng kinh tÕ x· héi; T«n gi¸o;

Téc ng­êi; D©n téc häc; Téc ng­êi; Ch©u ¸
V¨n ho¸ téc ng­êi ch©u ¢u/ Ph¹m Minh Th¶o, NguyÔn Kim Loan b.d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 385 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2463/ VCONNGUOI / Mfn: 99575

Tõ kho¸ : Nguån gèc d©n téc; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; §êi sèng v¨n ho¸; TÝn ng­ìng;

T«n gi¸o; Téc ng­êi; V¨n ho¸; Téc ng­êi; Ch©u ¢u
V¨n ho¸ téc ng­êi ch©u §¹i D­¬ng/ Ph¹m Minh Th¶o, NguyÔn Kim Loan b.d. . H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 633 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2464/ VCONNGUOI / Mfn: 99574

Tõ kho¸ : Nguån gèc d©n téc; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; §êi sèng v¨n ho¸; TÝn ng­ìng;

T«n gi¸o; Téc ng­êi; D©n téc häc; Téc ng­êi;

Ch©u §¹i D­¬ng


V¨n ho¸ téc ng­êi ch©u Mü/ Ph¹m Minh Th¶o, NguyÔn Kim Loan b.d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 661 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2466/ VCONNGUOI / Mfn: 99571

Tõ kho¸ : Nguån gèc d©n téc; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; §êi sèng v¨n ho¸;

TÝn ng­ìng; T«n gi¸o; Téc ng­êi; Ch©u Mü
V¨n ho¸ téc ng­êi ch©u Phi/ Ph¹m Minh Th¶o, NguyÔn Kim Loan b.d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 430 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2465/ VCONNGUOI / Mfn: 99573

Tõ kho¸ : Nguån gèc d©n téc; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; §êi sèng v¨n ho¸; TÝn ng­ìng;

T«n gi¸o; Téc ng­êi; V¨n ho¸ téc ng­êi; Téc ng­êi;

Ch©u Phi
V¨n ho¸ truyÒn thèng cña ng­êi Nïng An: X· Phóc Sen, huyÖn Qu¶ng Uyªn, tØnh Cao B»ng / NguyÔn ThÞ Yªn, Hoµng ThÞ NhuËn . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 267 tr.Ký hiÖu kho : Vv 33086/ VVANHOC / Mfn: 99647

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

§êi sèng v¨n ho¸; Ng­êi Nïng An; X· Phóc Sen;

HuyÖn Qu¶ng Yªn; TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam


V¨n ho¸ vËt chÊt ng­êi Thæ/ Lª Mai Oanh . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 327 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5434, Vv 5435/ BTDTHVN / Mfn: 99716

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ vËt chÊt; §êi sèng x· héi;

D©n téc Thæ; ViÖt NamV¨n ho¸ Xinh - mun/ TrÇn B×nh . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 241 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5444/ BTDTHVN / Mfn: 99725

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn;

Ng­êi Xinh mun; MiÒn B¾c; ViÖt Nam
V¨n ho¸ xø Qu¶ng - mét gãc nh×n/ Vâ V¨n Hße, Hå TÊn TuÊn, L­u Anh R« . - H. : Lao ®éng, 2010 . - 389 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33103/ VVANHOC / Mfn: 99681

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Phong tôc tËp qu¸n; Di tÝch v¨n ho¸; V¨n häc d©n gian;

TØnh Qu¶ng Nam; ViÖt Nam
ViÖc phông thê S¬n Tinh ë Hµ T©y b¶n chÊt vµ nguån gèc/ Lª ThÞ HiÒn . - H.: KHXH, 2010 . - 314 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5486/ BTDTHVN / Mfn: 99767

Tõ kho¸ : TÝn ng­ìng; Thê cóng; V¨n ho¸ tinh thÇn;

Hµ Néi; ViÖt Nam


X· héi vµ nÒn v¨n ho¸ Mü/ TrÇn KiÕt Hïng ch.b.; Ph¹m ThÕ Ch©u b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2007 . - 321 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001146/ TVKHXHHCM / Mfn: 99855

Tõ kho¸ : ChÕ ®é chÝnh trÞ; V¨n ho¸; X· héi;

§Êt n­íc con ng­êi; Phong tôc tËp qu¸n; Mü


YÕu tè biÓn trÇm tÝch trong v¨n ho¸ Raglai/ TrÇn Kiªm Hoµng, Chamaliaq Riya TiÎng ch.b. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 297 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5443/ BTDTHVN / Mfn: 99724

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Phong tôc tËp qu¸n; V¨n häc d©n gian;

D©n téc Raglai; ViÖt Nam
Kh¶o cæ häc

Mü thuËt Hy L¹p vµ kh¶o cæ/ John Griffiths Pedley; Ph¹m ThiÕu H­¬ng, Huúnh Ngäc Tr¶ng d. . - H. : Mü thuËt, 2006 . - 384 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001203/ TVKHXHHCM / Mfn: 99856

Tõ kho¸ : MÜ thuËt; LÞch sö nghÖ thuËt; §iªu kh¾c;

NghÖ thuËt t¹o h×nh; Kh¶o cæ; C«ng t¸c kh¶o cæ; Hy L¹pKhoa häc tù nhiªn. khkt. Khcn. Y tÕ. ®Þa lÝ

Savoirs des femmes: MÐdecine traditionnelle et nature. Maurice, RÐunion, Rodrigues / Laurence Pourchez . - P. : UNESCO, 2011 . - 119 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29380/ VTTKHXH / Mfn: 99936

Tõ kho¸ : Y häc d©n téc; KiÕn thøc y tÕ; Ch¨m sãc søc khoÎ;

S¶n phô khoa; Phô n÷; ThÕ giíi


BiÓn §«ng vµ h¶i ®¶o ViÖt Nam: Kû yÕu täa ®µm khoa häc . - H. : Tri thøc, 2010 . - 164 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001138, LSS1001139/TVKHXHHCM/ Mfn: 99834

Tõ kho¸ : H¶i ®¶o; Chñ quyÒn biÓn; Chñ quyÒn l·nh thæ;

Hoµng Sa; Tr­êng Sa; BiÓn §«ng; ViÖt Nam


Ch÷ sè hay lÞch sö mét ph¸t minh vÜ ®¹i = Les chiffres ou I'histoire d'une grande invention / Georges Ifrah; TrÇn ThÞ Ch©u Hoµn, NguyÔn Ngäc TuÊn d. . - H. : Tri thøc, 2010 . - 366 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001073, LSS1001074/TVKHXHHCM/ Mfn: 99824

Tõ kho¸ : Ph¸t minh khoa häc; LÞch sö khoa häc; Ch÷ sè;

Con sè; LÞch sö ch÷ sè; Ph¸t minh ch÷ sè


Dïng ng­êi b»ng trÝ tuÖ/ NguyÔn An . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 471 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2462/ VCONNGUOI / Mfn: 99576

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu con ng­êi; TriÕt häc con ng­êi;

NghÖ thuËt dïng ng­êi
tải về 0.69 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương